Dr. Martin Luther

Ježiš Kristus hovorí:
Choďte, zvestujte to mojim bratom,
aby šli do Galiley, tam ma uvidia.
Mt 28, 10b

 

Ježiš povedal Márii: Vstupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a vášmu Bohu.
J 20, 17

A Kristus prikazuje všetkým kresťanom, aby sa modlili: Otče náš, ktorý si v nebesiach.
Mt 6

A apoštol Pavel konštatuje, že skrze vieru v Neho stali sme sa dietkami Božími.

A z toho, že On tvrdí, že sme Jeho bratmi, vyplýva, že s Ním máme rovnaké dedičstvo. Ktoréže je to dedičstvo Kristovo?

Nie sú to peniaze, majetky, veľká moc a nádhera. Lebo skúsenosť nás učí, že takéto dedičstvo majú aj tí, ktorí nie sú dietkami Božími ani bratmi Kristovými. Preto to nie je pravým dedičným dielom Kristovým a Jeho bratov. Časné veci dáva Boh, tak ako slnko a dážď a iné dary, rovnako pobožným aj zlým.

Pravé Kristovo dedičstvo

Pavel v 1K 1, 30 − 31 hovorí: Z Neho aj vy ste v Kristu Ježiši, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánu.

Kristus naša múdrosť

My, úbohí hriešnici, sme takí zaslepení, že nič istého nevieme ani o Bohu, ani o hriechu a spravodlivosti. A hoci v nás tlie iskrička známosti Božej, ako hovorí Pavel v R 1, predsa vidíme, že rýchlo vyhasne a my padáme do bludov a do modlárstva.

To je tá prvá čiastka nášho dedičného dielu, ktorý sme dostali skrze Krista, a ako hovorí u Mt 11, 27: „… nikto nezná Otca, jedine Syn a komu by Syn chcel zjaviť. To je tá najväčšia múdrosť, oproti ktorej je všetka múdrosť sveta čistým bláznovstvom. Lebo hoci ona má na svete veľkú vážnosť, predsa trvá len tu, na zemi.

Ale táto múdrosť, keď nás Kristus učí poznávať Boha ako milostivého a milosrdného, je večná múdrosť a sám život večný, ako Kristus hovorí, a slúži nám na to, aby sme sa bránili proti ľuďom, ale aj proti diablovi, poznajúc ho a súdiac.

Kristus naša spravodlivosť

Druhá časť nášho dedičstva je tá, že Kristus je nám učinený spravodlivosťou. Lebo my nielen žijeme v hriechoch, ale sme v nich aj počatí a narodení, ale skrze Krista dosahujeme to, že Boh nepozerá na tieto hriechy ani nám ich nepočíta, ale nám ich odpustí. Spravodliví sme, keď nás Boh za takých uzná, hoci sme, podľa seba, úbohí, biedni hriešnici.

Kristus naše posvätenie

Tretia časť nášho dedičstva je, že je nám Kristus učinený od Boha posvätením. Nielen tým, že sa On, ako je u Jána 17 napísané, za nás posväcuje a obetuje, ale že nám daruje svojho Svätého Ducha, ktorý v nás budí nový život, protiví sa hriechu a pobáda nás k srdečnej poslušnosti Bohu.

Kristus naše vykúpenie

Štvrtá časť je, že nám je daný aj k vykúpeniu. Nech príde akékoľvek pokušenie, núdza, trápenie, prenasledovanie, Kristus je pri nás a bdie nad nami. Až nakoniec zvíťazíme a dosiahneme vykúpenie, nielen časné, ale aj vykúpenie večné.

Takéto bohaté, vzácne dedičstvo mali by sme srdečne prijať a z neho sa radovať. Lebo do takej nádeje nás povolal Kristus, nazývajúc nás svojimi bratmi. Amen.

Pripravil
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár