Kto sa nepoučí…, alebo bez pokánia to nepôjde!

Jedno známe a múdre príslovie hovorí, že kto sa z minulosti nepoučí ten si ju musí zopakovať.

A tak je to aj v Evanjelickej cirkvi po voľbách v roku 2018. Po nástupe nového vedenia najskôr v cirkvi, a v roku 2019 aj v spoločnosti Reformata bol znova zastavený „reformný“ proces usilujúci o transparentnosť a efektivitu hospodárenia. Nové predsedníctvo ECAV, ktoré vyšlo zo zmanipulovaných volieb (Ján Brozman a Ivan Eľko), na Valnom zhromaždení v roku 2019 odvolalo dozornú radu aj konateľa spoločnosti Reformata Štefana Sabola. Nový konateľom spoločnosti sa stal Branislav Rybnikár, pod vedením ktorého hospodárenie spoločnosti začalo až príliš pripomínať praktiky, ktoré sme videli do roku 2014.


„Impérium vracia úder“ alebo to sme už niekedy videli!

A tak znova začal veľký problém s poskytovaním informácií pre orgány ECAV, či už hovoríme o generálnom presbyterstve, Generálnom hospodárskom výbore či dokonca o Synode. Nerešpektovali a neplnili sa uznesenia Synody, a ani na vyžiadanie neboli poskytované konzistentné a komplexné informácie o hospodárení spoločnosti. Uznesenie Synody 2019 o vymáhaní pokuty Daňového úradu konateľ Branislav Rybnikár nenasmeroval na Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára, ktorí boli v kontrolovanom období konateľmi spoločnosti, ale naopak na konateľa Štefana Sabola, ktorý na tieto problémy poukázal, a ktorý musel tento nezákonný stav riešiť! Branislav Rybnikár dokonca svojho kamaráta Vladimíra Daniša znova zamestnal v Reformate, pričom podľa niektorých informácií mal Vladimír Daniš na riadenie spoločnosti väčší vplyv ako sám konateľ spoločnosti. A to všetko sa udialo krátko potom ako bola na Synode 2019 prijatá správa Synodálnej komisie, ktorá konštatovala zásadné pochybenia pri správe majetku, a tiež pri vedení účtovníctva do roku 2014, teda za obdobie za ktoré sú zodpovední práve Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár!

To, že Vladimír Daniš bol znovu zamestnaný v Reformate bolo prekvapením aj pre pracovníkov súdu, keďže Vladimír Daniš je so spoločnosťou Reformata v dvoch súdnych sporoch pracovno-právneho charakteru! Čo je neslýchané vo svete, je ale v zdeformovaných podmienkach ECAV akceptované a bežné!

Na Synode 2020 sa k tomu absurdnému rozhodnutiu Branislav Rybnikár vyjadril v štýle, „brat Vladimír Daniš je osoba, ktorá tie veci veľmi dobre pozná, a jeho prínos je ďaleko väčší ako to, že je to politický problém“. Dnes už vieme tento „prínos“ celkom dobre kvantifikovať. Vladimír Daniš už v spoločnosti Reformata nepracuje, a jeho najväčší obhajca Ivan Eľko sa na Synode 2022 vyjadril slovami, že Vladimír Daniš nič neukradol, Vladimír Daniš je vraj o čistom amaterizme! Otázku „kradnutia“ komentovať nebudeme pretože je to otázka pre orgány činné v trestnom konaní, avšak závratné straty Refomaty (a tiež cirkvi) v desiatkach až stovkách tisíc Eur, ktoré vyčíslila synodálna komisia hovoria sami za seba. Určite ste si ale všimli, že zatiaľ čo v roku 2020 hovorí Branislav Rybnikár o veľkom „prínose“ Vladimíra Daniša, v roku 2022 už Ivan Eľko (v tej najjemnejšej verzii) hovorí, že Vladimír Daniš je vraj len o čistom amaterizme!

Ak hodnotíme obdobie pôsobenia Branislava Rybnikára v spoločnosti Reformata, nepochybne je ešte potrebné spomenúť, že to bol znova on , kto „pustil k vode“ súdny spor vo veci vydania elektronickej formy účtovníctva (za roky 2012 – 2014), o čo sa z pochopiteľných dôvodov niekoľko rokov veľmi usiloval konateľ Štefan Sabol. Tým, že sa Branislav Rybnikár proti rozhodnutiu okresného súdu v Senici neodvolal zmaril nielen zámer predchádzajúceho konateľa, ale aj šancu vniesť viac svetla do toho čo sa vlastne dialo v rokoch 2012-2014, ktoré sú poznačené (podľa správy synodálnej komisie) množstvom závažných majetkových káuz. Tu je potrebné spomenúť, že prvé rozhodnutie okresného súdu v Senici krajský súd v Trnave už raz zamietol ako arbitrárne – založené na svojvôli súdu, neopierajúce sa o zákon!

Za pôsobenia Branislava Rybnikára sa taktiež prvý krát objavila tzv. zázračná nájomná zmluva (údajne podpísaná v roku 2012), s ktorou manipulatívne vo svojich vyjadreniach narábal Ivan Eľko dovtedy, kým sme to v Asociácii nespochybnili. O tejto zmluve totiž nik nevedel ešte ani v roku 2019 (!) keď ju na rokovaní synodálnej komisie nespomenuli ani bývalí konatelia! Po priznaní, že originál tejto zmluvy neexistuje skončila táto zmluva na prokuratúre…

Poslednou vecou, ktorú chceme spomenúť, je to že po odvolaní Branislava Rybnikára dosiahol dlh Reformaty voči ECAV výšku cca 220 tis. Eur! Ten sa svojím tradične primitívnym a manipulatívnym spôsobom snažil Ivan Eľko spojiť s obdobím od roku 2015, čím sa (znova) dopustil zavádzania evanjelickej verejnosti. Pretože Štefan Sabol si svoje výsledky vie obhájiť, a je potrebné uviesť, že za jeho pôsobenia bola na bankový účet ECAV za roky 2015-2018 odvedená suma 182 364,05 eur, pričom spolu s tým, čo bolo (za chyby bývalých konateľov) potrebné zaplatiť Daňovému úradu spoločnosť Reformata vytvorila zdroje celkom vo výške 255 198 eur. Nových konateľov by sme sa radi opýtali, koľko sa do ECAV odviedlo počas pôsobenia Branislava Rybnikára!

Tak teda dopadla spoločnosť Reformata (vrátane jej vzťahu k ECAV) po odvolaní Štefana Sabola, počas pôsobenia konateľa Branislava Rybnikára, pod „dozorom“ jediného spoločníka, predsedníctva ECAV v zastúpení Jána Brozmana a Ivana Eľka! Ale to ešte nebolo všetko!


Poriadok niekomu nevyhovoval!

Určite sa pamätáte, aké problémy boli spojené so zmenou konateľov po roku 2014. Najskôr Dagmar Valovičová, potom Štefan Sabol sa nevedeli dostať ani k papierovej, a ani elektronickej verzii účtovníctva. Tú druhú nedostali vôbec, a vydanie tej prvej trvalo niekoľko mesiacov. Neúplnosť  nekonzistentnosť takto odovzdaných podkladov najskôr potvrdil audit a neskôr aj odborný posudok Znaleckého ústavu Ekonomickej univerzity v Bratislave. O Daňovom úrade nehovoriac!

Dlhodobo chýbali konzistentné informácie o majetku, účtovné doklady, zmluvy a iné dokumenty, čo výrazne sťažovalo prácu nového manažmentu. Aj napriek tomu, sa ale postupne podarilo nastaviť nové účtovníctvo, urobiť inventarizáciu majetku, nastaviť nové procesy, nové zmluvy a tak konsolidovať pomery v spoločnosti. To čo predtým bolo nevídané sa teraz za pôsobenia nového konateľa Štefana Sabola stalo štandardom – plná transparentnosť, pravidelné informovanie všetkých cirkevných grémií, a to ako čo sa podkladov týka, tak aj jeho osobnej účasti! Dôsledne zastupovanie záujmov spoločnosti sa prejavilo nielen v súdnych sporoch, či starostlivosti o nájomné zmluvy, ale aj vo vzťahu k ECAV, kde bola v roku 2017 vytvorená úplne nová správcovská zmluva, podľa ktorej sa príjmy z nájmov neúčtujú do výnosov Reformaty, ale  priamo do výnosov ECAV!


„De-ja-vú“ alebo ako cez kopírák!

Odpoveď prečo za tejto situácie v roku 2019 došlo k odvolaniu konateľa Štefana Sabola, a tiež Dozornej rady spoločnosti necháme na Vás.  Po odvolaní konateľa Branislava Rybnikára v auguste 2021 sa však znova vyskytlo viacero udalostí, ktoré až príliš pripomínali preberanie spoločnosti v roku 2014. V nedávnom čísle Evanjelického posla spod Tatier sme sa tému prevzatia agendy, ktorá bola novými konateľmi rovnako považovaná za kontroverznú, dozvedeli nasledovné:

Neštandardný prístup bývalých zamestnancov a ich zjavná neochota odovzdať   kompletnú agendu neprekvapila. Vladimír Daniš napríklad odovzdal notebook patriaci spoločnosti až po opakovaných výzvach, a to až v polovici októbra 2021. Notebook bol v tom čase už profesionálne sformátovaný spôsobom, že sa z neho nedali získať absolútne žiadne informácie. Jeho software, ktorý je tiež majetkom spoločnosti, bol zničený. Odchádzajúci konateľ Branislav Rybnikár odovzdal pečiatku spoločnosti tiež takmer dva mesiace od prevzatia agendy. Vtedy, okrem iného odovzdal aj disk s účtovníctvom 2015-2019, ku ktorého obsahu sa však konatelia nemohli dostať, keďže k nemu neposkytol heslo. Navyše neskôr bolo potvrdené, že neoprávnene konal v mene spoločnosti aj v čase, keď už nebol jej konateľom.

Asi prvé čo Vás napadne je, čo sa tu skrýva, o čo tu ide? Prečo tento proces neprebehol úplne transparentne, komplexne a štandardne? Vyzerá to tak, že jediný konateľ Reformaty, ktorý za posledných 20 rokov pri odchode z funkcie všetko riadne odovzdal bol Štefan Sabol! Ktorý riešil problémy, o ktorých sa dnešným konateľom ani nesníva, ktorý musel spoločnosť konsolidovať, zabezpečiť štandardné procesy, výkazníctvo, a najmä aj profit pre ECAV!

Ten Štefan Sabol, ktorého dnešné vedenie ECAV, ale aj Reformaty a EPsT neoprávnene, sprosto a účelovo hádže do jedného vreca s bývalými konateľmi – aj tými do roku 2014, a tiež s konateľom, ktorý nastúpil v roku 2019! S „čistým amatérom“ Vladimírom Danišom, ktorý ale evidentne dokáže „profesionálne“ sformátovať  (a vymazať) pevný disk firemného počítača, a tiež spolu s Branislavom Rybnikárom, ktorý v roku 2021 (!) odovzdáva účtovníctvo za roky 2015-2019, a aj to bez hesla! Čím vlastne v tomto smere neodovzdal nič!


Veľká mediálna reklama ešte neznamená, že sa niečo zmení

Evanjelický posol spod Tatier nešetrí pri hodnotení správy nových konateľov superlatívmi. Jej prínosom je nepochybne to, že potvrdila skoro všetky podozrenia a zlyhania, na ktoré už predtým poukázali konatelia Dagmar Valovičová a Štefan Sabol, a ktoré neskôr potvrdila synodálna komisia. Poukázala (resp. potvrdila) tiež niektoré nové kauzy, ktoré vznikli už po roku 2019. Lenže ani grafická forma a skoro 200 strán textu nedáva žiadnu záruku, že sa nejakého rozhodného a spravodlivého konania nakoniec dočkáme.

Prvou otázkou totiž je, že ak sa pri odovzdávaní agendy spoločnosti Reformata zachoval Branislav Rybnikár ako za zachoval, prečo ho nik na generálnom presbyterstve resp. na Synode nevyzval, aby sa funkcie člena generálneho presbytera vzdal? Také metódy nikomu v GP ani na Synode nevadia? Alebo sú pre vás vaše povrchné vzájomné vzťahy a funkcie vo vedení ECAV a Reformaty viac ako česť, pravda či spravodlivosť resp. viac ako dobré meno a záujem ECAV?!

Ani v tejto správe nového vedenia Reformaty sme sa veľa nedozvedeli o tom, ako chce riešiť závažné kauzy z minulosti. Vo všeobecnosti platí, že skoro všetky kauzy boli pomenované, potvrdené, a v niektorých prípadoch bolo aj jasne uvedené, kto je za daný problém zodpovedný (napr. nevyužitie tzv. deregulačného zákona v roku 2011, ročná strata cca 100 tis. Eur, zodpovedný Daniš a Mlynár). Avšak väčšina káuz znova ostala nevyriešená, čo sa dá povedať aj o nesplnených uzneseniach Synody z roku 2019, ktoré boli po troch rokoch (!) nahradené ďalším špekulatívnym a vágnym uznesením:

Synoda ECAV poveruje predsedníctvo ECAV, konajúce ako jediný spoločník spoločnosti Reformata, s. r. o., podať žalobu na všetkých bývalých konateľov (Daniš, Mlynár, Valovičová, Sabol) za spôsobenú škodu spoločnosti tam, kde na základe právneho stanoviska bude reálna šanca na úspech v spore.

Je veľmi zaujímavé a priam až nepochopiteľné, prečo keď sa hovorí o všetkých konateľoch, potom čo všetko bolo v predloženej správe či v EPsT uvedené o Branislavovi Rybnikárovi, prečo jeho meno v tomto uznesení chýba!

Vo všeobecnosti by malo platiť, že na to, aby ste do uznesenia uviedli nejaké konkrétne meno musíte mať aj dôvod! Avšak v tomto prípade naopak, paušálne hádzanie do jedného vreca tých, ktorí väčšinu problémov spôsobili s tými, ktorí na ne poukázali však považujeme za neakceptovateľné a nemorálne! Pripomíname, že predkladateľom návrhu uznesenia bol člen Dozornej rady Reformaty Marián Damankoš, a predpokladáme, že sa s ním stotožnili aj súčasní konatelia Peter Gärtner a Tomáš Hyben.

O čo tu ale potom ide? O prepisovanie histórie, o popieranie prínosu tých, ktorí v rokoch 2015 až 2019 preukázateľne prispeli k pomenovaniu problémov, narovnaniu procesov a ich štandardizácii, transparentnosti a výkonnosti spoločnosti? Len preto aby ste odpísali názorovú opozíciu, aby ste sa dostali do funkcií v ECAV, aby ste vynikli vy sami? To sa z kresťanského pohľadu nehanbíte, to považujete za normálne?!

Poznámka: Ak sa chcete obhajovať tým, že budete jednať na základe nejakého právneho stanoviska, tak vás chceme vopred upozorniť, aby ste si dali pozor na ich kvalitu, a zrejme aj na ich autora. Pretože to, čo bolo uvedené v prílohách správy na Synodu za veľa nestojí. Ani z pohľadu znalosti problematiky, ani z pohľadu použitých argumentov!!!

Kým v Evanjelickej cirkvi nenastane skutočné pokánie a náprava, tak sa na zmenu budeme stále len hrať. Len preto, lebo niekto si myslí, že nájde skratku, že nájde ľahšiu cestu k (svojmu osobnému) úspechu. Ale potom sa tie isté problémy budú v ECAV opakovať znova a znova!

Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a nieto v ňom neprávosti.
Jn 7,18

Jaroslav Mervart, bývalý člen GHV
Miroslav Klima, bývalý člen GHV

ilustračné foto: pixabay.com