Keď sa v našom CZ  konal volebný konvent na obsadenie  funkcie generálneho dozorcu, po predstavení kandidátov a pred samotnou voľbou dal predsedajúci pán farár,  priestor na prípadné otázky. Pýtal som si slovo a upozornil som ho, že je korektné podať komplexnú informáciu pre konventuálov a teda, že sa jedná vlastne o mimoriadne voľby, lebo pán Brozman sa funkcie nečakane vzdal. Nasledovala moja otázka, že bežných cirkevníkov zaujíma dôvod, prečo od pána Brozmana prišlo také nečakané rozhodnutie, keď vieme, že ostatné funkcie ktoré má , napr. starostu obce robí naďalej.

Odpoveď farár znela, že on nevie, lebo vraj pán Brozman poslal len suchý list o abdikácii bez zdôvodnenia. Tak som pred konventom konštatoval, že je minimálny štandard slušnosti a štábnej kultúry pri nečakaných abdikáciách uviesť aj dôvod! A keď ho neuviedol, vedenie cirkvi by sa ho malo na dôvod pýtať a cirkevníkom ho sprostredkovať, lebo inak takáto netransparentnosť zas budí dojem zákulisných hier a machinácií v našej cirkvi.

Ďalej som pánovi farárovi pripomenul, že by bolo korektné informovať aj o skutočnosti, že síce volíme z dvoch kandidátov, ale jeden kandidát, bývalý generálny dozorca bol kandidačnou poradou z volieb vylúčený. A opýtal som sa, že ako radového člena cirkvi ma zaujíma dôvod, prečo niekto takto hrubo siahol jednak na právo byť volený a jednak na právo voliť svojho kandidáta. Odpoveď znela, že dôvod udaný nebol. Keď som sa ho opýtal či jeho ako farára odpovede na tieto otázky nezaujímajú, len pokrčil plecami. Následne mi jedna presbyterka odkázala, že kandidačná porada hlasovala a jeden z kandidátov nedostal potrebný počet hlasov, čo vraj na tom nechápem, či ja udávam dôvody, prečo som vo voľbách niekoho nevolil.

Tu som už nechcel naťahovať volebný konvent, preto som nereagoval, ale táto poznámka mi ozrejmila jednu zásadnú vec. A síce, že väčšina z nás nedisponuje ani základným právnym a občiansky vedomím a niekto túto absenciu dokonale zneužíva. A do značnej miery to dáva aj odpoveď na moju neustále si kladenú otázku, ako je možné, že niekomu takáto nespravodlivosť, nedemokratickosť a účelovosť v našej na demokracii odchovanej cirkvi nevadí, ba dokonca je schopný to aj obhajovať.

Nuž teda odpovedám na túto infantilnú poznámku, že vraj kandidačná porada hlasovala a ja to mám rešpektovať a na nič sa viac nepýtať,  touto krátkou úvahou:

Rozdiel medzi hlasovaním členov kandidačnej porady a voľbami samotného konkrétneho kandidáta je v tom, že kým ja ako volič vo voľbách si celkom legitímne môžem dovoliť subjektívny prístup, teda hlasovať napr. podľa sympatií, či kvôli mojim osobným záujmom, členovia kandidačnej porady v žiadnom prípade pri hlasovaní o práve kandidáta kandidovať takto subjektívne hlasovať nemôžu a nesmú! Členovia kandidačnej majú objektívne posúdiť, či kandidát spĺňa predpoklady a či nie je relevantný dôvod na jeho vylúčenie z kandidatúry.

A hoci im to zákon neukladá (kým sa nedostalo k moci toto vedenie cirkvi, dôvod na vyradenie sa uvádzať musel, to oni zákon zmenili tak, aby nemuseli, čo sa nedá označiť inak ako účelové ohýbanie práva) morálny imperatív je v tomto jasný. Ak niekomu siahnem na tak základné právo ako je byť volený, a tým pádom ho do značnej miery aj diskreditujem, som morálne povinný verejne uviesť dôvod. Vážení členovia kandidačnej porady, vy takto neuberáte len kandidátovi základné právo každého demokratického systému na možnosť byť volený, ale oberáte aj voliča o možnosť vybrať si svojho kandidáta! Ja, a viem že aj ďalšie tisícky evanjelikov chceli voliť pána Lukáča.

A pár ľudí v kandidačnej porade nám toto právo zobralo. To je nemysliteľné a neospravedlniteľné! A aby drzosti nebolo málo, tí členovia kandidačnej porady, ktorí ma takto nechutne obrali o moje práva sa ani len neunúvajú mi povedať dôvod, prečo mi toto právo odňali. Lebo však zákon im to neukladá (ten zákon ktorý si oni takto účelovo prispôsobili). A čo vaše svedomie, to vám odôvodniť odoberanie práva druhým neukladá? Nuž a čerešničkou na tejto torte absurdnosti je fakt, že dvaja členovia kandidačnej porady sú súčasne aj kandidáti na funkciu generálneho dozorcu.

Teda oni dvaja hlasovali za nepripustenie svojho konkurenta do volieb! Takýto výsmech demokratickým princípom a pospolitému ľudu by si nedovolil ani najneobmedzenejší diktátor. Čudujem sa aj tým dvom kandidátom, ktorí boli do volieb pripustení, že sa do takéhoto marazmu dali namočiť.  Nuž a to, že sa aspoň pre publikum nevzdali možnosti hlasovať, keď sami sú volení a dávajú tak hlas sami sebe a súčasne odstavujú protikandidáta, považujem nielen za právny ale aj morálny suterén. Naši slovenskí evanjelickí predkovia, ktorí prísne lipli na spravodlivosti, demokratickosti a morálnom kredite sa pri pohľade na tento právny a morálny marazmus musia v hroboch obracať.

Vážení členovia kandidačnej porady, ktorí ste svojím hlasom zabránili kandidovať legitímnemu kandidátovi, prekročili ste svoje právomoci dané vám funkciou, prekročili ste týmto aj tie najbenevolentnejšie morálne a etické štandardy a hrubo ste zneužili zastaraný a naivný právny systém našej cirkvi ( v minulosti takéto právne nastavenie stačilo, lebo morálka predstaviteľov nedovoľovala právne normy zneužívať, žiaľ dnes je to bežná prax).

Samozrejme pri každej príležitosti vás s týmto budem konfrontovať a pýtať si odpovede na moje otázky a dôvody, ktoré vás viedli k nepripustenie tohto mravne aj odborne nespochybniteľného kandidáta do volieb. A viem, že pri vašich uhýbavých a farizejských odpovediach sa len budem uisťovať, že vy ste žiaden dôvod na vylúčenie nemali. Teda pardon mali, len s tým nemôžete vyjsť na svetlo Božie. Pravým dôvodom je totiž, že nemôžete riskovať, aby sa generálnym dozorcom stal niekto, kto by bol voči vedeniu a najmä súčasnému ekonomickému a politickému pôsobeniu v našej cirkvi kritický a dôsledný, veď kto vie na čo všetko by ešte mohol prísť…..

Nuž ale potom nech nik nečaká, že predstaviteľ, ktorý vzíde z takto manipulovaných volieb bude požívať moju úctu a rešpekt. To veľmi jasne a otvorene deklarujem.

Miloš Murina