Otázky a odpovede

Prečo vznikla Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi?

Asociácia vznikla ako reakcia na konanie niektorých cirkevných predstaviteľov, ktorí sa po voľbách dostali do vedenia ECAV na Slovensku, ktoré je podľa nášho názoru nezlučiteľné s konaním kresťana, a o to viac s konaním vrcholných cirkevných predstaviteľov. Je to najmä dlhodobé neriešenie, blokovanie a relativizovanie hospodárskych pochybení a káuz. Rovnako sa to týka aj pochybení vo voľbách v roku 2018, kde boli nielen porušené cirkevné zákony či predpisy, ale aj samotný morálny a demokratický priebeh volieb. Sme toho názoru, že pár jednotlivcov si „sprivatizovalo” cirkev a narába s ňou ako s vlastným majetkom, hoci je to cirkev všetkých evanjelikov augsburského vierovyznania na Slovensku. Tento vývoj pokračuje aj v súčasnosti, keďže nové vedenie ECAV sa nevie (či nechce?) s uvedenými kauzami riadne vysporiadať a snaží sa ich bagatelizovať, odvoláva ľudí, ktorí sa zaslúžili o nápravu v Reformate (po roku 2014), a povoláva späť tých, ktorí tam zle a nečestne hospodárili (do roku 2014). Zároveň sa nové vedenie ECAV dopúšťa nielen upierania práv svojim členom v cirkvi, ale popiera aj ich základné ústavné práva: právo na slobodu prejavu, právo na slobodu združovania fyzických či právnických osôb, právo voliť a byť volený.

Tento prístup nepatrí do kresťanskej cirkvi a predstavuje zároveň nielen praktický, ale aj vieroučný problém, čím sa celá ECAV na Slovensku dostáva na pomýlenú, širokú cestu tohto sveta, kde sa toleruje hriešne konanie a iba mediálne sa vytvára „pozitívny obraz”, potrebný pre falošný pokoj v cirkvi. Členovia Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku považujú tento odklon od kresťanského učenia za nebezpečný a svojím pevným zakotvením na slove Božom a Augsburskom vyznaní chcú ostať verní pôvodnému evanjelickému smerovaniu, a to ako vo vierouke, tak aj v praxi. Asociácia chce poukazovať na nebezpečné a nekresťanské trendy v našej ECAV na Slovensku a aktívne prispieť k ich odstráneniu.

 

Je zámerom Asociácie rozdeliť cirkev?

To nie je pravda. Všetci členovia Asociácie sú evanjelikmi augsburského vyznania, ktorých spája úcta k evanjelickej tradícii, láska k cirkvi, snaha o pozdvihnutie slovenského národa, ale najmä pevná viera a láska k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorého poznávame najmä cez pravdivý výklad slova Božieho a modlitbu. Milujeme našu ECAV na Slovensku a chceme aktívne prispievať k tomu, aby sa znova stala cirkvou, ktorá nasleduje svojho Pána, cirkvou, ktorá je príkladom a vzorom pre celú spoločnosť.

Nepravdivé obvinenia o rozdeľovaní cirkvi šíria práve tí, ktorí sami svojím hriešnym správaním cirkev rozdeľujú, a snažia sa to hodiť na iných. Snahou o vlastný prospech, resp. prospech svojich známych, na úkor cirkvi tolerujú správanie a metódy, ktoré tu nemajú čo hľadať. Namiesto pokánia a nápravy tak prenasledujú členov vlastnej cirkvi a novinárov, ktorí na tieto problémy poukazujú. Obvinenia z rozdeľovania teda nie sú ničím iným ako nepravdivou a nepodloženou diskreditačnou kampaňou, pričom je veľmi smutné, že na tejto kampani sa nemalou mierou podieľa práve samotné vedenie ECAV na Slovensku

 

Asociácia teda nie je nová cirkev?

Nie je a nikdy nebola. Podobne ako napríklad Asociácia policajtov či Asociácia škôl združujú subjekty na základe tematickej či názorovej podobnosti, a to ako fyzické či právnické osoby bez toho, aby bol narušený ich vzťah k polícii či štátu, tak aj Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku združuje zbory, ktoré chcú hrdo a pevne stáť na pôvodnej kresťanskej viere a hodnotách a odmietajú liberálne a nemorálne spôsoby, ktoré ohrozujú cirkev. Členovia a sympatizanti Asociácie sú zároveň aj členmi ECAV na Slovensku, a to na základe  práva občanov Slovenskej republiky podľa ústavného zákona. Kto obmedzuje toto právo právnických a fyzických osôb, dopúšťa sa teda porušovania Ústavy Slovenskej republiky, pretože porušuje demokratické princípy, na ktorých je naša republika postavená. Vyššie uvedené nezmyselné obvinenie je iba ďalším pokračovaním diskreditačnej kampane proti Asociácii, ktorej cieľom je oklamať evanjelickú verejnosť, resp. aspoň uviesť ju do pochybností.

 

Ako sa môžem prihlásiť do Asociácie slobodných zborov?

Asociácia je združením právnických osôb, ktoré sa môžu prihlásiť za členov, ak súhlasia so stanovami a vyhlásením Asociácie, a to vyplnením formulára dostupného na internetovej stránke www.asloz.sk. Asociácia združuje aj fyzické osoby, a to ako podporovateľov a sympatizantov, ktorí môžu k činnosti Asociácie prispievať svojimi nápadmi a ktorí sú v pravidelných intervaloch informovaní o jej aktivitách. Pre prihlásenie fyzickej osoby platia rovnaké podmienky a tiež je potrebné vyplniť formulár dostupný na stránke www.asloz.sk, resp. svoju prihlášku poslať poštou. Viac informácií nájdete v stanovách Asociácie: https://asloz.sk/stanovy-aszecav/

 

Ako je financovaná činnosť a aké sú aktivity Asociácie?

Okrem skôr symbolického príspevku členov – právnických osôb – je činnosť Asociácie založená na dobrovoľných príspevkoch podporovateľov a sympatizantov, za čo im chceme aj touto cestou poďakovať. To nám umožňuje usporadúvať slávnostné služby Božie, tematické konferencie, podporovať propagáciu Asociácie v médiách a podporovať finančne aj právne tých, ktorí potrebujú pomoc, a to najmä prenasledovaných farárov.

 

Ako chcete riešiť napätú situáciu v cirkvi, ktorá vznikla po voľbách v roku 2018?

Voľby generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu, ako aj voľby generálneho biskupa, ktoré sa konali v roku 2018, považujeme za netransparentné, nedemokratické a zneužité v prospech úzkej skupiny osôb. Niektorým kandidátom, hoci spĺňali zákonné požiadavky, bolo upreté ich právo byť volený a, naopak, do volieb bol pripustený kandidát, ktorý predpísané požiadavky preukázateľne nespĺňal. Evanjelickej verejnosti bola po týchto manipuláciách na kandidačných poradách vo dvoch prípadoch upretá možnosť vybrať si z viacerých kandidátov a v jednom prípade bola ich voľba obmedzená iba na „politicky vhodných” kandidátov. Rovnaký scenár sa zopakoval aj v októbri 2019, keď nepohodlní kandidáti boli znova vyradení. Preto za demokratické a spravodlivé riešenie tejto situácie považujeme nové, demokratické voľby, kde si slovenská evanjelická verejnosť bude môcť sama a slobodne zvoliť osoby, ktorým dôveruje.

 

Záleží teda viac na správnej vierouke ako na jednote cirkvi?

Vierouka je základom cirkvi, určuje jej identitu, poslanie a zmysel. Je tým najdôležitejším v našom živote a všetko, čo konáme, má byť v súlade s vieroukou, ktorú ako evanjelici vyznávame. Na tejto báze, na spoločných hodnotách, pravej láske a spravodlivosti, je postavená aj naša cirkev, a teda skutočná jednota je postavená na učení, teda na vierouke a jej uplatňovaní v praxi. Inými slovami povedané: láska Kristova nás spája, resp. sme nasledovníci Krista a žijeme tak, ako žil On. Spája nás tá pravá láska, ktorej záleží na živote každého človeka, ktorá napomína, vyučuje a vedie kresťana po tej správnej ceste. Čiže tieto dva atribúty − vierouku a jednotu − vidíme ako neoddeliteľné a spojené.

 

Môže evanjelický farár odmietnuť prisluhovanie sviatostí a iné cirkevné obrady členom Asociácie SloZ?

Každý evanjelický farár je povinný prislúžiť všetkým členom ECAV na Slovensku sviatosti a poslúžiť im aj pri iných príležitostiach bez ohľadu na to, či sú na základe vlastného slobodného rozhodnutia členmi Asociácie slobodných zborov alebo iného kresťanského občianskeho združenia. Za odmietnutie môže byť farár právne postihnutý, a to podľa cirkevného aj svetského práva. Takéto „politicky motivované” zastrašovanie osôb, ktoré sa stotožňujú s ideami Asociácie a chcú do nej vstúpiť, je len snahou vyvolať pochybnosti a bezdôvodný strach, na základe vymyslených historiek ich manipulovať a ovládať, čo je v protiklade s cieľom cirkvi, ktorým je sloboda v Ježišovi Kristovi.

 

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi založila zbierku na fond prenasledovaných farárov po tom, čo Generálne presbyterstvo odsúhlasilo krátenie KVP (kvalitatívneho príplatku) pre farárov, ktorí sú členmi Asociácie. Ako boli použité tieto peniaze?

Uznesenie generálneho presbyterstva je stále platné, avšak je nevykonateľné z dôvodu, že vedenie cirkvi nemá presné a úradne potvrdené informácie o tom, ktoré zbory sú členmi Asociácie. Asi každý pochopí, že za tejto situácie nemá Správna rada Asociácie žiadny dôvod, aby v tomto nezmysluplnom prenasledovaní farárov pre ich názor v tomto smere spolupracovala s vedením cirkvi. Títo farári si vzorne plnia svoje povinnosti v zboroch, a teda nevidíme žiaden dôvod na ich trestanie, resp. na krátenie spomínaných príplatkov. Správna rada ASloZ sa na svojom zasadnutí zaoberala vzniknutou situáciou a po dohode so všetkými farármi združenými v ASloZ rozhodla o tom, že tieto finančné prostriedky ostanú vyčlenené na účte Asociácie výhradne a len pre potreby prenasledovaných farárov – ak by k takémuto scenáru v budúcnosti predsa len došlo. Keďže uznesenie generálneho presbyterstva je stále platné, čiže stav ohrozenia trvá, my sme pripravení na to reagovať.

 

Súčasné vedenie cirkvi a jemu lojálni farári šíria na zborových stretnutiach i v osobných kontaktoch rôzne „hrôzostrašné správy” o tom, ako zle sa hospodárilo v Tranosciu, resp. v Reformate po roku 2014. Prečo na to nereagujete?

Reagovať môžeme na to, čo je oficiálne povedané, resp. zverejnené. A tu odporúčame do vašej pozornosti fakt, že zo strany vedenia cirkvi, resp. zo strany vedenia Tranoscia, oficiálne nič zverejnené nebolo. Zaručené „klebety” sa šíria iba cez formu JPP (jedna pani povedala) a bez toho, aby sa k tomu mohla vyjadriť druhá strana. Tí biskupi či farári, ktorí týmto spôsobom šíria nepotvrdené informácie, sa spreneverujú poslaniu evanjelických kňazov, keď pre svoj osobných prospech ohovárajú oponentov súčasného vedenia. Takéto podlé praktiky sú odsúdeniahodné aj vo svete, nieto ešte v cirkvi.

Od roku 2014, keď sa preberala téma Reformata, boli na generálnom presbyterstve, resp. na zasadnutiach synody, pravidelne prítomní aj bývalí konatelia, resp. bývalá účtovníčka. Tieto osoby boli prizývané aj na zasadnutia komisie na prešetrenie hospodárenia Reformaty, mali prístup k materiálom a predkladali, a to aj písomne, svoje stanoviská. Prečo teda, ak má nové vedenie nejaké vážne podozrenia, nekontaktuje bývalé vedenie a nežiada o vysvetlenie skôr, ako niečo zverejní? Podľa nášho názoru si vôbec nie sú istí svojimi tvrdeniami a vedia, že tieto „argumenty” padnú pri prvej skúške správnosti. Teda je to len ďalší pokus diskreditovať tých, ktorí poukazujú na problémy v cirkvi a na nezáujem ich riešiť. Ak máte informácie o tom, kto a čo v tomto smere povedal, kontaktujte nás.

Obávame sa, že súčasnému vedeniu cirkvi nezáleží na prosperite a misijnom poslaní Tranoscia, čo vidno na personálnej politike, o ktorej sa nedá v tomto prípade ani hovoriť, o vzťahu k podnikovým predajniam, ktoré by mali byť prvým kontaktom s verejnosťou, o tom, s akým nezáujmom a zdržaním sú vybavované objednávky zo zborov (ak vôbec sú vybavené). Spojiť misijné poslanie s tvorbou zisku vôbec nie je jednoduché, ale táto cesta k úspechu a perspektíve firmy určite nevedie. Snaha hodiť neutešené výsledky na iných sa nevyznačuje ani úprimnosťou, ani morálkou.

 

Nové vedenie cirkvi v Prešove sa snažilo obviniť nedávno odvolaného konateľa Reformaty a tiež orgány spoločnosti z neefektívneho spravovania majetku na príklade dvoch či troch bytov. Aj keď sa to nedá porovnať s kauzami bývalého vedenia spoločnosti do roku 2014, viete sa k tomu kvôli úplnosti vyjadriť?

Vysvetlenie od bývalého konateľa Reformaty Štefana Sabola nájdete v tomto článku: S cirkevným majetkom bačovali predstavitelia diakonie aj ďalší vysokí funkcionári cirkvi.

 

Chcem viac informácií o činnosti a zámeroch Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Kam sa mám obrátiť?

Na vaše otázky radi odpovieme. Môžete ich poslať na e-mail: asociaciasloz@gmail.com