Komisia, ktorá sa minula cieľom

Aby ste sa niekoho spýtali čo je cieľom Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV, tak by vám zrejme povedal, že z názvu je to predsa jasné. A je to pravda, lenže už vôbec to nie je jasné zo správy o činnosti tejto Komisie, ktorá bola predložená na Synodu 2022. A podľa výsledku pochopiť činnosť tejto komisie takisto nemôžete, lebo žiaden výsledok sme doteraz nevideli.

Hneď v úvode správy sa dočítate šokujúcu informáciu, že komisiasa naposledy zišla v decembri 2019 v Prešove“. Pripomíname, že táto správa bola prerokovaná na júlovej Synode 2022! Prvý záver, ktorý z toho logicky vyplýva, že táto komisia v podstate vôbec nefunguje, a teda že žiadny výsledok sa ani očakávať nedá!

Táto situácia môže byť prekvapením pre tých, ktorí ešte pred rokom 2018 pozorovali aktívnu snahu vtedajšej opozície o reštrukturalizáciu cirkvi, kde sa okrem iného hovorilo dokonca aj o zrušení Generálneho biskupského úradu. Dnes sa ukazuje, že to nebolo myslené vážne, podobne ako väčšina vyjadrení (nielen o reštrukturalizácii) v tzv. Charte 2017, kde bolo okrem iného uvedené, „vidíme aj  v súčasnosti veľký potenciál v posilňovaní zvrchovanosti miestnych cirkevných zborov… vyzývame k takej zmene štruktúry ECAV na Slovensku, ktorá zodpovedá tomuto princípu decentralizácie.

Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú“ je jeden zo známych skeptických názorov, ktorý hovorí o predvolebných sľuboch. Aj v našom prípade sme pred voľbami videli pekné biblické, kresťanské a iné „vznešené“ myšlienky, za ktorými bol ale zrejme len jediný zámer: dostať sa k moci! Dnes už môžeme povedať, že nič z toho sa nenaplnilo, a teda tí, ktorí na krásne reči o decentralizácii, zvrchovanosti a zmene štruktúry naleteli sa musia cítiť nielen sklamaní ale aj oklamaní!

Konflikt záujmov

Už keď sa pozriete na zloženie Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV musíte si položiť otázku, či to cirkev s tou reštrukturalizáciou naozaj myslí vážne. Pri štruktúre totiž okrem cirkevných zborov (základná úroveň) hovoríme najmä o seniorátoch, dištriktoch a generálnej cirkvi. Ale táto komisia je okrem iných zložená z práve z členov troch predsedníctiev cirkvi (aktuálne Ivan Eľko, Renáta Vinczeová, Peter Mihoč, Ján Hroboň a Ľubomír Pankuch) a troch riaditeľov troch biskupských úradov (aktuálne Ján Bunčák, Zuzana Žilinčíková a Samuel Miško). Ak majú byť navrhnuté, kvantifikované a posúdené všetky možnosti, vrátane spájania či rušenia niektorých biskupských úradov, príde vám toto zloženie správne?

To si skutočne myslíte, že je možné, že táto komisia navrhne ako jednu z možností zrušenie dištriktuálnych biskupských úradov, a teda že členovia komisie vlastne navrhnú zrušiť samých seba? Čakáte, že títo ľudia uprednostnia záujem ECAV pred svojím osobným záujmom? Alebo sa radšej zďaleka vyhnú tomu, aby bol takýto návrh vôbec predložený? Ako členovia komisie na to majú priamy vplyv, a podľa toho čo vidíme v praxi sa napĺňa práve tento scénar…

V civilizovanom svete by bolo určite takéto zloženie bolo označené za nevhodné a za konflikt záujmov! Podľa informácii uvedenej v správe je členom komisie ešte aj Martin Miti Kováč, a donedávna bol predsedom komisie Ján Hruška, ktorý sa ale tejto funkcie v roku 2021 vzdal. Čo v tomto kontexte zrejme nikoho neprekvapí…


O čo tu teda ide?

Možno sa teraz pýtate čo vlastne bolo obsahom tej správy? Tu sa ako odpoveď znova ponúka známe príslovie: „všetko a nič“. Nič v zmysle toho, čo vyplýva z názvu komisie, a všetko iné, čo sa rieši v cirkvi. V správe je uvedený výťah z posledného zápisu z roku 2019, ktorý vyzeral asi takto:

 • štátne dotácie, nový zákon o financovaní cirkvi, zvyšovanie minimálnej mzdy
 • ako hovoriť v ECAV o peniazoch
 • cirkevné zbory musia skúmať koľko peňazí vyprodukujú, a či im to stačí
 • ohľadom peňazí musí (v zbore) vládnuť úplne iná mentalita
 • diskusia o fonde finančného zabezpečenia
 • zabezpečiť čo najväčšiu efektivitu a výkonnosť majetku ECAV a ostatných COJ (poznámka: to sa evidentne novému vedeniu vôbec nedarí…)
 • musíme sa koncentrovať na sčítanie obyvateľstva
 • treba sledovať tému vokátorov v súvise so záväzkom bezplatného bývania na farách
 • strategicky dôležitou premennou, je počet duchovných, ktorých služba sa prirodzene v strednodobom horizonte skončí (poznámka: problémom je, že pri tomto vedení veľa duchovných končí aj neprirodzene, teda skôr)
 • ambíciou ECAV má byť kvalitné členstvo – kvalitné spoločenstvo – aktuálne a motivujúce formy práce – dobročinnosť – diakonia a školstvo – komunita a svedectvo

Ako sami vidíte o súčasnej štruktúre resp. o alternatívnych návrhoch iného usporiadania tam nie je ani slovo. Predsedníctvo uvádza že všetky vyššie uvedené témy boli následne riešené v generálnom presbyterstve, predsedníctve či generálnom hospodárskom výbore. Čo je svojím spôsobom v poriadku, pretože Komisie na zjednodušenie štruktúry cirkvi sa tieto témy vôbec netýkajú resp. iba okrajovo. Komisia vraj nemohla zasadať kvôli dlhotrvajúcej pandémii. To je však pomerne hlúpa výhovorka, keď iba pár riadkov vyššie sa píše o tom, že generálne presbyterstvo, predsedníctvo či generálny hospodársky výbor sa stretávali resp. rokovali aj počas pandémie!

Alternatívna agenda

Z textu správy vyplýva, že vedenie ECAV si je veľmi dobre vedomé toho, že stanovené ciele sa neplnia a zrejme ani neplánujú splniť. Hľadá sa teda alternatívny program čo veľmi výstižne vyjadruje aj nasledujúca veta: “komisia si už dávnejšie definovala, že súčasťou hľadania jednoduchšej a efektívnejšej štruktúry cirkvi nemá byť iba otázka počtu a efektivity jednotlivých úrovní jej riadenia”. Vo svete je v projektovom riadení štandardom, že cieľ, termín a osoby sú stanovené pred začiatkom projektu, a projektový tím si ich nemôže svojvoľne meniť. Ale v ECAV je všetko možné, v tomto prípade na škodu celej cirkvi!

V praxi to vyzerá skôr tak, že komisia definitívne opustila svoj pôvodný zámer a hľadá si (nejaký) iný program. Ten „nový“ pozostáva z troch bodov, pričom (na prekvapenie) v tom prvom bode sa ako podstatná začala javiť otázka reštrukturalizácie „zdola“:

 • koľko máme medzi cirkevnými zbormi takých, ktoré už nároky na samostatný cirkevný zbor nespĺňajú a mali by prejsť reštrukturalizáciou
 • komunikačná infraštruktúra a rozmiestnenie štátnych a samosprávnych úradov ukazuje, že by (niektoré cirkevné zbory) mohli byť súčasťou iných seniorátov, resp. dištriktov, ako sú dnes
 • Problémom týchto riešení bude mnohé, ale predovšetkým majetok. Doterajšia skúsenosť hovorí, že aj maličký cirkevný zbor – matkocirkev, ktorý už roky nemá farára si žiarlivo stráži svoj neraz značný majetok a nevie si predstaviť, že tento majetok by nespadal pod jeho zvrchovanú suverenitu. Sú ale vraj aj iné, prípady kde majetok maličkého cirkevného zboru obsahuje nejaké riziká a komplikácie pričom v tejto súvislosti dokonca vyvstáva otázka akéhosi typu „nútenej správy majetku“, kde by so správou majetku pomohol niekto odborne zdatný a poverený z úrovne seniorátu, prípadne dištriktu!

Takže tou alternatívnou agendou k hľadaniu efektívnejšie štruktúry celej cirkvi je reštrukturalizácia „zdola“, a vyzerá to tak, že aj zálusk na „správu majetku“ zatiaľ iba niektorých cirkevných zborov!

Podobne ako sme to uviedli v článku „Šetriť nevieme, nechceme a nebudeme“ aj tu platí, že tí „hore“ budú radi hovoriť o reštrukturalizácii tých „dole“, ale nie o reštrukturalizácii, ktorá sa týka ich samých! Lenže doba je čoraz náročnejšia, a tí „dole“ vydržia aj bez tých „hore“. Avšak tí „hore“ bez cirkevných zborov nič neznamenajú! Aj preto by sa mali čím skôr vrátiť k pôvodným cieľom komisie, a predložiť evanjelickej verejnosti jednoduchšiu a efektívnejšiu štruktúru celej ECAV!

A do majetku cirkevných zborov nech sa nestarajú! Po prvé tento majetok v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania vždy patril cirkevným zborom! A po druhé, keď pozeráme na to, ako súčasné vedenie za štyri roky nevyriešilo žiadne  majetkové a finančné kauzy v Reformate a Evanjelickej diakonii, a dokonca vyrába ďalšie, tak by mali odstúpiť a nie si robiť zálusk aj na majetok cirkevných zborov! Mt 25,14-30

Vzhľadom k teórii postupného varenia žaby, ktorú na Synode 2022 vo vzťahu k cirkevným zborom prezentoval Marián Damankoš túto tému určite netreba podceniť. V tejto súvislosti by sme chceli súčasné vedenie varovať a pripomenúť mu siedme, a tiež deviate prikázanie!

Úplný úlet

Nie je nám vôbec jasné ako so zjednodušením štruktúry cirkvi súvisí druhá uvedená téma:

 • cirkevnoprávne predpisy obsahujú už také úpravy, ktoré pomohli ozdraviť prostredie cirkvi zavedením férovejších, cirkevnú demokraciu zvýrazňujúcich mechanizmov pri procese volieb duchovných – členov predsedníctiev cirkevných zborov a seniorátov.
 • tu bola eliminovaná moc biskupov a zvýraznená moc kandidačných grémií. V súčasnosti máme stav, keď farár v cirkevnom zbore pri svojej druhej voľbe po predchádzajúcom prvom funkčnom období nepotrebuje k voľbe súhlas biskupa. Senior ho už nepotrebuje ani k prvej, ani k druhej voľbe.

Tieto zmeny sa síce udiali po roku 2018, ale boli iniciované spontánne na Synode, a nie ako program súčasného vedenia ECAV. S témou štruktúry ECAV to má iba veľmi málo spoločné! Je to akurát ďalšia dobrá téma na odvedenie pozornosti od pôvodného zámeru komisie!

Dištrikty sa nerušia ale naopak posilnia!

Ani tretia téma alternatívneho programu priamo nesúvisí s jednoduchšou a efektívnejšou štruktúrou ECAV, ale nepriamo naznačuje, že v štruktúre ECAV sa toho veľa meniť nebude:

Napokon to tretie. Za veľmi podstatný prvok v doterajších diskusiách Komisie považujeme zhodu na tom, že výkon samotných zamestnávateľských právomocí by mohol byť presunutý z generálnej úrovne na dištrikty. Zamestnaneckú agendu by naďalej formálne viedli pracovníci GBÚ. Znamenalo by to, že dištriktuálni biskupi by mali v plnej právomoci duchovných vo svojom dištrikte aj po pastorálnej, aj po zamestnávateľskej stránke. Tým by bola vedome oslabená moc úrovne „vedenia cirkvi“ oproti fyzickej cirkvi, žijúcej v dištriktoch, seniorátoch a zboroch.  Toto by bol moment, ktorý by bol najdôležitejším krokom v úsilí o decentralizáciu moci v cirkvi.

Tu by sme mohli povedať: a je po reštrukturalizácii! A to aj napriek všetkým predvolebným sľubom, a tiež napriek všetkým rečiam o tom, v akej zúfalej situácii sa cirkev nachádza, koľko peňazí nám chýba, a že iba cirkevné zbory a fond finančného zabezpečenia ju môžu zachrániť! Vo vedení ECAV sa ale evidentne žiadna jednoduchšia a efektívnejšia štruktúra nechystá, platy biskupov ale aj vybraných pracovníkov biskupských úradov výrazne narástli, nakúpili sa nové autá. Kde je teda pravda?!

A dokonca ani Vladimír Daniš už nevytýka Ivanovi Eľkovi to, že býva vo vile na Vlčkovej ulici, čo mu tak veľmi vadilo v prípade Miloša Klátika. Čo je za tým nevieme, ale aj na Synode 2022 sme si od Ivana Eľka mohli znova vypočuť že Vladimír Daniš nič neukradol, Vladimír Daniš je vraj o čistom amaterizme!

Žiadna radikálna zmena štvorúrovňovej štruktúry na trojúrovňovú sa teda ani neplánuje. Dištrikty sa rušiť nebudú, dokonca im dáme nejakú agendu naviac, aby ich dôležitosť naopak ešte vzrástla. Hovoriť na základe tejto kozmetickej zmeny o decentralizácii moci v cirkvi je naozaj skutočná drzosť.

Fyzická cirkev sa totiž nachádza v cirkevných zboroch! Dištriktuálne úrady jednoznačne patria ku komplikovanej štruktúre vedenia evanjelickej cirkvi, čo vidno na zložení tejto nefunkčnej komisie, na Zbore biskupov, a tiež na zložení Generálneho presbyterstva!   Namiesto toho, aby sa systém práce unifikoval a zjednodušil, sa iba ďalej komplikuje. „Já na bráchu, brácha na mně“ hovoria takémuto typu zmeny bratia Česi. Inými slovami, členovia Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV si medzi sebou prerozdeľujú agendu aby obhájili svoje pozície!

Poznámka: Pre účely uspokojenia evanjelickej verejnosti sa ešte chvíľu budeme tváriť, že komisia je potrebná, a že na efektívnejšej štruktúre tvrdo pracujeme!

Záver

Vyššie uvedené témy sa súčasnému predsedníctvu,  „javia ako naliehavejšie, ako samotná otázka hľadania vhodnejšej organizačnej štruktúry pre celú ‚veľkú cirkev‘. Ani na túto úlohu však v žiadnom prípade nerezignujeme.

Takýto postoj súčasného vedenia sa dá vyjadriť aj nasledovne: ak by sa predsa len nejakým spôsobom dostala do vedenia ECAV osoba, ktorá ma iný názor ako my, tak potom znova budeme požadovať zrušenie generálneho biskupského úradu, a znova otvoríme tému troch dištriktov! Účel predsa svätí prostriedok!!!

Toľko ku komisii, ktorá sa minula svojím cieľom, a k prázdnym sľubom, ktorými súčasné vedenie ECAV od roku 2017 zavádzalo evanjelickú verejnosť! Od cirkevných zborov sa posielanie peňazí do fondu finančného zabezpečenia vyžaduje, avšak súčasné vedenie svoje vlastné predvolebné sľuby o efektívnejšej štruktúre splniť nedokáže. Na Synode 2022 o požiadavke Zvolenského seniorátu „predložiť  návrh na zníženie finančných nákladov na fungovanie biskupských úradov“ predsedníctvo Synody nedalo ani hlasovať.

Čo dodať? Iba to, že raz sa to pokrytectvo a dvojtvárnosť súčasnému vedeniu určite vráti!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com