Reportáž zo Synody ECAV 2021

To, že v cirkvi zažívame snáď najhoršiu krízu dôvery v histórii, uviedli viacerí synodáli. Je nepochybne pozitívom, že niektorí synodáli to tentoraz dokázali nielen otvorene pomenovať a podložiť dôkazmi, ale zároveň aj požadovať rázne a dôsledné riešenie príčin tohto katastrofálneho stavu! Poukázali aj na priamy vzťah k projektu financovania cirkvi, v rámci ktorého vedenie cirkvi – ktoré nevie či nechce efektívne spravovať majetok v prospech ECAV – pýta ďalšie peniaze z cirkevných zborov! Z tých cirkevných zborov, ktoré často vedú účtovníctvo do posledného centu, zatiaľ čo vedenie ECAV, ktoré tieto príspevky požaduje, nie je schopné pomenovať a vyriešiť majetkové kauzy, ktoré stáli cirkev desiatky až stovky tisíc eur!

A ako keby toho už aj tak nebolo dosť, tak teraz ešte vychádza na povrch plytvanie a netransparentnosť aj v Evanjelickej diakonii! Nepochybne dobrou správou bola informácia o zmene konateľa spoločnosti Reformata, o ktorej na Synode informovala administrátorka generálneho dozorcu Renáta Vinczeová. Táto zmena sa udiala už skôr. Z pozície konateľa bol odvolaný Branislav Rybnikár a novými konateľmi spoločnosti sa stali Tomáš Hyben a Peter Gartner. Branislavovi Rybnikárovi bola viacerými synodálmi vytýkaná neobjektívnosť, čo podľa nich vyplývalo z toho, že bol osobným priateľom Vladimíra Daniša. Bola to však aj neprofesionalita či nekompetentnosť, neochota poskytnúť požadované údaje, neplnenie uznesení, resp. ich vykladanie spôsobom, ktoré sa vôbec nezhodovalo s pôvodným zámerom synody.

Zodpovednosť predsedníctva za výber konateľa

V tomto kontexte je vhodné pripomenúť otázku sestry farárky Kataríny Hudákovej z Liptovsko-oravského seniorátu na Synode 2020 v Ružomberku, ktorá sa pýtala, ako prebehlo výberové konanie na konateľa Reformaty. Táto otázka bola namieste, pretože už vtedy bolo zrejmé, že sa nepodarilo objasniť žiadnu zo závažných káuz a neboli splnené ani uznesenia Synody ECAV 2019! Ján Brozman vtedy potvrdil, že Branislava Rybnikára bez výberového konania do tejto funkcie menovalo predsedníctvo cirkvi. Na to sestra farárka odpovedala, že vzhľadom na tento netransparentný postup nesú ako predsedníctvo cirkvi za nomináciu Branislava Rybnikára pred cirkvou plnú zodpovednosť! Ján Brozman už rezignoval, a teda je na mieste otázka aj na Ivana Eľka, či je osobnú zodpovednosť pripravený vyvodiť aj on.

Tu by sme však chceli varovať pred prehnaným optimizmom, pretože aj na Synode 2021 sa ukázalo, že minimálne nie všetci si uvedomujú vážnosť situácie, do ktorej sme sa ako cirkev dostali. Prvým znamením, že niektorí synodáli veľmi na záujem ECAV nehľadia, resp. tento problém podceňujú, je skutočnosť, že predložený návrh na odvolanie Branislava Rybnikára z funkcie člena generálneho presbyterstva na Synode tesne neprešiel. To znamená, že napriek všetkým výhradám môže stále ako člen GP ovplyvňovať dianie v tejto spoločnosti, či už bude Reformata samostatná spoločnosť, alebo keď bude v rámci ECAV.

Na rozdiel od prvého návrhu na Synode prešiel návrh generálneho presbyterstva, ktorý predložil Ivan Eľko, a to na odvolanie generálneho právneho zástupcu Vladimíra Cipciara. K návrhu sa pripojili aj viacerí synodáli, keď poukazovali na obštrukcie, okrem iného aj vo vzťahu k zámeru riešiť situáciu v Evanjelickej diakonii. Keďže nedávno sa Vladimír Cipciar zviditeľnil aj kritikou odvodov do tzv. fondu zabezpečenia, tých dôvodov môže byť viac…

Beckovská Vieska ako posledné útočište?

V závere diskusie synodáli požadovali aj odvolanie Jána Brozmana ako osoby zodpovednej za správu Beckovskej Viesky. Návrh predložil senior Liptovsko-oravského seniorátu Stanislav Grega: „Synoda ECAV žiada GP odvolať brata Jána Brozmana z funkcie zástupcu ECAV v rade Kuratória BV na najbližšom rokovaní GP.“ Ani tento návrh však neprešiel, čo snáď ani nepotrebuje ďalší komentár… Najmä ak si to dáme do súladu s požiadavkou Martina Kováča, resp. dozornej rady spoločnosti Reformata, ktorá navrhla, aby budovy na Svoradovej 1 a 3 neboli presúvané do ECAV, ale aby boli súčasťou Beckovskej Viesky – kam vraj historicky patria! Synodáli však túto argumentáciu jednoznačne odmietli ako ničím nepodloženú a špekulatívnu a poukázali na to, že podobný návrh  Martin Kováč predložil už skôr, a to na Synode 2018!

No to nie je všetko. Veľmi podobné uznesenie bez akýchkoľvek podkladov navrhol aj Ján Brozman už na Synode 2016 v Prešove! Navrhoval zriadenie právneho subjektu pre správu majetku zakúpeného z finančných prostriedkov „Cirkev sebe, kde prípravou materiálu na schválenie malo byť poverené súčasné kuratórium Beckovskej Viesky. Vtedy tento návrh neprešiel aj vďaka vystúpeniu sestry Anny Drobnej a brata Dušana Vagaského, ktorí okrem iného poukázali na to, že zbierka „Cirkev sebe“ nemá nič spoločné s Beckovskou Vieskou! Niekomu na budovách na Svoradovej ulici veľmi záleží…

Z tohto pohľadu je teda možné lepšie pochopiť, prečo združenie HELP vstalo z prachu práve pred blížiacou sa Synodou a prečo sa kriticky vyjadruje k tým, ktorí konečne začali upratovať!

Ivan Eľko a dva byty

To, že predsedníctvo cirkvi, rovnako ako aj bývalý konateľ Reformaty Branislav Rybnikár hrajú iba divadlo, a uznesenia Synody 2019 týkajúce sa Reformaty arogantne ignorujú, bolo jasné už na Synode 2020. Viacerí synodáli tento prístup a tieto (ne)zodpovedné osoby už vtedy otvorene kritizovali. Predsedníctvo cirkvi, a to ako J. Brozman, tak aj Ivan Eľko zjavne všetko vsadili na jednu kartu, čo sa prejavilo ako v správe predsedníctva, tak aj vo vystúpeniach na Synode. Obhajoba Vladimíra Daniša, Jaroslava Mlynára a tiež Jany Danišovej sa však začala rúcať ako domček z karát. To sa prejavilo aj v zúfalom vystúpení Ivana Eľka, ktorý sa v závere snažil obhájiť svoju pozíciu aspoň tým, že predsa len niečo robia, keďže už opravili dva byty: „Tak by som bol rád, že toto si niekto si všimne, chlapci, vy ste totálne vedľa, všetko robíte zle, ale aspoň tie dva byty, chvála Pánu Bohu za ne.“ Zámer zakryť morálne zlyhanie investičnými akciami však nevyšiel. Na pochybné investície sme už skôr poukázali v článku „Tak sa to robí, milí moji…!“, avšak oprava týchto bytov mala dozvuky aj na septembrovej Synode 2021.

Nový konateľ Reformaty Tomáš Hyben vo svojom vystúpení poukázal na to, že prišli na toľko vecí, že sa im z toho krúti hlava. Všimol si aj rekonštrukciu dvoch bytov, ktoré spomínal Ivan Eľko, ktorá podľa neho bola vysoko predražená, keďže na ich opravu bolo investované 150 000 eur! V tejto súvislosti položil otázku, či to niekto po vecnej stránke vôbec kontroloval, keďže za túto sumu by tam podľa neho mali byť palisandrové obklady, luxusné vírivky a podobne! Žiadna kontrola sa však nekonala, faktúry sa zaúčtovali a zaplatili. Tento nezodpovedný prístup priamo súvisí s nesplnením uznesenia Synody 2019 č. 20-04 (Neoficiálne informácie zo Synody 2020), kde sa požadovalo zavedenie transparentného hospodárenia, výberových konaní a kontroly. Pri takejto „starostlivosti o majetok“ sa niet čo diviť, že peniaze v rozpočte ECAV chýbajú!

Synoda mieni, Rybnikár mení

To sa prejavilo už prvý deň pri kontrole uznesení, kde viacerí synodáli poukázali na to, že Branislav Rybnikár vôbec nepreveroval možnosť vymáhania pokuty zaplatenej daňovému úradu za roky 2012 – 2014 od Vladimíra Daniša a Jaroslav Mlynára, ale, naopak, nechal právnej kancelárii preveriť konanie a možnosť trestného stíhania bývalého konateľa Štefana Sabola! Tento nečestný a špekulatívny zámer Branislava Rybnikára však zjavne nevyšiel, keďže v odpovedi právnej kancelárie sa uvádza: „Dobrý deň, vážený Ing. Rybnikár, po analýze podkladov, ktoré ste nám poskytli na USB kľúči, sme dospeli k záveru, že z nich nevyplýva žiadna indícia, na základe ktorej by pán Sabol mohol a mal mať vedomosť o chýbajúcich dokladoch v čase vykonania daňovej kontroly.Branislav Rybnikár si tak svojvoľne pozmenil zadanie, ktoré dostal zo Synody, pričom tým pôvodným sa vôbec nezaoberal!

Aj podľa bývalého biskupa Slavomíra Sabola Branislav Rybnikár ako konateľ „zlyhal na plnej čiare“, čo sa týka i jeho zlyhania pri snahe o obnovu daňového konania.

Ivan Eľko bojuje s veternými mlynmi aj na Synode 2021

Po kritických vystúpeniach viacerých synodálov na adresu (v tom čase už bývalého) konateľa Reformaty Branislava Rybnikára sa obhájiť jeho konanie, ale aj prístup Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára (znova) pokúsil generálny biskup Ivan Eľko. Dôvodom neskorého podania žiadosti na obnovu daňového konania bola vraj oprava chýb v účtovníctve po roku 2015. Okrem toho, že to nepodložil žiadnymi dôkazmi, je táto argumentácia neprofesionálna a zavádzajúca, pretože daňový úrad kontroloval roky 2012 – 2014, a tých by sa týkala aj prípadná obnova daňového konania! A keď mal generálny biskup obavy, aby daňový úrad neprišiel na niečo iné, tak prečo obhajuje konateľa, ktorý „pustil k vode“ súdny spor o vydanie elektronickej formy účtovníctva, o čom ako člen predsedníctva ECAV musel vedieť! Práve ten súdny spor, ktorý  mohol definitívne vyjasniť situáciu práve v kontrolovaných rokoch 2012 – 2014!

Následne Ivan Eľko dokonale predviedol hru, ako urobiť z komára somára. Objavenie nájomnej zmluvy a (zbabranú) obnovu daňového konania totiž prezentoval ako zázračný prútik, ktorý mohol jediným švihnutím vyriešiť všetky problémy spoločnosti Reformata: „Kebyže tento papier je daňovej kontrole predložený, tá pokuta, teda to dodanenie by nebolo, nebola by pokuta, nebolo by ani penále, nebolo by tých slávnych 70 000, ktoré sme akoby vyhodili len tak, no a z ktorých sa potom politicky profitovalo, lebo na základe tohto daňového doplatku, pokuty a penále tuná bolo potom škandalizovaných roky celý rad ľudí…

Čo sa babe chcelo, to sa babe snilo“ – mohli by sme povedať. A tak je to aj s tým čarovným prútikom. Zmluva o správe majetku ECAV bola podpísaná 29. 3. 2007 a bola platná do 31. 12. 2014. Ešte dňa 28. 5. 2013 podpísali Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár s vedením ECAV Dodatok č. 1 k Zmluve o správe majetku cirkvi. Z toho jasne vyplýva, že od roku 2012 do roku 2014, ktoré kontroloval daňový úrad, bola platná práve táto zmluva. Aký teda mala zmysel a na čo sa vzťahovala nájomná zmluva podpísaná dňa 10. 1. 2012, ktorú Ivan Eľko zjavne považuje za univerzálne riešenie všetkých problémov?! Keď dňa 28. 5. 2013 Vladimír Daniš a Jaroslav Mlynár podpisujú spomínaný Dodatok č. 1? To chceme klamať a zavádzať aj daňový úrad a štát, ako to už v tejto cirkvi býva zvykom?

Považujeme však za veľmi dôležité zdôrazniť, že daňová kontrola sa ani zďaleka nezaoberala len problematikou odpisov a v rozhodnutiach daňového úradu je konštatovaných veľa ďalších závažných nedostatkov, na čo poukázali aj niektorí synodáli. O tom, že doteraz nebola vysvetlená žiadna z majetkových káuz, na ktoré poukázala správa synodálnej komisie, ani nehovoriac!

Nič sa narieši a pribúdajú nové kauzy!

Diskusia k správe majetku pokračovala aj na druhý deň, a to s podstatne väčšou intenzitou. Synodál Andrej Kubinský kriticky zhodnotil prácu predsedníctva cirkvi a generálneho presbyterstva, ktoré podľa neho uzneseniam Synody z Ružomberku nevenujú žiadnu pozornosť. Generálny biskup podľa neho zľahčuje tento problém. Nedostatky sa neodstraňujú, pretože takmer všetci, ktorí podporovali Daniša (a podieľali na hostine, ktorá sa diala na cirkevnom majetku), sú dnes vo funkciách a nemajú záujem to riešiť!

Podľa Andreja Kubinského sa problémy spojené s Reformatou neriešia, a tým ranu neustále rozjatrujeme. Namiesto toho, aby sme to dotiahli do konca a uzavreli – aby sa rana mohla konečne hojiť, sa neustále zväčšuje a hnisá ďalej. V tejto súvislosti poukázal aj na nové kauzy spojené s Evanjelickou diakoniou. Výsledkom je nedôvera, keďže vedenie cirkvi nezvláda hospodárenie a hovorí o tom, že treba prispievať, ale kto naučí vedenie cirkvi a generálne presbyterstvo, aby hospodárilo s majetkom tak, ako sa patrí?!

Následne vystúpila Renáta Vinczeová, ktorá zopakovala, že nastali zmeny, brat Rybnikár bol odvolaný a boli zvolení noví konatelia. Potvrdila, že Branislav Rybnikár nemal záujem o riešenie uznesení, nepredkladal správy… Vyjadrila záujem to zmeniť a prisľúbila, že viac informácií bude odprezentovaných na ďalšej Synode, chce to podľa nej viac času…

Prosím ťa, hovor už pravdu!

Na opakované zavádzanie synodálov zo strany Ivana Eľka veľmi dôrazne poukázal senior Tatranského seniorátu Jaroslav Matys, keď generálneho biskupa vyzval, aby konečne „hovoril pravdu“! Poukázal na to, že ohovárať v podstate znamená klamať na niekoho, a celú predchádzajúcu správu označil za obhajobu tých, ktorí nás do tohto stavu priviedli. Vyjadrenie Ivana Eľka, že dodanenie a pokuta boli spôsobené len odpismi, označil za klamstvo, čo jasne vyplýva zo správy synodálnej komisie. Takéto konanie, ktoré popiera preukázateľné fakty a manipuluje s verejnou mienkou, je podľa neho neprípustné!

Senior Jaroslav Matys spomenul aj druhý, podobný prípad, keď Ivan Eľko na stretnutí s predsedníctvami zborov Východného dištriktu začal  obhajovať Vladimíra Daniša a tvrdil, že v rokoch 2015 – 2017 Reformata do ECAV neodviedla nič. Znova odporučil generálnemu biskupovi prečítať si správu synodálnej komisie, resp. preukázať, že uzávery tejto správy nie sú pravdivé: „Keď nemáš informácie, nehovor a neklam, lebo sa tu polarizujeme, ľudia ti chcú veriť, ale iní ti už nebudú veriť, na čo je to dobré?“ V závere svojho vystúpenia Jaroslav Matys vyslovil želanie, aby sa so spoločnými prostriedkami nakladalo efektívne a čestne: „Zbory vedú svoje majetky v poriadku, čo sa seniorátov týka, neviem o nejakej kauze, dištrikty sa môžu pohádať, kam dať peniaze, ale snažia sa čestne, a my tu na oficialite cirkvi nemôžeme, v Reformate nemôžeme? Prosím ťa, hovor už pravdu!

Reakcia Ivana Eľka na seba nenechala dlho čakať a hneď v úvode svojho vystúpenia sa Jaroslava Matysa opýtal, či si myslí, že úmyselne klame. Ten mu odvetil, že nevie (či úmyselne), ale nehovorí pravdu. Ivan Eľko sa následne začal vyhovárať na to, že nevýhodné zmluvy v Reformate boli podpísané už skôr, a to, že Reformata nemá dostatočný výtlak, tiež nie je to problém posledných dvoch rokov. To je však sprostý alibizmus, keďže stav v hospodárení Reformaty sa za posledné dva roky zhoršil a predsedníctvo cirkvi nedokázalo za dva roky predložiť ani zoznam prehodnocovaných zmlúv s návrhom opatrení! A to napriek tomu, že to nebola len povinnosť konateľa, povinného konať s odbornou starostlivosťou, ale aj úloha zo Synody 2019!

Svoje tvrdenie na stretnutí s predsedníctvami zborov Východného dištriktu „vysvetlil“ tým, že sa vraj predtým aj potom pýtal hlavnej ekonómky Marty Stašiniakovej a tiež Kataríny Korvínovej, „čím prispieva Reformata do nášho spoločného finančného systému“. Je zvláštne, že v obidvoch prípadoch dostal vraj veľmi podobnú odpoveď: „To sa asi nedá, asi ničím.“ Či sa naozaj pýtal a akú otázku v skutočnosti položil a akú odpoveď naozaj dostal, nevieme. Ale nerozumieme tomu, prečo si namiesto „chodbových rečí“ tieto údaje ako generálny biskup, člen generálneho predsedníctva a presbyterstva ECAV, oficiálne nevyžiadal od riaditeľa GBÚ, resp. od konateľa Reformaty. Vieme však, že na stretnutí predsedníctiev Východného dištriktu klamal, zrejme so zámerom, aby vytvoril dojem, že žiadna iná možnosť ako pýtať peniaze zo zborov neexistuje. A vyhovárať sa vo všeobecnosti, a ešte k tomu na dve pracovníčky GBÚ, resp. Reformaty, považujeme za primitívne a nehodné generálneho biskupa!

Ani pomerne ostré vystúpenie Jaroslava Matysa však Ivana Eľka nezastavilo a synodálov bez ostychu a bázne pred Bohom klamal ďalej! Zatiaľ čo na stretnutí predsedníctiev VD uviedol, že Reformata do finančného systému ECAV neprispieva ničím, tentoraz svoje tvrdenie ešte rozšíril, keď povedal: „Za roky 2015 až 2021 je Reformata dlžná cirkvi 220 tis. eur. Túto dlžobu sme nevyprodukovali za tento rok ani od posledných volieb, ona tam bola v tej excel tabuľke narátaná od roku 2015… Ja som o tomto nikdy nepočul rozprávať, že Reformata tvorí dlh voči ECAV, teda nie že ona je nejakým prínosom, ale ona je dlžníkom ECAV.

To, aké zdroje Reformata odviedla do ECAV v období rokov 2015 – 2018, sme uviedli už skôr v článku Nehanebné klamstvo. Išlo o niekoľkonásobne vyššiu sumu, ako to bolo do roku 2014 za V. Daniša, a tiež v porovnaní s tým, čo nasledovalo po výmene konateľov v roku 2019! Čo sa týka údajného dlhu, Reformata od roku 2015 dlh netvorila a svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy pravidelne splácala. Prvýkrát ostala dlžná ECAV po tom, ako musela daňovému úradu zaplatiť pokutu 72 000 eur! Zvyšok sumy, ktorú uviedol Ivan Eľko, je teda dlh, ktorý vznikol za pôsobenia Branislava Rybnikára a generálneho predsedníctva ECAV, ktorého členom je Ivan Eľko! Tvrdenie, že tento dlh vznikal od roku 2015, je teda hrubým zavádzaním a účelovým manipulovaním evanjelickej verejnosti!

Generálny biskup Ivan Eľko, odstúpte!

Každé klamstvo predstavuje zvyčajne veľmi krehkú konštrukciu, a teda o čím väčšie klamstvo ide, tým skôr spadne. Hovorí sa tomu často aj tak, že stojí na hlinených nohách. Tak to nepochybne bolo aj v tomto prípade, a teda nebolo žiadúce, aby tam vystúpil niekto, kto by to spochybnil dvomi vetami tak, že tento podvod na synodálov vyjde najavo. Zrejme aj preto neprešiel návrh Jaroslava Matysa, aby mal možnosť sa vyjadriť bývalý konateľ Reformaty Štefan Sabol, ktorý bol na Synode prítomný. Tento návrh získal len 19 hlasov, a zaujímavé by bolo vedieť, ako hlasoval Ivan Eľko. Ak by bol chlap a stál si za svojím tvrdením, tak prečo návrh Jaroslava Matysa nepodporil? Svoj charakter ukázali aj páni Žilinčík a Jančo vo vedení Synody, ktorí následne vytrvalo ignorovali aj zámer Jaroslava Mervarta prihlásiť sa do diskusie, o čom nedali ani hlasovať. Majú strach a boja sa konfrontácie alebo boja sa pravdy? Lenže potom je to len otázka času, pretože pravdu neumlčia! A už vôbec nie v cirkvi!

Ešte raz si pripomeňme fakty, ktoré nik nespochybnil. Za roky 2015 − 2018 spoločnosť Reformata vytvorila zdroje vo výške 255 198 eur (to je slovami Ivana Eľka „výtlak“ tejto firmy). To je v prepočte na rok 6-krát viac, aký „výtlak“ táto firma dosahovala v rokoch 2004 2014! Vzhľadom na to, že za pochybenia bývalých konateľov v rokoch 2012 − 2014 musela Reformata zaplatiť daňovému úradu dorubenie dane a pokutu vo výške 72 835,62 eur, do ECAV v rokoch 2015 – 2018 Reformata reálne odviedla sumu 182 364,05 eur. A to sme ešte nespomenuli vyhraný súdny spor na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý sa týkal odškodnenia za majetkovú škodu spôsobenú zákonom o regulovanom nájomnom, kde na základe tohto rozhodnutia zo dňa 9. 1. 2018 bolo na bankový účet ECAV prevedené 356 364 eur. Spolu teda na bankový účet ECAV za roky 2015 – 2018 bola pripísaná suma 538 728 eur.

To sú preukázateľné fakty. A teraz si ich ešte raz porovnajte s tvrdením Ivana Eľka, že „Reformata tvorí dlh voči ECAV, teda nie že ona je nejakým prínosom, ale ona je dlžníkom ECAV“. Tak sa manipulujú synodáli! Tak sa v podaní generálneho biskupa v ECAV klame!

Jaroslav Matys mal teda pravdu, keď povedal, že takýmito zavádzajúcimi vyjadreniami a klamstvami generálny biskup Ivan Eľko Evanjelickú cirkev polarizuje a ničí. Cirkev sa nachádza v úpadku a kríze dôvery, ktorá v podstate ovplyvňuje všetky jej aktivity. Podľa nášho názoru však Ivan Eľko veľmi dobre vie, koho obhajuje a prečo! Lenže to už nie je ďalej udržateľné, pretože hlavným zámerom nielen generálneho biskupa, ale celého vedenia ECAV má byť zastupovanie záujmov ECAV, a nie niektorých záujmových skupín!

Sme toho názoru, že Ivan Eľko takýmto zavádzaním synodálov a evanjelickej verejnosti dehonestuje funkciu generálneho biskupa a výrazným spôsobom poškodzuje dobré meno Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku! Aj preto Ivana Eľka vyzývame, aby vyvodil zodpovednosť za všetky vyššie uvedené kauzy a vyjadrenia a odstúpil. To prospeje najmä ECAV, ale zároveň to prospeje i jemu samému. Pretože slovo Božie nás pred takýmto konaním jasne varuje slovami Božieho služobníka Dávida:

Bezbožný má v srdci slová neprávosti, niet pri ňom bázne pred Bohom. Lebo sám sebe príliš lichotí, než aby odhalil svoju neprávosť a nenávidel ju. Slová jeho úst sú neprávosť a klam, prestal múdro a dobre konať. Na svojom lôžku snuje neprávosť, na nedobrú cestu sa postavil, zlého sa neštíti.“ (Žalm 36, 2 – 5)

Jaroslav Mervart a Štefan Sabol
účastníci prvej aj druhej Synody 2021 v Trenčianskych Tepliciach