Otázky a odpovede

Prečo vznikla Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi?

Asociácia vznikla ako reakcia na konanie niektorých predstaviteľov cirkvi, ktorí sa po voľbách dostali do vedenia Evanjelickej cirkvi, a ktoré je podľa nášho názoru nezlučiteľné s konaním kresťana, a o to viac s konaním vrcholných cirkevných predstaviteľov. Je to najmä dlhodoné neriešenie, blokovanie a relativizovanie hospodárských pochybení a káuz. Rovnako sa to týka aj pochybení vo voľbách v roku 2018, kde boli porušené nielen cirkevné zákony či predpisy, ale aj samotný morálny a demokratický priebeh volieb. Sme toho názoru, že pár jednotlivcov si “sprivatizovalo” cirkev, a narába s ním ako s vlastným majetkom, hoci je to cirkev všetkých evanjelikov augsburského vierovyznania na Slovensku.  Tento vývoj pokračuje aj v súčasnosti, keďže nové vedenie sa nevie (či nechce?) s uvedenými kauzami riadne vysporiadať, a snaží sa ich bagatelizovať, odvoláva ľudí, ktorí zjednali nápravu, a späť povoláva tých, ktorí kryli minulé vedenie Reformaty (do roku 2014). Popri tom sa dopúšťa nielen upierania práv svojím členom v cirkvi, ale popiera aj ich základné ústavné práva: právo na slobodu prejavu, právo na slobodu združovania fyzických či právnických osôb, právo voliť a byť volený.

Tento prístup podľa nás nepatrí do kresťanskej cirkvi, a predstavuje zároveň nielen praktický ale aj vieroučný problém, čím sa celá evanjelická cirkev dostáva na pomýlenú, širokú cestu tohto sveta, kde sa toleruje hriešene konanie, a iba mediálne sa vytvára “pozitívny obraz”, potrebný pre falošný pokoj v cirkvi. Členovia Asociácie slobodných zborov považujú tento odklon od kresťanského učenia za nebezpečný, a svojim pevným zakotvením na Slove Božom a augsburskom vyznaní chcú ostať verní pôvodnému evanjelickému smerovaniu, a to ako vo vierouke tak ja v praxi. Asociácia chce poukazovať na nebezpečné a nekresťanské trendy v našej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, a aktívne prispieť k ich náprave.

 

Je zámerom Asociácie rozdeliť cirkev?

To nie je pravda. Všetci členovia Asociácie sú evanjelikmi augsburského vyznania, ktorých spája úcta k evanjelickej tradícii, láska k cirkvi, snaha o pozdvihnutie slovenského národa, ale najmä pevná viera a láska k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého poznávame najmä cez pravdivý výklad Slova Božieho a modlitbu. Milujeme naši Evanjelickú cirkev augsburského vyznania, a chceme aktívne prispieť k tomu, aby sa znova stala cirkvou, ktorá nasleduje svojho Pána, ktorá ide príkladom a vzorom pre túto spoločnosť.

Nepravdivé obvinenia o rozdeľovaní cirkvi šíria skôr tí, ktorí sami svojím hriešným správaním cirkev rozdeľujú, a snažia sa to hodiť na iných. Snahou o vlastný prospech resp. prospech svojich známych na úkor cirkvi tolerujú správanie a metódy, ktoré tu nemajú čo hľadať. Namiesto pokánia a nápravy tak prenasledujú veriacich, členov vlastnej cirkvi a novinárov, ktorí na tieto problémy poukazujú. Obvinenia z rozdeľovania teda nie sú ničím iným ako nepravdivou a nepodloženou diskreditačnou kampaňou, pričom je veľmi smutné, že na tejto kampani sa nemalou mierou podieľa práve samotné vedenie evanjelickej cirkvi.

 

Asociácia teda nie je nová cirkev?

Nie je a nikdy nebola. Podobne ako Asociácia policajtov či Asociácia škôl združuje subjekty na základe tématickej či názorovej podobnosti, a to ako fyzické či právnické osoby bez toho aby bol narušený ich vzťah k polícii či štátu. Tak aj Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania združuje zbory, ktoré chcú hrdo a pevne stáť na pôvodnej kresťanskej viere a hodnotách, a odmietajú liberálne a nemorálne spôsoby, ktoré ohrozujú cirkev. Členovia a sympatizanti Asociácie slobodných zborov sú zároveň členmi Evanjelickej cirkvi, a zároveň členmi Asociácie, a to na základe ústaveného zákona a práva občanov Slovenskej republiky. Kto obmedzuje toto právo právnických a fyzických osôb dopúšťa sa teda dopúšťa porušovania Ústavy Slovenskej Republiky, pretože porušuje demokratické princípy, na ktorých je naša republika postavená. Vyššie uvedené nezmyselné obvinenie je iba ďalším pokračovaním diskreditačnej kampane proti Asociácii, cieľom ktorej je oklamať resp. aspoň spochyniť evanjelickú verejnosť.

 

Ako sa môžem prihlásiť do Asociácie slobodných zborov?

Asociácia je združením právnických osôb, ktoré sa môžu prihlásiť za členov, ak súhlasia so stanovami a prehlásením Asociácie, vyplnením príslušného formulára dostupného na internetových stránkach. Asociácia združuje aj fyzické osoby, a to ako podporovateľov a sympatizantov, ktorí môžu do činnosti Asociácie prispievať svojimi nápadmi, a ktorí sú v pravidelných intervaloch informovaní o jej činnosti. Pre prihlásenie fyzickej osoby platia rovnaké podmienky, a je potrebné vyplniť papierový resp. elektronický formulár dostupný na stránkach Asociácie SloZ. Viac informácií nájdete v stanovách na adrese: https://asloz.sk/stanovy-aszecav/

 

Ako je financovaná činnosť a aké sú aktivity Asociácie?

Okrem skôr symbolického príspevku členov – právnických osôb, je činnosť Asociácie založená na dobrovoľných príspevkoch podporovateľov a sympatizantov, za čo im chceme aj týmto spôsobom poďakovať. To nám umožňuje usporiadavať Slávnostné služby Božie, tématické konferencie, podporovať propagáciu Asociácie v médiách a podporovať tých, ktorí potrebujú pomoc, a to najmä prenasledovaných farárov, a to ako v oblasti finančnej tak aj právnej.

 

Ako chcete riešiť napätú situáciu v cirkvi, ktorá vznikla po voľbách v roku 2018?

Voľby generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu, tak aj voľby generálneho biskupa, ktoré prebehli v roku 2018 považujeme za netransparentné, nedemokratické a zneužité v prospech úzkej skupiny osôb. Niektorým kandidátom, hoci spĺňali zákonné požiadavky bolo uprené ich právo byť volený, a naopak do volieb bol pustený kandidát, ktorý predpísané požiadavky preukázateľne nespĺňal. Evanjelickej verejnosti bola po týchto manipuláciách na kandidačných poradách v dvoch prípadoch uprená možnosť vybrať si z viacerých kandidátov, a v jednom prípade bola ich voľba obmedzená iba na “politicky vhodných” kandidátov. Rovnaký scénar sa zopakoval aj nedávno v mesiaci október 2019, kedy boli nepohodlní kandidáti znova vyradení. Preto za demokratické a spravodlivé riešenie tejto situácie považujeme nové, demokratické voľby, kde si slovenská evanjelická verejnosť bude môcť sama a slobodne zvoliť osoby, ktorým dôveruje.

 

Záleží teda viac na správnej vierouke ako na jednote cirkvi?

Vierouka je základom cirkvi, určuje jej identitu, poslanie a zmysel. Je tým najdôležitejším v našom živote, a všetko čo konáme má byť posúdené a v súlade s vieroukou, ktorú ako evanjelici vyznávame. Na tejto báze, na spoločných hodnotách, pravej láske a spravodlivosti je postavená aj naša cirkev, a teda skutočná jednota je postavená na učení a teda vierouke a jej uplatňovaní v praxi. Inými slovami, priamo povedané, láska Kristova nás spája resp. sme nasledovníci Krista, a žijeme tak ako žil On. Tá pravá láska, ktorej záleží na živote každého človeka, ktorá napomína, vyučuje a vedie kresťana po tej správnej ceste. Čiže vidíme tieto dva atribúty: vierouku a jednotu ako neoddeliteľné a spojené.

 

Môže evanjelický farár odmietnuť prisluhovanie sviatostí a iné cirkevné obrady členom Asociácie SloZ?

Každý evanjelický farár je povinný prislúžiť všetkým členom Evanjelickej cirkvi sviatosti, a takisto poslúžiť pri iných príležitostiach všetkým členom cirkvi, bez ohľadu na to, či je na základe vlastného slobodného rozhodnutia členom Asociácie SloZ alebo iného kresťanského občianského združenia. Za odmietnutie môže byť farár právne postihnutý, a to ako podľa cirkevného, tak aj svetského práva. Takéto “politicky motivované” zastrašovanie niektorých osôb, ktoré sa stotožňujú s ideami, a chcú vstúpiť do Asociácie je len snahou vyvolať pochybnosti a bezdôvodný strach. Títo ľudia sú na základe vymyslených historiek manipulovaní a ovládaní, čo je v protiklade k cieľom cirkvi, ktorým je sloboda v Ježišovi Kristovi.

 

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi založila zbierku na fond prenasledovaných farárov po tom, čo Generálne presbyterstvo odsúhlasilo krátenie KVP (kvalitatívneho príplatku) pre farárov, ktorí sú členmi Asociácie. Ako boli použité tieto peniaze?

Uznesenie Generálneho presbyterstva je stále platné, avšak je nevykonateľné z dôvodu, že vedenie cirkvi nemá presné a úradne potvrdené informácie o tom, ktoré zbory sú členmi Asociácie. Asi každý pochopí, že za tejto situácie nemá Správna rada Asociácie žiadny dôvod, aby v tomto nezmysluplnom prenasledovaní farárov pre ich názor, s vedením cirkvi v tomto smere spolupracovala. Títo farári si vzorne plnia svoje povinnosti v zboroch, a teda nevidíme žiaden dôvod na ich trestanie resp. na krátenie spomínaných príplatkov. Správna rada ASloZ sa na svojom zasadnutí zaoberala vzniknutou situáciou, a po dohode so všetkými farármi združenými v AsloZ rozhodla o tom, že tieto finančné prostriedky ostanú vyčlenené na účte Asociácie, výhradne a len pre potrebu prenasledovaných farárov – ak by k takémuto scénaru v budúcnosti predsa len došlo. V skratke sa teda dá povedať, že uznesenie GP je stále platné, čiže stav ohrozenia trvá, a my sme pripravení na to reagovať.

 

Súčasné vedenie cirkvi a im loajálni farári šíria na zborových stretnutiach a v osobnom kontakte rôzne “hrôzostrašné správy” o tom, ako zle sa hospodárilo v Tranosciu, resp. v Reformate po roku 2014. Viete o tom resp. prečo na to nereagujete?

Reagovať môžeme na to čo je oficiálne povedané resp. zverejnené. A tu doporučujeme do Vašej pozornosti fakt, že oficiálne zo strany vedenia cirkvi resp. zo strany vedenia Tranoscia nič zverejnené nebolo. Zaručené “klepy” sa šíria iba cez formu JPP (jedna pani povedala), a zároveň bez toho aby sa k tomu mohla vyjadriť druhá strana. Tí biskupi čo farári, ktorí týmto spôsobom šíria nepotvrdené informácie sa spreneverujú poslaniu evanjelických kňazov, keď pre svoj osobných prospech ohovárajú oponentov súčasného vedenia. Takéto podlé prostriedky sú odsúdeniahodné vo svete, a nieto ešte v cirkvi.

Od roku 2014 keď sa preberala téma Reformata, boli na Generálnom presbyterstve resp. na zasadnutiach Synody prítomní pravidelne aj bývalí konatelia resp. bývalá účtovníčka. Tieto osoby boli tiež prizývané na zasadnutia Komisie na prešetrenie hospodárenia Reformaty, mali prístup k materiálom a predkladali, a to aj písomne, svoje stanoviská. Prečo teda, ak má nové vedenie nejaké vážne podozrenia, nekontatkuje bývalé vedenie, a nežiada o vysvetlenie skôr ako niečo zverejní? Podľa nášho názoru si vôbec nie sú istí svojimi tvrdeniami, a vedia, že tieto “argumenty” padnú pri prvej skúške správnosti. Teda je to len ďalší pokus diskreditovať tých, ktorí poukazujú na problémy v cirkvi, a nezáujem ich riešiť. Ak máte informácie o tom, kto a čo v tomto smere povedal, kontaktujte nás.

Obávame sa, že súčasnému vedeniu cirkvi na prosperite a misijnom poslaní Tranoscia nezáleží, čo vidno na personálnej politike, o ktorej sa nedá v tomto prípade ani hovoriť, o vzťahu k podnikovým predajniam, ktoré sú prvým kontaktom pre verejnosť, o tom, s akým nezáujmom a zdržaním sú vybavované objednávky zo zborov (ak vôbec sú vybavené). Spojiť misijné poslanie s tvorbou zisku nie je vôbec jednoduché, ale táto cesta k úspechu a perspektíve firmy určite nevedie. Snaha hodiť neutešené výsledky na iných sa nevyznačuje ani úprimnosťou ani morálkou.

 

Nové vedenie cirkvi v Prešove sa snažilo obviniť nedávno odolaného konateľa Reformaty, a tiež orgány spoločnosti z neefektívneho spravovania majetku na príklade dvoch či troch bytov. Aj keď sa to nedá porovnať s kauzami bývalého vedenia spoločnosti do roku 2014, viete sa k tomu – kvôli úplnosti -vyjadriť?

Vysvetlenie v podaní bývalého konateľa Štefana Sabola nájdete v tomto článku:  S cirkevným majetkom bačovali predstavitelia diakonie aj ďalší vysokí funkcionári cirkvi. 

Chcem viac informácií o činnosti a zámeroch Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, kde sa mám obrátiť?

Na vaše otázky radi odpovieme. Svoje otázky môžete napísať na mail: asociaciasloz@gmail.com

%d blogerom sa páči toto: