Učíme sa Božie slovo

Vystrel ruku

Vystrel ruku

„I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý!“ Mk 1,...

Poďte

Poďte

„Poďte,  požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od...

Neuvidí život

Neuvidí život

„Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva...

Činte pokánie

Činte pokánie

„Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie ako nad deväťdesiatdeväť...

Kto uverí

Kto uverí

„Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Mk 16, 16

Beda svetu

Beda svetu

„Beda svetu pre zvody na hriech; zvody síce musia prísť, ale beda človeku, z ktorého prichádza...

Drahší ste vy

Drahší ste vy

„Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrabcov.“ L 12,...

Ber svoj kríž

Ber svoj kríž

„Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň a tak ma nasleduje.“ L...

Kameň

Kameň

„Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným.“ Mk 12, 10

Ja som uverila

Ja som uverila

„Áno, Pane, ja som uverila, že si Ty Kristus, Syn Boží, ktorý mal prísť na svet.“   J 11,...

Slovo

Slovo

„A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu...

Ja som cesta

Ja som cesta

„Ja som cesta, i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ J 14,...

Kto by prijal

Kto by prijal

„Kto by prijal jedno z takýchto dietok v mojom mene, mňa prijíma; a kto by mňa prijal , nie mňa...

Tvoja vôľa

Tvoja vôľa

„Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.“   L...

Aby vás videli

Aby vás videli

„Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplaty u svojho...

Radujte sa

Radujte sa

„Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú; radujte sa radšej, že vaše mená zapísané...

Večný život

Večný život

„A to je večný život, aby poznali Teba jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“...

Ale kto vytrvá

Ale kto vytrvá

„Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.“ ...