„A, že musí sa kázať v Jeho mene pokánie
na odpustenie hriechov.“

L 24, 47