Dr. Martin Luther

Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.
(L 6, 36)

Lebo keď sme sa stali veriacimi a nosíme meno kresťan, a sme skrze Pána Krista oslobodení od hriechu, smrti a všetkého nešťastia, potom máme žiť nový život, taký, aký On od nás žiada. Tento nový život je obsiahnutý v jedinej vete: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec.“

Milosrdný znamená mať voči svojmu blížnemu vrúcne srdce, ktoré spolucíti, keď blížny má nedostatok na tele, na duši, majetku alebo v niečom inom, a premýšľa, ako by pomohol a pritom to robí rád a s chuťou.

Také srdce, hovorí  Pán, majte voči každému, aby to nebolo také milosrdenstvo, aké je medzi smilníkmi a lotrami, vrahmi a zlodejmi. Tí sú voči sebe milosrdní, ale toto milosrdenstvo je uzavreté v kruhu spolupáchateľov. Je zjavné, že zlodej nie je milosrdný voči tomu, koho ide okradnúť. Inak by nikoho neokradol. Je milosrdný voči tomu, kto s ním kradne. To je šelmovské milosrdenstvo. Ale my, ktorí chceme byť kresťanmi, buďme milosrdní ako náš Otec v nebi nielen voči priateľom, ale aj nepriateľom.

Neraz povieme: Čo ma po tom človeku, on mi to i ono urobil, poznám jeho naničhodnú hubu, ja by som mu mal pomôcť? Ja by som bol radšej, keby ho vši zožrali. Tak nás nabáda naša prirodzenosť k šelmovskému milosrdenstvu, ktoré sa vzťahuje iba na našich priateľov a ostatných odmieta.

Boh je milosrdný

Nie, hovorí Kristus, tak to nemá byť. Keď ťa tvoj blížny urazil, ak chceš byť kresťan, tak uváž, že máš byť milosrdný. A taký milosrdný, ako je náš Otec, inak nemôžete byť Jeho dietkami ani mojimi bratmi, ktorých som svojou krvou od hriechu a smrti vykúpil. Veď vy ste vášmu Otcovi spôsobili bolesť, keď ste naskrz prestúpili Jeho príkazy. Teraz kvôli tomu, čo ste proti Nemu popáchali, mohol by tiež povedať: Toto že je moje dieťa, ktoré je takou zúfalou šelmou, ktorá zlorečí, cudzoloží, je lakomá a pácha všetko zlé? Nech mi dá pokoj a nech ide, kam chce. Tak by mohol Boh, hovorí Kristus, povedať aj nám, ale On to neurobí. Prehliada našu zlomyseľnosť a je dobrotivý a milosrdný. Dáva nám nielen telo a život, pokrm a nápoj, ženu a deti, živnosť a všetko, ale i svojho Syna a večný život.

V tomto milosrdenstve sa aj my cvičme. Lebo, keď ťa niekto urazil a urobil ti niečo zlé, čo je to proti tomu, čo si ty tak často a ťažko spáchal proti Bohu?

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com