Reformata a jej prínos pre ECAV na Slovensku

Druhá Synoda v roku 2021 konečne priniesla aspoň malé svetielko nádeje, že cirkev môže byť aj úprimná, transparentná a najmä pravdivá. Viacerí synodáli poukazovali na nesplnené uznesenia zo Synody 2019 týkajúce sa Reformaty, na to, že neexistujú žiadne relevantné vysvetlenia či riešenia majetkových káuz, a tiež sa otvorila aj téma svojvoľného, subjektívneho a najmä neprimeraného odmeňovania v Evanjelickej diakonii. Bol to však naozaj úprimný záujem ? Nebolo to len ďalšie herecké predstavenie?

Má táto cirkev potenciál – ľudský, morálny a odborný, ktorý je schopný tieto záležitosti dôsledne vyšetriť, vysvetliť a napraviť? Je tu vôbec skutočný záujem, je tu odborná zdatnosť sa týmto problémom venovať a riešiť ich? Tá vôľa musí byť silná, pretože je tu stále veľa profesionálnych zametačov či pokrývačov, ktorí hriechy neriešia, ale zakrývajú. Ktorí nehľadajú prospech ECAV, ale svoj vlastný prospech, resp. prospech vybraných záujmových skupín. A to aj napriek tomu, že sa navonok hlásia k evanjelickej cirkvi, ktorá presadzuje kresťanský výrok:

„A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.”
J 8,32

V skutočnosti to však vyzerá tak, že pravdu nik nehľadá a všetci hľadajú len vlastný prospech…

Zápis ako nástroj propagandy

Do reality nás ani nie dva mesiace po skončení Synody dostal zápis zo Synody, ktorý bol zaslaný do cirkevných zborov. Viacerí – pomerov znalí – farári, ale aj laici nás žiadali, aby sme sa k téme ešte raz vyjadrili, pretože podľa nich vyjadrenia uvedené v tomto zápise hrubým spôsobom skresľujú realitu. Namiesto hľadania pravdy tu vidíme ďalšie nánosy klamstva a pretvárky, ktoré spôsobujú, že to malé svetielko nádeje už skoro vôbec nevidno. Lenže v skutočnosti tým svetlom a tou pravdou je náš Pán Ježiš Kristus, a teda žiadne klamstvo, manipulácia ani pretvárka túto pravdu nikdy neumlčia.

Aj preto sme sa rozhodli k tejto téme vrátiť, hoci podľa nášho názoru bola jasne a zrozumiteľne vysvetlená už skôr. Hlavnou témou tohto článku je hrubo manipulatívne a zavádzajúce vyjadrenie Ivana Eľka k prínosu Reformaty v rokoch 2015 – 2019:

Za roky 2015 až 2021 je Reformata dlžná cirkvi 220 000 eur. Túto dlžobu sme nevyprodukovali za tento rok ani od posledných volieb, ona tam bola v tej excel tabuľke narátaná od roku 2015… Ja som o tomto nikdy nepočul rozprávať, že Reformata tvorí dlh voči ECAV, teda nie že ona je nejakým prínosom, ale ona je dlžníkom ECAV.

Prvá vec, ktorej sa budeme v tejto súvislosti venovať, je motivácia klamať. Možno je to snaha obhájiť tých, ktorí sa autorovi tohto výroku pomohli dostať, hoci aj neférovým spôsobom, do úradu. A s veľkou pravdepodobnosťou je to aj snaha získať zo zborov peniaze na platy či rôzne cirkevné akcie, kde je však potrebné dokázať, že “len zbory” to môžu zachrániť. Na tento účel je potrebné spochybniť akékoľvek iné zdroje vrátane tých zo spoločnosti Reformata. Pretože keď poviete, že Reformata neprispievala ničím, a dokonca tvorila dlh, tak sa niektorí vlažní a povrchní evanjelici dajú ľahko oklamať a v snahe “zachrániť cirkev” predsa len niečo pošlú.

Druhou témou je klamstvo vs. realita. Vyššie uvedený výrok vytvára dojem, že Reformata za uvedené roky do ECAV nielenže ničím neprispela, ale dokonca vytvorila dlh. V skutočnosti však v období 2015 − 2019 spoločnosť Reformata vytvorila zdroje (pripravené na transfer pre ECAV) vo výške 255 198 eur, čo je v prepočte na rok 6-krát viac ako do ECAV odvádzali bývalí konatelia v rokoch 2004 – 2014! Z tejto sumy, kvôli pochybeniu bývalých konateľov Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára v rokoch 2012 − 2014, musela spoločnosť zaplatiť daňovému úradu dorubenie dane a pokutu vo výške 72 835 eur. Za uvedené roky teda Reformata reálne do ECAV odviedla sumu 182 364 eur, čo je možné preukázať v účtovníctve spoločnosti a tiež na základe reálnych finančných prevodov na účet ECAV.

Okrem vyššie uvedeného príjmu z podnikania bol ďalším významným zdrojom príjmu pre ECAV vyhraný súdny spor na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Ten sa týkal odškodnenia za majetkovú škodu spôsobenú zákonom o regulovanom nájomnom, ktorý sa týkal budov Panenská 25, Svoradova 3, Palisády 46 a Palisády 48 v správe Reformaty. Na základe rozhodnutia zo dňa 9. 1. 2018 bolo následne na bankový účet ECAV prevedených 356 364 eur. Na bankový účet ECAV boli teda počas rokov 2015 – 2019 prevedené finančné prostriedky v celkovej výške 538 728 eur! Keby pri kontrole daňového úradu neboli zistené daňové podvody, Reformata mohla na bankový účet ECAV odviesť 611 562 eur!

Na základe uvedeného teda môžeme konštatovať, že Ivan Eľko manipuluje a klame synodálov a celú evanjelickú verejnosť. Reformata bola pre ECAV v období 2015 – 2019 nespochybniteľne prínosom, či už hovoríme prínose z hospodárenia spoločnosti, alebo o celkovom prínose 538 728 eur vrátane vyhraného súdneho sporu! Ak generálny biskup takto zavádza o preukázateľnom prínose spoločnosti Reformata, ako bude z jeho strany vyzerať informovanie o používaní prostriedkov z fondu zabezpečenia?!

Kde sa našla zámienka…

Možno sa teraz pýtate, na základe čoho Ivan Eľko hovoril o nejakom dlhu, resp. čo bola zámienka, ktorú sa rozhodol zneužiť na primitívnu a arogantnú manipuláciu evanjelickej verejnosti. V skratke sa dá povedať, že nové vedenie Reformaty po roku 2014 malo latku náročnosti postavenú podstatne vyššie, ako to bolo predtým. Reformata už v roku 2015 odviedla do ECAV 30 000 eur a ďalších 12 000 eur musela zaplatiť za nevyrovnané záväzky z predchádzajúcich rokov! Nová konateľka pritom prevzala spoločnosť so zostatkom na bankovom účte vo výške len cca 5 000 eur…

Od roku 2016 sa nastavil úplne nový systém správy majetku cirkvi postavený na základe novej zmluvy o správe. Jeho základným znakom bolo (a doteraz je), že medzi Reformatou a ECAV sa uskutočňuje pravidelné vyúčtovanie nákladov na správu majetku, a následne Reformata odvádza do ECAV časť tržieb získaných z nájmu nehnuteľností. Inými slovami, peniaze vygenerované z nájmov nehnuteľností sú očistené o náklady na správu budov, a tieto zdroje je podľa zmluvy potrebné previesť na bankový účet ECAV.

Reformate tak každý rok vznikal záväzok voči ECAV, ktorý následne Reformata pravidelne uhrádzala v určitých splátkach. Týmto spôsobom Reformata za roky 2015 – 2019 uhradila na bankový účet ECAV už skôr uvedenú sumu 182 364 eur! Za roky 2016 – 2018 zostávalo uhradiť do ECAV ešte 88 000 eur. To však už konateľ Štefan Sabol do svojho odvolania neuhradil z nasledujúcich dôvodov:

  • Reformata zaplatila 72 835 eur za pochybenia pri daňovej kontrole – ak by sa nerobili daňové podvody v rokoch 2012 – 2014, Reformata mohla tieto peniaze odviesť do ECAV a nie na daňový úrad.
  • Chýbali platby od nájomcov, ktorí nájomné neplatili. Niektorí nájomcovia dostali ešte od bývalého vedenia – Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára – nájomné prázdniny z dôvodu, že investovali vlastné peňažné zdroje do opravy prenajatých bytov, a preto mali nájom na určitú dobu odpustený. Cirkev mala výnos z nájmu účtovaný v účtovníctve, ale peniaze do Reformaty za nájom neprišli, keďže nájomcovia mali nájomné prázdniny. Z tohto dôvodu ani Reformata nemohla odviesť do ECAV peniaze, ktoré sama nedostala.

Ak Ivan Eľko tvrdí, že dlh Reformaty za obdobie rokov 2015 – 2021 predstavuje hodnotu cca 220 000 eur, znamená to, že dlh (záväzok) vo výške cca 132 000 eur musel byť vygenerovaný v období 2019 2021 za pôsobenia nového predsedníctva, ktorého je Ivan Eľko členom. Ten istý Ivan Eľko je spoluzodpovedný aj za neplnenie uznesení Synody 2019, ktoré sa týkajú pokuty vyrubenej daňovým úradom (s priamym vzťahom k chýbajúcim zdrojom do roku 2019) a tiež ďalších majetkových káuz.

Otázka na záver

Ivan Eľko teda zlyhal, keď klamal a hrubo zavádzal o skutočnom prínose Reformaty v rokoch 2015 – 2019, a taktiež manipuloval a zavádzal synodu a evanjelickú verejnosť, keď sa ich snažil presvedčiť o tom, že Reformata nielenže nič neodviedla, ale že je dlžníkom ECAV. V skutočnosti totiž:

  • Reformata za uvedené roky vytvorila zdroje pripravené na transfer do ECAV vo výške 255 198 eur, čo je v priemere ročne 6-krát viac ako v období 2004 2014, a do ECAV reálne odviedla sumu 182 364 eur.
  • Dlh, na ktorý Ivan Eľko poukázal, nijako nespochybňuje to, čo sa reálne odviedlo na bankový účet ECAV, a dôvod, prečo vznikol, je priamo a neoddeliteľne spojený znova so zlyhaním, resp. rozhodnutiami bývalých konateľov Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára. Kvôli pokute, ktorú bolo potrebné zaplatiť daňovému úradu vo výške 72 835 eur, a tiež kvôli tzv. nájomným prázdninám.
  • Posledná a najväčšia časť “dlhu” bola vytvorená za pôsobenia nového predsedníctva cirkvi, a teda za Ivana Eľka a Ján Brozmana, ktorí boli zároveň Valným zhromaždením Reformaty, a teda sú za tento stav zodpovední!

 

Ivan Eľko teda mohol na Synode oklamať tých, ktorí fakty nepoznali či dokonca ani nechceli poznať. V skutočnosti je však tento jeho výrok možné charakterizovať ako výstrel do vlastnej nohy, pretože, aj keď zrejme nechtiac, znova poukázal na chyby bývalých konateľov a tiež na chyby nového predsedníctva ECAV, ktorého je sám členom. Ako sa hovorí, lož má krátke nohy, a to platí aj v tomto prípade. Je smutné, že tento nepodarený výstup Ivana Eľka nasledoval hneď po tom, keď ho na Synode 2021 senior Tatranského seniorátu Jaroslav Matys vyzval, aby už neklamal a začal konečne hovoriť pravdu…

Na záver by sme radi položili Ivanovi Eľkovi otázku, prečo nové vedenie Reformaty neuhradilo do ECAV zmluvný záväzok 132 000 eur, a tiež koľko nové vedenie Reformaty od roku 2019 poslalo na bankový účet ECAV! Na základe tejto odpovede môžeme totiž ľahko posúdiť, aké výsledky Branislav Rybnikár a tiež Ivan Eľko a Ján Brozman dosiahli!

Dovoľujeme si touto cestou Ivana Eľka požiadať, aby si namiesto “chodbových rečí” a odkazov na pracovníčky GBÚ a Reformaty tentoraz odpovede na tieto otázky vyžiadal oficiálnou cestou, a to od riaditeľa GBÚ, resp. od nových konateľov spoločnosti Reformata.

Jaroslav Mervart,
bývalý člen dozornej rady spoločnosti Reformata spol. s r. o.

Štefan Sabol,
bývalý konateľ spoločnosti Reformata spol. s r. o.

ilustračné foto: pixabay.com