Keď sa pozeráme na nesplnené uznesenia zo Synody ECAV 2019, môže menej informovaného evanjelika napadnúť klasická dilema: je to neschopnosť – alebo nezáujem? Alebo kombinácia obidvoch týchto negatívnych vlastností? Jan Amos Komenský niekedy túto dilemu postavil do slov: “Chcem, viem, môžem.” Poslednú vlastnosť môžeme v tomto prípade vynechať, pretože vedenie cirkvi poverené plnením úloh zo Synody a konateľ spoločnosti tieto kompetencie jednoznačne majú. Ostáva nám teda “chcem a viem”, na ktorú však majú, nielen manažéri, jednoznačnú odpoveď, a to, že kto chce, ale nevie (a má dosť času), tak sa doučí. V našom prípade aj kvôli “korone” bolo času viac než dosť (18 mesiacov), a teda ak zodpovední stále “nevedeli”, tak to bolo nepochybne preto, lebo “nechceli”. Niet inej odpovede!

Okrem “logickej dedukcie” existuje aj iná možnosť, ako takéto tvrdenie doložiť, a to je konfrontácia. Inými slovami stačí porovnať to, ako ten istý človek koná v podobnej situácii – podľa toho, o akú osobu ide.

Nový konateľ so starým prístupom

Branislav Rybnikár bol menovaný za konateľa v auguste 2019 – po Synode, ktorá veľkou väčšinou prijala správu synodálnej komisie aj uznesenia požadujúce prešetrenie majetkových káuz a požiadavku na vyvodenie zodpovednosti a prijatie preventívnych opatrení, aby sa tieto chyby už neopakovali. Priamo vo vzťahu k bývalým konateľom bolo prijaté nasledujúce uznesenie: „Synoda ECAV na Slovensku odporúča orgánom ECAV v pôsobnosti VZ zistiť právne možnosti vymáhania sumy za sankcie vyrubené Daňovým úradom vo výške 31 164 € od zodpovedných členov orgánov spoločnosti REFORMATA, spol. s r. o., v období kontrolovanom daňovým úradom.

Dnes už vieme, že v tejto veci za 18 mesiacov od uvedenej Synody nik nekonal, teda okrem absurdných tvrdení, že “my veci stále prešetrujeme”, a rovnako absurdného konania, keď bol Vladimír Daniš napriek všetkému znova zamestnaný v Reformate!

Premotivovaný konateľ

Ako však  vyzerá konanie Branislava Rybnikára v “podobnej situácii”, hoci pri podstatne nižšej hodnote? V novembri 2019 už bolo v podstate dohodnuté, že konateľ Štefan Sabol, ktorý spolu s predchádzajúcou konateľkou Dagmar Valovičovou na problémy v Reformate do roku 2014 poukázal, vo firme končí. Za odpracované roky mu patrilo zo zákona odstupné, čo však zrejme nebolo po vôli novému konateľovi Branislavovi Rybnikárovi. Ako nový konateľ teda “promptne” pripravil oficiálny dokument “Zápis zo zistenia škody spôsobenej zamestnancom pri plnení pracovných povinností”. V tomto dokumente poukazuje na vznik škodovej udalosti v celkovej výške 674,40 eur, ktorá vznikla z 15 položiek od roku 2015 do roku 2019. Od zamestnanca Štefana Sabola následne žiada

  • uznanie toho, že zamestnávateľovi spôsobil vyššie uvedenú škodu,
  • uznanie dlhu voči zamestnávateľovi, čo sa týka dôvodu aj výšky škody.

Môžeme sa iba domnievať, čo Branislava Rybnikára viedlo k takémuto konaniu. Či to bola dôslednosť nového konateľa, alebo skôr snaha za každú cenu niečo nájsť na toho, ktorý poukázal na porušovanie daňových, účtovných, cirkevných, ale aj morálnych predpisov do roku 2014. Tak by totiž naplnil cieľ diskreditácie tých, ktorí na reálne problémy v Reformate poukázali, a zároveň by odviedol pozornosť od reálnych problémov a osôb, ktoré sú za ne zodpovedné.  A už keď nič iné, tak spustíme aspoň primitívny nihilizmus typu „jedni pochybili, aj druhí, jedni sú hriešni, aj druhí“, a tak sa „vyváľajme v bahne” všetci a spoločne poďme ďalej – v zmysle novodobej vierouky niektorých predstaviteľov ECAV, ktorú by sme mohli nazvať ako “spojení v hriechu”!

Vyššie uvedenú domnienku potvrdzuje najmä skutočnosť, že Branislav Rybnikár bol dlhodobo, bez ohľadu na fakty a realitu, nekritickým zástancom Vladimíra Daniša, či už na zasadnutiach Generálneho presbyterstva, Synody, alebo aj samotnej synodálnej komisie. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že v jednom zo súdnych sporov sa mal na žiadosť obhajcu Vladimíra Daniša objaviť ako svedok.

Odpoveď

Ako teda v tom čase už bývalý zamestnanec Štefan Sabol na tento list nového konateľa reagoval? V prvej časti vyslovil nesúhlas s návrhom na uznanie dôvodov zodpovednosti za škodu, a rovnako aj nesúhlas s návrhom na uznanie dlhu. Zápis totiž neobsahoval žiadnu vecnú prílohu s výnimkou prílohy k bodu 15. Tu je potrebné ešte uviesť, že okrem bodu 15 priemerná výška uvedených položiek predstavuje cca 20 eur a tvoria ju najmä úroky z omeškania.

Vo svojej odpovedi  Štefan Sabol odmietol argumentáciu konateľa v bodoch 1 a 5 v celkovej výške viac ako 100 €. Najväčšia položka z celkovej sumy uvedená pod bodom 15 predstavuje sumu 284,10 €. Táto suma sa vzťahuje  na prípad, keď Reformata musela podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2015, čo bolo spôsobené špekulatívnymi transakciami v účtovníctve, za ktoré zodpovedajú bývalí konatelia do roku 2014.

Štefan Sabol v závere hodnotí konanie nového konateľa ako diskriminačné a nevylučuje, že požiada súd o preskúmanie postupu zamestnávateľa podľa § 6 zákona č. 365/2004 Z. z. A to v tom čase Štefan Sabol ešte nevedel, ako neslávne “dopadne” plnenie uznesení týkajúcich sa Reformaty na Synode 2020…

Zaujatosť, resp. uprednostňovanie osôb

Ja veľmi zaujímavé, aké “nasadenie” Branislav Rybnikár ukázal v praxi, hoci išlo o zanedbateľnú položku v porovnaní s tým, čo musela Reformata  zaplatiť daňovému úradu za špekulatívne účtovné operácie a porušenia zákonov bývalými konateľmi do roku 2014 (spolu 72 835 €, z toho 31 164 € pokuta). A to isté platí aj vo vzťahu k zásadným pochybeniam pri správe majetku do roku 2014, ktorých výsledkom sú státisícové straty pre spoločnosť. A tieto hodnoty dáva Branislav Rybnikár do súvisu s “pochybeniami” vo výške necelých 300 eur, pričom túto hodnotu ani ničím nepodložil!

Za týchto okolností a v danom čase Štefan Sabol správne konštatoval, že správanie Branislava Rybnikára považuje za diskriminačné. Ako sme sa dozvedeli na Synode 2020, Branislav Rybnikár žiadnu z majetkových káuz vôbec (resp. dostatočne) nevysvetlil, ale, naopak, svoj čas a energiu venoval “prenasledovaniu” predchádzajúceho konateľa, čo je možné doložiť aj na základe správy, ktorú predložil na Synodu. To je do očí bijúca nespravodlivosť a zaujatosť, resp. vyjadrené slovami Mariána Damankoša: protekcionizmus a kamarátšafty! A to v cirkvi, kde sa takto spravuje majetok všetkých evanjelikov a ktorá sa odkazuje na výklad slova Božieho podľa Augsburského vyznania, kde v Liste Kolosenským čítame:

 “Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite. Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo nieto uprednostňovania osôb. (Kol 3, 23 – 25)

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že tento typ správania “podľa svojich kamarátov súdim teba” Branislav Rybnikár predviedol aj pri preberaní elektronickej verzie účtovníctva. Namiesto toho, aby odsúdil to, že bývalí konatelia (do roku 2014) nevydali elektronickú verziu účtovníctva a aby na cirkevných grémiách vytrvalo požadoval jej vydanie, prijal bývalého konateľa Vladimíra Daniša späť do Reformaty. A aj napriek tomu, že Štefan Sabol ako čestný človek opakovane pripomínal, že sa nezachová tak ako jeho predchodcovia do roku 2014 a že elektronickú verziu účtovníctva odovzdá, sa Branislav Rybnikár voči nemu podobne arogantným spôsobom zachoval aj v tomto prípade.

Pomýlená vierouka, pomýlené priority

Na začiatku sme uviedli, sa že budeme snažiť porovnať prístup toho istého človeka k dvom veľmi podobným situáciám. Aj napriek zanedbateľnej hodnote “škody” v prvom prípade Branislav Rybnikár ukázal, že keď chce, tak vie. Otázkou teda ostáva, prečo nekoná v prípade desaťtisícových pokút vo veci daňového úradu a strát z neefektívneho hospodárenia dosahujúcich stovky tisíc eur, na ktoré poukázala synodálna komisia! Prečo na Synode nevysvetlil kauzy, ktoré trápia celú ECAV, prečo nepripravil analýzu nevýhodných nájomných zmlúv a návrh opatrení, prečo neodpovedal na otázku jedného zo synodálov, kde je 100 000 , ktoré chýbajú na účte Beckovskej Viesky?!

S témou spravodlivosti a korektnosti je úzko spojená aj otázka efektívnosti hospodárenia, a teda prínosu pre cirkev, či už v minulosti, alebo teraz. Ničím nepodloženú sumu cca 300 € totiž Branislav Rybnikár vytýka práve Štefanovi Sabolovi, za ktorého pôsobenia spoločnosť Reformata vytvorila zdroje, ktoré sú štyrikrát väčšie, ako je priemer za uplynulých 11 rokov počas hospodárenia V. Daniša a J. Mlynára! Tomu Štefanovi Sabolovi, ktorý v spolupráci s bývalým predsedníctvom ECAV pripravil a zaviedol novú, transparentnú zmluvu s cirkvou, ktorý aj napriek napriek pokute a dorubeniu dane (za chyby bývalých konateľov) vo výške 72 835 € po svojom odchode zanechal na bankovom účte ECAV viac ako 500 000 € na opravu budov a majetku ECAV, ktorý spravuje Reformata! Tak teda vyzerá spravodlivosť v praxi podľa nového vedenia nielen Reformaty, ale i celej ECAV!

 Alebo: požadoval Branislav Rybnikár rovnaké priznanie škody a uznanie dlhu voči Reformate aj od Vladimíra Daniša, keď ho v júli 2020 prijímal do pracovného pomeru?!

 Správa a konanie nového predsedníctva ECAV, ktoré sa niesli v podobnom duchu ako správa a konanie Branislava Rybnikára, je tak veľmi zlým znamením pre celú evanjelickú cirkev! Ako môže generálny biskup, ktorý spolu s autorom Listu Židom (1, 8) vyznáva, že “Tvoj trón, ó, Bože, je naveky vekov a žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva”, tolerovať takúto nespravodlivosť v cirkvi, za ktorú je zodpovedný? A dokonca k nej prispievať svojimi neuváženými a nezodpovednými vyjadreniami, ako to urobil v správe predsedníctva ECAV, ako aj na Synode!

To isté platí aj pre Jána Brozmana, ktorý podobne ako Branislav Rybnikár napriek všetkým faktom, auditom, výsledkom daňového úradu či správe synodálnej komisie vytrvalo popiera, že by v Reformate bol nejaký problém! Tu úplne postačuje si pripomenúť jeho vyjadrenie pre Reportérov RTVS, kde povedal, že “Reformata nie je žiadna kauza”! Za tejto situácie jeho vyjadrenie na Synode 2020, že on “nedovolí, aby tu ľudia nenachádzali Krista”, je možné charakterizovať nielen ako spupné a povýšenecké, ale aj ako nepravdivé!

Také konanie, aké predvádzajú Ivan Eľko, Ján Brozman a Branislav Rybnikár, je príkladom, ktorý nepriťahuje, ale odpudzuje, a ktorý s Kristovou nevestou, svätou cirkvou. nemá nič spoločné! Takejto cirkvi sa budú ľudia vyhýbať, a ak tam náhodou aj prídu, nenájdu tam Krista, ale iba nelásku, nespravodlivosť a pokrytectvo!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com