Dr. Martin Luther

1. Skrze evanjelium nás privádza k poznaniu Krista a pomáha nám, aby sme v Jeho mene verili v odpustenie hriechov.

Vedie nás k tomu, aby sme si polepšili život, stavali sa hriechu na odpor, mŕtviac ho, a boli poslušní Bohu z hĺbky srdca, t. j. telom i dušou i so všetkým. Lebo hoci tu, na zemi, pre naše hriešne telo nedosiahneme, aby sme boli celkom čistí a bez hriechu, predsa nám ten na nás lipnúci hriech skrze vieru v Krista nebude počítaný ani nás nezatratí. To je dielo Ducha Svätého v nás.

2. Duch Svätý nás uspôsobuje k tomu, aby sme skrze slovo a kazateľský úrad aj iných privádzali k tejto milosti a poznaniu.

Preto apoštol Pavel vysvetľuje, že skrze na nebo vstúpenie Kristovo sme dostali tieto dary: „A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali kresťanov na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme vo viere a poznaní Syna Božieho.“ ( Ef 4, 11 − 13) Lebo vidíme a okúšame, akým nepriateľom Slovu je diabol, zvlášť v týchto časoch. Štve Turkov a pápeža, aby slovo potlačovali a zdecimovali kresťanstvo. A predsa čím viac zúria Turci a pápež, tým viac sa vzmáha Božie slovo. A nemôžu naskrz vykoreniť krst, sviatosť a slovo . I v tomto ohľade vnímame požehnanie na nebo vstúpenia nášho Krista Pána. Lebo

na to vstúpil na nebo, aby nám zoslal Ducha Svätého, napomáhajúc a spravujúc Jeho úrad tu, na zemi.

3. Darom Ducha Svätého je aj to, že Boh svoju cirkev opatruje, potešuje v pokušení a  vyslobodzuje v prenasledovaní. Vedie ju k pravde a zachováva pred bludmi.

A zvlášť, že ju povzbudzuje k modlitbe, ako Pán hovorí v evanjeliu: „V ten deň budete prosiť v mojom mene.“ Lebo to nemôžeme konať bez pomoci Ducha Svätého.

Slovom, všetko, čo sme a máme, je darom Kristovým a pravým ovocím Jeho radostného na nebo vstúpenia.

Preto vstúpil na nebo, aby svoje kráľovstvo rozširoval a kresťanskú cirkev si skrze slovo a Ducha Svätého vychoval a zachoval.

Pripravil
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračne foto: unsplash.com