Dr. Martin Luther

„Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“
J 16, 5 − 11

Je to potešiteľná zvesť, ktorú Pán povedal učeníkom po večeri, v tú noc, keď bol zradený a zajatý.

Išlo Mu o to, aby vyzbrojil učeníkov proti nastávajúcemu pohoršeniu, aby sa nielen netrápili pre Jeho potupnú smrť, ale aby pochopili, čo dobré táto smrť prinesie, a tým sa potešovali. Preto ako pred týždňom ich potešoval, hovoriac, že táto potupa a pohoršenie bude len na máličko a potom sa premení na večnú radosť, tak aj tu ich potešuje a poučuje, k čomu slúži Jeho smrť.

„Ja,“ hovorí, „idem k Tomu, ktorý ma poslal…“ To znamená: zajtra budem pribitý a usmrtený. „… a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš?“„Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel…“ − kvôli vám sa to stane. „Ak neodídem, Radca nepríde k vám…“ − zlý duch nestratí svoju moc a vládu. “Ale keď odídem, pošlem Ho k vám…“ – Ducha Svätého. To je vôľa Pánova, aby sme sa tomuto potešeniu porozumeli a naučili sa ho. Potom sa nebudeme pohoršovať nad Jeho utrpením a budeme vedieť, že ono spôsobilo koniec tyranstvu a násiliu zlého ducha.

Duch Svätý obviňuje svet

„A keď príde, poučí svet o hriechu…“

Nebude obviňovať jednu školu, dedinu, jedno alebo dve mestá, ale celý svet. Kto sa na to odváži, musí mať silný chrbát a veľkú vytrvalosť. Lebo k svetu patrí všetko, čo sa narodilo z Adama: cisári, králi, kniežatá. Tu nie je nikto vyňatý. Duch Svätý bude všetkých obviňovať skrze apoštolov a iných kazateľov a povie: Vy všetci ste hriešnici. Nikto z vás nie je spravodlivý ani múdry, či ste v Jeruzaleme, či v Ríme, v akomkoľvek stave a hodnosti. Ak nebudete vyučení odo Mňa, tak nikto z vás nebude spasený, ale bude diablov vo všetkom svojom počínaní. A žiadna pobožnosť, svätosť ani dobré skutky vám nepomôžu.

To je úloha Ducha Svätého, ktorú On vykoná skrze vás, biednych žobrákov a opovrhovaných ľudí, obviniac celý svet.

Nie je to žiaden žart s týmto obviňovaním. Lebo On bude obviňovať svet z hriechu, spravodlivosti a súdu. Ale keď je na svete samý hriech a niet v ňom spravodlivosti a súdu, čo tu nakoniec zostane alebo čo z toho bude? Preto je kázanie v moci Ducha Svätého tvrdým hromobitím proti svetu, že je diablov so všetkými svojimi skutkami a nemôže vojsť do kráľovstva Božieho, až keď mu Duch Svätý pomôže, ospravedlniac ho a zbaviac súdu. Podobných výpovedí je Písme mnoho: “Písmo zavrelo všetkých pod hriech. A boli sme od prirodzenosti synovia hnevu…“ − píše apoštol Pavel. A sám Kristus hovorí: “Ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.“

To je tá, svet z hriechu obviňujúca, kázeň Ducha Svätého.

Hriech

Ale čo je hriech? Či to nie je krádež, cudzoložstvo a im podobné? Áno, to sú skutočné hriechy, ale ešte nie tie najhlavnejšie. Lebo je mnoho ľudí, ktorí sú slobodní od týchto vonkajších hriechov. No tým hlavným a pravým hriechom, o ktorom Duch Svätý svedčí, je nevera v Ježiša Krista. V tom vinný je celý svet. Ináč by nemohol celý svet obviňovať z toho hriechu.

O tom hriechu svet nič nevie. Duch Svätý ho najprv musí poučiť. Lebo svet považuje za hriech iba to, čo Mojžiš zapísal na druhej doske zmluvy. O Kristovi nevie nič. Tým menej vie, že neveriť v Neho je hriech. Dokonca učení kresťania nepovažujú neveru za hriech, a zvlášť nie za dedičný hriech.

Duch Svätý svedčí, že celý svet, nikoho nevynímajúc, je hriešny a neveriaci v Krista. Je to nezvyčajná kázeň, ktorá je svetu nepríjemná.

On si myslí, že keď nie je ako farizej u Lukáša 18, 11: „zdierač, nespravodlivý, cudzoložník“, že to postačuje a nič viac nepotrebuje. Ale Duch Svätý káže ináč: Ja dobre viem, že navonok je jeden pobožnejší ako druhý, ale všetci väzíte v hlavnom hriechu, lebo neveríte v Ježiša Krista. Ten hriech nikto nikdy nevidel bez Ducha Svätého.

Čo nie je z viery, je hriech. A niet inej cesty, ako sa zbaviť hriechu, jedine viera v Ježiša Krista skrze Ducha Svätého.

Viera nie je len to, keď vieme a veríme, že je to pravda, čo sa o Kristovi káže, ale keď sa toho aj chopíme, že sa to stalo kvôli nám a pre naše dobro.

Lebo aj diabol vie, že Kristus zomrel, a istotne tomu verí, ako aj všetci pápeženci. Ale neverí tomu, že Kristus zomrel za neho a k jeho dobru.

Viera, ktorou prijmem, že sa to stalo pre mňa, je jedine darom Ducha Svätého. Kto nemá takú vieru, že by mohol povedať: „Kristus zomrel za mňa, aby ma zbavil hriechu a večnej smrti“, ten nie je kresťan, hoci by sa do smrti mučil dobrými skutkami.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com