Dr. Martin Luther

„Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.“
(J 3, 5)

 

Sú to jasné a stručné slová, ktoré hovorí Ježiš Nikodémovi.

Slová, ktoré tento učiteľ ešte nepočul. Ani im nerozumie. Jediné, čomu rozumie, je to, že on ešte nie je znovuzrodený.

Že – ako sme z otca a matky narodení na tento svet: s rozumom, slobodnou vôľou, všetkými vlastnosťami – musíme byť zatratení.

Čo je to za mizerné jednanie, že ľudia o tomto znovuzrodení nepoučujú, ale sú vedení k spáse iba vlastným dobrými skutkami, ako to robí pápež?

Ako je toto učenie v súlade s Kristom? Oni vravia: Dobré skutky spasia. Kristus hovorí: Ak nie si znovuzrodený, nebudeš spasený.

Je nepopierateľnou pravdou, že človek môže vlastným úsilím dôjsť k mravnosti a poctivosti, ako to vidíme u pohanov. Nie všetci ľudia sú vrahovia, cudzoložníci, zlodeji, pijani vína, lenivci. To sú pekné a dobré skutky, ku ktorým má byť každý vychovávaný, lebo ich Boh vyžaduje v Desiatich Božích prikázaniach. Ale platí, že nech sú cnostné a dobré skutky akékoľvek, ak niet znovuzrodenia, tak nepatria nikam inam ako do pekla a k diablovi. Do neba a do kráľovstva Božieho to nemôže prísť, to hovorí sám Kristus, a nech nikto o tom nepochybuje.

Krádež, vražda, cudzoložstvo sa neľúbia Bohu a tresce ich. Vyhýbať sa týmto hriechom sa Bohu páči a On to nenechá bez odplaty. Ale vidieť nebeské kráľovstvo – k tomu je potrebné viacej: znovuzrodiť sa! Farizej u Lukáša 18 nie je ani lupič, ani cudzoložník, ani nespravodlivý ako iní ľudia, len keby sa nedomnieval, že sa skrze tieto skutky dostane do neba.

Keby si sa aj tisíckrát narodil z tvojej matky, tak by to bolo jedno. Z tela sa nemôže nič iné narodiť než telo. Preto k znovuzrodeniu, o ktorom hovorí Kristus, nepatria otec a matka, ktorí sú telesní a hriešni, ale voda a Duch. Kto je takto znovuzrodený, ten je novým človekom a vojde do Božieho kráľovstva. To sa Nikodémovi môže zdať smiešne.

Nerozumie, ako je možné, že to nespôsobí ani jeho vôľa, ani rozum, ani zákon Mojžišov. Aký to môže mať zmysel?

Toto si zapamätajme, že je potrebné robiť dobré skutky a cvičiť sa poslušnosti zákonu, ale skrze to nevedie cesta do nebeského kráľovstva.

Ak má človek vojsť do Božieho kráľovstva, tak sa musia konať nie iné skutky, ale má povstať úplne iný a nový človek. To sa však nestane skrze telesné narodenie, ale skrze vodu a Ducha. To je ten pravý otec a matka znovuzrodeného plodu.

Voda však nie je nič iné než Krst svätý. Tak hovorí Kristus u Marka v poslednej kapitole: “Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený.“ Voda však nemá túto silu, lebo je živlom a stvorením, ktoré samo od seba srdce nepohne ani nepremení, ani nezmyje hriechy. Šaty a špinu na koži možno vodou očistiť a umyť, ale duša sa nedá skrze vodu očistiť ani pohnúť. Táto voda, o ktorej hovorí Kristus, a my ju nazývame vodou krstu, nie je iba prirodzená voda, ale je to voda, v ktorej je slovo Božie – rozkaz a sľub. Tu sú spojené dve veci: voda a slovo. Sú tak spolu preniknuté, že nie je možné jedno od druhého oddeliť. Ak oddelíš slovo od vody, tak nemáš žiaden krst. Ak oddelíš vodu od slova, tak tiež nemáš krst.

Ale keď voda a slovo zostanú spolu, vtedy máš tú vodu, pri ktorej je Duch Svätý, a skrze tú ťa znovuzrodí do kráľovstvo Božieho, t. j. odpustí hriechy a spasí.

Spoznáš Toho, ktorý jedine zostúpil z neba: človeka, Syna Márie, skrze ktorého vstupuješ do neba.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: wikipedia.org – Ježiš a Nikodém