Mimoriadna synoda bola zrušená.

(Aktualizované 20. 12. 2021 o 17:30)

Po výmene vedenia ECAV v roku 2018 sa viaceré štandardy začali rúcať. A to aj tie, ktoré boli pred týmto rokom tými istými osobami, ktoré sú dnes pri moci, vyžadované. To sa týka napr. oznámenia o čase a mieste konania Synody, ale aj termínu zaslania podkladov na Synodu. V skratke, to čo sa vyžadovalo predtým sa už nevyžaduje, a ani nedodržiava.

Úplne extrémnym príkladom je zvolanie Synody na dnes, 20. 12. 2022. Má sa konať dištančným spôsobom, a to cez SW aplikáciu Zoom. Viacerí farári poukazovali na to, že pozvánku na Synodu dostali elektronicky iba 4 dni vopred, a to 16. 12. 2022, rovnako ako aj program a podklady!

Ak by ste si mysleli, že tento náhly zámer je výsledkom sebareflexie a pokánia a že programom Synody je (konečne) vysvetlenie majetkových káuz, ospravedlnenie sa bývalým biskupom, prenasledovaným farárom a Asociácii slobodných zborov za pochybné uznesenia s tým, že sa pripravia nové, slobodné voľby, ktoré prinesú do ECAV poriadok a pokoj, tak vás musíme sklamať. Ide zas len o peniaze…

Ako sme uviedli už skôr, postup, akým bola Synoda zvolaná, je neštandardný a podľa nášho názoru aj protizákonný! Došlo tu k porušeniu viacerých princípov:

  • Zvolanie Synody aspoň 30 dní vopred, čo sa týka aj zaslania podkladov
  • Vylúčenie verejnosti z pojednávania
  • Realizácia Synody elektronickou, resp. dištančnou formou, čo sa týka aj hlasovania, čo cirkevnoprávne predpisy neupravujú
  • Na pozvánke je podpis len jedného člena predsedníctva Synody, druhý chýba…

Obsahom stretnutia je v podstate len jediný bod, a to zmena Štatútu Fondu finančného zabezpečenia ECAV na Slovensku. Zámerom je zrejme rozdelenie peňazí z fondu finančného zabezpečenia, pričom vo výsledku sa predpokladá rozdelenie medzi tzv. programové ciele ECAV, pre dištrikty a teoreticky aj pre „poslušných“ farárov. Podľa dostupných informácií takéto mimoriadne delenie peňazí nemá byť v žiadnom prípade precedensom a bude platiť len v tomto „špecifickom“ roku…

Takýto spôsob zvolávania Synody je však veľmi pochybný, pretože poukazuje na nekoncepčnú a neprofesionálnu prácu vedenia ECAV! Na druhej strane je zároveň prejavom arogancie moci, pretože takéto niečo sa v novodobej histórii ECAV ešte nestalo! Dnes je to zmena štatútu fondu finančného zabezpečenia, zajtra to bude zmena cirkevnej ústavy, pozajtra zmena zákona o disciplinárnych previneniach a podobne. Viete si predstaviť ten chaos, tú svojvôľu, keď vieme pozvánku na Synodu, „stretnutie“ aj zápis zrealizovať do 10 dní? Za takýchto okolností sa Synoda môže konať aj 30-krát do roka!!!

Na záver chceme evanjelickú verejnosť ešte raz upozorniť na chaotickú a nesystémovú prácu pri schvaľovaní tzv. fondu zabezpečenia. Najskôr bol tesnou väčšinou schválený pochybný model (okrem iného) prepojený na príjmy cirkevných zborov, ktorý však nevydržal ani rok. Zákon o financovaní sa v podstate tvoril priamo na jednodňovej Synode v Covid červenom Ružomberku, čomu odpovedala i jeho kvalita. Úplne absentoval štatút fondu, a teda ustanovenie, kto je správcom fondu, na čo môžu byť prostriedky využité a podobne. Po obrovskej kritike – aj zo strany Asociácie slobodných zborov – sa štatút na ďalšej Synode predsa len doplnil. Tam sme sa však oficiálne dozvedeli aj to, čo sa dovtedy tajilo, a to, že peniaze z fondu zabezpečenia zďaleka nie sú určené len na platy farárov. Napriek tomu, že v zmysle tradičného príslovia „Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú sa“ pred schvaľovaním daného zákona takto argumentovalo. V schválenom štatúte sa totiž uvádza nasledovné:

Finančné prostriedky je možné použiť iba na

  1. platy duchovných – v súlade so Zásadami o odmeňovaní duchovných,
  2. programové ciele organizované ECAV a dištriktmi – rozpočtované na konkrétnu udalosť.

Ďalej sa uvádza: „Finančné príspevky na programové ciele ECAV a dištriktov môžu byť z fondu použité do výšky 50 % zostatku finančných prostriedkov v predošlom roku.

V tejto fáze teda už farári definitívne prišli o ilúzie, že peniaze pôjdu len na platy duchovných. Ani nie po roku bol v septembri 2021 schválený nový model „výberu daní“, ktorý podľa jedného zo synodálov predpokladá aj „menšiu“ reštrukturalizáciu cirkevných zborov. Napriek tomu, že vedenie cirkvi všetky peniaze požaduje z cirkevných zborov, sami vôbec nešli príkladom, a to ani v reštrukturalizácii cirkvi, ani v znižovaní nákladov, ani vo vyššej efektivite správy cirkevného majetku či transparentnosti – skôr naopak. A ako vidíme v týchto dňoch, tento proces sa dynamicky – či skôr chaoticky – vyvíja ďalej…

Na záver iba pripomíname, že Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku od začiatku podporuje samosprávny model riadenia cirkvi, kde, čo sa financovania týka, navrhujeme, aby prostriedky zo štátu tvorili základ mzdy duchovného, pričom jeho plat by priamo dofinancoval cirkevný zbor. Pretože je to najjednoduchšie, najefektívnejšie, a zároveň sa tým podporuje prenos kompetencií aj zodpovednosti na tých, ktorí svojho duchovného poznajú najlepšie.

Preto odmietame direktívne modely riadenia z centrály. Sme presvedčení, že základom vernej cirkvi sú a musia byť životaschopné cirkevné zbory!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

foto: ecav.sk