Diakonia podľa vzoru Reformaty!

Po predložení správy Synodálnej komisie o Reformate v roku 2019 sa o dva roky neskôr na Synode ECAV na  2021 začala aktívne riešiť aj téma Evanjelickej diakonie. Jedným z impulzov bola aj absurdná požiadavka z ústredia Evanjelickej diakonie aby jej strediská odvádzali 2%  svojich príjmov. To bolo pre viacerých prekvapenie samo o sebe, keďže je všeobecne známe, že Evanjelická diakonia dlhodobo dostáva zo štátneho rozpočtu (cez ECAV) na svoju činnosť cca 200 tis. Eur ročne (dnes už 230 tis. Eur). O týchto peniazoch sa predpokladalo, že sú určené na aktívnu diakonickú prácu „v teréne“, avšak vyššie uvedená požiadavka poukazuje na pravý opak!

Jednotlivé strediská začali následne kontaktovať vedenie cirkvi, pretože nevedeli, na aký účel sú tieto peniaze určené.  Poverený riaditeľ Ján Gasper vtedy členov generálneho presbyterstva ubezpečoval, že to vraj bolo „myslené dobre“, a že to všetko je iba „veľké nedorozumenie“…

Lenže Pandorina skrinka sa už otvorila, a Ján Gasper ju už zatvoriť nedokázal. A tak postupne začali vychádzať najavo veci, ktoré nik nečakal. Ako prvá bola otvorená téma absentujúcich dekrétov členov správnej rady Evanjelickej diakonie, kde rezonovali najmä nasledujúce otázky

 • vieme, že v Diakonii je správna rada, vieme, kto je predseda, ale nevieme, kto sú členovia ani akým spôsobom zasadajú
 • vieme fyzicky, kto je riaditeľ Evanjelickej diakonie, ale nám brat riaditeľ nedokázal predložiť ani preukázať svoje poverovacie listiny, a teda nevieme, aká je legitimita jeho rozhodnutí, aká je legitimita správnej rady, pretože nevieme, kto to je, ako sa tam dostali, akým spôsobom tento úrad vykonávajú
 • ak posielate niekam peniaze, tak chcete vedieť kam idú, kto o nich rozhoduje a akými mechanizmami

To boli veľmi vážne otázky, ktoré predznamenali podstatne väčší problém. To sa potvrdilo na druhej septembrovej Synode  2021. Na základe kontrolnej návštevy bolo zistené vysoko nadštandardné odmeňovanie Jána Gaspera, ktorý poberal plat vo výške takmer 3 000 eur mesačne a k tomu 10 000 eur ročnú odmenu. Ročný príjem Jána Gaspera tak mohol dosiahnuť až 46 000 Eur! Vzhľadom k tomu, že disponoval aj 5-ročnou nevypovedateľnou zmluvou, v prípade rozviazania zmluvného vzťahu by odstupné mohlo dosiahnuť výšku až  230 000 eur!

Ročný plat tak predstavoval skoro štvrtinu štátneho príspevku určeného pre Evanjelickú diakoniu a „odstupné“ by mohlo byť  väčšie ako celý ročný štátny príspevok! A ak si to spojíme s tým, že výšku platu a odstupné si poverený riaditeľ podpísal sám, tak asi naozaj už niet čo dodať. To však ešte stále nebolo všetko, pretože kovbojka, ako kontrolu v Evanjelickej diakonii romanticky nazval Ivan Eľko, pokračovala aj na Synode 2022!

Personálne zmeny

V priebehu roku postupne vychádzali najavo ďalšie informácie. Na základe toho bol v januári 2022 schválený nový štatút Evanjelickej diakonie, ktorý predpokladal ukončenie funkcie všetkých orgánov ku dňu 31. 3. 2022. V januári 2022 bolo vypísané výberové konanie, v ktorom bola do funkcie riaditeľky zvolená Ľubica Szaboóvá Vysocká. V mesiacoch marec až máj bolo postupne zvolených 10 členov správnej rady, a tiež traja členovia revíznej komisie.

Nová riaditeľka sa ujala funkcie 1. 4. 2022, a okrem preberania agendy (toho čo bolo dostupné) sa samostatne riešila otázka Jána Gaspera, a jeho ďalšieho pôsobenia v Diakonii. V spolupráci s právnym zástupcom Ivanom Syrovým bola s účinnosťou k 8. 4. 2022 s Jánom Gasperom uzatvorená dohoda o ukončení mandátnej zmluvy s tým, že obe zmluvné strany majú vzájomne vysporiadané nároky plynúce z mandátnej zmluvy.

 

Školiace stredisko

Počas preberania úradu vyšlo najavo, že Ján Gasper je zároveň štatutárnym zástupcom Školiaceho strediska ED. Toto stredisko bolo zriadené 10. 5. 2019, teda krátko po zmene vedenia ECAV. Podľa dostupných informácií si vtedy školiace SED dalo za cieľ „produkovať kvalitné, na cieľovú skupinu orientované vzdelávacie aktivity … za kresťanskú, prijateľnú cenu“. Tento zámer aktívne podporil aj Ivan Eľko, ktorý upresnil, že „sa jedná o výjazdovú službu, ktorá bude poskytovať školenia sociálnym pracovníkom“. V registri Ministerstva kultúry bolo školiace SED zaregistrované 19. 6. 2019, a od 1. 7. 2020 sa stal správcom školiaceho SED Ján Gasper. Je veľmi zvláštne, že túto zmenu Ján Gasper „zabudol“ uviesť pri kontrole revíznej komisie, ktorá vo svojej správe za rok 2020 konštatovala, že „počas roka 2020 nedošlo podľa vyjadrenia zástupcov ED k žiadnym zmenám v orgánoch ústredia ED, ani stredísk ED“! Správa obsahovala iba veľmi všeobecný popis školení a kurzov za uplynulý rok.

Ešte pred svojím odchodom z funkcie Ján Gasper vystavil menovací dekrét, na základe ktorého sa od 15. 4. 2022 štatutárnym zástupcom Školiaceho strediska stala doc. PhDr. Daniela Majerčáková, PhD, MBA (ktorá už predtým pracovala v ED). Menovací dekrét Ján Gasper vystavil 22.3.2022 a návrh na zápis na Ministerstvo kultúry doručil 29. 3. 2022. V čase preberania úradu (31. 3.) však aj túto „čerstvú” informáciu uviesť „zabudol“!

Prepojenie školiaceho strediska na „lepší svet“

Pod Školiacim strediskom Evanjelickej diakonie bolo 21. 5. 2021 zriadené Zariadenie sociálnych služieb Semerovo, ktoré je evidované ako cirkevná organizácia, účelové zariadenie školiace SED so sídlom v Semerove. ZSS má registrované tri prevádzky, všetky ako zariadenia podporného bývania v lokalitách

 • Semerovo
 • Motešice
 • Trenčianske Teplice

Štatutárom ZSS je Ján Gasper a riaditeľkou zariadenia je Ing. Michaela Kopúnová. Vlastníkom všetkých budov v uvedených lokalitách je PaedDr. Dušan Mikulec, ktorý je zároveň zakladateľom spoločnosti Lepší svet n.o., pričom riaditeľka ZSS Semerovo p. Michaela Kopúnová je členkou dozornej rady. Lepší svet n.o. je úzko personálne (aj majetkovo) prepojený s Lepšosvetko o.z., ktorá má sídlo v Trenčianskych Tepliciach, na rovnakej adrese, ako je prevádzka ZSS Semerovo . Štatutárom OZ je Dušan Mikulec a p. Michaela Kopúnová. Občianske združenie má rôzny rozsah činností, pričom jedna z jej prevádzok ma sídlo aj na adrese Svoradova 1, BA (vo vlastníctve ECAV)


Podpora zo zahraničia

V správe o Evanjelickej diakonii predloženej na Synodu 2022 sa spomína aj príspevok z nemeckej diakonie, ktorý v roku 2017 dostala ED na zriadenie SED Modra- Kráľová. Keďže tento projekt sa nerealizoval, tak, „v roku 2021 podala ED do Nemecka žiadosť o zmenu projektu a suma 30.000 € bola preklasifikovaná na podporu pre „Lepší svet“. Podľa dokladov v ED bola suma reálne prevedená na školiace SED v 08/2021“.

Vo februári 2022 bola zo zahraničia zaslaná ďalšia pomoc na projekt 22-R1-01-SK, Motešice / Covid Unterbringung na sumu 12.500€, ktorá bola prevedená na účet školiaceho SED v mesiaci marec 2022.

Nové vedenie Evanjelickej diakonie túto podporu začiatkom apríla prerokovalo pri návšteve Pétur Thorsteinssona, ktorému bola „citlivo vysvetlená situácia v ED“, a tiež predložené vyúčtovanie projektov od Jána Gaspera“. Podľa jeho vyjadrenia je vyúčtovanie (aj pre ZSS Semerovo) formálne v poriadku, a do našich vzťahov a problémov s Jánom Gasperom zasahovať nemieni…

Šafárenie s majetkom

Správa tu spomína dve vozidlá. Prvým je auto Škoda Kodiaq, ktoré bolo pre ED prenajaté formou operatívneho leasingu do r. 2019  s mesačným nákladom 760€. V roku 2021 bola ale zmluva o prenájme ukončená bez toho, aby Evanjelická diakonia využila možnosť odkúpenia tohto automobilu za zostatkovú cenu. Podľa vyjadrenia Jána Gaspera, po vrátení vozidla úplne náhodou toto vozidlo od leasingovej spoločnosti odkúpil švagor Jána Gaspera.

Druhé auto Škoda Octavia bolo už po splatení leasingu vo vlastníctve Evanjelickej diakonie, ale dňa 2.9.2021 bolo odpredané na školiace SED za cenu cca 4.300€. Podľa vyjadrenia Jána Gaspera bolo dôvodom predaja to, že ED nedokáže financovať prevádzku tohto vozidla. Podľa neskôr nájdených dokladov bola ale po odpredaji uzatvorená zmluva o užívaní auta s ED, čím ED ďalej znášala všetky náklady na prevádzku, vrátane opráv!!!

V roku 2021 zrušila Evanjelická diakonia prenájom garáže, ktorú mala vo dvore GBÚ, a tiež aj prenájom parkovacieho miesta na ulici, pričom obe miesta teraz využíva sestra Jána Gaspera s manželom. Evanjelická diakonia je tiež vlastníkom nehnuteľnosti – bytu v Petržalke, ktorý dlhé roky užívala S. Buzalová. Informácia o tomto majetku nebola zo strany ED vôbec spomínaná pri kontrolách vykonávaných revíznou komisiou! Táto skutočnosť vyšla najavo až pri výpovedi S. Buzalovej, ktorá oznámila, že ku dňu ukončenia pracovného pomeru uvoľní aj služobný byt.

Loď odchádza z prístavu?!

Podľa správy predloženej na Synodu sa v dokumentoch Evanjelickej diakonie objavil vnútroorganizačný dokument, ktorý schválila Správna rada ED v máji 2021,  a ktorý upravuje zriaďovateľské kompetencie (práva a povinnosti) stredísk evanjelickej diakonie. Týmto dokumentom sa s účinnosťou od 1.1.2022 prenášajú „zriaďovateľské“ právomoci priamo na strediská evanjelickej diakonie, ktoré by sa týmto dostali mimo ED (a tým aj mimo ECAV)!

Právnik Ivan Syrový vypracoval k tomuto dokumentu stanovisko, ktoré odprezentoval aj na stretnutí Správnej rady Evanjelickej diakonie, ktoré sa konalo 17.5.2022 vo Zvolene. Správna rada ED tento dokument označila za neprávoplatný. Následne sa konalo zasadnutie predsedníctva ECAV, Správnej rady ED a správcov/riaditeľov všetkých stredísk evanjelickej diakonie. Väčšina správcov alebo riaditeľov sa vyjadrila, že o tomto dokumente nemali žiadnu informáciu

Tí, ktorí túto informáciu mali tvrdili, že pri jeho schvaľovaní im vraj bol prezentovaný tak, že „je to pre nich pomoc v čase korony, aby neboli v niektorých záležitostiach obmedzovaní a mali ako strediská väčšie kompetencie“. Je pravdepodobné, že v zmysle tohto „vnútroorganizačného dokumentu“ si svoj štatút upravilo iba školiace SED. Tieto záležitosti sa ďalej priebežne riešia v kompetencii Správnej rady a právneho zástupcu.

OZ v priestoroch ECAV aj podniká

Občianske združenie Lepšosvetko o.z. nemá na ulici Svoradove 1 registrované len sídlo, ale podľa dostupných informácií (z centrálneho registra zmlúv) v tejto budove aj reálne podniká. Na tieto informácie získané z verejných zdrojov (!) na rokovaniach cirkevných grémií poukazoval v čase svojho pôsobenia aj bývalý konateľ Reformaty Štefan Sabol:

 • Nájomné s firmou Svoradove, s.r.o bolo dohodnuté v sume 1.000.000,- Sk (t.j. výnos cca 33.193,92 eur za 1 rok vrátane DPH). Takto dohodnutá výška nájomného činí 2.766,17 eur mesačne, a v prepočte na „prenajímaných“ 1568 m2 činí predmetná suma nájomného vo výške cca 1,76 eur za 1 m2 za 1 mesiac.
 • Nájomca Svoradove, s.r.o. dal tento objekt (podlahové plochy spolu o výmere 1 568 m2) do nájmu podnájomníkovi Lepšosvetko o.z., kde na základe údajov zo zmluvy bola výška nájomného dohodnutá v sume 6.000 eur mesačne (cca 3,83 eur za 1 m2 za 1 mesiac). Doba podnájmu bola dohodnutá na obdobie od 1.11.2015 do 8.7.2028.
 • Prenajímateľ Lepšosvetko o.z. uzatvoril Zmluvu o podnájme nebytových priestorov s podnájomcom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Predmetom podnájmu sú nebytové priestory v budove na Svoradovej 1 vo výmere 162,56 m2. Výška nájomného činí 1.300,48 eur mesačne (cca 8 eur za 1 m2 za 1 mesiac).

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že ako členov Evanjelickej cirkvi nás nezaujíma podnikanie iných firiem, ale to ako efektívne svoj majetok spravuje ECAV! Aj keď zoberieme v úvahu zmluvný záväzok spoločnosti Svoradove, s.r.o. investovať do opravy budovy (čo podľa správy synodálnej komisie nebolo ani riadne zdokladované), tak ani v takom prípade nemôžeme hovoriť o adekvátnom zhodnotení tejto budovy! Ako sa uvádza v správe synodálnej komisie, „za daných podmienok by bolo možné dosiahnuť mesačný nájom za celú budovu vo výške 12 500 € (bez garáže a parkoviska), čo predstavuje percentuálny nárast na 451% oproti dohodnutej cene a potenciálny ročný príjem 150 000 € (dnes 33 192 Eur)!

Divoké podnikanie a (našťastie) nepodarená obhajoba

Problémy, ktoré sme videli v Reformate sa teda do veľkej miery opakujú aj v Evanjelickej diakonii. Začína to neúplným alebo dokonca nepravdivým informovaním, a tiež odopieraním práva zriaďovateľa na kontrolu. Nerešpektujú sa stanovy organizácie, zmluvné vzťahy, prekračujú sa stanovené kompetencie. Netransparentné, špekulatívne a pochybné transakcie majú na ECAV nielen finančný ale aj morálny dopad! To by však nebolo možné pokiaľ by títo „zlí vinodradníci“ nemali podporu aj priamo v štruktúrach ECAV!

V prípade Evanjelickej diakonie a Reformaty sa jedná o problémy vzájomne prepojené! Ako príklad je možné uviesť zmluvu, ktorú bývalí konatelia Reformaty Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár podpísali s Evanjelickou diakoniou v máji 2014 na prenájom bytu na Panenskej 25. Samozrejme za symbolický nájom (pretože byt mal byť využívaný na diakonické účely), ale v skutočnosti bol tento priestor prenajímaný Stredisku evanjelickej diakonie na Partizánskej, ktoré ho komerčne využívalo cez portál AirBnB! Je hanbou súčasného biskupa Ivan Eľka, že na Synode 2020 sa snažil výnos z komerčného využívania tohto bytu bagatelizovať, hoci správa synodálnej komisie hovorila o potenciálnom výnose  z takéhoto „podnikania“ vo výške až 45 000 Eur ročne! Ako vtedy, tak aj teraz sa pýtame, kto bol konečným užívateľom výhod? Koľko rokov sa takto podnikalo?

Z vyššie uvedeného textu je tiež zrejmé, že to bol znova Ivan Eľko, kto aktívne podporoval vytvorenie školiaceho SED pri Evanjelickej diakonii! Robil to vedome, alebo bol iba zneužitý a „naletel“? Na výsledku to však nič nemení. A znova to bol Ivan Eľko, ktorý v závere Synody 2021, aj po tom ako sa prevalilo vysoko nadštandardné odmeňovanie povereného riaditeľa Jána Gaspera, začal tieto záležitosti (svojimi nižšie uvedenými vyjadreniami) úmyselne zamotávať, ak nie priamo obhajovať:

 • Diakonia sama seba spravuje „trochu ináč“ ako cirkev a cirkevné zbory …
 • Len veľmi ťažko dá dokázať, že tá odmena bola nelegálna …
 • Ide mi o funkčnú diakoniu, nech aj s Jánom Gasperom na čele…“!!!

Ani tieto vyjadrenia Ivana Eľka však Jánovi Gasperovi nakoniec nepomohli – jednoducho toho bolo až príliš. Zakonzervovaniu pomerov v Evanjelickej diakonii nepomohol ani formálny či úplne odfláknutý audit vtedajšieho dozorcu Jána Brozmana v roku 2020. Keď revíznej komisii nebol umožnený prístup k zápisniciam, tak sa na kontrolu „iniciatívne“ vybral on sám (!) a generálne presbyterstvo informoval o výsledku na zasadnutí 4. 12. 2020. Po prezretí všetkých zápisníc konštatoval, že „ja som to tam bol skontrolovať, a všetko je v najlepšom poriadku“. Aká to bola vlastne „kontrola“?! A aký mala účel?!

Je zaujímavé, že v danom čase sa úplne rovnakým spôsobom aktivizovala aj skupina HELP, ktorej členovia vo svojom vyhlásení tvrdili, že sa v podstate nič nestalo, a že konanie voči Evanjelickej diakonii je nezákonné a neoprávnené! Ale opak je pravdou – v skutočnosti dnes nemorálne veci na hrane zákona resp. aj za ňou vidíme práve v Evanjelickej diakonii!

 

Čo je úlohou generálneho biskupa?!

Asi naozaj už len slepý nemôže vidieť zúfalú, dlhoročnú obhajobu bývalých konateľov Reformaty Vladimíra Daniša, Jaroslava Mlynára, a tiež účtovníčky Jany Danišovej zo strany Ivana Eľka. Vyťahovanie neoverených a pochybných zmlúv spojené s klamaním a manipulovaním synodálov. Alebo obhajobu kauzy Jána Gaspera na Panenskej 25  a neskôr v Evanjelickej diakonii, a to dovtedy, kým sa to „ešte dalo“. Podobný efekt malo spoliehanie sa na „profesionalitu“ Jána Brozmana vo veci súhlasného stanoviska predsedníctva cirkvi k svetlo-technickému posudku na ulici Svoradove, ktoré obaja podpísali vedome, bez akéhokoľvek predchádzajúceho prerokovania v cirkevných grémiách!

A na druhej strane dlhodobá, agresívna, ako keby až  z reťaze utrhnutá aktivita Ivana Eľka proti Asociácii slobodných zborov, ktorá poukazuje práve na neefektívne a netransparentné hospodárenie, a ktorá požaduje vyriešenie závažných majetkových káuz! Asociácia je ohováraná cez pastierske listy, vyhlásenia, cez cirkevné grémia, správy na Synodu, cez účelové vyhlásenia, disciplinárne postihy, súdne spory a podobne! Ak by Ivan Eľko toľko úsilia venoval transparentnosti a efektívnosti hospodárenia (koľko venuje boju proti tým, ktorí to požadujú), tak všetko by muselo byť  v poriadku už rok po jeho nástupe do funkcie! Lenže prešli už viac ako tri roky, a opak je pravdou!

Každý, kto túto situáciu aspoň trocha pozná, pozná aj odpoveď na otázku v názve odseku. Generálny biskup Ivan Eľko má až príliš ďaleko k duchovnej či vieroučnej autorite. Skôr naopak, namiesto vierouky a zastupovania záujmov evanjelickej cirkvi väčšinu svojich aktivít venuje obhajovaniu ľudí, ktorí ECAV veľmi poškodili, a to ako finančne, tak aj morálne! A ako zmyslov zbavený útočí na tých, ktorí na tieto problémy poukazujú!

Ak Ivanovi Eľkovi ostalo aspoň trocha svedomia, a ak mu aspoň trocha záleží na Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, tak by mal konať pokánie a okamžite odstúpiť!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

foto: https://www.google.com/maps