Dr. Martin Luther

Tomáš Mu povedal: Pán môj a Boh môj!
A Ježiš Mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.

Evanjelium podľa Jána 20, 28 − 29

V nedeľu, ktorá je tretím dňom po piatku, skoro ráno, keď žoldnieri ležia okolo hrobu, vtedy mŕtvy Kristus povstáva do nového, večného života a vstáva z mŕtvych. Žoldnieri ležiaci pri hrobe to nespozorujú. Podľa Matúša vieme, že zemetrasenie nastalo po tom, ako anjel zostúpil z neba a odvalil kameň od hrobu. Kristus vyšiel z hrobu bez akéhokoľvek narušenia pečati, ktorá visela na hrobe. Rovnako cez zatvorené dvere vošiel večer k vystrašeným učeníkom.

Zemetrasením a anjelom sa žoldnieri tak prestrašili, že ležali ako mŕtvi. Len čo prišli k sebe, utekajú od hrobu jeden po druhom. Anjelovi sa neradovali, ale sa ho preľakli. Pre potechu iných zostúpil anjel.

V tom čase, keď žoldnieri utekajú od hrobu, chystajú sa k hrobu Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome a za nimi Peter a Ján, aby videli hrob. Tu anjel potešuje a poučuje ženy, že Kristus tam nie je, že vstal a že Ho uvidia v Galilei, aby sa ponáhľali a zvestovali to učeníkom. Mária Magdaléna pri hrobe stretne vzkrieseného Krista a myslí si, že je to záhradník. Rovnako ukáže sa i Petrovi, ako zaznamenal Ján.

A v podvečer pripája sa k dvom učeníkom na ceste do Emauz a dáva sa im poznať podľa lámania chleba. Títo dvaja rýchlo bežia späť do Jeruzalema, aby to oznámili ostatným učeníkom. Keď zvestovali ostatným, ako Ho stretli a ako s Ním stolovali a že Ho videli, tí sa divili tomu a všetci nechceli tomu veriť. Tu prichádza Ježiš cez zamknuté dvere a postaví sa uprostred nich.

Toľko nájdeme v evanjeliách o zjavení sa vzkrieseného Krista v svätý, veľkonočný deň.

A je potrebné to dobre vedieť, lebo je to článok našej viery, že na tretí deň Kristus vstal z mŕtvych.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár