S cirkevným majetkom bačovali predstavitelia diakonie aj ďalší vysokí funkcionári cirkvi. Dať tomu stopku sa nevyplatilo. I. Lukáč nesmel viac kandidovať a Š. Sabol musel z Reformaty odísť

 

Kauza okolo spoločnosti Reformata, s. r. o. (spoločnosť spravujúca cirkevný majetok) a otázneho vedenia jej účtovníctva za predchádzajúcich konateľov Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára sa mala skončiť prijatím správy Komisie na prešetrenie hospodárenia Reformaty na synode ev. cirkvi v Prešove 2019. Hoci správu, ktorá konštatovala pochybenia bývalých konateľov Reformaty synodáli prijali, vysoko ohodnotili jej spracovanie, prijali všetky jej uznesenia, navrhnuté členmi komisie, aj tie na spätné vysporiadanie sa zo vzniknutými škodami, nové vedenie cirkvi (J. Brozman, I. Eľko), neudelilo žiadne špeciálne medaily bývalému vedeniu (I. Lukáč, M. Klátik) či konateľovi Reformaty Š. Sabolovi za vynaložené úsilie a odvahu. Práve naopak, keďže súčasné vedenie cirkvi predtým krylo podvody v Reformate a teraz cez voľby ovládlo cirkev, všetky jej orgány, dokonca aj Tranoscius, Ev. Posol S.d T…er (celý názov máme zakázané uviesť, pozn. red.) aj Reformatu, začalo šikanovať, ohovárať a disciplinárne trestať bývalého konateľa ŠTEFANA SABOLA. Zo spoločnosti Reformata nielenže musel odísť a nahradil ho B. Rybnikár, osoba blízka V. Danišovi, ale majú ho prenasledovať aj naďalej, šíriť o ňom nepravdivé informácie a pomstiť sa mu. Redakcia Lutherus ho preto oslovila, aby na tvrdenia I. Eľka a J. Brozmana reagoval.

Po tom, ako vás nové vedenie cirkvi – Ján Brozman a Ivan Eľko, odvolalo z funkcie konateľa Reformaty, s. r. o. začalo o vás, podľa našich informácií, šíriť rôzne chýry, čo ste nerobili správne. Na poslednej novembrovej teologickej konferencii v Prešove, venovanej financovaniu cirkvi I. Eľko tvrdil napr. to, že spoločnosť Reformata 4 roky nemala prenajaté 3 byty, čím prišla o finančné prostriedky. Je to pravda či skôr manipulovanie neznalých farárov?
Zrejme myslí na byty č. 8 a 15 na druhom a treťom podlaží bytového domu na Palisádach 46 – 48, kde sídli aj generálny biskupský úrad a byt č. 1 na ulici Mariánska 8. Byt č. 8 je trojizbový vo výmere 115 m2 a bol v režime regulovaného nájmu a nájomca zomrel v júni 2015. Po smrti nájomcu sa začalo dedičské konanie a byt bol zapečatený. Po skončení dedičského konania bol tento byt odpečatený v apríli 2016. Byt č. 15, 2,5-izbový vo výmere 87 m2, bol uvoľnený od decembra 2017 na žiadosť nájomcu. Byt č. 1 na Mariánskej ulici bol uvoľnený od septembra 2018 tiež na žiadosť nájomcu, čiže dva mesiace pred nástupom nového vedenia cirkvi. Teda žiadne 4 roky, ako to uvádza biskup Eľko. Ale to je bežný jav, nájomcovia prichádzajú a odchádzajú, ale niekedy nastanú objektívne príčiny, pre ktoré nemôžete hneď realizovať rekonštrukcie.

O aké objektívne príčiny ide?
Byty sú v zlom technickom stave a vyžadujú si komplexnú rekonštrukciu, výmenu rozvodov elektroinštalácie, plynu, zdravotechniky a ústredného vykurovania, renováciu – výmenu okien, výmenu podláh v určených priestoroch, výmenu obkladov, opravy omietok po inštaláciách rozvodov, maľovanie atď. Na pomery Reformaty z pohľadu výšky investície ide o významnú investíciu rádovo v desiatkach tisíc eur. Reformata pred rokom 2018 nemala na takúto investíciu finančné prostriedky. Prostriedky, ktoré boli k dispozícii, sa v menšom rozsahu investovali do iných bytových a nebytových priestorov tak, aby sme udržali existujúcich nájomcov, prípadne získali nových nájomcov s cieľom priblížiť sa čo najviac k trhovej cene nájmu.

Hlavným problémom boli teda chýbajúce financie?
Nielen financie, aj keď tie sú najdôležitejším faktorom. Veď skutočnosť je taká, že pri odvolaní konateľov Reformaty V. Daniša a J. Mlynára v októbri 2014 bolo na bankovom účte približne len 5 000 eur. To boli zdroje, určené na rekonštrukciu budov, na mzdy pracovníkov resp. na ďalšie výdavky v súvislosti so správou majetku evanjelickej cirkvi. V tom čase Reformata ešte dlhovala generálnemu biskupskému úradu okolo 6 000 eur na dani z nehnuteľnosti, myslím, že za rok 2012, čo sme neskôr uhradili. Budovy boli už vtedy v katastrofálnom stave, na účte sme mali 5 000 eur. Ťažili nás aj významné machinácie v účtovníctve. Orgánom cirkvi boli minimálne za roky 2012 – 2013 predložené falošné správy o hospodárení, nebolo odovzdané elektronické účtovníctvo – taký žalostný bol stav Reformaty 17 rokov od jej vzniku. V podstate sme museli začať odznova. O to väčšou hanbou je, že Reformata sa mala starať o majetok cirkvi, o kultúrne dedičstvo, ktoré zanechali cirkvi naši predkovia, a ktoré musíme odovzdať ďalším generáciám. Vyhotovili sme preto aj videoprezentáciu budov, pripravili dlhodobý investičný zámer, plán opráv a v neposlednom rade sme zabezpečili potrebné financie na ich rekonštrukciu.

Spomínali ste, že to neboli len financie, čo vás ťažilo, ale aj nedôveryhodné účtovníctvo. Ako vás to obmedzovalo v investovaní?
V danom čase sme ešte nemali finančné prostriedky na významnejšie investície, ale vo všeobecnosti sme museli byť opatrní pri realizácii akýchkoľvek činností v súvislosti so správou majetku cirkvi. Už v apríli 2015 audítorka pri kontrole účtovníctva za rok 2013 poukázala na „značný nesúlad medzi údajmi vykázanými v oficiálnej účtovnej závierke, uloženej v registri účtovných závierok, a účtovnou evidenciou (hlavná kniha), ktorá je podkladom na zostavenie účtovnej závierky“. Počas roku 2015 a prvých piatich mesiacov 2016 sme nemali k dispozícii relevantné konečné zostatky majetkových účtov k 31. 12. 2014. Nevedeli sme vierohodne verifikovať stav majetku, pohľadávok a záväzkov. V danom období sme sa obávali, či nejaký opomenutý (nám neznámy) veriteľ nepodá návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu, že si Reformata nesplnila voči nemu svoje záväzky. Bolo to obdobie neistoty, investičná činnosť bola logicky v úzadí, prioritou bolo plnenie aspoň základných povinností (revízie, výplatamiezd, platby dodávateľom energií), aby nebola ohrozená samotná správa majetku cirkvi. V septembri 2016 bol vyhotovený znalecký posudok č. 12/2016 za roky 2012 – 2014, ktorý vypracoval Znalecký ústav pri Ekonomickej univerzite v Bratislave a uvádza sa v ňom: Mohlo dôjsť k mimoúčtovným zásahom do účtovných výstupov Hlavnej knihy, je nesúlad medzi účtovnými knihami a účtovnou závierkou, to znamená, že sú rozdiely medzi účtovnými knihami a výkazmi odovzdanými na daňový úrad, nie je dodržaná bilančná kontinuita, to znamená, že počiatočné stavy k 1. 1. sa nerovnajú konečným stavom k 31. 12. predchádzajúceho roka. Začiatkom roka 2018 sa v Reformate začala daňová kontrola. Počas daňovej kontroly nebolo rozumné a zodpovedné významnejšie investovať do opravy bytov, a to osobitne vtedy, keď už máte v rukách znalecký posudok, ktorý potvrdzuje závažné nezrovnalosti. A naša obozretnosť bola na mieste, veď na prelome rokov 2018 a 2019 Reformata zaplatila daňovému úradu na daniach a pokutách bezmála 73 000 eur. Ak by Reformate chýbali peniaze na zaplatenie daní a pokút daňovému úradu, myslíte si, že nové vedenie cirkvi by Reformate požičalo? Obávam sa, že skôr naopak, nepodnikli by nič a škodoradostne by sa tešili, že konateľ Reformaty bude mať z toho možno aj trestnoprávne následky. Ako dôkaz slúžia listy, adresované predsedníctvu cirkvi, ktorými som ho informoval o aktuálnom stave daňovej kontroly. Neprišla však od neho žiadna odpoveď.

Informovali ste nové Predsedníctvo evanjelickej cirkvi aj o spomínaných bytoch, že ich treba rekonštruovať?
Hneď po nástupe nového vedenia cirkvi som ako konateľ Reformaty v novembri 2018 zaslal Predsedníctvu EC.V (J. Brozman, S. Sabol) list so žiadosťou o stretnutie, na ktorom som ich chcel informovať o stave daňového konania, o zmluve o správe majetku cirkvi a o bytoch č. 8 a č. 15 na 2. a 3. podlaží bytového domu na ulici Palisády 46 – 48. Žiadna reakcia neprišla, vôbec ich nezaujímal stav majetku cirkvi, čo sa urobilo, čo ešte treba urobiť, nezaujímal ich stav daňového konania. Následne v apríli 2019 som znova zaslal Predsedníctvu EC.V (J. Brozman, I. Eľko) list, v ktorom som ho upozornil, že vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa nedošlo k stretnutiu a ani som nedostal žiadnu ústnu a ani písomnú odpoveď, tak som sa rozhodol ho písomnou formou informovať o stave majetku, a o tom, čo treba prioritne rekonštruovať. Opäť neprišla žiadna odpoveď, ani písomná, ani ústna. Pritom ide o majetok vo vlastníctve ev. cirkvi a. v. a financie na významnejšie opravy sú podľa novej zmluvy o správe majetku sústredené na bankovom účte cirkvi, a nie v Reformate!

Bývalému predsedníctvu cirkvi (I. Lukáčovi a M. Klátikovi) sa podarilo na konci svojho volebného obdobia získať vlastné finančné prostriedky asi 450 000 eur v hrubom, ktoré mali byť určené práve na rekonštrukciu budov. Odkiaľ sa im podarilo získať tieto financie a ako s nimi nakladá nové vedenie cirkvi?
Na bankovom účte ev. cirkvi boli na začiatku roku 2019 – po nástupe nového vedenia cirkvi, finančné prostriedky vo výške viac než 500 000 eur. To sú financie pripravené a určené výhradne na obnovu (opravy, rekonštrukcie) budov vo vlastníctve ev. cirkvi. V porovnaní s rokom 2014, keď bolo na účte asi 5 000 eur, ide o podstatný rozdiel.

Takže sa o súčasné vedenie cirkvi bývalé predsedníctvo dobre postaralo.
Bývalé predsedníctvo ev. cirkvi doc. Klátik a doc. Lukáč v súčinnosti s Reformatou uplatnili v mene cirkvi nároky v Štrasburgu na Európskom súde pre ľudské práva. Ide o nároky majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, súvisiace s nehnuteľnosťami, v ktorých sa uplatňoval regulovaný nájom. Ev. cirkvi bolo súdom priznané spravodlivé zadosťučinenie v čistom vo výške 356 000 eur. Peniaze boli poukázané na bankový účet ev. cirkvi začiatkom roka 2018, tesne pred voľbami. Súčasné predsedníctvo ev. cirkvi – J. Brozman a I. Eľko, sa bývalému Predsedníctvu EC.V doc. Klátikovi a doc. Lukáčovi ani len nepoďakovalo. A dnes vykrikujú, že idú opravovať budovy. Len zabudli dodať, vďaka komu. Míňať peniaze dokáže každý, len nie každý ich dokáže získať.

Napriek tomuto všetkému vás generálny biskup I. Eľko na dištriktuálnej pastorálnej konferencii v Prešove mal obviniť z toho, že ste boli veľmi zlý hospodár. Čo, podľa vás, takýmito informáciami, ktoré o vás – bez vás šíri, sleduje?
Ak myslel na vyššie spomenuté tri byty, tak objektívne dôvody som uviedol. Ale ak sa chce generálny biskup baviť o hospodárnosti nakladania s majetkom v cirkvi, tak poďme na to komplexne. V posledných rokoch som počúval útoky súčasných predstaviteľov cirkvi na emeritného generálneho biskupam2) na ulici Vlčková 1, a že je to nehospodárne, o koľko peňazí cirkev prichádza, že vila je „zlaté vajce“ atď. Rozumne zmýšľajúci človek si túto kritiku vyloží tak, že po odchode doc. Klátika sa vila trhovo prenajme a cirkev bude mať z toho významné príjmy. Ale nestalo sa tak, a súčasný generálny biskup sa do vily nasťahoval dokonca aj spolu so svojimi dvoma dospelými deťmi, ktoré by sa už mali vedieť o seba postarať, prípadne na bývanie prispievať. Podľa tejto logiky v súčasnosti prichádza cirkev ročne zhruba o 75 000 – 80 000 eur na nájme a niekoľko tisíc eur ročne na réžii. Nehovoriac o tom, že náklady na rekonštrukciu vily v roku 2019 predstavovali cca 26 000 eur s DPH. Treba prijať jednotné pravidlo, že vila na ulici Vlčková 1 je určená pre všetkých generálnych biskupov, a vyhneme sa tak nezmyselnej situácii, že jedného generálneho biskupa kritizujeme a ten ďalší sa tam nasťahuje. Alternatívnym riešením je trvalý komerčný prenájom. Druhý príklad „hospodárnosti“ je nájom bytu bývalému konateľovi Reformaty V. Danišovi v centre Bratislavy na ulici Palisády 46. Prenajímal si byt vo výmere 89 m2 za 87 eur na mesiac (0,98 eur na 1 m2). Pod tlakom musel odísť a v súčasnosti sa ten istý byt prenajíma za 660 eur mesačne. Cirkev ročne získava o cca 6 876 eur viac. Tretím podobným príkladom „hospodárnosti“ je nájom bytu riaditeľovi Evanjelickej diakonie v centre Bratislavy na ulici Palisády 46. V tomto prípade cirkev ročne prichádza najmenej o 6 500 eur. To najvyšším cirkevným predstaviteľom nevadí? Predpokladám, že riaditeľ Evanjelickej diakonie nemá plat farára. Štvrtým príkladom „hospodárnosti“ je nájom bytu osobe pohybujúcej sa v šoubiznise, ktorá si prenajíma byt v centre Bratislavy na ulici Palisády 46. To nevadí najvyšším cirkevným predstaviteľom, že bývalí konatelia V. Daniš a J. Mlynár podpísali tejto osobe v jeden deň dva dodatky k nájomnej zmluve a to tak, že jeden dodatok bol podpísaný na dobu určitú a druhý dodatok na dobu neurčitú? Dodatok na dobu určitú bol založený v Reformate a dodatok na dobu neurčitú mal u seba nájomca. Zarážajúce na tom je to, že aj prenajímatelia V. Daniš a J. Mlynár a aj nájomca tvrdia to isté, že platný je dodatok podpísaný na dobu neurčitú! EC.V stratila dispozičné právo nakladať s bytom na niekoľko generácií. O tejto absurdite som listom informoval nové Predsedníctvo EC.V. Riešia to? Netreba zabúdať na lehoty. Piatym príkladom „hospodárnosti“ je prenájom obytných priestorov na ulici Panenská 25. Reformata dodatkom predĺžila platnosť nájomnej zmluvy Evanjelickej diakonii za veľmi nevýhodných podmienok. To by bol ešte ten menší problém, ak by Diakonia užívala tieto priestory v súlade so svojou činnosťou. Diakonia ale tento priestor prenajímala ďalšiemu spriaznenému podnájomcovi (mala na to právo) a zrejme spoločne koordinovali využívanie tohto priestoru komerčným spôsobom, a to bez vedomia Reformaty a bez vedomia cirkvi. Otázne je, kam tiekli príjmy z tejto činnosti. Šiestym príkladom „hospodárnosti“ sú príjmy z nájmu pôdy v Beckovskej Vieske. Podľa správy odbornej Komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v Reformate (schválená synodou 2019) na účte Beckovskej Viesky reálne chýba približne 120 000 eur k 31. 12. 2014. Kto a kedy tie peniaze reálne vráti podielnikom a účastinárom? Kto bol členom tzv. rady Kuratória Beckovskej Viesky? A takto by som mohol pokračovať. Otázne skôr je, či je konanie tohto dôstojného predsedníctva ev. cirkvi zlučiteľné s cirkevným poslaním. Čo si má človek myslieť o tom, ak ide vytýkať konateľovi Reformaty tri byty, ktoré neboli rekonštruované z objektívnych príčin a pritom nerieši tieto závažné prešľapy? Informovalo prítomných na uvedenej konferencii aj o týchto závažných skutočnostiach?

Aký úmysel teda predsedníctvo cirkvi sleduje obviňovaním vašej osoby?
Ich zámerom je s najväčšou pravdepodobnosťou zamiesť pod koberec daňové, účtovné a majetkové machinácie bývalého vedenia Reformaty s cieľom rehabilitácie V. Daniša a jeho budúceho zamestnania v Reformate alebo v štruktúrach EC.V. Robili to tak v minulosti, čo dokázal aj doc. Lukáč, a robia to aj teraz.

Podľa našich zistení sa V. Daniš už teraz často pohybuje v priestoroch generálneho biskupského úradu (GBÚ). Myslíte si, že už pracuje na GBÚ, prípadne v Reformate?
K tomu sa nebudem vyjadrovať, pretože na to nemám dôkazy. Do môjho odchodu z Reformaty nebol prítomný v Reformate a nevidel som ho ani v priestoroch GBÚ. Ale ak by to bola pravda, čo hovoríte, tak by to bolo mimoriadne perverzné.

Ján Meňky, ktorý sa v týchto posledných voľbách uchádzal o kandidovanie na post biskupa Východného dištriktu, ale bezdôvodne nebol pripustený k voľbám, navrhol, že zo získaných prostriedkov Reformaty by sa mohli aj spolufinancovať platy farárov. Vidíte to ako reálne?
Myslím si, že áno. Vždy to bolo naším cieľom a navrhovali to už, myslím, doc. Lukáč a doc. Klátik. Prvou fázou ale bolo získať finančné prostriedky na obnovu havarijného stavu budov, čo sa už podarilo, k dispozícii je vyše 500 000 eur. Druhou fázou musí byť snaha Reformaty o plošné spolufinancovanie zvýšenia platov farárov, lebo ako všetci vieme, tie sú biedne. Považujem to za reálne, mne je len ľúto, že za 20 rokov existencie Reformaty sa to ešte nepodarilo.

Čo poviete na záver?
Na záver by som sa chcel ospravedlniť všetkým čitateľom, že som ich zaťažoval takýmito nepríjemnými témami pred vianočnými sviatkami. Nedá mi však nereagovať na vyjadrenia, ktoré odzneli na dištriktuálnej pastorálnej konferencii VD. Prajem vám všetkým požehnané a pokojné Vianoce.

Martina Kováčiková