Prípravy na Synodu ECAV 2023

Aj v máji 2023 zasadalo generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v.  na Slovensku. Nosnou časťou rokovania bola príprava a prerokovanie podkladov na Synodu ECAV na Slovensku 2023.

„V piatok dňa 5. mája 2023 sa konalo v priestoroch Generálneho biskupského úradu v poradí tretie zasadnutie generálneho presbyterstva. V úvode rokovacej časti sa členovia presbyterstva venovali správam o plnení uznesení prijatých generálnym presbyterstvom a synodou. V rámci správy o vyhodnotení plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach generálneho presbyterstva, bolo prijaté v súvislosti s rekonštrukciou bytu č. 14 na ul. Palisády uznesenie, ktorým presbyteri v súlade so Štatútom GHV poverujú Generálny hospodársky výbor (GHV) vykonaním kontroly realizácie a vyúčtovania vykonaných prác.

Hlavným bodom programu bolo prerokovanie legislatívnych návrhov v súvislosti s avizovaným termínom blížiacej sa Synody ECAV. Návrhy na novelizáciu jednotlivých právnych predpisov sa týkajú cirkevného ústavného zákona č. 1/1993 a cirkevných zákonov č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií a č. 15/1994 o rokovacom poriadku. Návrhy boli zaslané členom synody, ktorí k nim môžu na Právny výbor ECAV zasielať svoje pripomienky v stanovenej lehote 15 dní. Generálne presbyterstvo po prerokovaní návrhu Bratislavského seniorátu (BAS) na novelizáciu cirkevného ústavného zákona č. 1/1993 rozhodlo hlasovaním neposunúť tento návrh ďalej na Právny výbor ECAV a na rokovanie synody.

Na odsúhlasenie bol generálnym presbyterom predložený v rámci daného bodu aj Štatút EBF UK. Nakoľko sa, ale v rámci diskusie objavili k zneniu štatútu viaceré otázky, bol predmetný bod odročený na online zasadnutie generálneho presbyterstva, ktoré sa uskutočnilo v pondelok dňa 8.5.2023 za prítomnosti Mgr. Milana Juríka, PhD., dekana EBF UK. Na tomto zasadnutí bolo znenie štatútu napokon v predloženej podobe schválené.

Generálne presbyterstvo sa v rámci ďalšieho programu venovalo aj novelizácii Štatútu Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ), a to za osobnej účasti ses. E. Oslíkovej, predsedníčky SEŽ a členky SEŽ, ses. M. Beňovej. V rámci vzájomnej diskusie sa spoločne dohodli na zapracovaní niektorých doplnení a úprav do predloženého znenia štatútu, ktorý bude opätovne prerokovaný na júnovom zasadnutí generálneho presbyterstva.

Súčasťou programu rokovania boli aj doplňujúce voľby do synodálnych výborov ECAV. Do Mediálneho výboru ECAV bol na základe výsledkov hlasovania zvolený Mgr. art. Matej Synak a do Výboru cirkevnej hudby a hymnológie presbyteri vo voľbe podporili kandidáta Bc. Jána Hegeduša, DiS.art. Z radov zamestnancov GBÚ bol v ďalšom bode v zmysle platného štatútu za člena Správnej rady účelového zariadenia Agapé menovaný br. Ján Bunčák.

V rámci programu boli na zasadnutí prerokované aj ďalšie žiadosti o zahraničnú pomoc, pričom generálne presbyterstvo odporučilo schváliť podporu zo zdrojov Hoffnung für Osteuropa (HfO), pre nasledovné „malé projekty“: 1. ECAV: „Ekumenická duchovná obnova 2023 – EDO 2023“ vo výške 2.600 €; 2. ZD ECAV: „Boh sa skláňa k človeku – Služby Božie v prírode“ vo výške 3.000 €; 3. ECAV: „Konferencia „Leuenbergská zmluva v multikultúrnom a multináboženskom kontexte“ vo výške 3.000 €; 4. ECAV: „Nákup zariadenia a vybavenie pre domčeky v Matejkovej“ vo výške 2.900 €.

Program májového zasadnutia pamätal aj na prerokovanie výročných správ o činnosti synodálnych výborov, ktoré boli členmi generálneho presbyterstva vzaté na vedomie a postúpené na rokovanie synody. Presbyteri si v rámci materiálov k rokovaniu mali možnosť preštudovať aj výročné správy účelových zariadení a organizácií ECAV, a svoje miesto v rámci programu zasadnutia dostali aj Správa o činnosti EBF UK, Správa o hospodárení Generálnej podporovne a Správa Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV.

Generálne presbyterstvo taktiež odsúhlasilo predložený návrh Zmluvy o spolupráci medzi ECAV na Slovensku a Združením Švajčiarskej misie viery, ktorej predmetom je úprava práv a povinností pri prevádzkovaní misijného centra Prameň na Súši a poverilo tak predsedníctvo cirkvi jej podpisom.

Presbyterstvo ďalej zobralo na vedomie aktuálne informácie, týkajúce sa Fondu finančného zabezpečenia (FFZ), ktoré sú ústredím cirkvi pravidelne zverejňované aj na webovej stránke ecav.sk.

Presbyteri taktiež dostali na zasadnutí od predsedníctva cirkvi informácie aj o personálnych zmenách v rámci Generálneho biskupského úradu, kde ku koncu apríla došlo ku skončeniu zamestnaneckého pracovného pomeru Ing. Oľgy Lackovičovej a na vedomie presbyterstvo zobralo aj zmenu pracovného zaradenia zamestnanca Mgr. Michala Šedoviča.

Presbyterstvo sa v závere rokovania zaoberalo tiež technicko-organizačným zabezpečením júnového zasadnutia Synody ECAV, pričom v rámci daného bodu programu sa generálni presbyteri vyjadrili aj k Predsedníctvom synody predloženému návrhu programu rokovania synody.

V bode rôzne sa generálni presbyteri zaoberali uznesením Dištriktuálneho presbyterstva ZD, ktoré bolo prijaté v súvislosti s asanáciou domu v Beckovskej Vieske. K predmetnému bodu prijalo generálne presbyterstvo po prerokovaní svoje uznesenie, ktorým žiada predsedu Kuratória Beckovskej Viesky o predloženie prvotných dokladov za vykonané práce od realizátora asanačných prác, aby k tejto záležitosti mohlo generálne presbyterstvo na základe relevantných a podložených podkladov zaujať objektívne stanovisko.

Zo strany presbyterov bolo v tejto súvislosti prijaté aj ďalšie uznesenie, ktorým presbyteri žiadajú člena GP br. B. Rybnikára, ako štatutárneho zástupcu Občianskeho združenia Hnutie evanjelických laických pracovníkov /H.E.L.P./, ktoré je podpísané ako autor správy, zaslanej elektronickou formou a adresovanej do všetkých CZ ECAV na Slovensku dňa 26.4.2023, o zaslanie vysvetľujúcich informácií k pôvodnej správe do všetkých cirkevných zborov ECAV. Uznesenie vyplynulo z diskusie o texte správy, v ktorej sú niektoré tvrdenia uvedené tendenčne, resp. sa nezakladajú na pravde a slúžia iba k ďalšej polarizácii v cirkvi.“

Zdroj: ECAV
Foto: ASloZ