Synoda 2023: úpadok pokračuje…

Synoda ECAV 2023 v Nimnici priniesla iba málo zásadných zmien vo veciach, kde si ich evanjelická verejnosť vyžaduje. No aby sme začali optimisticky: sme radi, že môžeme konštatovať, že tlak Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku, ale aj iných združení a “opozičných” médií priniesol aspoň aký-taký výsledok.

Vedenie ECAV zrejme iba ťažko vedelo rozchodiť kritiku, že po minulé roky „skoro nik z „bežných” evanjelikov (okrem synodálov) nevedel, kde a kedy sa koná Synoda ECAV. A dokonca stránky Asociácie boli často rýchlejšie aj v prinášaní správ a noviniek zo synody. Všetci členovia Asociácie majú pritom svoje vlastné zamestnanie a riešeniu problémov ECAV sa venujú vo svojom voľnom čase a za svoje vlastné peniaze (a aj vďaka sponzorom, ktorým týmto ďakujeme). Naopak, vedenie ECAV disponuje desiatkami platených zamestnancov na biskupských úradoch, a predsa informácie zo synody boli predtým k dispozícii až po týždňoch…

To sa našťastie zmenilo a tento rok bolo oznámenie o mieste a čase konania synody zverejnené v dostatočnom predstihu. A na stránkach ECAV sme sa dokonca dočkali aj on-line informácií zo synody! Ukázalo sa, že konkurencia, ktorá prináša „vyšší štandard”, je aj v rámci ECAV mimoriadne užitočná a potrebná. Veríme, že postupne sa podarí aj ďalšie veci zmeniť k lepšiemu. Len škoda, že vo vedení ECAV vidíme toľko sebastrednosti, arogancie a neochoty dokonca aj k domácim viery! Títo ľudia nielenže nevedia riešiť problémy, ktoré trápia ECAV, ale nevedia ani normálne komunikovať. Pretože za normálnych okolností by sa dali všetky potrebné zmeny v ECAV zrealizovať za menej ako mesiac!

Poďme sa teda pozrieť, kam sa na tejto synode Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku posunula…

Volebný systém

Táto oblasť je od roku 2018 najväčšou tragédiou ECAV, pretože súčasný prístup či nastavenie volebného procesu nemá reflektovať vôľu väčšiny, ale, naopak, je nastavené na udržanie (uzurpáciu) moci úzkou skupinou ľudí. Môžete mať osobne a odborne schopného kandidáta, všeobecne uznávaného nielen v ECAV, ale aj na Slovensku, no do volieb v ECAV sa bez obľúbenosti ľudí zo súčasného (úzkeho) vedenia nedostane. Táto deformácia hneď na začiatku volieb celý volebný proces deformuje natoľko, že všetko ostatné je už len paródia na skutočné voľby, paródia na demokraciu, pretože týmto zásahom bolo volebné právo evanjelikov drasticky obmedzené! Žiadna reálna „voľba“ sa v tomto prípade nekoná!

Ale ak sa v ECAV nekoná reálna voľba, nedá sa očakávať ani žiadna reálna zmena!!!

Asi netreba ani vysvetľovať, komu tento stav vyhovuje. Ak chcete odpoveď na otázku, či to oni „nevedia alebo nechcú“, môžete si pomôcť ambíciami tých istých ľudí vo svetskej sfére. Viacero členov z vedenia ECAV má ambíciu sa dostať do veľkej – slovenskej – politiky, a pritom sa spoliehajú na demokratický systém a Ústavu Slovenskej republiky! V ECAV ho však nevedia či ani nechcú zaviesť. Prečo? Pretože uprednostňujú svoj vlastný prospech pred záujmom a prospechom ECAV!

Na Synode 2023 sa predsedníctvo ECAV pokúšalo o miernu zmenu volebného systému, avšak skôr v zmysle, aby bol z (nimi) nominovaných kandidátov predsa len niekto zvolený: aby sa neopakoval trapas, ktorého svedkom sme boli za posledné roky pri „voľbe“ generálneho dozorcu. Synodáli však túto nepodarenú novelizáciu odmietli…

Reformata

Téma Reformaty „ožila“ pár týždňov a pár dní pred synodou najmä vďaka listu združenia H.E.L.P., ktorý poukazoval na niektoré nové kauzy nových konateľov – Petra Gärtnera a Tomáša Hybena. Kritika bola smerovaná nielen na šafárenie v Reformate, ale aj v Tranosciu, a spomína sa tam aj meno Mariána Damankoša a jeho manželky. Ako Asociácia slobodných zborov sme na prvý list nereagovali, pretože pripomína skôr anonymný „list“ (anonymného združenia). Nereagovali sme aj preto, lebo ľudia prezentujúci sa prostredníctvom tohto združenia boli v minulosti sami spájaní s netransparentným, špekulatívnym, resp. neefektívnym konaním pri správe majetku.

Zo stručného zápisu z rokovania generálneho presbyterstva (GP) vieme, že prvý list mal na základe požiadavky GP vysvetliť Branislav Rybnikár. Ten Branislav Rybnikár, ktorý sa stal konateľom spoločnosti Reformata po odvolaní Štefana Sabola, a do tejto funkcie sa dostal  na základe rozhodnutia Jána Brozmana a Ivana Eľka.  Z tejto funkcie bol odvolaný po viacerých vážnych pochybeniach, na ktoré poukázali okrem iného aj Peter Gärtner a Tomáš Hyben. Branislav Rybnikár je zároveň blízkym priateľom Vladimíra Daniša, ktorého v Reformate po všetkých kauzách (vymenovaných v správe synodálnej komisie) dokonca znovu zamestnal! To nebolo nič iné ako výsmech nielen synodálom ale aj celej evanjelickej verejnosti. A s hnutím HELP sa spája aj meno už spomínaného Jána Brozmana, a tiež Martina Kováča, ktorí sa tak veľmi pokúšali o prevod budovy 1 na ulici Svoradove pod Beckovskú viesku, ktorú v tom čase riadil Vladimír Daniš!

Preto jednoducho neveríme, že v tomto dueli skupín združených okolo bývalých či súčasných konateľov ide o blaho ECAV! Sme toho názoru, že ide len o to, kto sa dostane k správe majetku a komu sa podarí zdiskreditovať toho druhého! Aj keď sa odvolávajú na vyjadrenia synodálnej komisie, na hodnoty, princípy, efektivitu či morálku, nie je to podľa nášho názoru cieľ týchto ľudí, je to len prostriedok – ako sa dostať k moci…

A tak jediným prínosom týchto „listov“ skupiny H.E.L.P. je to, že sa na svetlo sveta dostali „interné“ informácie a dokumenty (a s nimi spojené nové kauzy), ktoré súčasné vedenie ECAV či Reformaty drzo odmieta zverejniť evanjelickej verejnosti! Napriek tomu, že spravujú majetok všetkých evanjelikov! Práve z tohto dôvodu ako členovia Asociácie slobodných zborov už dlho žiadame okamžité, úplné a transparentné informovanie o všetkých zásadných záležitostiach života cirkvi a na ňu prepojených organizácií! Aj tieto „uniknuté“ informácie potvrdzujú význam a dôležitosť tejto našej požiadavky. Na svetlo sveta sa tak vynárajú nové kauzy, ktoré poukazujú na to, že aj súčasné vedenie Reformaty (ako aj ECAV) si z princípov, profesionality a efektivity robí trhací kalendár. Lenže to v žiadnom prípade nie je dôvod na návrat tých, ktorí v tejto pozícii predtým (opakovane a viackrát) zlyhali!

Čo sa týka pochybení súčasných konateľov, je zrejmé, že nedokázali dodržiavať pravidlá a princípy efektívneho a transparentného hospodárenia, ku ktorým sa sami pred nástupom do tejto funkcie hlásili. Tam patrí najmä profesionálna správa cirkevného majetku s odbornou starostlivosťou, transparentné výberové konania, posúdenie alternatívnych riešení, stanovenie merateľných ukazovateľov výkonnosti, efektívne hospodárenie a pod. Problémom však nie je len nedodržiavanie odsúhlasených princípov a dobrej hospodárskej praxe, ale aj popieranie vlastných výrokov z minulosti. Bol to totiž práve Marián Damankoš, ktorý sa na Synode 2020 sťažoval na to, že „za posledných 12 − 15 rokov sa tu pestovalo rodinkárstvo, protekcionizmus a kamarátšafty, a to nás dostalo do stavu, v ktorom sa nachádzame“. Zatiaľ čo nám nie je známe, o kom hovoril Marián Damankoš vtedy, na príklade zamestnania jeho manželky v Tranosciu u kamaráta Petra Gärtnera na praktickom príklade vidíme, čo mal na mysli. Z informácií združenia H.E.L.P. totiž vyplýva, že manželka Mariána Damankoša bola na funkciu šéfredaktorky EPST prijatá bez riadneho výberového konania!

Kvôli objektivite je potrebné dodať, že niektoré predražené investície (na ktoré H.E.L.P. poukazuje) sú výsledkom aj vysokej inflácie. To sa však dalo riešiť tým, že sa cenová ponuka pre realizáciou znova aktualizuje! Súčasní konatelia sa však v tejto veci zachovali ako amatéri, ktorí potom na synode museli veľa vysvetľovať, čo malo, samozrejme, negatívny (ale oprávnene) vplyv na ich dôveryhodnosť! Tá, po predchádzajúcej nezmyselnej požiadavke na neprimerané percentuálne odmeny, už bola narušená viac než dosť…

Na záver k listu H.E.L.P. ešte považujeme za potrebné dodať, že niektoré výhrady k súčasným konateľom sú neopodstatnené a vidno, že tento materiál písali ľudia, ktorí veľmi veľa vedia o kauzách minulých. Snahu vytýkať novým konateľom, že nepokračovali v niektorých špekulatívnych aktivitách Branislava Rybnikára, preto považujeme za nemiestnu.

Na záver teda môžeme konštatovať, že žiadna zásadná kvalitatívna zmena vo vedení Reformaty (a ani Tranoscia) s príchodom nového manažmentu nenastala. Ale sme presvedčení, že riešenie tejto situácie v skutočnosti neponúkajú ani osoby spájané so združením H.E.L.P. V cirkvi stále chýbajú informácie o stave podnikania, rovnako ako chýbajú aj transparentné procesy s cieľom zabezpečenia maximálnej pridanej hodnoty pre ECAV. A, naopak, množia sa ďalšie toxické kauzy. Nepochybne je to aj dôsledkom toho, že v ECAV stále neexistuje funkčná, profesionálna a nezávislá kontrola!

Zlatá malina

A keď sme ešte pri Reformate, cenu za najhorší výrok roka – vo filmovej branži známu ako Zlatá malina (udeľuje sa pred odovzdávaním ceny Oscar) – od Asociácie slobodných zborov získava Marián Damankoš, ktorý ako predseda synodálnej komisie na prešetrenie hospodárenia Reformaty (v rokoch 2018 – 2019) na Synode 2023 čiastočne spochybnil správu tejto komisie, ktorú sám viedol. Pre nezainteresovaných to môže byť šok, avšak pre znalých veci to nie je žiadne prekvapenie. Marián Damankoš sa totiž predsedom komisie nestal na základe vôle a dôvery jej členov, ale z vôle generálneho presbyterstva, ktoré sa zrejme obávalo, čo všetko tá komisia zistí a potvrdí, a preto chceli mať vo vedení svojho človeka.

Ako je všeobecne známe, Marián Damankoš má bližšie k histórii ako k ekonomike a jeho činnosť v komisii tak aj vyzerala. Jeho vyjadrenie na Synode 2023 chápeme ako priznanie toho, že ekonomike, účtovníctvu a správe majetku nerozumie, a vyššie uvedené vyjadrenie na synode by si pri reálnej diskusii s reálnym oponentom určite nevedel ani obhájiť!

Oveľa horšie než samotný výrok Mariána Damankoša je však to, že týmto spôsobom ďalej prispieva k netransparentnosti a relativizácii faktov. Chybu môžete oľutovať iba vtedy, keď je odhalená, resp. keď si ju zodpovedná osoba prizná. Vtedy je čas na biblické pokánie a nápravu. Avšak bez priznania chyby neexistuje pokánie a neexistuje ani náprava – a to ani v osobnej rovine, ani v cirkvi. Marián Damankoš spochybnil správu, ktorú členovia komisie detailne, prácne a zodpovedne pripravili a ktorá bola po diskusii na Synode 2019 v Prešove väčšinou synodálov schválená. Svojím nezodpovedným výrokom tak Marián Damankoš prispel k relativizácii faktov, k paralyzovaniu snahy o nápravu pomerov v ECAV, ako aj k ďalšiemu znechuteniu evanjelickej verejnosti a k ešte väčšej strate dôvery.

Archimedes vraj niekedy povedal: „Dajte mi pevné miesto vo vesmíre a ja pohnem Zemou.“ V Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa zrejme aplikuje rovnaký princíp, len opačne: vyzerá to tak, že niekto nemá záujem, aby sa ten pevný bod v ECAV nenašiel, naopak, ide mu o to, aby sa v cirkvi nič nepohlo!!!

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

Hoci novej riaditeľke Evanjelickej diakonie sa určite nedá uprieť snaha o reformu tejto inštitúcie, evidentne ani ona niektoré veci nevie či nechce dotiahnuť do konca. Ako príklad môže slúžiť kauza komerčného využívania bytu na Panenskej 25, ktorý mala Evanjelická diakonia za symbolický nájom od Reformaty. Čiastkové vysvetlenie riaditeľka ED predložila na minulej Synode, avšak bola cirkevným zborom Michalovce upozornená na niektoré nedostatky a zavádzajúce informácie. Tie nielenže neopravila, ale na list ani nereagovala. O vyvodení dôsledkov za takéto porušovanie zmluvy ani nehovoriac.

Je všeobecne známe, tých škandálov a to aj podstatne väčších, bolo v Evanjelickej diakonii viac než dosť. Neprimerané samo-odmeňovanie zo štátneho, financovanie zariadení fungujúcich v súkromných priestoroch, machinácie s autami, ktoré sa po skončení operatívneho leasingu v rozpore so zmluvou neostali v Evanjelickej diakonii, zneužitie zahraničných fondov z Nemecka, lukratívny byt pre bývalého riaditeľa ED a podobne. Sumárna hodnota týchto špekulatívnych transakcií vysoko prevyšuje hodnotu 100 tis. Eur. Aj napriek tomu, že o týchto veciach sme písali už skôr – pred rokom, doteraz nevieme o tom, že by niekto podal súdnu žalobu alebo trestné oznámenie v tejto veci! Hoci sa podľa nášho názoru jedná o hrubé zanedbanie starostlivosti o zverený majetok!

Je veľmi zvláštne, že členovia generálneho presbyterstva konajú ináč v Reformate, kde cez prokuratúru (účelovo) riešia údajné „nezrovnalosti medzi zmluvami“, ale v Evanjelickej diakonii zjavné a hrubé pochybenia vôbec neriešia! Prečo na závažné pochybenia v Evanjelickej diakonii nepoukazuje HELP?! Prečo nepožaduje za nevýhodné zmluvy a špekulatívne transakcie náhradu škody a vyvodenie zodpovednosti?

Prečo sa H.E.L.P. nedištancoval od pseudo-kontroly Jána Brozmana v Evanjelickej diakonii v roku 2020, po ktorej vyhlásil: „Ja som to tam bol skontrolovať, a všetko je v najlepšom poriadku“? A krátko na to celá Evanjelická diakonia padla na sérii závažných majetkových a finančných káuz ako domček z karát?

Chceme sa v tejto súvislosti spýtať nielen vedenia Evanjelickej diakonie, ale aj členov generálneho presbyterstva, ako chcú za týchto podmienok obnoviť dôveru evanjelikov vo vedenie ECAV, v jej schopnosť efektívne a transparentne hospodáriť?

EIS: neschopnosť a zlyhanie

Téma Elektronického informačného systému (EIS) je nepochybne aj pre nás téma zaujímavá a užitočná, keďže viacerí z podporovateľov a Asociácie pomáhali nielen pri tvorbe tohto systému, ale aj finančne podporovali jeho zavedenie. Pre úplnosť je potrebné dodať, že SW práce na aplikácií boli ukončené ešte pred voľbami v roku 2018 a do tohto obdobia boli dohodnuté aj výhodné cenové podmienky prevádzky tohto systému. Mali nasledovať školenia, bolo treba dotiahnuť niektoré právne náležitosti a zabezpečiť inštaláciu SW v cirkevných zboroch.

Zatiaľ čo analýza a programovanie trvalo cca 2 roky, nové vedenie ani za 5 rokov nedokázalo túto aplikáciu dostať do zborov! To nie je nič iné ako neschopnosť a úplné zlyhanie! A nejakým hlúpym rečiam Ivana Eľka o tom, že EIS zdedili ako jednu veľkú skriňu, z ktorej akoby stále vypadol nejaký kostlivec, neveria snáď ani jeho kolegovia! To je len nemorálne odvádzanie pozornosti od vlastnej neschopnosti na iných!

Pokiaľ máme dobré informácie, aplikácia sa od roku 2018 menila už iba minimálne. Problém zrejme nastal po personálnych čistkách, keď sa nové vedenie po voľbách zbavilo všetkých, ktorí majú iný názor. Aj tých, ktorí stáli pri zrode EIS. Aby sa na nich zabudlo, tak za prínos pri zavedení EIS (predčasne) ocenili a odmenili len tých svojich. Lenže nová skupinka už zjavne nebola taká angažovaná a efektívna.

Druhý problém nastal v súvislosti s GDPR, kde sme toho názoru, že predložený návrh pre cirkevné zbory je zle pripravený a nevyvážený. Nemôžete niesť zodpovednosť za niečo, čo nemôžete sami ovplyvniť, resp. čo je v správe niekoho iného. A tlačiť do tejto situácie cirkevné zbory je nerozumné.

Tretí problém je akútna kríza dôvery v rámci ECAV. Keď sa generálny biskup na synode začne „šprtať“ v tom, kto v rodine platí a kto neplatí cirkevnú daň a kto platí za koho, tak je to nielen nehodné biskupa, ale aj nemiestne z pohľadu veriacich. Tomuto človeku, resp. ľuďom, ktorí sa v cirkvi nedokázali vyrovnať s dedičstvom ŠtB, s majetkovými kauzami v Reformate a Evanjelickej diakonii, a tiež s nedemokratickými voľbami, máte zveriť svoje osobné dáta a dáta svojej rodiny? Nečudo, že veľa evanjelikov s tým má problém!

Všetky tieto veci sa dajú riešiť. V konštruktívnej diskusii, profesionálne a korektne. Ako poznáme prístup vedenia ECAV, najskôr na to (znova) pôjde vyhrážkami zborom a zastrašovaním farárov. Čo je škoda, lebo je zrejmé, že s týmto primitívnym prístupom nedokáže presadiť ani kvalitný produkt do praxe!!!

Vzťah vedenia ECAV k cirkevným zborom je na bode mrazu

Krízu dôvery v ECAV potvrdzuje aj podivné a nezmysluplné uznesenie, ktoré bolo prijaté na tejto Synode. Išlo sa o novelizáciu cirkevného zákona č. 15/1994, kde okrem iného bola schválený aj nasledujúci návrh: „Predsedníctvo vyššej COJ má právo zúčastniť sa zasadnutia orgánu nižšej COJ bez hlasovacieho práva a predsedajúci sú povinní mu umožniť vystúpiť v rámci rokovania orgánu.

Veľa evanjelikov sa určite bude pýtať, ako to fungovalo doteraz. Prečo bolo takéto uznesenie vôbec prijaté? A najmä prečo sa tak zásadne mení fungovanie ECAV postavenej na demokratických princípoch, kresťanskej láske, vzájomnej dôvere a úcte na direktívne fungujúcu organizáciu riadenú nariadeniami, príkazmi, zákazmi a zastrašovaním – čo za posledné roky vidíme skoro v každom projekte, ktorý sa v tejto cirkvi začal. Iróniou je to, že argumenty o neprimeranej centralizácii moci vytýkali tieto osoby minulému vedeniu ECAV vtedy, keď sa snažili dostať k moci!

Záver

Kde existuje prirodzená autorita, tam si rešpekt vymáhať zákonmi a zastrašovaním netreba. Je načase zmeniť štýl riadenia ECAV tak, aby zodpovedal kresťanskej vierouke, tak, ako ju vykladá Augsburské vyznanie. Zároveň je potrebné prestať prenasledovať tých, ktorí sa konštruktívne zasadzujú o pozitívne zmeny v ECAV. A práve naopak, ak je pre všetkých – vrátane vedenia ECAV –, záujem cirkvi na prvom mieste, tak všetci, ktorí chcú k tomu cieľu prispieť, by mali byť vítaní.

Kým tento prístup vo vedení ECAV preváži, v Asociácii slobodných zborov ECAV na Slovensku budeme presadzovať témy, ktoré sú pre ECAV dôležité. Zhodou okolností sú tieto témy zhodné s názvami odsekov v tomto článku, a teda zároveň predstavujú náš dlhodobý program. Všetci, ktorí sú ochotní k riešeniu týchto problémov a výziev prispieť, sú vítaní!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Foto: ECAV s Vami