Dr. Martin Luther

Sme bratia a spoludedičia Kristovi

Sme bratia a spoludedičia Kristovi

Dr. Martin Luther Ježiš Kristus hovorí: Choďte, zvestujte to mojim bratom, aby šli do Galiley, tam ma uvidia. Mt 28, 10b   Ježiš povedal Márii: Vstupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu. J 20, 17 A Kristus prikazuje všetkým kresťanom,...

Matúš – Po sobote

Matúš – Po sobote

Dr. Martin Luther „Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako...

Pán Ježiš Kristus káže o svojom utrpení

Pán Ježiš Kristus káže o svojom utrpení

Dr. Martin Luther „Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby oslávený bol Syn človeka. Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život...

Po sobote

Po sobote

Dr. Martin Luther „Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako...

Veľký piatok

Veľký piatok

Dr. Martin Luther „Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Evanjelium podľa Lukáša 23, 33 – 34 Utrpenie Ježiša Krista máme odlišovať od...

Utrpenie Ježiša Krista podľa Zachariáša

Utrpenie Ježiša Krista podľa Zachariáša

Dr. Martin Luther    Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej... Zachariáš 9, 11 −12  Jama, v ktorej boli ľudia väznení, je hriech a odplata za hriech, totiž diablova ukrutnosť...

Utrpenie Ježiša Krista podľa Iziáša

Utrpenie Ježiša Krista podľa Iziáša

Dr. Martin Luther Ale On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo...

Pápežské umývanie nôh

Pápežské umývanie nôh

Dr. Martin Luther Pápež so svojimi biskupmi dodnes umývajú nohy. Je to zlá pokora, lebo mnoho je takých, ktorí svojej kapitule a poddaným s takou pokorou umývali nohy, že sa potom museli spovedať z tej pýchy, ktorej sa pritom dopustili. Veď čože je to za pokora a čo...

Umývanie nôh druhá časť

Umývanie nôh druhá časť

Dr. Martin Luther Čomu sa učíme z umývania nôh K čomu slúži umývanie nôh, to nás učí Ján niekoľkými slovami: „Ježiš miloval svojich, ktorí boli na svete...“ Akoby povedal: Ježiš sa chystá odísť z tohto sveta, ale učeníci tu zostávajú aj naďalej. Potrebujú príklad...

Umývanie nôh

Umývanie nôh

Dr. Martin Luther „Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už bol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona...

Podopieraj neposlušných a blúdiacich

Podopieraj neposlušných a blúdiacich

Dr. Martin Luther, 1507 Preto: poznaj Krista, a síce Krista ukrižovaného (1. Korintským 2, 2). Uč sa Ho velebiť a sám nad sebou zúfať. Povedz Mu: „Ty, Pane Ježiši, si mojou spravodlivosťou a ja som tvoj hriech. Ty si prijal, čo bolo moje, a dal si mi svoje. Prijal si,...

Kazatelia majú každého napomínať

Kazatelia majú každého napomínať

Dr. Martin Luther A keď kážeme, že si máme vážiť svetskú vrchnosť, nepotupovať ju ani o nej zle nehovoriť, to neznamená, akoby ona bola nad Bohom a Jeho slovom. Ona má byť práve tak podriadená Bohu a Jeho slovu ako ostatní a poslúchať. Ale keď to nerobí, treba jej...

Dr. Martin nám odkazuje

Dr. Martin nám odkazuje

RÍM A JEHO PRISLUHOVAČI NEMÔŽU BYŤ SUDCAMIČo je to? Či nemajú právnikov, či sa všetci zbláznili a vo všetkom zošaleli? Naši právnici, ako aj rozum dá, hovoria, že nikto nemôže byť sám sebe sudcom. A ešte dôraznejšie je to zakázané našou Knihou, Svätým...

Pokúšanie Pána Ježiša Krista

Pokúšanie Pána Ježiša Krista

Dr. Martin Luther „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať noci bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! On však povedal:...

Obráťte sa a čiňte pokánie

Obráťte sa a čiňte pokánie

Dr. Martin Luther Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané. Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté...

Do noci a tuhej zimy sa rodí svätý Plod.

Do noci a tuhej zimy sa rodí svätý Plod.

Dr. Martin Luther Štedrý večer „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Ten prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta...

Kto je Kristus a čo On vykonal

Kto je Kristus a čo On vykonal

Dr. Martin Luther 4. adventná nedeľa „A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? Vyznal a nezaprel a vyznal: Ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. – Či si...

Ako sa správať počas moru – doplnenie

Ako sa správať počas moru – doplnenie

Dr. Martin Luther   Či je správne utekať pred smrťou (1527) Od augusta do novembra 1525 zúril vo Vroclave mor. Mestské zastupiteľstvo vydalo prísne nariadenia, aby zabránili jeho šíreniu, najmä proti chorým, ktorí sa nedbalo správali voči zdravým a mohli ich...

Tretia vlastnosť každého pravého kresťana

Tretia vlastnosť každého pravého kresťana

DR. Martin Luther „Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ Pán veľmi pekne a správne určil, ako má vyzerať kresťan, ako sa mu bude vodiť a ako sa má potešovať. Svet je síce tiež taký, že keď sa mu zle vodí, má oči zaliate slzami a je utrápený. Ale pozri, aké...

Blahoslavenstvá

Blahoslavenstvá

Dr. Martin Luther 27. nedeľa po Svätej Trojici „Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k Nemu Jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni...

Blahoslavení žalostiaci…

Blahoslavení žalostiaci…

Dr. Martin Luther Blahostavenstvá "Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu." Mt 5, 4 Druhá vlastnosťŽalostiť tu neznamená ten bežný zvyk, že sa oblečieme do čierneho, keď niekto  milý zomrel. Ale znamená to byť trpiacim, plakať, nariekať, zle sa mať pre...

Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti všetky hriechy

Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti všetky hriechy

Dr. Martin Luther Kázeň na 19. nedeľu po Svätej Trojici „I vstúpil na loď, preplavil sa a prišiel do svojho mesta. A hľa, priniesli k Nemu ochrnutého, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. –...

%d blogerom sa páči toto: