Dr. Martin Luther

Pápežské učenie

Učenie, že kresťan je zároveň svätý aj hriešnik, nebolo na svete pred tým, ako bolo na svetlo vyvedené drahé evanjelium. Hovorilo sa síce, že sa má v Kristovom mene kázať odpustenie hriechov, ale proti tomu bolo všetko, aj život, aj náuka. Kto chcel byť spasený, ten to mal dosiahnuť dobrými skutkami a za svoje hriechy sám zaplatiť, čiže zadosť učiniť. To znamená, hriech vo vlastnom mene zahladiť. Ale to je daromné a nesprávne. Lebo Kristovo meno je jediné, v ktorom sa má kázať odpustenie hriechov. Meno mníchov, mníšok, meno pápežovo, meno pôstu, almužien ani meno sv. Petra a Pavla a panny Márie to nevykoná. Z toho poznávame, akí úbohí sú ešte ľudia v pápežstve a ako ich mizerne klamú. Pri spovedi sa považujú za najpobožnejších a veria, že im budú odpustené všetky hriechy. Lež táto absolúcia, čiže rozhrešenie, sa nekoná v mene Kristovom, ako by sa mala konať, ale v mene Matky Božej, sv. apoštolov a v zásluhách všetkých svätých. Ale čo je to za rozhrešenie?

Je to zjavná hrôza, pred ktorou treba utekať ako pred diablom.

Namiesto toho nútia a nabádajú ľudí k tomu ako k najvyššej bohoslužbe.

Kto však poslúcha rozkaz Kristov, ten rozumie, že odpustenie hriechov má byť kázané jedine v mene Krista Ježiša. Lebo iba On zomrel za nás. Ostatní všetci svätí nezomreli za tvoje hriechy. Čo chcú teda s ich menami pri odpustení hriechov?

Jedine slovo Božie sa má počúvať a jedine Bohu vzdávať česť, že má pravdu, keď nám dáva kázať pokánie a že sme úbohí hriešnici.

Potom sa učme stáť na milosti Božej a hľaďme na meno Ježišovo, v ktorom sa káže odpustenie hriechov.

Kto tomuto verí, tomu hriech neuškodí, lebo má Krista a je spravodlivý, nie preto, že nespáchal hriech, ale že mu je tento hriech skrze Krista odpustený a on je považovaný z Jeho milosti za svätého a spravodlivého. Amen.

Pripravil
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: unsplash.com