Čo všetko (ne)priniesla správa o Reformate

Správa o Reformate, ktorú vypracovali noví konatelia Tomáš Hyben a Peter Gärtner mala ambíciu po 3 rokoch obštrukcií nadviazať na správu synodálnej komisie, a tak (konečne) prispieť k plneniu uznesení prijatých na Synode 2019. Na Synode 2022 bola niektorými málo kritickými synodálmi označená za prelomovú, komplexnú a dokonca za reprezentatívnu. Po prečítaní celej správy sa ale nevieme zbaviť pocitu, že tieto vyjadrenia sú skôr želaním ako odrazom reality. Želaním niektorých synodálov, aby mali konečne (hoci aj falošný) pokoj, že s Reformatou je už všetko v poriadku. Ale je to naozaj tak? Poďme sa pozrieť čo táto správa priniesla, ale zároveň spomenúť aj všetko to, čo ostalo „mimo reflektorov“…

Odovzdávanie agendy a účtovníctva

Ešte skôr ako sa dostaneme k hospodárskym otázkam, je potrebné spomenúť problematiku odovzdávania účtovníctva. V roku 2014, po odvolaní konateľov V. Daniša a J. Mlynára, bol jeden z kritických problémov fungovania Reformaty spojený práve s tým, že trvalo niekoľko mesiacov kým bola odovzdaná papierová forma účtovníctva, pričom tá elektronická nebola odovzdaná vôbec. O „kvalite“ odovzdanej papierovej formy za roky 2012 – 2014 hovorí najmä pokuta, ktorú Reformate vyrubil Daňový úrad. Elektronickú formu sa konateľ Štefan Sabol pokúšal získať aj súdnou cestou, avšak  tento proces bol ukončený predčasne a bez výsledku. O to sa „postaral“ nasledujúci konateľ Branislav Rybnikár (menovaný Jánom Brozmanom a Ivanom Eľkom), ktorý svojím konaním viac zastupoval záujmy svojich priateľov – Vladimíra Daniša a jeho sestry Jany Danišovej ako záujmy ECAV.

Avšak aj to, čo sme videli po odvolaní konateľa B. Rybnikára v roku 2021 problémy z roku 2014 až príliš nápadne pripomínalo. Bývalý konateľ konal v mene spoločnosti aj po jeho odvolaní (!), pečiatku spoločnosti odovzdal až po 2 mesiacoch, účtovníctvo za obdobie 2015 – 2019 odovzdal novým konateľom bez hesla (čiže nepoužiteľné), pričom odovzdanie profesionálne sformátovaného firemného počítača bez zakúpeného SW a bez akýchkoľvek dát, tiež vyvoláva veľa pochybností.

Prvý problém vidíme v tom, že tieto záležitosti neboli v predloženej správe vôbec uvedené a evanjelická verejnosť sa o nich mohla dozvedieť iba z diskusie na Synode resp. z médií. Druhým problémom je to, že takéto svojvoľné konanie bývalého konateľa ostalo bez postihu. To je znásobené aj tým, že Branislav Rybnikár je zároveň členom generálneho presbyterstva, a teda akceptovanie takýchto spôsobov vrhá tieň na celý tento orgán, a vlastne aj na celú cirkev! Nezaregistrovali sme žiaden podnet na disciplinárne stíhanie alebo výzvu, aby sa tejto funkcie vzdal!

Profesionálne sformátovaný notebook odovzdal práve „zamestnanec“ V. Daniš, ktorého Branislav Rybnikár zamestnal v Reformate aj napriek tomu, že proti tejto spoločnosti V. Daniš vedie dva súdne spory! Tento absurdný krok obhajoval na Synode 2020 aj generálny biskup Ivan Eľko:

On tam robí majstra. ktorý tam dáva pozor na jedného Róma, aby pozametal a prenesie mech cementu. Alebo čosi. On neprichádza do činenia so žiadnymi papiermi ani peniazmi.

Lenže aj v tomto prípade Ivan Eľko znova vedome či nevedome klamal – hoci z ECAV do Reformaty je to len „na skok“. Súčasní konatelia totiž konštatovali, že nechápali prečo v priestoroch Reformaty až tak veľa času trávil V. Cipciar, oproti ktorému sedel práve V. Daniš! Takže žiaden Róm, žiaden cement, ale naopak pridelený firemný notebook a kancelárska práca, kde sa predpokladá prístup k všetkým dostupným informáciám!

Aj preto, je pre nás nepochopiteľné prečo proces odovzdávania účtovnej a konateľskej agendy noví konatelia do správy o Reformate neuviedli. Nevieme čo všetko B. Rybnikár odovzdal či neodovzdal resp. kedy to odovzdal. Avšak aj z toho mála, čo sme sa z iných zdrojov dozvedeli môžeme konanie B. Rybnikára hodnotiť ako neprofesionálne, neetické až protiprávne!

Staronová pasportizácia

Predložená správa bola na Synode hodnotená ako prelomová resp. vyčerpávajúca, pričom veľa superlatívov smerovalo najmä k časti pasportizácie majetku. To však svedčí o mimoriadnej povrchnosti tých, ktorí túto správu takto predložili a hodnotili, pretože súčasné vedenie Reformaty žiaden nový súpis majetku nezostavilo.

Predkladatelia aj synodáli sa snažili vytvoriť dojem, že (údajne) prvýkrát bol zostavený súpis majetku, ktorý spravuje spoločnosť Reformata. Avšak ako sami v správe uvádzajú, uvedený zoznam majetku je prevzatý zo Zmluvy o správe majetku z roku 2017, konkrétne z prílohy č. 1, 2 a 3! A teda každý kto vie čítať s porozumením musí pochopiť, že súpis majetku, ktorý Reformata spravuje bol zostavený už v roku 2017, kedy sa podpisovala nová Zmluva o správe majetku.

To čo pridali noví konatelia T. Hyben a P. Gärtner, bola len vizuálna podoba toho zoznamu – fotodokumentácia objektov doplnená o snímky z katastra a vyznačenie objektov. Lenže túto „prácu“ by kľudne zvládol aj brigádnik – študent univerzity za cca týždeň. Aby bolo jasné – nespochybňujeme prínos tejto aktivity, lenže konatelia sa mali venovať iným, podstatne dôležitejším veciam, ktoré v správe chýbajú! Táto „vizuálna verzia“ zoznamu majetku z roku 2017 totiž zaberá zhruba polovicu z celkovo 100 stranovej správy!

Čo sa riešilo, aj keď nie veľmi dôsledne …

V druhej časti správy je možné nájsť informáciu o právnych analýzach resp. priamo o súdnych sporoch, ktoré vedie spoločnosť Reformata. Ale aj tu sa občas konatelia chvália cudzím perím, čo platí napr. pre vyhraný súdny spor s jedným z nájomníkov, v ktorom ale celé dôkazné bremeno pripravoval ešte Štefan Sabol. Sme veľmi potešení tým, že sa nám v roku 2018 podarilo tak dobre zdokumentovať skutkový stav a pripraviť tak kvalitnú žalobu, že nájomcovi hneď na prvom pojednávaní neostávalo nič iné, len tieto argumenty uznať a podpísať (s už novými konateľmi) mimosúdnu dohodu, okrem iného, aj o vyprataní bytu. Blahoželáme!

Ako alibistický je možné označiť aj postoj súčasných konateľov k tzv. pochybnej nájomnej zmluve (ktorú vytiahol Ivan Eľko na Synode 2020), kde iba nepriamo naznačujú, že originál tejto zmluvy vlastne ani neexistuje. Akoby sa báli či nechceli priamo povedať, že to čím argumentuje (a na Synode máva) Ivan Eľko je iba pochybná a nekvalitná kópia, o ktorej nič nevedia ani jej údajní signatári za ECAV – Miloš Klátik a Pavel Delinga! A teda aj napriek tomu, že generálny biskup Ivan Eľko musel vedieť, že originál tejto zmluvy neexistuje, dva roky ju používal na to, aby účelovým spochybnením výsledkov Daňovej kontroly manipuloval evanjelickú verejnosť!

Táto pochybná (a podľa nášho názoru neplatná) zmluva dokonca predstavuje jeden z kľúčových dokumentov v priloženej právnej analýze daňovej kontroly. Niet divu, že výsledkom takéhoto toxického mixu je viac ako zvláštne uznesenie, v ktorom sa už nemajú stíhať len konatelia spoločnosti v kontrolovanom období 2012 až 2014 (Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár), ale aj Dagmar Valovičová a Štefan Sabol! Teda nielen tí, čo sú za tieto netransparentné a špekulatívne transakcie zodpovední, ale aj tí, čo na tieto problémy poukázali!

Celý prípad sa tak nakoniec môže dostať do úplne absurdného stavu, kedy cirkev dotovaná štátom bude žalovať vlastných členov, ktorí poukázali na to, že tá istá cirkev sa cez svoju spoločnosť vyhýba plateniu daní štátu. Z pohľadu charakteru a verejnej mienky to bude nepochybne veľmi zaujímavý súdny spor!

Takéto nemorálne a absurdné správanie poukazuje na to, že Evanjelická cirkev sa pod súčasným vedením vymyká všeobecne dodržiavaným štandardom, a to dokonca aj tým, ktoré poznáme zo sveta. Je veľká škoda, že cirkev namiesto toho aby šla príkladom, celému Slovensku ukazuje ako sa to robiť nemá!

Z káuz, na ktoré poukázala synodálna komisia sa v správe spomína napr. kauza nevyužitia deregulačného zákona, kde konštatuje, že sa tento problém sú zodpovední práve bývalí konatelia Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár. Konštatuje tiež to, že toto zanedbanie pri správe zvereného majetku aj dnes spoločnosti prináša značné straty. Len na upresnenie, správa synodálnej komisie z roku 2019 hovorí pri tejto kauze o strate 90 000 tis. Eur, ktorá sa logicky každý rok zvyšuje.

Predložená správa obsahuje aj právnu analýzu týkajúcu sa budovy na ul. Svoradova č.1. To je nepochybne pokrok oproti tomu, čo na Synode 2020 predviedli Ján Brozman a Ivan Eľko, ktorí ani po 20 mesiacoch od prijatia uznesenia nevedeli nič predložiť! Je však potrebné povedať, že od právnej analýzy problému po jeho vyriešenie problému je ešte veľmi dlhá cesta…

A čo sa neriešilo vôbec!

Ako sme už uviedli skôr nové vedenie Reformaty v správe neuvádza nič o tom, či sa snažili získať elektronickú formu účtovníctva za roky 2012 – 2014, o čo sa usiloval najmä bývalý konateľ Štefan Sabol. Práve táto elektronická forma vedenia účtovníctva by totiž mohla objasniť mnohé kauzy, ktoré dodnes trápia Evanjelickú cirkev augsburského vyznania. Vzhľadom k tomu, že konatelia sa samostatne zaoberali všetkými súdnymi spormi spoločnosti Reformata, je veľmi zvláštne, že práve o tomto súdnom spore sme sa v správe nič nedozvedeli! Tento postoj nových konateľov považujeme za profesionálne nezvládnutý, nesprávny a politicky motivovaný. Pretože ako sme už uviedli skôr, takéto konanie pri odovzdávaní agendy predstavuje precedens, ktorý je vysoko toxický a neakceptovateľný aj vo svete!

Z toho čo noví konatelia T. Hyben a P. Gärtner v správe uviedli vôbec nie je jasné či majú k dispozícií kompletné účtovníctvo od B. Rybnikára. A to sa netýka len jeho pôsobenia, pretože B. Rybnikár mal odovzdať všetko čo prevzal od Štefana Sabola, kde tento proces prebehol úplne štandardne. O to väčším prekvapením by bolo, ak by tieto dokumenty a dáta Branislav Rybnikár novým konateľom neodovzdal!

Ale to ani zďaleka nie je všetko. Nové vedenie Reformaty sa okrem vyššie uvedených problémov vo svojej správe úplne vyhlo ďalším, veľmi závažným témam:

  • Prenájmu bytu na Panenskej 25 Evanjelickej Diakonii, v ktorom sa nakoniec komerčne podnikalo! V správe synodálnej komisie sa uvádza, že potenciálny zisk z tejto činnosti mohol dosiahnuť až 45 000 Eur ročne!
  • Kde zmizlo 120 tis. Eur z účtu Beckovskej viesky, a kto je za to zodpovedný!
  • Výrazne predraženým investíciám pri oprave vily na Vlčkovej ulici resp. pri stavbe podkrovných bytov na Palisádach 46-48 (spolu predražené o viac ako 50 tis. Eur).
  • Nevyužívanie inflačnej doložky na Svoradove 1, čo Reformate nájomná zmluva umožňovala. Predpokladaná strata cca 50 000 Eur k roku 2019 (do konca zmluvy v roku 2028 táto hodnota dosiahne až 100 000 Eur)
  • Nájomná zmluva s osobou zo show-biznisu, kde kvôli nízkemu nájmu bol výnos z tohto bytu nižší o 37 000 € (dodatok k zmluve bol pôvodne na dobu neurčitú, čo je v rozpore so zmluvou medzi Reformatou a ECAV)
  • služobný byt V. Daniša, veľmi nízky nájom, kde strata oproti trhovému nájmu predstavuje 6 900 € ročne, za 7 rokov je to 48 000 €
  • služobné auto, nevýhodný operatívny leasing, aj pri rezerve cca 3 000 € na servis, strata predstavuje cca 15 000 €
  • predražená oprava dvoch bytov o cca 70 000 Eur, vzhľadom k navýšeniu pôvodného rozpočtu o 100%. Tieto byty sa opravovali už v čase keď bol konateľom spoločnosti Branislav Rybnikár, a jediným spoločníkom predsedníctvo ECAV v zastúpení Ján Brozman a Ivan Eľko.
  • obnova daňového konania – kedy tento proces začal, aké nové dôkazy boli predložené Daňovému úradu, a s akým výsledkom bol tento proces ukončený

Veľmi ústretovo v tomto zozname nespomíname potenciálny ušlý zisk (v porovnaní s trhovým nájmom) na Svoradove 1, ktorý predstavuje 120 tis. Eur ročne (zmluva je podpísaná na 20 rokov), vzhľadom k tomu, že noví konatelia spracovali aspoň právnu analýzu nevýhodnej zmluvy. Straty sa však doteraz vyriešiť nepodarilo…

Záver

Aj napriek niektorým parciálnym prínosom ako zásadný problém predloženej správy vidíme to, že noví konatelia sa nedokázali rázne a zásadovo postaviť k problémom spojenými s odovzdávaním agendy a účtovníctva od Branislava Rybnikára. Prečo?

Aj napriek tomu, že niektorým problémom sa nové vedenie Reformaty (prostredníctvom svojho právneho zástupcu) venuje, viacero závažných problémov, na ktoré poukázala synodálna komisia vôbec nerieši. Prečo?

Veľmi alibisticky a až nezdravo „tolerantne“ sa stavia k tzv. pochybnej nájomnej zmluve. Prečo? Komu to vyhovuje?

Konatelia popisujú problém so zatienením budovy na Svoradove 1 a konštatujú potenciálne straty vo výške cca 1 mil. Eur.  Poukazujú na bezprecedentné konanie Jána Brozmana a Ivana Eľka, ktorí podpísali vyhlásenie pre investora bez jeho prerokovania v cirkevných grémiách: ale ani tu nik nežiada disciplinárne konanie alebo vyvodenie osobnej  zodpovednosti? Prečo?!!!

Pretože im na cirkvi až tak veľmi nezáleží? Pretože im sú ich funkcie, ambície a cirkevná politika bližšie ako záujem ECAV? Veď výrok Martina Luthera, na ktorý sa na Synode odvolávali, „Pokoj ak je možný, ale pravda za každú cenu“ sa vďaka týmto „kompromisom“ ani zďaleka nenaplnil. Skôr to pripomína známe príslovie, „troška hryzkám, ale nie zas tak veľa, veď iba tak trochu“ …

Skutočný prínos predloženej správy je teda dramaticky menší ako synodálny „marketing“, ktorý je s ňou spojený. Zaujme skôr „reprezentatívnym“ znázornením cirkevných objektov, ale v skutočnosti veľa vecí vôbec nerieši resp. nedoťahuje. Vypracované právne analýzy sú síce nevyhnutným predpokladom na to, aby sa aspoň niečo riešilo, avšak niektoré sú už v tejto fáze spracované veľmi tendenčne. Zásadným problémom celej správy je však najmä to, čo (zrejme z politických dôvodov) vôbec nerieši a nespomína!

Naše hodnotenie predloženej správy: 30%

Od dvoch členov synodálnej komisie, a od „reformného krídla“ v orgánoch spoločnosti Reformata sme čakali oveľa viac. Najmä viac pravdy a menej politiky!

Jaroslav Mervart, bývalý člen dozornej rady spoločnosti Reformata, spol. s r. o.
Štefan Sabol, bývalý konateľ spoločnosti Reformata, spol. s r. o.

ilustračné foto: ECAV s vami