Dr. Martin Luther

Duch Svätý „poučí (obviní) svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde“ − tak čítame u Jána 16, 8. Lebo tak sú podelené diela Svätej Trojice v našej viere. Boh Otec nám dal telo a život. Stvoril nás pre svoje kráľovstvo. Naši predkovia však skrze hriech upadli v smrť a my sme zdedili tento trest. Kvôli tomu sa Syn Boží stal človekom a napravil tento pád. Vykúpil nás z hriechu a večnej smrti.

Toto vykúpenie sprítomňuje a predkladá Duch Svätý skrze sväté evanjelium celému svetu. Pripravuje srdcia, aby tomu uverili a prijali to. Aby sa tým potešovali, že Kristus Ježiš zomrel za nich. Aby nepochybovali o tom, že ich Kristova smrť zmierila s Bohom, že Boh im viac nebude pripomínať hriechy, ale ich pre Krista odpustí.

To znamená posväcovať srdcia alebo, ako hovorí Peter v Skutkoch, očisťovať sa skrze vieru.

Posvätenie – dielo Ducha Svätého.

Skrze vieru máme odpustenie hriechov. A hoci sme hriešni, predsa si nezúfame, ale sa potešujeme smrťou a vzkriesením Kristovým.

Tu pri nás nasleduje druhé dielo Ducha Svätého – posvätenie.

On posväcuje aj naše telo, takže viac nezotrvávame v hriechoch, ani nemáme v nich vôľu a zasľúbenie ako predtým, ale sa ich stránime a usilujeme sa konať to, čo je Bohu milé, ako učí apoštol Pavel: „Kto kradol, nech viacej nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu…“ To je dielo a úloha Ducha Svätého, budiaceho v nás novú, pravú, zo srdca poslušnosť Bohu. V nej sa protivíme hriechu, mŕtviac starého Adama, a vierou prijímame odpustenie od všetkých hriechov.

Toto posvätenie nie je také dokonalé ako to prvé. Lebo telo a krv sú krehké a diabol prisilný a my sme prijali len prvotiny Ducha Svätého. Preto nie je naša poslušnosť dokonalá. To, čo však chýba tejto nedokonalej poslušnosti a posväteniu, je nahradené prvým posvätením – vierou. Veríme v hriechov odpustenie. Tým sme práve a dokonale posvätení. Lebo čo je ešte na nás z hriechu a zo špiny, to nám bude odpustené, akoby to ani nebolo.

Preto má Duch Svätý to meno. Totiž, že nás posväcuje – budí v nás skrze Slovo vieru v Krista a vieru, že dosiahneme odpustenie hriechov.

Duch Svätý má aj iné mená:

Duch modlitby – Zachariáš Ho nazýva Duchom modlitby, lebo nás povzbudzuje, aby sme všetko dobré žiadali, v Neho dúfali a v každej potrebe k Nemu volali o pomoc.

Utešiteľ – Kristus Ho nazýva Utešiteľom, ktorý sa nám srdečne prihovára, aby sme radi a ochotne všetko vytrpeli a nehrozili sa žiadneho nešťastia.

Duch pravdy – Kristus Ho nazýva aj Duchom pravdy, ktorý nás ochráni od lži a bludárstva a zachová v čistom slove a pravej viere. Nenechá diabla zviesť nás do bludu a uvrhnúť do lži skrze náš rozum a falošnú náuku.

Toto sú diela Ducha Svätého. Okrem toho ozdobuje On veriacich všelijakými cnosťami a darmi a, ako hovorí Kristus, večne zostáva pri nás so svojou útechou. Všetka svetská útecha je oproti nej len časná a nemajúca stálosti.

Pripravil
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: unsplash.com