V medziľudských vzťahoch, v rodine, medzi priateľmi a spolupracovníkmi, ale aj v obchode je kľúčovým prvkom dobrej spolupráce vzájomná dôvera. Keď si obchodníci alebo kolegovia dôverujú, nepotrebujú ani zmluvy, právnikov a pod. – hovorí sa, že stačí slovo (chlapa). Platí to aj naopak  tam kde absentuje dôvera, nepomôžu ani zmluvy, pretože nejaká nedokonalosť sa v každej zmluve vždy nájde. Dôvera nie je instantná vlastnosť, ktorú zapnem, keď chcem, a vypnem, keď sa to hodí. Jedno príslovie múdro hovorí, že dôvera sa postupne a dlho buduje, ale rýchlo sa kazí.

Téma dôvery je nepochybne dôležitou témou aj v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ďalej len ECAV). A to zvlášť v situácii, keď ide o také vážne veci, ako je reforma právneho systému a jeho centralizácia, ktorá je v rozpore s demokratickým charakterom ECAV, a tiež téma financovania cirkvi, kde ide o prerozdeľovanie miliónov eur, pričom, ako všetci dobre vieme, už podstatne menšie sumy vedia rozbiť priateľstvá, rodiny či inštitúcie. Vlastne na to nie sú potrebné peniaze, len túžba po peniazoch na tento účel plne postačuje…

Morálka

V tejto situácii sa ako Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku snažíme nielen o to, aby sme žili podľa tohto vyznania, ale aj o to, aby sa naša Evanjelická cirkev očistila od káuz, ktoré ju sužujú a trápia. Pretože očistenie od týchto káuz má potenciál pomôcť cirkvi nielen materiálne, ale najmä morálne. A morálka má veľmi blízko nielen ku kresťanskej vierouke – mohli by sme povedať, že z nej priamo vyplýva, ale aj k spomínanému a takému potrebnému obnoveniu dôvery v rámci celej našej cirkvi. Práve preto nepokladáme za najdôležitejšie „šermovať s číslami“ a dokázať, že cirkev peniaze, ktoré pýta zo zborov, vôbec nepotrebuje. Sťahovanie peňazí do centra totiž vždy bola a bude totalitná záležitosť, totalitne a majetnícky mysliacich a fungujúcich ľudí, mohli by sme povedať aj prospechárov a ľudí túžiacich po moci a sláve. Ale to v cirkvi nemá čo hľadať!

To, čo pokladáme v tejto veci za najdôležitejšie, je práve vzájomná dôvera. Ak by som to mal ukázať na paralele, tak by som povedal, že ľudia ani v štáte nemajú až taký problém odvádzať dane, keď vedia, na aký účel tieto peniaze idú (cesty, nemocnice, infraštruktúra štátu), a keď vedia, že tieto peniaze sa po ceste „nestrácajú“. Keď sa, naopak, tieto peniaze defraudujú a bez vysvetlenia miznú, nastupujú zvyčajne rôzne formy protestu a občianskej nespokojnosti. A podobne to platí aj pre ECAV.

Dnes sme svedkami komickej až nemorálnej snahy súčasného vedenia obviniť z krízy v cirkvi tých, ktorí na problémy poukazujú a žiadajú ich riešenie. Avšak práve zmanipulované voľby, majetkové kauzy, nevýhodné zmluvy, absentujúce alebo zavádzajúce vedenie účtovníctva, daňové podvody, nedostatočné, netransparentné a subjektívne informovanie a hospodárenie sú však skutočným dôvodom pre krízu dôvery, ktorá paralyzuje celú ECAV, bráni jej napredovaniu a realizácii projektov, ktoré by ju mohli posunúť ďalej. Veľa informácií, ktoré sa týkajú volieb a majetkových káuz, už naši čitatelia poznajú, avšak za veľmi dôležitý považujeme aj postoj nového vedenia cirkvi k týmto problémom a kauzám, vzhľadom na to, že viaceré z nich ešte neboli kompletne preverené a uzavreté. Zatiaľ čo postoj bývalého vedenia ECAV bol v tomto smere pevný a zásadový, kroky nového vedenia pôsobia prinajmenšom zvláštne a znepokojujúco.

Konateľ nekompromisne zastupuje záujmy Reformaty

Bývalý konateľ Reformaty Štefan Sabol aj po zmene vedenia ECAV v roku 2018 pokračoval vo svojej činnosti so zámerom zlepšenia hospodárskych výsledkov a zavedenia transparentného hospodárenia. To potvrdzujú aj jeho listy novému predsedníctvu cirkvi, keď bezprostredne po ich nástupe do úradu ich písomne informoval o stave daňového konania, o zmluve o správe majetku, a o potrebe rekonštrukcie bytov č. 15 a 8 (Palisády 46 – 48), s tým že požiadal o osobné stretnutie. Požiadavka na rekonštrukciu bytov bola zopakovaná aj v ďalšom liste z apríla 2019, kde konateľ tiež poukázal na zlý stav budovy Panenská 25. Keďže návrh na stretnutie nebol akceptovaný, konateľ o týchto skutočnostiach informoval predsedníctvo písomne, kde zároveň uviedol, že na rekonštrukčné práce je na bankovom účte ECAV vyhradených viac ako 500 000 eur.

V auguste 2019 konateľ informoval predsedníctvo cirkvi o možnosti a nutnosti podať žalobu o neplatnosť dodatku č. 2 k nájomnej zmluve s externým nájomcom. Ide o známy prípad, keď vtedajší konatelia V. Daniš a J. Mlynár podpísali v jeden deň dva dodatky k nájomnej zmluve s rovnakým dátumom a číslom: jeden na dobu neurčitú a druhý na dobu určitú. Na otázku konateľa Štefana Sabola v roku 2017 písomne potvrdili, že platný je dodatok na dobu neurčitú, ktorý je však v rozpore so záujmami ECAV, a to ako z hľadiska právneho – „strata“ možnosti disponovať s bytom na niekoľko generácií, tak aj z hľadiska ekonomického kvôli nízkemu nájmu!

Na žiaden z týchto listov konateľ od nového predsedníctva cirkvi vecnú odpoveď nedostal a nebola akceptovaná ani jeho žiadosť o stretnutie. Rovnako dopadla aj ďalšia žiadosť konateľa o vydanie súhlasu predsedníctva ECAV na vymáhanie škody vo výške 31 164,80 eur od bývalých konateľov zodpovedných za hospodárenie spoločnosti do roku 2014.

Podozrivá aktivita na nesprávnom mieste

Tento zoznam teda reprezentuje záležitosti, ktorým sa nové vedenie cirkvi nevenovalo. Poďme sa však pozrieť na záležitosti, ktoré ich zaujímali podstatne viac. Vhodným príkladom sa v tomto smere javí súdny spor, v ktorom sa bývalí konatelia spoločnosti Reformata spol. s r. o. (ďalej len Reformata) do roku 2014 (V. Daniš a J. Mlynár) snažia dosiahnuť neplatnosť rozhodnutia o ich odvolaní – a to napriek všetkému, čo bolo medzičasom o ich hospodárení v tomto období zistené. Pojednávanie v tejto veci sa malo konať 21. 5. 2019, pričom spol. Reformata bola v tomto spore zastúpená právnou kanceláriou Mojžiš a Partneri, s. r. o., s ktorou boli dobré skúsenosti a ktorá spoločnosť úspešne zastupovala aj v iných sporoch.

O to viac nás prekvapil príkaz predsedníctva ECAV, doručený konateľovi spoločnosti Štefanovi Sabolovi 7. 5. 2019, ktorý mu bez udania dôvodu prikazoval ukončiť spoluprácu so spomínanou advokátskou kanceláriou a zastupovaním v tomto spore poveriť firmu McGrath&Arthur, s. r. o, Partizánska 2, Bratislava. S príkazom bol doručený aj vzor plnej moci, ktorý mal konateľ podpísať.

Uvedený príkaz bol však evidentne pripravovaný veľmi narýchlo a obsahoval viaceré zásadné nedostatky, ktoré konateľ vo svojej odpovedi dňa 13. 5. 2019 zhodnotil nasledovne:

  • podľa obchodného registra spoločnosť McGrath & Arthur, s. r. o., nemá v predmete činnosti „poskytovanie právnych služieb“, a teda nemôže byť splnomocnencom, pretože nemá advokátsku licenciu,
  • spoločnosť MCGA legal, s. r. o., uvedená v koncepte plnomocenstva sa nezhoduje so spoločnosťou McGrath & Arthur s. r. o., uvedenou v „Príkaze“; sú to dva samostatné právne subjekty
  • za dôležitý nedostatok spoločnosť považuje aj to, že „Príkaz“ predsedníctva cirkvi nie je datovaný.

V záverečnom zhodnotení konateľ uviedol, že z uvedených dôvodov spoločnosť nedokáže správne vyhodnotiť vôľu predsedníctva cirkvi, a preto konateľ spoločnosti, ktorý je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, musí v tejto forme „Príkaz“ predsedníctva cirkvi odmietnuť.

Pokus číslo dva

Druhý pokus predsedníctva cirkvi pred blížiacim sa pojednávaním na seba nenechal dlho čakať. Aký to rozdiel v porovnaní s tým, že na predchádzajúce listy konateľa v priebehu uplynulého pol roka vôbec nereagovali. Druhý príkaz bol pripravený hneď na druhý deň, a to 14. 5., a konateľovi osobne doručený 15. 5. 2019, a to pre istotu hneď cez dve osoby. V tomto druhom príkaze už napravili zmätočný stav, ktorý nastal pri prvom príkaze, avšak ani tentorazto nebolo v poriadku. Konateľ vo svojej odpovedi konštatoval, že prevzatý dokument však nemožno považovať za rozhodnutie predsedníctva cirkvi, pretože mu chýba podstatná záležitosť: podpis členov Predsedníctva ECAV na Slovensku. Doručený „Príkaz“ je opatrený zrejme iba skenom podpisov, čo je v zmysle Obchodného zákonníka neprípustné.

Ďalej konateľ konštatoval, že dokument zo dňa 14. 05. 2019 obsahuje viaceré ďalšie nedostatky a jeho formulácie sú v rozpore s viacerými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zakladateľskej listiny spoločnosti. Vo svojej odpovedi okrem iného uviedol:

  • V zmysle § 125 Obchodného zákonníka nepatrí vedenie spoločnosti do pôsobnosti Valného zhromaždenia.
  • V zmysle ustanovení čl. 10 Zakladateľskej listiny spoločnosti si jediný spoločník nevyhradil právo na rozhodovanie o vedení spoločnosti. Na vedenie spoločnosti je oprávnený štatutárny orgán podľa čl. 11 Zakladateľskej listiny.
  • Štatutárny orgán v zmysle § 135a Obchodného zákonníka je povinný vedenie spoločnosti vykonávať s odbornou starostlivosťou a pri porušení tejto povinnosti zodpovedá za škodu. Konateľ je ďalej povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami spoločnosti. Konateľ nepozná Advokátsku kanceláriu MCGA legal, s.r.o. ani advokáta Mgr. Branislava Juráša. Konateľ nemá voči Advokátskej kancelárii MCGA legal, s. r. o., ani voči advokátovi Mgr. Branislavovi Jurášovi potrebnú dôveru, ktorá je nevyhnutná vo vzťahu medzi klientom a advokátom. Je v rozpore so záujmami spoločnosti, aby spoločnosť bola zastúpená advokátom, voči ktorému nemá vedenie spoločnosti žiadnu dôveru.
  • Spoločnosť v súčasnosti dlhodobo spolupracuje s Advokátskou kanceláriou Mojžiš a Partneri, s. r. o., ktorá dobre pozná celú vec prejednávanú na Okresnom súde Bratislava. V „Príkaze“ jediného spoločníka nie je uvedený žiadny dôvod, prečo je potrebné pristúpiť k zmene právneho zástupcu, a tiež ani zdôvodnenie, prečo má byť novým právnym zástupcom práve advokátska kancelária MCGA legal, s. r. o.
  • Jediný spoločník teda neuviedol žiaden dôvod, na základe ktorého by bolo možné vyhodnotiť, že zmena právneho zástupcu bude v súlade so záujmami spoločnosti. Najbližšie pojednávanie vo veci je naplánované na deň 21. 05. 2019. Vzhľadom na krátkosť času pred blížiacim sa pojednávaním existujú oprávnené obavy, že nový právny zástupca by sa objektívne nestihol oboznámiť s celou prejednávanou vecou, a preto existuje hrozba zhoršenia pozície spoločnosti v súdnom konaní.
  • Pripomíname v tejto súvislosti skutočnosť, že Predsedníctvo ECAV nie je vlastníkom spoločnosti a rozhodnutie urobené pri výkone pôsobnosti Valného zhromaždenia nebolo prerokované v generálnom presbyterstve – orgáne cirkvi, kde sa kreuje vôľa jediného spoločníka. Neodôvodnená zmena právneho zástupcu formou neoprávneného zásahu do kompetencie konateľa spoločnosti, a to tesne pred pojednávaním, môže vyvolať podozrenie medzi evanjelickou verejnosťou, a tak narušiť krehkú dôveru, ktorú sa za posledné roky nové vedenie spoločnosti transparentným hospodárením a pravidelným informovaním cirkevných orgánov snaží obnoviť.
  • S ohľadom na skutočnosť, že k dnešnému dňu nedošlo k prevzatiu právneho zastúpenia Advokátskou kanceláriou MCGA legal, s. r. o., udelenie plnej moci by mohlo zapríčiniť odročenie pojednávania, ktoré je naplánované na deň 21. 5. 2019, čo nie je v záujme spoločnosti.

V závere je konštatované, že z vyššie uvedených dôvodov spoločnosť nevie vyhovieť „Príkazu“ zo dňa 14. 5. 2019, a preto konateľ spoločnosti, ktorý je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, musí „Príkaz“ predsedníctva cirkvi odmietnuť.

Možno aj vás v tomto kontexte zaujala priam horúčkovitá snaha vedenia cirkvi o zmenu právneho zástupcu spoločnosti iba pár dní pred pojednávaním, hoci s tým súčasným nebol žiaden problém, skôr naopak. Čo k takému kroku vedenie cirkvi viedlo, koho záujmy zastupovali a koho chránili sa môžeme len domnievať.

Asi sa pýtate, ako to celé dopadlo. Aj keď príkazy nezafungovali tak ako bolo naplánované, pojednávanie bolo nakoniec predsa len odročené, a to na žiadosť druhej strany (právneho zástupcu žalobcu V. Daniša a J. Mlynára), a to z dôvodu pracovnej neschopnosti jedného z bývalých konateľov. Je viac ako zvláštne, že tento návrh na odročenie pojednávania bol podaný 14. 5. 2019, čo je deň potom, ako konateľ Reformaty zamietol prvý príkaz predsedníctva cirkvi.

Sedem svedkov Danišových

Súdy však v tomto spore konali naozaj promptne, a ďalšie pojednávanie bolo vytýčené už na 28. 6. 2019. Reakcia na rýchle konanie súdov nenechala na seba dlho čakať. Z návrhu právneho zástupcu žalobcov sme sa dozvedeli pomerne rozsiahly zoznam ľudí, ktorých žalobca navrhuje vypočuť. Tento zoznam je podľa nás zaujímavý nielen tým, že je natoľko rozsiahly, že evokuje ďalšie prieťahy v súdnom konaní, ale aj tým, že niektoré z týchto osôb už neboli členmi generálneho presbyterstva (tak, ako je to v návrhu uvedené) v období, keď k odvolaniu konateľov došlo (J. Petro), niektorí ešte neboli členmi GP (B. Rybnikár), a niektorí s výmenou konateľov z pohľadu ich funkcie nemali nič spoločné (Ján Gasper za Evanjelickú diakoniu). Okrem týchto osôb boli na zozname ešte uvedené mená ako Ján Brozman, Slavomír Sabol, Roman Žilinčík a Roman Porubän. Tento postup znova namietal právny zástupca Reformaty, keď poukázal na to , že žalobca nesplnil náležitosti potrebné na zabezpečenie svedkov, a tiež nesplnil druhú povinnosť, keď neuviedol, ku ktorým skutkovým okolnostiam sa majú jednotliví svedkovia vyjadriť. Počiatočné podozrenie, že žalobca sa snaží o obštrukcie, resp. o prieťahy v súdnom konaní, sa tak čím ďalej, tým viac potvrdzovalo v praxi.

Zaujímavé je, že v tejto skupine, ktorú vytvoril a požadoval právny zástupca žalobcu, je aj Ján Brozman, ktorý v danom čase už niekoľko mesiacov zastával funkciu generálneho dozorcu, a teda bol zároveň spoluautorom spomínaných „príkazov“ so zámerom zmeny právneho zástupcu spoločnosti Reformata v tomto spore. Bol teda zároveň svedkom aj príkazcom: v jednom prípade na strane žalobcu, v druhom na strane žalovaného.

Taktovku v spore preberá žalovaný

Ani druhé pojednávanie sa však neuskutočnilo, lebo na opakovanú žiadosť žalobcu (!) bolo znova odročené, a to z rovnakých dôvodov ako pri prvom pojednávaní: kvôli pracovnej neschopnosti jedného (a toho istého) bývalého konateľa. Zaujímavé je, že medzi prvou a druhou PN-kou sa daný bývalý konateľ stihol zúčastniť Synody ECAV 2019 v Prešove, kde vystúpil na svoju obhajobu pri prerokovaní správy synodálnej komisie. Bez toho, aby sme akýmkoľvek spôsobom komentovali zdravotný stav bývalého konateľa, iba pripomíname, že ďalšia PN-ka bola vystavená bezprostredne po synode, a to jeho obvodnou lekárkou MUDr. Janou Rybnikárovou.

Na tejto skutočnosti nič nezmenil ani protest právnej kancelárie Mojžiš a Partneri, s. r. o., ktorá ako zástupca spol. Reformata namietala, že PN jedného zo žalobcov, v situácii, keď druhý žalobca nepožiadal o odročenie, nie je relevantným dôvodom na odročenie pojednávania. Právny zástupca Reformaty tiež pripomenul, že v danej veci ide o tzv. reštančné konanie, ktoré nebolo od roku 2014 doteraz otvorené, a teda s poukazom na „zásadu rýchlosti“ navrhol otvorenie pojednávania za účelom formulovania predbežného právneho názoru súdu k podstate sporu.

Ak sa vám na základe uvedených informácií zdá, akoby si právne strany – žalobca (Daniš, Mlynár) a žalovaný (Reformata) – vymenili úlohy, zdá sa vám správne. Na strane žalobcu vidíme obštrukcie, resp. prieťahy (v spore, ktorý oni sami začali, až po piatich rokoch čakania!), na strane žalovaného naopak snahu o čo najrýchlejšie pojednávanie a rozhodnutie v danej veci.

Impérium vracia úder

Zámerom tohto článku bolo na praktickom príklade poukázať na absenciu úprimnosti, otvorenosti, pravidiel, ale aj transparentnosti konania cirkevných predstaviteľov, a teda v konečnom dôsledku na krízu dôvery, ktorá je nevyhnutným dôsledkom takéhoto postupu. Aj keď konateľ z formálnych a obsahových dôvodov oba ničím nepodložené príkazy predsedníctva cirkvi odmietol, bolo jasné, že predsedníctvo cirkvi ako jediný spoločník Reformata si cestu k svojmu cieľu skôr či neskôr nájde.

To sa udialo na Valnom zhromaždení 13. 8. 2019, keď bol odvolaný konateľ spoločnosti Štefan Sabol a tiež členovia Dozornej rady Mária Oráčová, Jaroslav Mervart a Oľga Duchová. Za nového konateľa bol vymenovaný Branislav Rybnikár, ktorý bol jedným zo svedkov, ktorých v spore požadoval vypočuť právny zástupca V. Daniša a J. Mlynára. Je zaujímavé, že táto nominácia vyšla práve od predsedníctva ECAV na Slovensku!

Bol odvolaný konateľ, ktorý v Reformate zaviedol nové, transparentné pravidlá a za pôsobenia ktorého sa výnosy z hospodárenia a odvody do ECAV niekoľkonásobne zvýšili. Naopak, do funkcie konateľa bola vymenovaná osoba, ktorá na generálnom presbyterstve, na rokovaní synodálnej komisie a tiež na Synode 2019 opakovane a nekriticky obhajovala V. Daniša a J. Mlynára. Práve tých bývalých konateľov, ktorí do dnešných dní neodovzdali elektronickú verziu účtovníctva a ktorí v rokoch 2012 – 2013 zavádzali cirkev falošnými údajmi o hospodárení a ktorých „kvalitu“ vedenia účtovníctva a daňových priznaní za roky 2012 – 2014 „ohodnotila“ daňová kontrola pokutou a doplatkom dane vo výške viac ako 72 000 eur; o stave budov a odvodoch do ECAV nehovoriac.

Nový konateľ Branislav Rybnikár po svojom nástupe postupne odvolal právneho zástupcu Reformaty, a to ako vo vyššie uvedenom spore, tak aj v konaní o vydanie elektronickej formy účtovníctva – napriek tomu, že tento právny zástupca úspešne hájil záujmy Reformaty, a tým aj celej ECAV.

V období, ktoré nasledovalo, sa zrejme zlepšil aj zdravotný stav jedného z bývalých konateľov, a tak ďalšie pojednávanie v novembri 2019 sa už konečne konalo, a to aj za jeho účasti. Avšak nastali nečakané komplikácie, keď na pojednávanie prišla verejnosť. Na túto neočakávanú skutočnosť postupne zareagovali právni zástupcovia obidvoch strán, keď sudkyňu požiadali o vylúčenie verejnosti z pojednávania. Táto zhoda v zámere vylúčiť verejnosť vzbudzuje oprávnené pochybnosti, keďže ide o proces, ktorý pozorne sleduje celá evanjelická verejnosť. Na otázku sudkyne, prečo o vylúčenie verejnosti nepožiadali písomne pred pojednávaním, ako je to v súdnej praxi zvykom, zaznela odpoveď v tom zmysle, že nevedeli, že nejaká verejnosť príde. Nakoniec sa sudkyňa priklonila k názoru, že verejnosť môže byť na pojednávaní zúčastnená. A tak spor stále trvá …

Záver

Ako vidno z prezentovaných skutočností, predsedníctvo cirkvi nemalo veľký záujem informovať sa o stave daňového konania, o plánovaných a pripravovaných opravách bytov či celých budov, či o riešení nevyhovujúcich nájomných zmlúv. Pritom práve tieto otázky sú však kľúčové pre ďalšie zefektívnenie správy cirkevného majetku. Naopak, o to väčší záujem a časový priestor venovali súdnemu sporu, výmene právneho zástupcu, iba pár dní pred pojednávaním a následnému odvolaniu konateľov a členov Dozornej rady, to všetko bez zohľadnenia hospodárskych výsledkov a prínosu, ktoré boli počas ich pôsobenia dosiahnuté. Konanie predsedníctva cirkvi, ktoré žiada bezdôvodne vymeniť úspešného právneho zástupcu a ktoré za nového konateľa vymenuje svedka, ktorého žiada vypočuť právny zástupca bývalých konateľov, je podľa nášho názoru možné označiť za netransparentné, pokútne a nedôveryhodné.

Takýto prístup nebuduje dôveru v cirkvi, skôr naopak, vyvoláva oprávnené podozrenie a otázky, koho záujmy vedenie cirkvi vlastne zastupuje. Takéto konanie zároveň bráni akejkoľvek ďalšej diskusii o zmene právneho systému či o financovaní cirkvi, ktoré je podľa predloženého návrhu založené najmä na „vyťahovaní“ ďalších peňazí z cirkevných zborov. Členovia predsedníctva cirkvi by si mali uvedomiť, že ak má vo fungovaní cirkvi v nastať nejaká zmena, mali by začať najskôr od seba!

Jaroslav Mervart a kolektív