Dr. Martin Luther

V prvej prosbe modlitby Otče náš „Posväť sa meno Tvoje“ prosíme za všetkých pravých kazateľov a proti všetkým kacírom a neveriacim, proti Židom, pohanom, Turkom a pápežovi. Lebo všetci títo potupujú meno Božie a znesväcujú ho. Prosíme teda, aby im to Boh prekazil, nám zase dal pobožných kazateľov, zachovajúc Slovo čisté a jasné proti všetkým bludom.

V druhej prosbe „Príď kráľovstvo Tvoje“ prosíme, aby kráľovstvo diabla a smrti bolo vyhladené. Je to tiež veľmi obsiahla prosba. Obsahuje celé kráľovstvo diablovo, aby mu Boh spôsobil koniec a svoje kráľovstvo v nás i všetkých ľuďoch založil skrze svoje slovo i Ducha Svätého.

V tretej prosbe „Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi“ prosíme, aby všetka vôľa protiviaca sa milostivej vôli Božej bola zrušená. Pre diabla a zlých ľudí je to neznesiteľná prosba, ktorá prekazí mnoho nešťastia, ktoré by nám nastražil diabol a zlý svet, keby sme sa touto modlitbou nebránili.

Vo štvrtej prosbe „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ prosíme za našu vrchnosť, za rodičov, za manželku, deti, za chlieb a úrody zeme, za pokoj a všetko, čo na udržanie tohto časného života potrebujeme. Aby Boh dal každému v jeho situácii šťastia a požehnania a zachoval ho pred každým nešťastím.

V piatej prosbe „Odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim“ prosíme, aby nám Boh bol milostivý, odvrátil od nás zaslúžený hnev, netrestal nás podľa našich hriechov a aby nám preukázal aj tú milosť, aby sme boli zo dňa na deň pobožnejší, žili podľa Jeho vôle a jeden druhému odpúšťali neprávosti.

V šiestej prosbe „I neuvoď nás do pokušenia“ prosíme, aby Boh všetkým, zvlášť do pokušenia postaveným pomohol, neopúšťajúc ich v pokušení, ale vystrojil ich svojím slovom a Duchom Svätým, a tak zlomil moc i vôľu satanovu.

V siedmej prosbe: „Ale zbav nás zlého“ prosíme o dobrú, blahoslavenú poslednú hodinku, keď nás Boh odvolá z tohto údolia plaču a večne spasí.

Potrebné je, aby sme sa každodenne za tieto veci modlili.

Lebo príkaz, aby sme sa modlili, už bol daný, aj zasľúbenie je tu, že modlitby v Kristovom mene budú vyslyšané.

A je to len naša vina, keď neotvoríme ústa a smelo sa nemodlíme.

Nech nám daruje Boh, náš drahý nebeský Otec, svojho Svätého Ducha skrze Ježiša Krista, aby sme Ho aj my vo všelijakých potrebách a pokušeniach takto zo srdca prosili a, konajúc Bohu túto službu, boli vykúpení tu časne i tam večne. Amen.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: unsplash.com