Najnovšie články

Matúš – Po sobote

Matúš – Po sobote

Dr. Martin Luther „Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa,...

Nadýchnem sa

Nadýchnem sa

Nadýchnem sa Nadýchnem sa, je mi dobre. Nič mi dušu neťaží. Láska svätá, dobrá, Božia, ona mi ju ustráži. To, že...

Jákobov boj

Jákobov boj

1. nedeľa po Veľkej noci "Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich jedenásť synov a...

Katolícka či evanjelická?

Katolícka či evanjelická?

Finančných žralokov pandémia nezaujíma! Jedným z najkontroverznejších projektov súčasného vedenia ECAV je nepochybne...

Volanie k pokániu

Volanie k pokániu

2. slávnosť veľkonočná „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka...“ J 3, 14 Pán Ježiš...

Po sobote

Po sobote

Dr. Martin Luther „Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa,...

Veľký piatok

Veľký piatok

Dr. Martin Luther „Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava,...

Posledná večera

Posledná večera

Zelený štvrtok Keď prišla hodina, posadil sa a [dvanásti] apoštolovia s Ním. Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť...

Nehanebné klamstvo

Nehanebné klamstvo

Ako členovia ECAV na Slovensku a jej orgánov v minulosti, resp. ako členovia Asociácie slobodných zborov ECAV na...

Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

6. pôstna nedeľa  „Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha, ktorý ohlasuje spásu a hovorí...

Rozsudok smrti

Rozsudok smrti

Smrtná nedeľa Viac lásky ako v Tebe, Ježiši, my nenašli sme v nikom. Tá obeť Tvoja srdce utíši, si naším...

Pápežské umývanie nôh

Pápežské umývanie nôh

Dr. Martin Luther Pápež so svojimi biskupmi dodnes umývajú nohy. Je to zlá pokora, lebo mnoho je takých, ktorí svojej...

Umývanie nôh druhá časť

Umývanie nôh druhá časť

Dr. Martin Luther Čomu sa učíme z umývania nôh K čomu slúži umývanie nôh, to nás učí Ján niekoľkými slovami: „Ježiš...

Umývanie nôh

Umývanie nôh

Dr. Martin Luther „Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta...

Chlieb života

Chlieb života

4. pôstna nedeľa „Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo...

Náš výber

Katolícka či evanjelická?
Katolícka či evanjelická?

Finančných žralokov pandémia nezaujíma! Jedným z najkontroverznejších projektov súčasného vedenia ECAV je nepochybne...

Nehanebné klamstvo
Nehanebné klamstvo

Ako členovia ECAV na Slovensku a jej orgánov v minulosti, resp. ako členovia Asociácie slobodných zborov ECAV na...

Financovanie ako skúška viery
Financovanie ako skúška viery

Na tému financovania už bolo napísaných viacero článkov, avšak často nevystihujú podstatu témy alebo uvádzajú...

MY SME TU DOMA
MY SME TU DOMA

MY SME CIRKEV!!! ECAV JE NÁŠ DOMOV!!! Milí bratia, milé sestry, stále viac a viac mi píšete a telefonujete, že už bolo...

Snaha o rehabilitáciu bez pokánia a nápravy

V minulom článku s názvom Nehanebné klamstvo sme poukázali na nepravdivé a zavádzajúce vyjadrenia niektorých biskupov vo veci hospodárenia Reformaty. Aj príspevok Jána Brozmana, na ktorý chceme reagovať v tomto článku, je spojený s touto spoločnosťou, ale zrejme vznikol s iným zámerom, a tým je...

Katolícka či evanjelická?

Finančných žralokov pandémia nezaujíma! Jedným z najkontroverznejších projektov súčasného vedenia ECAV je nepochybne Fond zabezpečenia cirkvi. V skratke: ide o fond, kde má vedenie cirkvi ambíciu zhromaždiť viac ako 1,5 mil. eur, ktoré plánuje získať od cirkevných zborov. To, čo vyvoláva oprávnené...

Požehnané veľkonočné sviatky

  ilustračné foto: pixabay.com  

Nehanebné klamstvo

Ako členovia ECAV na Slovensku a jej orgánov v minulosti, resp. ako členovia Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku dnes, sa snažíme poukazovať na hrubé pochybenia a nedostatky, ktoré sa udiali pri správe cirkevného majetku, pri voľbách, ale aj v iných situáciách či projektoch. Okrem...

Duchovné slovo na Veľkonočné sviatky

Blížia sa nám sviatky Veľkej noci, kedy si pripomíname udalosti posledných chvíľ Pána Ježiša Krista, poslednú večeru, zradu, odsúdenie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Počas týchto sviatkov sme pre Vás okrem písaného slova Božieho pripravili aj záznamy služieb Božích. Záznamy služieb Božích si...

Cirkev musí zaujať jednoznačné stanovisko

Toto je kresťanské šafárenie? Toto je cesta a spôsoby kresťana? Ovzdušie v spoločnosti je zlé a v našej cirkvi asi ešte horšie. Zaznamenal som mnoho podnetov z viacerých zdrojov, ktoré to potvrdzujú. Napríklad v týždenníku Lutherus, roč. 3, č. 7, na str. 29 v článku „Evanjelici sú zmätení, treba...

Veľkonočné obdobie

Všetky nedele a sviatky v priebehu jedného roka tvoria cirkevný (liturgický) rok. Obsahom nám predstavujú celú cestu spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Pána Ježiša Krista. Cirkevný rok delíme na dve časti: slávnostnú a bezslávnostnú polovicu. V slávnostnej časti cirkevného roka sú tri obdobia...

Postoj obete

Postoj obete má svoj pôvab: Zabezpečuje súcit, zaisťuje obdiv (a to sa týka celých národov a kontinentov, rovnako ako i jednotlivcov). Nech je už naša situácia akokoľvek biedna, neobviňujme, prosím, nič a nikoho – dejiny, vládu, nadriadených, rasu, rodičov, mesačnú fázu, detstvo ani cvičenie...

Financovanie ako skúška viery

Na tému financovania už bolo napísaných viacero článkov, avšak často nevystihujú podstatu témy alebo uvádzajú nesprávne údaje, či už z dôvodu slabého poznania problematiky, alebo so zámerom manipulácie evanjelickej verejnosti. To sa prejavuje najmä v tom, že niektoré kľúčové údaje chýbajú,...

MY SME TU DOMA

MY SME CIRKEV!!! ECAV JE NÁŠ DOMOV!!! Milí bratia, milé sestry, stále viac a viac mi píšete a telefonujete, že už bolo dosť slov, že sa už toho dosť popísalo, že je potrebné prejsť k činom. Píšeme, odkrývame finančné kauzy, vieroučné zavádzanie, pokrytectvo, neschopnosť, nekompetentnosť súčasného...

Biblický príhovor na 2. nedeľu po Veľkej noci

Biblický príhovor na 2. nedeľu po Veľkej noci, 11. apríla 2021 si pre nás pripravil na biblický text z evanjelia podľa Jána 21, 15 - 19, evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.

Keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal

2. nedeľa po Veľkej noci "...lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; na vlastnom tele vyniesol naše...

Sme bratia a spoludedičia Kristovi

Dr. Martin Luther Ježiš Kristus hovorí: Choďte, zvestujte to mojim bratom, aby šli do Galiley, tam ma uvidia. Mt 28, 10b   Ježiš povedal Márii: Vstupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu. J 20, 17 A Kristus prikazuje všetkým kresťanom, aby sa modlili: Otče náš, ktorý si v nebesiach. Mt 6...

Matúš – Po sobote

Dr. Martin Luther „Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk, jeho rúcho biele ako sneh. A strachom pred ním chveli sa strážcovia a zostali ako...

Nadýchnem sa

Nadýchnem sa Nadýchnem sa, je mi dobre. Nič mi dušu neťaží. Láska svätá, dobrá, Božia, ona mi ju ustráži. To, že dýcham, JEMU vďačím, v dychu cítim JEHO dlaň, ktorou hladí moju dušu, srdce teší plné rán. Nadýchnem sa, je mi dobre, vždy Ho blízko seba mám. NÍM sa hýbem, to NÍM žijem, Kristom, čo je Boh a Pán. Ľubomíra...

Porušovanie cirkevnoprávnych predpisov

Dobrý deň, bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem aspoň takto vyjadriť svoj postoj. Býval som dlhoročným presbyterom nášho cirkevného zboru a konventuálom na seniorálnom konvente v Považskom senioráte. Kedysi terajší senior Ján Ochodnický navrhol, aby vznikol seniorálny rezervný fond. Vznikol za účelom pomoci cirkevným...

Kristus v jednom a tom istom čase prehral a vyhral

Dr. Martin Luther Tak, ako Kristus Pán premohol smrť, práve tak premohol aj hriech. Lebo On − spravodlivý, bez hriechu − zobral na seba cudzie hriechy a stal sa hriešnikom, ako žaluje Žalm 41, 5: Riekol som: Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil proti Tebe! Hriech sa Ho dotýka. A On, Kristus Pán, rád sa...

Biblický príhovor na 1. nedeľu po Veľkej noci

Na 1. nedeľu po Veľkej noci si pre nás pripravil výklad slova Božieho evanjelický a. v. farár Mgr. Ivan Mucha. Základom jeho kázne bol Biblický text z knihy Prísloví 14, 30.

Jákobov boj

1. nedeľa po Veľkej noci "Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich jedenásť synov a prekročil brod na Jabboku. Vzal ich a prepravil cez potok; prepravil aj všetko, čo mal. Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom kĺbe....

Ježiš Kristus vymazal a odstránil dlžobný úpis

Dr. Martin Luther „... a dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.“ List Kolosenským 2, 14 − 15 Táto výpoveď Písma svätého obsahuje dve veci. Najprv, že Kristus...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete