Dr. Martin Luther

Do noci a tuhej zimy sa rodí svätý Plod.

Do noci a tuhej zimy sa rodí svätý Plod.

Dr. Martin Luther Štedrý večer „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Ten prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta...

Kto je Kristus a čo On vykonal

Kto je Kristus a čo On vykonal

Dr. Martin Luther 4. adventná nedeľa „A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? Vyznal a nezaprel a vyznal: Ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. – Či si...

Ako sa správať počas moru – doplnenie

Ako sa správať počas moru – doplnenie

Dr. Martin Luther   Či je správne utekať pred smrťou (1527) Od augusta do novembra 1525 zúril vo Vroclave mor. Mestské zastupiteľstvo vydalo prísne nariadenia, aby zabránili jeho šíreniu, najmä proti chorým, ktorí sa nedbalo správali voči zdravým a mohli ich...

Tretia vlastnosť každého pravého kresťana

Tretia vlastnosť každého pravého kresťana

DR. Martin Luther „Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú.“ Pán veľmi pekne a správne určil, ako má vyzerať kresťan, ako sa mu bude vodiť a ako sa má potešovať. Svet je síce tiež taký, že keď sa mu zle vodí, má oči zaliate slzami a je utrápený. Ale pozri, aké...

Blahoslavenstvá

Blahoslavenstvá

Dr. Martin Luther 27. nedeľa po Svätej Trojici „Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k Nemu Jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni...

Blahoslavení žalostiaci…

Blahoslavení žalostiaci…

Dr. Martin Luther Blahostavenstvá "Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu." Mt 5, 4 Druhá vlastnosťŽalostiť tu neznamená ten bežný zvyk, že sa oblečieme do čierneho, keď niekto  milý zomrel. Ale znamená to byť trpiacim, plakať, nariekať, zle sa mať pre...

Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti všetky hriechy

Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti všetky hriechy

Dr. Martin Luther Kázeň na 19. nedeľu po Svätej Trojici „I vstúpil na loď, preplavil sa a prišiel do svojho mesta. A hľa, priniesli k Nemu ochrnutého, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. –...

Najväčšie prikázanie

Najväčšie prikázanie

Dr. Martin Luther Kázeň na 18. nedeľu po Svätej Trojici „Keď farizeji počuli, že umlčal sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal Ho touto otázkou: Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým...

Kto sa povyšuje bude ponížený

Kto sa povyšuje bude ponížený

Dr. Martin Luther Kázeň na 17. nedeľu po Svätej Trojici „Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb, a oni Ho pozorovali. A, hľa, akýsi človek chorý na vodnatieľku bol pred Ním. Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spýtujúc...

Hovorím ti vstaň

Hovorím ti vstaň

Dr. Martin Luther Kázeň na 16. nedeľu po Svätej Trojici Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu, a šli s Ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, ajhľa, vynášali mŕtveho, jediného syna matky, a tá bola vdova, početný zástup mesta išiel s ňou....

Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone

Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone

Dr. Martin Luther Z kázne na 15. nedeľu po Svätej Trojici - 1520 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte...

Choď a čiň podobne

Choď a čiň podobne

Martin Luther Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. A hľa, vstal zákonník a aby Ho pokúšal,...

Efata!

Efata!

Z kázania Martina Luthera Keď Ježiš opustil týrsky kraj, prišiel cez Sidon zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja Desaťmestia. Tu priviedli k Nemu hluchého a zajakavého a prosili Ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje...

Bože, buď milostivý mne hriešnemu!

Bože, buď milostivý mne hriešnemu!

Dr. Martin Luther Z kázania na 11.nedeľu po Svätej Trojici, 1533 "A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo: Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili, jeden farizej a druhý publikán. Farizej si...

Mamona nespravodlivosti

Mamona nespravodlivosti

„Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára, toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma...

VARUJTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV

VARUJTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV

"Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či zbierajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať...

BEZ SLOVA JE VŠETKO MÁRNE

BEZ SLOVA JE VŠETKO MÁRNE

"Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste." Matúš 23, 37 Jediným znakom kresťanskej cirkvi je poslušnosť Božiemu...

Vierovyznanie tvorí skutky

Vierovyznanie tvorí skutky

„Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť, a uschne, také zozbierajú, uvrhnú na oheň, a zhoria.“ Ján 15,6 Všetko závisí od vierovyznania. Kde je vierovyznanie správne, všetko je správne: viera, skutky, život, utrpenie, dobrý aj zlý deň, jedenie,...

Prenasledujú evanjelium Kristovo

Prenasledujú evanjelium Kristovo

V tomto čase je veľa ľudí, ktorí prenasledujú evanjelium, nie s fyzickou silou, ale s použitím vychytralých schém, /zákonov - poznámka prekladateľa/, a zlých trikov. Pretože nepoužívajú meč, myslia si, že nie sú až takí zlí. Ale tu čítame, že Pilát, hoci nechal Krista...

Pravá a falošná cirkev

Pravá a falošná cirkev

„Vylúčia vás zo synagóg, áno prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca, ani mňa.“ Evanjelium podľa Jána 16, 2-3 Je potrebné vedieť, že po všetky časy sú dve cirkvi a je potrebné...

Trojica Svätá. Sancta Trinitas.

Trojica Svätá. Sancta Trinitas.

Trojica Svätá. Sancta Trinitas. „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Amen.“ Tu znovu máme za čo...

Duch svätý a falošní duchovia

Duch svätý a falošní duchovia

Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou. Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď...

Ale čo robí  Kristus na výsosti?

Ale čo robí Kristus na výsosti?

Ale čo robí Kristus na výsosti? Alebo prečo tam vstúpil, a nezostal tu dole? Či sa povaľuje, či niečo robí? O tom hovorí Žalm 68 veľmi jasne: Vystúpil na výsosť, odviedol si zajatcov.“ Nesmierne milé a potešujúce vyjadrenie, a zdá sa, akoby Kristus Pán, mal na mysli...

%d blogerom sa páči toto: