Reštrukturalizáciou a financovaním cirkvi sa zodpovedné orgány ECAV a ich predstavitelia zaoberajú už od roku 1998. Vznikali rôzne komisie, dlhé roky zasadali a menili svojich členov podľa toho, komu sa ako hodilo. Problém však nedoriešili, minuli kopu financií, papiera a času… Materiály sú pekne zviazané, prehľadne spracované. Obsahujú, podľa mňa, dostatok informácií potrebných na kvalifikované rozhodnutie. Prečo však k reštrukturalizácii dodnes nedošlo?

Na začiatok chcem uviesť sumár spomínaných prác a konferencií k reštrukturalizácii ECAV:

  • Reštrukturalizácia a financovanie ECAV na Slovensku (Bratislava, október 2008)
  • Medzinárodná konferencia o reštrukturalizácii a financovaní… (Liptovský Mikuláš 6. 6. 2009)
  • Konferencia o reštrukturalizácii a financovaní… (Liptovský Mikuláš 17. 4. 2010)
  • Ročné správy Komisie pre zjednodušenie štruktúry ECAV (2008 – 2012).
  • Pracovný aktív Predsedníctva ECAV, dištriktov a seniorátov k reštrukturalizácii… (19. 4. 2013)
  • Východisková správa k diskusii o re-
štrukturalizácii ECAV… (19. 4. 2013)
  • Reforma správy ECAV. Pohľad zvnútra (Príspevok vtedajšieho riaditeľa GBÚ D. Vagaského. Veľmi kvalitný materiál, všetka česť. Vrelá vďaka nebohému autorovi za všetko. Česť jeho pamiatke)
  • Čo k tomuto povedať? Písalo sa, debatovalo, rokovalo, ale nerozhodlo. Prečo? Pre neochotu, tvrdohlavosť a som presvedčený, že hlavne pre postranné záujmy, ktoré prevýšili lásku k našej cirkvi. Obraz nech si každý urobí sám. Skôr než sa vyslovím jasne na uvedenú tému, pripomeniem fakty, ktoré treba mať na pamäti.

Nehospodárne nakladanie s cirkevným majetkom

Naši predkovia vytvorili materiálne hodnoty a darovali ich cirkvi – myslím na majetok spravovaný Reformatou a na Beckovskú Viesku. Majetok bol však zneužitý a tak efekt pre cirkev je dnes minimálny až žiadny.

Majetok po nemeckých evanjelikoch

Pred vojnou, teda pred rokom 1939, nemecké evanjelické zbory patrili do našej evanjelickej cirkvi a. v. Počas vojnových rokov 1939 – 1945 sa prevažne nemecké zbory spojili do samostatnej cirkvi a Slovenskú evanjelickú cirkev a. v. opustili. V roku 1945 – teda po vojne, bolo toto osamostatnenie vyhlásené za neplatné. Nemecké evanjelické a. v. cirkevné zbory a senioráty ale nemohli tvoriť organizačné jednotky v rámci ECAV ako právnické osoby a majetok sa dal do správy ECAV na Slovensku. Konkrétne je uvedené, že do správy ECAV sa dal každý hnuteľný a nehnuteľný majetok, archívy, cirkevné matriky. Tak rozhodol v roku 1945 vtedajší Zbor povereníkov Slovenskej národnej rady. V liste z 29. júla 1994 to potvrdil vtedajší minister kultúry SR Ján Hudec. Majetok v rokoch 1945 – 1948 teda patril do ECAV. Následne ho štát znárodnil – odňal cirkvi. V roku l994 po nadobudnutí Reštitučného zákona sa začal zápas o jeho navrátenie.

V liste zo 17. apríla 1996 vedúci biskup Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku D. Horst Hirschler adresoval list vtedajšiemu predsedovi vlády SR V. Mečiarovi a vtedajšiemu predsedovi NR SR Ivanovi Gašparovičovi, v ktorom ich prosil o podporu, aby bol majetok, ktorý v rokoch vojny patril Nemeckej evanjelickej cirkvi, vrátený Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V liste je jasne uvedené, že majetok patril celej našej cirkvi (Zdroje: 1. List ministra kultúry SR JUDr. Jána Hudeca z 29. júla 1994; 2. List vedúceho biskupa Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka D. Horsta Hirschlera z 17. 4. 1996; 3. Poznámky k vydaniu nehnuteľností po bývalej Nemeckej ev. a. v. cirkvi v zmysle zákona 97/2002 z roku 2002. J. Holčík).

Aká je dnes skutočnosť? Veľmi čudná. Veľká časť majetku, ktorý mal patriť ECAV, pripadla bývalému cirkevnému zboru Bratislava. Prečo? Ako sa to mohlo stať? Údajne o tom rozhodla synoda v Bratislave po všelijakých zákulisných rokovaniach. Kým boli synodáli spracovaní? Nemúdre rozhodnutie, dnes žneme následky, ECAV je ťažko poškodená. Následne prišli pochybné predaje v CZ Bratislava, za sprostredkovanie predaja dotyční dostávali aj 39 – 52% provízie. Boli to pochybné zámeny… (Dôkaz: 1. Správa z kontrolno-pastoračnej návštevy v CZ ECAV BA, podpísaný br. biskup ZD Osuský, br. dištriktuálny dozorca ZD Mikuš; 2. Uznesenie GHV 17 GHV4/2013).

Čo na to povedať? Určite neviem všetko, ale pýtam sa. Akým právom prešla časť majetku ECAV na CZ Bratislava? Vzhľadom na vyššie uvedené majetok mal patriť celej cirkvi. Čo má z týchto príjmov z majetku ECAV, chudobný Gemer či ďalšie zbory ECAV? Podľa všetkého boli hrubo zneužité mozole nemeckých evanjelikov. Ako bola rešpektovaná vôľa pôvodných majiteľov? Kto loboval, aby majetok cirkvi prešiel do bývalého CZ Bratislava? Ako boli informovaní a spracovaní synodáli, keď nerešpektovali vôľu nemeckého biskupa, že bývalý majetok po nemeckých evanjelikoch má patriť ECAV? Celá vec si zaslúži pozornosť a mala by byť minimálne z morálneho hľadiska preskúmaná. Dnes je skutočnosť taká, že cirkev nemá na platy duchovných a pritom CZ v Bratislave majú skoro miliónové zisky z nájmov a môžu si platiť služby aj ďalších duchovných ako aj ďalších pracovníkov. Je to temná časť histórie ECAV. Darmo je, v ECAV treba veľmi veľa vyčistiť, upratať, vysvetliť. Je však k tomu vôľa?

Finančná náročnosť dištriktov, malá efektivita

Už dávno sme sa zaoberali tým, či naša cirkev potrebuje dištriktuálne biskupské úrady. Preto bol vypracovaný model jedného biskupského úradu – GBÚ, ktorý pripravil D. Vagaský. Náklady na chod jedného dištriktuálneho biskupského úradu sú totiž okolo 400 000 eur. A ja sa pýtam, či sú vôbec tieto úrady potrebné. Či by sa nemalo prejsť na starý model z čias biskupov, ako bol V. Čobrda a biskupské úrady preniesť do zborov? Veď čo vlastne dištriktuálne úrady robia?

Východný dištrikt má 132 cirkevných zborov a aktualizovaný počet členov je 104 319. Západný dištrikt má 190 cirkevných zborov a 116 411 členov. Celá ECAV má 322 cirkevných zborov a 220 730 členov (Zdroj: Aktualizácia počtu členov ECAV na Slovensku. Materiál na zasadanie GP zo dňa 28. 2. 2018).
Dištriktuálny biskupský úrad je zriaďovateľom 4 či 5 cirkevných škôl. Spolu ich máme zhruba 10 (základné, gymnáziá a niektoré z nich sú spojené). Je na to potrebný dištrikt? Podľa mňa nie. Jeden BÚ to hravo zvládne.

Je na vydávanie rôznych materiálov napr. pre potreby besiedky, misijných materiálov, atď. potrebný dištrikt? Určite nie. Jedno ústredie stačí. Určite nemusíme mať na Východe Evanjelický diár a na Západe Diár evanjelika. Je to komické, aj to sa už stalo. A čo starostlivosť o zbory, vizitácie zborov či seniorátov – ako to naozaj vyzeralo po minulé roky? Brat biskup S. Sabol napríklad v rokoch 2014 a 2017 neurobil žiadnu vizitáciu. Bežne robil jednu vizitáciu za rok, len výnimočne dve. A aký efekt mohla mať takáto kontrola, keď zápisnica z nej prišla po 25 mesiacoch či vyše roku (Zdroj: Zápisnica z kontrolno-misijnej návštevy GB ECAV na Slovensku rok 2014 a 2018)?

Ako už bolo uvedené, ECAV má celkovo 220 730 členov a 3 biskupské úrady. Na bežný chod takého úradu potrebujeme cca 400 000 eur. Podľa môjho názoru je to veľmi drahý špás, výkonnosť ale i potreba úradu je minimálna. A aký misijný efekt v praxi? Myslím, že minimálny. V roku 2001 z oficiálnych zdrojov sčítania ľudu sme mali 372 757 členov. Podľa posledného sčítania ľudu, domov a bytov z 21. 5. 2011 mala ECAV už len 316 250 členov. Už uvedený aktualizovaný počet členov ECAV v roku 2018 udáva 220 730 členov. Veľmi výrazný úpadok. Tu treba pripomenúť, že nie každý, kto sa prihlási k ECAV pri sčítaní ľudu, sa k cirkvi skutočne hlási, žije v nej a platí cirkevný príspevok. Preto sú cirkevné údaje horšie než štátne. Pre príjem financií od štátu je však dôležitý práve údaj zo sčítania ľudu. Počet biskupských úradov určite nehrá rolu, problém je v niečom inom. V čom asi? My nepotrebujeme neefektívne biskupské úrady, ale oddaných farárov, zapálených pre prácu, ktorí idú príkladom a budú aj príkladom nielen nám, ale aj našim deťom či vnúčatám. Je zbytočné mrhanie peňazí na dištriktuálne biskupské úrady. Potrebujeme posilňovať zbory. Jedno dobre fungujúce ústredie obsadené odborníkmi zvládne prácu za troch.

Koľko nás stoja biskupské úrady

 

 

 

 

Veľký finančný deficit ECAV

Náklady ECAV vzrastajú okrem iného aj vzhľadom na rast minimálnej mzdy. Najväčšou položkou sú mzdy duchovných. Celkovo tvoria (pri koeficiente 1,15 – stupeň náročnosti práce) ročne sumu 5 333 497,29 €. Ďalšie náklady, ktoré ECAV musí znášať, tvoria celkovú sumu nákladov 6 289 897 €. Deficit financií je 1 291 432,29 €. Na doplnenie uvádzam ďalšie prípady:

  • Pri koeficiente 1,1 (stupeň náročnosti práce) celkové náklady ECAV sú 6 081 767,6 €, deficit je 1 083 302,63 €.
  • Pri koeficiente 1,20 (stupeň náročnosti práce) celkové náklady ECAV tvoria 6 498 026,94 €, deficit je 1 499 561,94 €.

Túto sumu teda treba vykryť súčasnými navrhovanými zmenami vo financovaní (Zdroj: Financovanie ECAV od 2021. Stretnutie predsedníctiev zborov Liptovský Hrádok 12. 9. 2020).

Chcem však varovať pred zdieraním cirkevných zborov. Účinok tohto bude devastačný po hmotnej stránke, ale hlavne morálnej. Prečo? Je to ožobračovanie zborov, je to vydieranie! Pritom skromnosť sa na biskupských úradoch nenosí. Dnes, keď stúpa nezamestnanosť a vládne sociálna neistota v dôsledku koronakrízy, sa na všetkých biskupských úradoch kupujú nové autá a nie lacné. Napríklad na ZD pre biskupa J Hroboňa sa kúpilo auto v hodnote asi 40 000 € (Zdroj: Dištriktuálny konvent ZD ECAV, Brezová pod Bradlom 1. 8. 2020. Brožúra). Viete, koľko zborov má rozhegané autá, alebo nemá žiadne? Viete, ako žijú duchovní v niektorých zboroch? My musíme posilňovať prvú líniu v prvom rade a nie veľkopanské maniere na biskupských úradoch.

Egoizmus, osobné záujmy, zabúdanie na skutočnosť, že cez cirkev sa má slúžiť blížnym a nie cirkev duchovným a neordinovaným funkcionárom a ich záujmom.

Pri rušení dištriktov môžu byť zainteresovaní pokúšaní tým, že majú dosť veľké príjmy z nájmov (VD: 285 446,95 €; ZD: 82 000 €). Osobné veci treba potláčať a ísť príkladom. Viem, že z teplej stoličky sa akosi nechce, ale z toľko proklamovanej lásky k ECAV – to treba dokázať a urobiť.

Ako potom riešiť reštrukturalizáciu?

Tak, aby bola jednoduchá, prehľadná, lacná a účelná. Aby bola dosiahnutá čo najväčším konsenzom, nie nanútená zhora:

A) Základom je zbor. Musí mať právnu subjektivitu, je základným stavebným kameňom v štruktúre cirkvi. Zbor si rozhoduje, koho si zvolí do funkcií, rozhoduje o štatúte a svojej štruktúre i územnej rozlohe. Na čele je zborový farár a zborový dozorca.

B) Zbory sa združujú do seniorátov. Seniorát si rozhoduje o svojom štatúte, územnom usporiadaní, volí si svojich predstaviteľov a funkcionárov. Na čele je senior a seniorálny dozorca.

C) Ústredie cirkvi resp. GBÚ – môžeme to nazvať aj inak, ak to niekomu vadí, poprípade použiť aj inú terminológiu. Ústredie má biskupa, predsedníctvo cirkvi tvorí biskup a generálny dozorca, sú štatutármi cirkvi. Generálne presbyterstvo je ponechané, tvorí ho predsedníctvo cirkvi a generálny presbyteri v počte 14 (za každý seniorát), je volené na seniorálnych konventoch. Funkčné obdobie je 6-ročné. Biskup zodpovedá viac za duchovnú oblasť, vierouku a misiu, generálny dozorca zodpovedá viac za hospodársku oblasť. Seniori si spomedzi seba volia zástupcu biskupa. GBÚ je delený na oddelenia či referáty, napr. oddelenie školstva a vzdelávania, misie, diakonie, zahraničných vzťahov, ekonomické, technické, právne. Na čele GBÚ stojí riaditeľ, na čele oddelení či referátov stoja vedúci. Diakonia je súčasťou cirkvi, vedie ju vedúci oddelenia diakonie na GBÚ. Pri obsadzovaní miest na GBÚ sa striktne dbá na odbornosť.

D) Reformata, s. r. o. môže fungovať samostatne za plného rešpektovania zákonov štátu i cirkevných, jej funkcia musí byť nastavená podľa nich. Musí byť zaručená plná kontrola a dohľad zo strany cirkvi. Iná možnosť je zriadiť hospodárske stredisko v rámci GBÚ.

Majetok známy ako Beckovská Vieska má viacero podielnikov, jedným z nich je ECAV. Je na nich, akú formu správy majetku si zvolia. Už predvčerom bolo neskoro s doriešením tejto otázky. Je to ďalšia veľká hanba cirkvi, je to príklad pohanského a nie kresťanského šafárenia. Spamätajte sa!

Financovanie cirkvi a reštrukturalizácia

Čo sa získa reštrukturalizáciou? Úspora vo výdavkoch cca 1 milión eur. Ako?

Zrušením dištriktuálnych úradov sa ušetrí cca 800 000 €.
Zrušením Ústredia ED a začlenením do ECAV sa získa minimálne 100 000 €.
Ekonomickejším využívaním majetku ECAV (Reformata a Beckovská Vieska) sa dá získať cca 100 000 €. Možnosti sú určite ďalšie.

K bodu 2 treba uviesť, že zo štátnych peňazí v roku 2019 ECAV odviedla na Ústredie ED (Evanjelická diakonia) sumu 216 000 €. Z tejto sumy som odkrojil len 100 000 € pre ECAV, ostatné som nechal pre Oddelenie diakonie v rámci GBÚ pre ich činnosť. Podotýkam, že každé stredisko Evanjelickej diakonie funguje samostatne. Som presvedčený, že to prinesie efekt nielen finančný, ale aj v rovine poslania ED a zároveň spriehľadní finančné toky. Je verejným tajomstvom, že ED je pre kontrolu nedobytná a sú obavy, že je čiernou dierou v našom financovaní.

K bodu 3 pripomínam, že celý rad nájomných zmlúv je pre cirkev výrazne nevýhodných a to v majetku Beckovskej Viesky aj v Reformate. Dôrazne upozorňujem na nutnú revíziu. Niektoré sú výrazne zneužívané, na jednej parcele napríklad vyrástol tenisový kurt bez povolenia atď. O výraznom zneužívaní majetku, nevýhodných zmluvách je napísané v článku Nové vedenie cirkvi utrpelo výhru. Je to Pyrrhovo víťazstvo (EPST č. 23 z roku 2019, str. 24 – 26). Potenciál zisku z tohto majetku je výrazne vyšší.

Pre financovanie pri navrhovanej štruktúre cirkvi možno zvoliť dva varianty

Variant A

Ponechanie ústredia či GBÚ v potrebnom rozsahu a duchovní budú platení z ústredia resp. GBÚ podobne ako teraz.

Variant B

Ponechanie ústredia resp. GBÚ v potrebnom rozsahu. To poukáže príslušnú čiastku financií pripadajúceho na duchovného na zbor. Zbor doplatí potrebnú čiastku svojmu farárovi.

Čo povedať na záver?

Vážené predsedníctvo cirkvi, predsedníctva dištriktov, seniorátov, vážení synodáli, vážení členovia ECAV. Cirkev rastie z lásky a obetavosti. Kresťan dá rád z požehnania, ktoré prijal. Ale nezneužívajte to. Je to prinajmenšom veľmi nepekné a nekresťanské. Biblia hovorí, že treba vybrať najprv brvno zo svojho oka… A to platí pre vás, terajších predstaviteľov ECAV. Trpelo sa v nej nie kresťanské šafárenie, ale zaviedlo sa démonské šafárenie a to pod vašou ochranou. Falšovanie účtovníctva, nevydanie kompletného účtovníctva, parazitovanie na majetku cirkvi a jeho zneužívanie i rozkrádanie, výrazná neodbornosť, lajdáctvo atď. Najprv urobte poriadok a potom nastavujte ruku. Pamätajte, vaše vrece nemá dno ani boky. A nakoniec, pozrime sa aj za hranice či na iné cirkvi, ako sú organizované a ich inštitúcie vyťažené.

Gréckokatolícka cirkev

Na web stránke o Mukačevskej eparchii so sídlom v Užhorode zistíme, že majú 1 biskupa, 289 kňazov a 320 tisíc veriacich (Zdroj: wikipedia.org). Kňazi majú určite čo robiť, aby obehli územia, ktoré majú pridelené. No a keď to na takýto spôsob funguje v GRK cirkvi, som presvedčený, že by to fungovalo aj v našej.

Rímskokatolícka cirkev – Košická arcidiecéza:

Počet veriacich 552 008 k 31. 12. 2018 (počet na kňaza cca 1200)
Farnosti v počte 219 zadelené do 19 dekanátov (u nás v ECAV senioráty)
46 pôsobiacich cirkevných škôl (v zriaďovateľskej pôsobnosti)
(Zdroj: www.ke-arcidieceza.sk)

Košická gréckokatolícka eparchia

Nie je delená na dekanáty čiže senioráty; má iba farnosti, teda zbory – vznikla 1997 oddelením od pôvodnej prešovskej…
Počet veriacich: 75 231 (Počet na kňaza 425)
Farnosti: 75. 12 rôznych cirkevných škôl (v zriaďovateľskej pôsobnosti)
(Zdroj: www.grkatke.sk)

Reformovaná cirkev

Má cca 100 000 členov na Slovensku a jeden biskupský úrad v Komárne. Počet škôl: 5 základných škôl, 2 gymnáziá a 1 materská škola.
(Zdroj: www.reformata.sk)

A preto, vážení na čele cirkvi, nevyhrážajte sa, nehrozte, nezastrašujte. Najprv si pozametajte pod vlastným prahom a potom nastavujte ruku

 

 

Imrich Lukáč
bývalý generálny 
dozorca ECAV na Slovensku

Zdroj: týždenník Lutherus
ilustračné foto: pixabay.com