Dr. Martin Luther

„Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle vášho Otca.“
Mt 10, 29

Náš rozum tak usudzuje, že keby nás Boh miloval, bdel by nad nami, prekazil by každé nešťastie a nedal by nám trpieť.

Ale pretože raz tu, raz tam sa proti nám vzmáha protivenstvo, usudzuje z toho, že buď Boh na mňa zabudol, alebo mi je nepriateľom a nechce ma. Ináč by mi pomohol a nenechal ma tak plačlivo ležať a namáhať sa. Proti týmto prirodzeným myšlienkam sa vyzbrojme slovom Božím a usudzujme nie podľa svojho zdania, ale podľa Slova. Lebo keď usudzujeme bez slova Božieho, je náš úsudok falošný a zvedie nás.

Čo teda hovorí Slovo? Najprv, že ani jeden vlas nespadne z našej hlavy bez vôle Božej. Kto usudzuje podľa tohto slova nášho drahého Krista Pána, ten musí povedať: Ak to nie je Božia vôľa, nech si je diabol a svet mocný, ako chce, nič nezmôžu urobiť proti kresťanovi.

Tak to podáva Kristus Pán v podobenstve o vrabcoch, ktorí sú neužitoční vtáci a viac škody narobia ako osohu. A predsa Kristus hovorí: “Ani jeden z nich nespadne na zem bez vôle vášho Otca.“ Či však kresťan nemusí z toho pochopiť, ako i sám Kristus hovorí, že Bohu záleží viac na jednom človeku než na mnohých vrabcoch? Boh na nás dáva pozor, chráni nás a nedá diablovi ani svetu toľko moci, aby nám mohli čokoľvek urobiť.

A keby nám niečo urobili, tak Boh o tom isto vie a musí to najprv povoliť, ináč by to nesmeli spraviť.

To jedno si zapamätaj, aby si si nemyslel, že keď sa ti zle vedie, že Boh na teba zabudol.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com