Najväčší omyl súčasného vedenia ECAV na Slovensku

Zásady správneho a efektívneho riadenia sú pomerne jednoduché, lenže málokto ich dodržiava. Pri pôsobení v ľubovoľnej organizácii je dôležité si uvedomiť, kde sa nachádzam v rámci štruktúry, komu zodpovedám a čo je mojou úlohou. A potom dodržiavať základné princípy riadenia, komunikácie a kontroly v praxi. Lenže či už z pohľadu svojvôle, alebo kvôli rozptýlenej pozornosti a dezorientácii, si niektorí manažéri často  začnú svoje úlohy zanedbávať, zamieňať za iné menej dôležité resp. dokonca za svoje vlastné záujmy!

V Biblii je snáď najznámejším príkladom manažérskej svojvôle a zlyhania podobenstvo „O Zlých vinohradníkoch“. L 20, 9 – 19

V tomto podobenstve správca prenajal vinicu vinohradníkom a na dlhší čas odcestoval. Vinohradníci sa však spreneverili svojmu poslaniu efektívne spravovať majetok pre jeho majiteľa, a chceli všetok výnos iba pre seba. V podstate tú vinicu ukradli. A ako to dopadlo vieme.

O neefektívnej správe majetku vieme svoje aj v Evanjelickej cirkvi. Ako príklad môže poslúžiť správa synodálnej komisie o Reformate, kde sú popísané nielen jednotlivé zlyhania – kauzy konateľov do roku 2014, ale je tam aj vyčíslenie strát – o aké peniaze Reformata nekompetentným resp. svojvoľným konaním bývalých konateľov prišla. Na Synode v minulom, ale aj v tomto roku bolo veľa synodálov šokovaných informáciami o tom, čo sa zistilo v Evanjelickej diakonii. Ako sa hospodári so štátnym príspevkom, ako funguje samo-odmeňovanie, ako sa šafári s majetkom resp. aká bola vôbec legitimita riadiacich orgánov. Lenže na Synode to už tradične vyzerá tak, že správy pochválime, schválime a potom už nič viac neurobíme!

Mám na mysli najmä nápravu vecí, ktoré sa udiali, pretože cirkev by nemala fungovať ako bankomat. Kde si každý robí resp. vyberie čo chce, a tak dlho pokiaľ môže. A kde, na rozdiel od podobenstva „o zlých vinohradníkoch“, to najhoršie čo sa takému funkcionárovi môže stať je, že bude odvolaný. A dokonca, ak bude mať dobré kontakty na tých „správnych ľudí“, tak po tom všetkom znova dostane nejakú slušne platenú funkciu na cirkevnej periférií!

Veľa z vás bude so mnou asi súhlasiť ak poviem, že vedenie cirkvi si hrá svoju vlastnú hru – s vlastnými ľuďmi vo vlastných štruktúrach, s financovaním zo štátnych resp. zborových peňazí, ktoré používajú na zámery či projekty podľa svojho vlastného uváženia. Tejto – od reálneho života a od cirkevných zborov – odtrhnutej skupinke už naozaj chýba len to, aby si svojich lídrov volili (recyklovali) spomedzi seba sami, a aby ich funkcie boli doživotné!!! Iba pripomínam, že obidve tieto témy sa na Synode 2022 aktívne otvárali!  Oficiálnym zdôvodnením je výhovorka, že ľudí  (v cca 300-tisícovej cirkvi) je vraj málo a preto je „potrebné“ znovu voliť tých (istých), ktorým mandát už uplynul. Tých, ktorí sú za súčasný stav cirkvi spoluzodpovední – svojou nečinnosťou, neodbornosťou či nedôslednosťou!

Dezorientovaní funkcionári

Na zasadnutiach generálneho presbyterstva ale aj Synody často môžeme počuť sťažnosti, že niektoré zbory „nepočúvajú“ resp. si robia čo chcú. Často sa šteklivo otvárala otázka či my (synodáli) máme nejakú legitimitu, či nie sme len banda samozvancov. Alebo, že keď niekto nerešpektuje to, čo Synoda prijme, tak „to je teda sila“. Veď predsa tu máme nejakú hierarchiu, a keď si všetci „budú robiť čo chcú“ tak tu bude jednoducho bordel!

Na tomto stanovisku je zaujímavé to, že

  1. dáva do popredia len formu, a teda hierarchiu (príkazy a zákazy), ale
  2. úplne ignoruje obsah jednotlivých nariadení (rozumný alebo nezmyselný), a tiež
  3. ignoruje aj spôsob akým boli tieto projekty pripravené či odkomunikované (dobre, mizerne alebo vôbec).

To v praxi znamená, že milovníci týchto direktívnych alebo totalitných spôsobov nemajú žiadne (resp. iba minimálne) požiadavky sami na seba – body 2 a 3, ale aj napriek tomu chcú aby boli (v zmysle bodu 1) bezvýhradne poslúchaní a rešpektovaní. Takéto správanie však v žiadnom prípade nepripomína demokraciu, ale skôr postavenie nikým nekontrolovaného a ničím neobmedzovaného diktátora!

 

Biblický pohľad na to, kto komu slúži

Viac než dostatočným „návodom” na to, ako by mali byť usporiadané vzťahy v kresťanskej cirkvi je výrok Pána Ježiša Krista, uvedený v evanjeliu podľa Lukáša:

Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci.
L 22, 25 – 26

Tento výrok je úplne jasný. Hovorí o tom, že vo svete sú aj iné štruktúry a spôsoby – kde sa „hierarchicky“ panuje a koná z pozície moci (prikazuje a trestá), čiže hovorí aj o téme, ktorá sa tak dlho rozoberala na Synode 2022. Lenže tento výrok zároveň priamo a jednoznačne hovorí o tom, že takéto spôsoby nemajú v kresťanskej cirkvi čo hľadať! Keby niektorí synodáli – laici aj duchovní viac čítali Bibliu, a keby im na Evanjelickej cirkvi reálne záležalo, tak takéto diskusie o moci a vplyve by nikdy ani nevznikli! Veď v kresťanskej cirkvi neexistujú páni a poddaní, ale bratia a sestry!

V takom prípade by neexistovala arogancia generálneho biskupa, ktorý namiesto toho aby slúžil odmieta vôbec komunikovať so svojimi veriacimi, dehonestuje bývalých biskupov, ospravedlňuje závažné majetkové kauzy a vyrába ďalšie tým, že jedná bez súhlasu cirkevných grémií. A tiež ospravedlňuje očividne zmanipulované voľby či prenasleduje kresťanov, ktorým na evanjelickej cirkvi záleží! Svojím konaním zvádza na hriech aj ďalších, ktorých tento závan moci, peňazí a funkcií láka natoľko, že „zabudli“ do akej cirkvi patria. Ktorí nechali za sebou svedomie aj pravé hodnoty len preto, aby boli v tejto nekresťanskej, situačnej tragikomédii úspešní! Len si všimnite čo všetko musia obetovať, čo musia priniesť na „oltár mocných“ tí, ktorí chcú patriť medzi skupinku vyvolených!

 

Podobná štruktúra vo svete

Pre tých, ktorí dobre poznajú rôzne prístupy k organizácii a riadeniu vo svete je možné uviesť aj iný typ štruktúry, než je tá hierarchická a direktívna, ktorá bola spomenutá vyššie. Môže to byť napr. akciová spoločnosť, ktorá vznikla z vôle fyzických či právnických osôb, a cieľom ktorej je napĺňanie zámerov a vôle akcionárov. S ECAV má tento prístup spoločné to, že je vyjadrením spoločnej vôle zdola, kde sa cirkevné zbory dohodnú na vytvorení im podriadenej organizácie s cieľom koordinácie spoločných aktivít či reprezentácie navonok. Všimnite si, že tu stále platí, že táto organizácia a demokraticky zvolení reprezentanti slúžia cirkevným zborom (ako svojím akcionárom), a že tento prístup je v súlade aj s vyššie uvedeným biblickým citátom.

Nie je tu žiaden priestor na diskusie o moci, vplyve, trestaní, príkazoch či zákazoch alebo dokonca o niečom takom, ako je odopretie poskytnutia informácií o činnosti spoločnosti – jednoducho preto, lebo „najatý“ manažment má slúžiť záujmom akcionárov, a nie ich manipulovať a už vôbec nie vydierať! Kto podľahne čaru moci resp. kto bude svoje postavenie zneužívať na vlastné záujmy – ako v podobenstve o zlých vinohradníkoch, ten bude na mimoriadnom Valnom zhromaždení okamžite odvolaný!

Evanjelickej cirkvi netreba žiadne komplikované štvorúrovňové štruktúry, ktoré už dávno nezastupujú záujmy cirkevných zborov, a ktoré neefektívne a zbytočne spotrebovávajú zdroje! Nepotrebuje ani kolektívne hlasujúce grémiá ako je generálne presbyterstvo či Synoda, ktoré sú často manipulované a využívané takým spôsobom, aby sa takto anonymne presadili resp. legitimizovali zámery rôznych interných či externých záujmových skupín!

Všetko čo v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania potrebujeme je štíhla, efektívna a nízko-nákladová štruktúra, ktorá bude koordinovať spoločné činnosti, a ktorá bude zastupovať ECAV navonok. Kde bude zvýraznené priame zastúpenie cirkevných zborov, ktoré budú samostatne rozhodovať o svojich, a kolektívne o spoločných záležitostiach cirkvi. To všetko musí byť spojené s nezávislou a funkčnou kontrolou, aby sa veci znova nevymkli spod kontroly. Tak má vyzerať jednoduché, funkčné a biblické riešenie!

Najväčší omyl v praxi

Možno sa teraz pýtate, prečo sa veci dostali až tak ďaleko, prečo sa s cirkevnými zbormi jedná v štýle „o nás bez nás“, prečo počúvame samé príkazy, zákazy, tresty či iné vyhrážky „zhora“. Ako je možné, že niekto vo vedení ECAV má tú drzosť hovoriť o tom, že cirkevné zbory majú odvodenú právnu subjektivitu, čo je elementárnym popretím toho ako ECAV vznikla, a zároveň aj popretím jej demokratického charakteru! Prečo sa toľko hovorí o represiách, rušení či spájaní, ak cirkevné zbory nezaplatia čoraz väčšie poplatky, a to aj napriek tomu, že štruktúra cirkvi ostáva stále nezmenená, a na biskupských úradoch sa ani zďaleka nešetrí.

Tento pomýlený až zvrátený prístup nepochybne súvisí aj s tým, že okrem vyššie uvedeného „akcionárskeho prístupu“ cirkevných zborov vo vzťahu k ECAV, tu v praktickej rovine existuje aj pracovno-právny pomer cirkvi vo vzťahu k evanjelickým kňazom. Lenže pracovno-právny pomer v tomto vzťahu môže byť a nemusí. Je všeobecne známe, že evanjelickí farári neboli vždy zamestnancami ECAV. Ale práve tento pracovno-právny pomer si zrejme niektorí vysokí cirkevní funkcionári zle vykladajú resp. účelovo zneužívajú, keď:

  1. sa nevhodným spôsobom správajú k duchovným, čoho následkom nie sú len odchody veľkého počtu farárov zo služby, ale aj súdne spory
  2. niektorí samozvaní funkcionári zabudli koho názory majú zastupovať, a snažia sa cez duchovných riadiť cirkevné zbory ako ich podriadené organizačné jednotky! Podobne ako sa vo firme riadia úseky, odbory či oddelenia!

Tento najväčší omyl v histórii ECAV má teda viacero dôvodov, pričom pracovný pomer duchovných k ECAV je len jedným z nich. Ten však kľudne môže byť riešený aj inou formou, ale podstatný je práve „akcionársky“ resp. biblickou terminológiou vyjadrené evanjelický princíp, že všetka moc pochádza z cirkevných zborov. To je ten pravý základ, na ktorom je potrebné stavať!

 

Príklad zo Synody 2022

Brat Kubinský na Synode v Banskej Bystrici poukázal práve na to, že Synoda nemá prejednávať veci bez ich predchádzajúceho prerokovania v cirkevných zboroch:

(ako Synoda) sme legitímni, ale prv než prídeme na Synodu ako delegáti a zástupcovia zborov a seniorátov mal by byť v senioráte tento program a toto všetko prejednané. Aby sme išli už s mandátom zo zborov. Aby sa zbory necítili zaskočené tým, že: Ježiš, čo to tam zase prejednávajú?“

Tiež sa vyjadril k tomu, že Synoda by vôbec nemala prejednávať záležitosti resp. alternatívne návrhy, ktoré neboli v programe. To je mimochodom štandardom na valných zhromaždeniach akciových spoločností. S tým súvisí aj zo zákona vyplývajúca povinnosť manažmentu akciovej spoločnosti pripraviť a poslať podklady na Valné zhromaždenie minimálne mesiac vopred!

Nemusíte mať ani dobrú pamäť, ale určite si spomeniete na to, že do roku 2018 platili podobné princípy aj v ECAV! Na Synodu 2022 však boli podklady doručené v rozsahu 4 až 10 dní pred Synodou, pričom len správa o Reformate mala cca 200 strán, o ďalších nehovoriac. Koľko synodálov si tieto podklady vôbec stiahlo, a koľko si ich reálne aj preštudovalo? A koľkí ich pred Synodou prerokovali vo svojom cirkevnom zbore či senioráte? S akým mandátom na Synodu vlastne išli? Aká kvalita rozhodovania sa dá v týchto podmienkach očakávať? A komu to vyhovuje? No predsa tým, ktorí si v tomto chaose presadzujú svoje vlastné záujmy!

V tejto súvislosti je potrebné povedať, že  zďaleka nie všetci synodáli zdieľajú názor brata Kubinského. Napr. dlhoročný generálny presbyter Marián Damankoš sa vyjadril v tom zmysle, že nepovažuje za reálne, aby pred synodou zvolal seniorálny konvent. Vraj dostal mandát na šesť rokov, aby ho vykonával… Lenže ako chce presadzovať záujmy cirkevných zborov, keď ich (pred synodou) ani neinformuje, a už vôbec sa nepýta na ich názor? Ak si v tejto súvislosti spomeniete na výrok Renáty Vinczeovej o tzv. odvodenej právnej subjektivite cirkevných zborov (!), tak pred nasledujúcimi voľbami generálneho dozorcu je nepochybne potrebné modliť sa za to, aby Pán Boh ochraňoval Evanjelickú cirkev augsburského vyznania!

 

Zmena je potrebná!

Táto sprenevera demokratickému charakteru a záujmom „akcionárov“ ECAV, ktorými sú cirkevné zbory – od ktorých pochádza v cirkvi všetka moc – nadobúda od roku 2018  veľmi nebezpečné rozmery, pričom situácia sa rýchlo zhoršuje. Nepochybne hrozí aj to, že úzka skupina ľudí si cirkev uzurpuje len pre seba, čo nebude mať za následok len ovládnutie finančných či majetkových zdrojov, ale všeobecný úpadok celej cirkvi.

Aj preto je čas na zásadné prehodnotenie pomerov v ECAV. Je čas sa vrátiť k podstate, a venovať sa najmä práci v cirkevných zboroch so zámerom podpory každodennej evanjelizácie a misie. Je potrebné zrušiť všetky riadiace štruktúry, a nastaviť novú štíhlu štruktúru, ktorá bude slúžiť cirkevným zborom, a ktorá bude zároveň pod priamou kontrolou a správou cirkevných zborov.

V praxi je teda potrebné vrátiť kompetencie cirkevným zborom. Hovoríme o tých kompetenciách, ktoré si medzičasom privlastnili funkcionári, ktorí sa vo svojich funkciách za mnoho rokov zabetónovali, a ktorí sa ich nechcú za žiadnu cenu vzdať. Niektorí tieto funkcie okupujú už viac ako 10 rokov, a napriek všetkým škandálom a kauzám, ktoré sa medzičasom v cirkvi vyskytli, u nich žiadnu sebareflexiu nevidíme. Naopak, ich apetít – po funkciách, kompetenciách, financiách aj majetku je čoraz väčší.

Práve preto je teraz čas to zastaviť, je čas na zmenu. Je potrebné sa vrátiť k základom, a namiesto kozmetických zmien urobiť poriadnu reštrukturalizáciu a definovať také nastavenie procesov a služieb, aby nové štíhle centrum efektívne podporovalo cirkevné zbory a presadzovalo ich záujmy! O túto zmenu sa ale musia usilovať najmä samotní „akcionári“ resp. ak chcete zakladatelia, ktorými sú cirkevné zbory ECAV!

Asociácia slobodných zborov je pripravená v tomto úsilí o nápravu pomerov v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania aktívne pomôcť!

Jaroslav Mervart
predseda správnej rady Asociácie slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: ecav.sk