Dr. Martin Luther

Bohatstvo

Bohatstvo

Bohatstvo Mestská myš a poľná myš Mestská myš bola na prechádzke. Prišla k poľnej myši, ktorá ju kŕmila žaluďmi, jačmeňom, orechmi a všetkým, čím mohla. Ale mestská myš povedala: „Si biedna myš, prečo chceš žiť v chudobe. Poď so mnou, vyrobím pre teba a pre mňa...

Klamstvo

Klamstvo

Klamstvo O havranovi a líške Havran ukradol syr. Posadil sa na vysoký strom a chcel syr zjesť. Pri svojej povahe nevie byť ticho ani pri jedení. Líška ho počula krákať. Rozbehla sa k nemu a povedala: „Ach, havran, v živote som nevidela takého krásneho vtáka, s krajší...

Pomsta

Pomsta

Pomsta O somárovi a levovi Somár bol tiež kedysi dobiedzačný. Raz sa stretol s levom a posmešne ho pozdravil: Nazdar, bratku!! Tento pozdrav leva rozhneval, ale pomyslel si: Ako sa mám mamľasovi pomstiť? Keď mu budem nadávať alebo ho roztrhám, nezíska mi to žiadnu...

Závisť

Závisť

Závisť O psovi a ovci Pes žaloval pred súdom ovcu ohľadom chleba, ktorý jej údajne požičal. Pretože sa ovca k tomu nepriznávala, pes sa odvolal na svedkov, ktorých mu súd pripustil. Prvý svedok bol vlk, a ten hovoril: Ja viem, že pes ovci požičal chlieb. Druhý svedok,...

Skúposť

Skúposť

Skúposť O psovi vo vode Pes s mäsom v papuli plával cez rieku. Keď videl vo vode tieň z mäsa, domnieval sa, že je to druhý kus mäsa, a dychtivo po ňom chňapol. Keď však otvoril papuľu, ten kus, ktorý držal v zuboch, mu vypadol a rieka ho odvliekla. A tak stratil...

O pôste

O pôste

O pôste Prísne predpisy o pôste Dr. Martin Luther zaradil medzi ľuďmi vymyslené učenie Ríma. Vo svojom výklade z roku 1522 odmieta všetky argumenty na obranu prísneho pôstu, odvolávajúc sa na slová Pána Ježiša Krista v Evanjeliu podľa Matúša 15, 11: „Nie čo vchádza do...

Pôžitkárstvo

Pôžitkárstvo

Pôžitkárstvo Sviňa na hostine Lev pozval všetky zvieratá na hostinu, ktorú dal bohato a skvostne pripraviť. Medzi hosťami bola aj sviňa. Keď predkladali výborné jedlá, a ako náleží ich ponúkali, vtedy sa sviňa, zaryjúc rypák do jedál, opýtala: Sú tu aj otruby?...

Zlodejstvo a násilie

Zlodejstvo a násilie

Zlodejstvo a násilie Vôl, koza a ovca sa spolčili s levom, že pôjdu spolu do hory na poľovačku. Keď ulovili jedného jeleňa, rozdelili ho na štyri čiastky. Vtedy lev riekol: Vy dobre viete, že jedna čiastka je moja ako vášho kamaráta; druhá čiastka mi patrí ako kráľovi...

Nevernosť

Nevernosť

Nevernosť O žabe a myši. Myš chcela prejsť cez vodu, ale nijako nemohla a preto poprosila žabu o radu a pomoc. Žaba bola veľká a povedala myši: Priviaž si nohu k mojej nohe a tak preplávame a teba prevediem. Len vošli do vody, žaba sa ponorila a chcela myš utopiť. Myš...

Bláznovstvo

Bláznovstvo

Bláznovstvo O kohútovi a perlách. Kohút sa hrabal na smetisku a našiel jednu cennú perlu. Keď ju zazrel, riekol jej: „Vidíš, ty biedna, ako sama tu ležíš v špine! Keby ťa našiel aspoň kupec, ten by sa ti zaradoval a dostalo by sa ti u neho veľkej cti, ale mne si veru...

Nenávisť

Nenávisť

Mravoučné rozprávky Dr. Martina Luthera Okrem známych teologických spisov a prác, kázní a piesní sa snažil Martin Luther ľudí vychovávať aj poučnými rozprávkami. Niektoré sám napísal alebo preložil a dopísal k nim záverečné poučenie. Nenávisť O vlkovi a baránkovi Vlk...

Odkaz Dr. Martina Luthera

Odkaz Dr. Martina Luthera

Bratia a sestry! Osobnosť Martina Luthera ma fascinuje už veľmi dlho. Veľa som premýšľal nad jeho odvahou. Postaviť sa vtedajšej svetskej i cirkevnej moci chcelo veľkú odvahu. Tá moc totiž mala svoje nástroje, ako sa vysporiadať  s neposlušnými, problémy spôsobujúcimi...

Buďte teda milosrdní

Buďte teda milosrdní

Dr. Martin Luther Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. (L 6, 36) Lebo keď sme sa stali veriacimi a nosíme meno kresťan, a sme skrze Pána Krista oslobodení od hriechu, smrti a všetkého nešťastia, potom máme žiť nový život, taký, aký On od nás žiada....

Medený had

Medený had

Dr. Martin Luther „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“ (J 3, 15)  V 4. knihe Mojžišovej je v 21. kapitole zachytená udalosť, ako sa izraelský ľud sprotivil proti Bohu a Mojžišovi na púšti...

Veru, veru ti hovorím

Veru, veru ti hovorím

Dr. Martin Luther „Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.“ (J 3, 5)   Sú to jasné a stručné slová, ktoré hovorí Ježiš Nikodémovi. Slová, ktoré tento učiteľ ešte nepočul. Ani im nerozumie. Jediné, čomu...

Viera – dielo Ducha Svätého

Viera – dielo Ducha Svätého

Dr. Martin Luther Duch Svätý „poučí (obviní) svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde“ − tak čítame u Jána 16, 8. Lebo tak sú podelené diela Svätej Trojice v našej viere. Boh Otec nám dal telo a život. Stvoril nás pre svoje kráľovstvo. Naši predkovia však skrze...

Dielo Ducha Svätého

Dielo Ducha Svätého

Dr. Martin Luther 1. Skrze evanjelium nás privádza k poznaniu Krista a pomáha nám, aby sme v Jeho mene verili v odpustenie hriechov. Vedie nás k tomu, aby sme si polepšili život, stavali sa hriechu na odpor, mŕtviac ho, a boli poslušní Bohu z hĺbky srdca, t. j. telom...

Krátky výklad Otčenáša

Krátky výklad Otčenáša

Dr. Martin Luther V prvej prosbe modlitby Otče náš „Posväť sa meno Tvoje“ prosíme za všetkých pravých kazateľov a proti všetkým kacírom a neveriacim, proti Židom, pohanom, Turkom a pápežovi. Lebo všetci títo potupujú meno Božie a znesväcujú ho. Prosíme teda, aby im to...

Vám prospeje, aby som odišiel

Vám prospeje, aby som odišiel

Dr. Martin Luther „Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem,...

Vrabec

Vrabec

Dr. Martin Luther „Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle vášho Otca.“ Mt 10, 29 Náš rozum tak usudzuje, že keby nás Boh miloval, bdel by nad nami, prekazil by každé nešťastie a nedal by nám trpieť. Ale pretože raz tu, raz...

Modicum – máličko

Modicum – máličko

Dr. Martin Luther Učeníci neporozumeli kázni, v ktorej Pán hovorí „máličko“. Vysvetľuje im to, a oni predsa ešte nechápu. Tak ako učeníci, aj my si s týmto „máličko“ nevieme rady. Aj nám bráni pochopeniu to isté, čo bránilo učeníkom. Lebo keď prišlo pokušenie a videli...

Drahý Pane Ježišu

Drahý Pane Ježišu

Dr. Martin Luther Drahý Pane Ježišu! Viem, že aj keď som cnostne žil, predsa som žil tak, že si zaslúžim len zatratenie. Potešuje ma, že si za mňa zomrel a pokropil ma krvou, ktorá tiekla z Tvojich svätých rán. V Teba som bol pokrstený. Počul som Tvoje slovo, ktorým...

Kristus trpí za hriešnikov

Kristus trpí za hriešnikov

Dr. Martin Luther Hriešnici sa majú obrátiť a nepokračovať v hriechoch „Potom sedel v dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi...

Som ako prázdna nádoba

Som ako prázdna nádoba

Dr. Martin Luther Modlitba Pane, som ako prázdna nádoba, naplň ju. Slabý/á som vo viere, posilni ma. Studený/á som v láske, zohrej moje srdce. Daj, aby moja láska vanula na mojich blížnych. Moja viera nie je silná a pevná, niekedy pochybujem a neviem sa Ti celkom...

Sme bratia a spoludedičia Kristovi

Sme bratia a spoludedičia Kristovi

Dr. Martin Luther Ježiš Kristus hovorí: Choďte, zvestujte to mojim bratom, aby šli do Galiley, tam ma uvidia. Mt 28, 10b   Ježiš povedal Márii: Vstupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu. J 20, 17 A Kristus prikazuje všetkým kresťanom,...

Matúš – Po sobote

Matúš – Po sobote

Dr. Martin Luther „Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako...