Dr. Martin Luther

Buďte teda milosrdní

Buďte teda milosrdní

Dr. Martin Luther Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. (L 6, 36) Lebo keď sme sa stali veriacimi a nosíme meno kresťan, a sme skrze Pána Krista oslobodení od hriechu, smrti a všetkého nešťastia, potom máme žiť nový život, taký, aký On od nás žiada....

Medený had

Medený had

Dr. Martin Luther „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“ (J 3, 15)  V 4. knihe Mojžišovej je v 21. kapitole zachytená udalosť, ako sa izraelský ľud sprotivil proti Bohu a Mojžišovi na púšti...

Veru, veru ti hovorím

Veru, veru ti hovorím

Dr. Martin Luther „Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.“ (J 3, 5)   Sú to jasné a stručné slová, ktoré hovorí Ježiš Nikodémovi. Slová, ktoré tento učiteľ ešte nepočul. Ani im nerozumie. Jediné, čomu...

Viera – dielo Ducha Svätého

Viera – dielo Ducha Svätého

Dr. Martin Luther Duch Svätý „poučí (obviní) svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde“ − tak čítame u Jána 16, 8. Lebo tak sú podelené diela Svätej Trojice v našej viere. Boh Otec nám dal telo a život. Stvoril nás pre svoje kráľovstvo. Naši predkovia však skrze...

Dielo Ducha Svätého

Dielo Ducha Svätého

Dr. Martin Luther 1. Skrze evanjelium nás privádza k poznaniu Krista a pomáha nám, aby sme v Jeho mene verili v odpustenie hriechov. Vedie nás k tomu, aby sme si polepšili život, stavali sa hriechu na odpor, mŕtviac ho, a boli poslušní Bohu z hĺbky srdca, t. j. telom...

Krátky výklad Otčenáša

Krátky výklad Otčenáša

Dr. Martin Luther V prvej prosbe modlitby Otče náš „Posväť sa meno Tvoje“ prosíme za všetkých pravých kazateľov a proti všetkým kacírom a neveriacim, proti Židom, pohanom, Turkom a pápežovi. Lebo všetci títo potupujú meno Božie a znesväcujú ho. Prosíme teda, aby im to...

Vám prospeje, aby som odišiel

Vám prospeje, aby som odišiel

Dr. Martin Luther „Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem,...

Vrabec

Vrabec

Dr. Martin Luther „Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle vášho Otca.“ Mt 10, 29 Náš rozum tak usudzuje, že keby nás Boh miloval, bdel by nad nami, prekazil by každé nešťastie a nedal by nám trpieť. Ale pretože raz tu, raz...

Modicum – máličko

Modicum – máličko

Dr. Martin Luther Učeníci neporozumeli kázni, v ktorej Pán hovorí „máličko“. Vysvetľuje im to, a oni predsa ešte nechápu. Tak ako učeníci, aj my si s týmto „máličko“ nevieme rady. Aj nám bráni pochopeniu to isté, čo bránilo učeníkom. Lebo keď prišlo pokušenie a videli...

Drahý Pane Ježišu

Drahý Pane Ježišu

Dr. Martin Luther Drahý Pane Ježišu! Viem, že aj keď som cnostne žil, predsa som žil tak, že si zaslúžim len zatratenie. Potešuje ma, že si za mňa zomrel a pokropil ma krvou, ktorá tiekla z Tvojich svätých rán. V Teba som bol pokrstený. Počul som Tvoje slovo, ktorým...

Kristus trpí za hriešnikov

Kristus trpí za hriešnikov

Dr. Martin Luther Hriešnici sa majú obrátiť a nepokračovať v hriechoch „Potom sedel v dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi...

Som ako prázdna nádoba

Som ako prázdna nádoba

Dr. Martin Luther Modlitba Pane, som ako prázdna nádoba, naplň ju. Slabý/á som vo viere, posilni ma. Studený/á som v láske, zohrej moje srdce. Daj, aby moja láska vanula na mojich blížnych. Moja viera nie je silná a pevná, niekedy pochybujem a neviem sa Ti celkom...

Kresťan svätý a zároveň hriešnik II

Kresťan svätý a zároveň hriešnik II

Dr. Martin Luther Pápežské učenie Učenie, že kresťan je zároveň svätý aj hriešnik, nebolo na svete pred tým, ako bolo na svetlo vyvedené drahé evanjelium. Hovorilo sa síce, že sa má v Kristovom mene kázať odpustenie hriechov, ale proti tomu bolo všetko, aj život, aj...

Kresťan je svätý a zároveň hriešnik I

Kresťan je svätý a zároveň hriešnik I

Dr. Martin Luther Srdce môže byť potešené len vierou v Krista, ktorá verí, že sme hriešni, ale že skrze Neho, z čistej milosti, máme odpustenie hriechov. Tak je kresťan zároveň hriešnikom i svätým, zlým i pobožným. Lebo podľa seba sme hriešnikmi a v našom vlastnom...

Sme bratia a spoludedičia Kristovi

Sme bratia a spoludedičia Kristovi

Dr. Martin Luther Ježiš Kristus hovorí: Choďte, zvestujte to mojim bratom, aby šli do Galiley, tam ma uvidia. Mt 28, 10b   Ježiš povedal Márii: Vstupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu. J 20, 17 A Kristus prikazuje všetkým kresťanom,...

Matúš – Po sobote

Matúš – Po sobote

Dr. Martin Luther „Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako...

Pán Ježiš Kristus káže o svojom utrpení

Pán Ježiš Kristus káže o svojom utrpení

Dr. Martin Luther „Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby oslávený bol Syn človeka. Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život...

Po sobote

Po sobote

Dr. Martin Luther „Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako...

Veľký piatok

Veľký piatok

Dr. Martin Luther „Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Evanjelium podľa Lukáša 23, 33 – 34 Utrpenie Ježiša Krista máme odlišovať od...

Utrpenie Ježiša Krista podľa Zachariáša

Utrpenie Ježiša Krista podľa Zachariáša

Dr. Martin Luther    Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej... Zachariáš 9, 11 −12  Jama, v ktorej boli ľudia väznení, je hriech a odplata za hriech, totiž diablova ukrutnosť...

Utrpenie Ježiša Krista podľa Iziáša

Utrpenie Ježiša Krista podľa Iziáša

Dr. Martin Luther Ale On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo...

Pápežské umývanie nôh

Pápežské umývanie nôh

Dr. Martin Luther Pápež so svojimi biskupmi dodnes umývajú nohy. Je to zlá pokora, lebo mnoho je takých, ktorí svojej kapitule a poddaným s takou pokorou umývali nohy, že sa potom museli spovedať z tej pýchy, ktorej sa pritom dopustili. Veď čože je to za pokora a čo...

Umývanie nôh druhá časť

Umývanie nôh druhá časť

Dr. Martin Luther Čomu sa učíme z umývania nôh K čomu slúži umývanie nôh, to nás učí Ján niekoľkými slovami: „Ježiš miloval svojich, ktorí boli na svete...“ Akoby povedal: Ježiš sa chystá odísť z tohto sveta, ale učeníci tu zostávajú aj naďalej. Potrebujú príklad...