Dr. Martin Luther

„A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“
(J 3, 15)

 V 4. knihe Mojžišovej je v 21. kapitole zachytená udalosť, ako sa izraelský ľud sprotivil proti Bohu a Mojžišovi na púšti a reptal na to slávne dobrodenie, že im Boh na púšti dal pokrm. Boh strestal tento hriech tak, že dopustil na nich jedovatých hadov, ktorí ich štípali. Telo sa im ihneď rozpálilo a horelo ako pekelný oheň, takže zomierali vo veľkom počte. Tu spoznali, že zhrešili a spáchali neprávosť. Išli za Mojžišom a prosili ho, aby im pomohol z tejto pliagy. Hospodin prikázal Mojžišovi, aby spravil medeného hada a povýšil ho na púšti. Kto potom pozrie na medeného hada hore, ten bude uzdravený a nezomrie. U Jána 3, 15 Ježiš Kristus vzťahuje túto udalosť na seba a vysvetľuje, že musí byť tiež takto povýšený.

Kto sa potom na Neho pozrie – t. j. ako On vykladá: kto uverí v Neho –, nezahynie, ale bude mať večný život.

Najprv sa pozrime na príčinu toho strašného výroku, že nikto nevstúpi do neba, len Syn človeka, ktorý zostúpil z neba, a ak sa niekto nenarodí znovu, neuvidí kráľovstvo Božie.

Odkiaľ to pochádza, že človek bez neba zostane a musí večne zahynúť? Jedine odtiaľ, že starý had – diabol – prvého človeka tak uštipol a skrze hriech otrávil, že má na krku smrť a nie je možné, aby sa sám vyliečil a sám si pomohol. Ako vidíme na Židoch, kto bol uštipnutý, ten bol synom smrti. Nič nepomohlo. Tak je to i s nami všetkými, lebo odplata za hriech je smrť. A tam, kde je hriech, musí nasledovať smrť. Pretože sa všetci v prvom narodení z otca a matky rodíme hriešnikmi, musíme znášať aj to rozhodnutie a strpieť smrť, ako Pán Adamovi a Eve v raji hrozil: V ten deň, keď z neho budete jesť, určite zomriete.

Ale tu Pán na svetlo privádza svoje milosrdenstvo, a tým úbohým otráveným a k smrti odsúdeným ľuďom nedá zahynúť.

A ako tam na púšti necháva pozdvihnúť medeného hada, ktorý bol celkom podobný ostatným hadom okrem toho, že nemal v sebe žiaden jed a proti jedu pomáhal, tak dá svojho Syna povýšiť na drevo kríža, aby všetci, ktorí na Neho pozrú, nezahynuli, ale boli zachránení od smrti a dosiahli večný život.

Medený had niesol na sebe podobu jedovatých hadov, ale jedu v ňom nebolo. Tak isto Ježiš Kristus, hoci má naše telo a krv, predsa je to telo a krv bez jedu – bez hriechu. A slúži nám k tomu, aby nám pomohol proti jedu a hriechu.

To je ten pravý hlas Ducha Svätého, ktorým sme znovuzrodení, že uveríme v týchto povýšených v istej dôvere a budeme uzdravení. Mnohí zo Židov pochybovali a opovrhli týmto pohľadom. Mysleli si, že keby ho na uštipnuté miesto priložili, možno by zmiernil bolesť, ale neverili, že by skrze pohľad účinkoval.

Tak to býva až do dneška s Kristom Pánom. Ľudia sa nazdávajú, že ak im má byť spomožené, tak nestačí pohľad, nestačí viera, ale dobré skutky, útek do kláštora, pôsty a almužny. Všetko iné ako viera v Krista.

Jedine viera spasí.

Ale tu sa uč, že je rozhodnuté, že ťa diabol hriechom otrávil a máš na krku večnú smrť. Ak chceš, aby ti z tohto jedu a smrti bolo spomožené, tak nemysli na žiaden iný liek, než na pohľad na povýšeného na kríži, aby si pravými očami spoznal, že pre teba zomrel, obetoval svoj život, svojou smrťou zaplatil za tvoje hriechy, a tak ťa zmieril s Bohom.

Ak tomu veríš a ak si pokrstený, tak si znovuzrodený skrze Ducha Svätého do kráľovstva Božieho.

O tom nepochybuj! Lebo by si hore počul, že toto znovuzrodenie sa nedeje nijako ináč, než že sa máme držať Slova a veriť, ako nám ono predrieka, že je to tak pravda. Amen.

Pripravil

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com