Bratia a sestry,

snažili sme sa pre vás z dostupných zdrojov a informácií zrekonštruovať, ako boli predkladané a pripomienkované jednotlivé návrhy. Dôraz je skôr na zachytenie presného obsahu predkladaných informácií, pokiaľ ide o presné podanie textov, počkajte si na oficiálnu verziu. Ak sa nám podarí získať, resp. spracovať ďalšie informácie, tento materiál budeme postupne aktualizovať.

Aktualizácia 22. novembra 2020: Doplnenie termínov platieb

Na úvod uvádzame, že nebol schválený návrh zákona o disciplinárnych postihoch a nebol zrušený Osobitný senát Generálneho súdu. Bol schválený návrh na zrušenie spoločnosti Reformata, ktorá má byť zaradená pod Generálny biskupský úrad.

Reforma” financovania

Návrh P. Mihoč: Paragraf 4: Výšku príspevku CZ pre nasledujúci kalendárny rok určí Synoda.
schválené

Mihoč: pozmeňujúci návrh: každý CZ poskytuje duchovnému bývanie bezodplatne…
neschválené

Úprava č. 1: finančný príspevok podľa tohto zákona je finančná čiastka zaslaná na účet fondu v rovnomerných štvrťročných splátkach 28.2, 31.5, 31.8 a 30.11 príslušného kalendárneho roka.
Úprava č. 2: nezaslaný príspevok je taký príspevok, ktorý zbor neposlal na účet fondu ani po upomienke do 30 dní po splatnosti
schválené

Zákon o financovaní s pripomienkami bol schválený

Návrh R. Vinczeovej: bol odhlasovaný príspevok do fondu (no aby nevznikol dojem, že ten nahrádza všetky doterajšie príspevky), v zákone však musí byť jednoznačne uvedené, že je potrebné platiť všetky tri príspevky:

Paragraf 9, odstavec 2: Cirkevné zbory platia

 • seniorátny príspevok, ktorého výšku schvaľuje seniorátny konvent,
 • dištriktuálny príspevok, ktorého výšku schvaľuje dištriktuálny konvent,
 • príspevok do fondu cirkevného zabezpečenia ECAV, ktorého výšku určuje výšku Synoda.

Zmena bodu 4: Príspevky sa platia podľa počtu členov uvedených v schematizme k 31.12. minulého roku.
schválené

Synoda v súlade s paragrafom 4. ústavného zákona o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV schvaľuje nasledujúci model cirkevných príspevkov do fondu finančného zabezpečenia ECAV pre rok 2020-21

Cirkevný zbor prispieva do fondu čiastkou, ktorá je sumou položiek

 • poplatok vo výške minimálnej mzdy za obsadené kňazské miesto,
 • poplatok vo výške polovice minimálnej mzdy za neobsadené kňazské miesto,
 • poplatok vo výške 0,65 % z mesačnej mzdy (?) ročne na člena CZ,
 • poplatok vo výške 3 % z príjmov CZ, riadok 9 výkazu o hospodárení, okrem príjmov z dotácií, predaja majetku a poskytnutých, resp. refundovaných pôžičiek … (text pokračuje upresnením)

Sumu minimálnej mzdy na každý kalendárny rok ustanovuje vláda SR…
schválenie modelu financovania po „vyčerpávajúcej diskusii“, pomerne tesne

V priebehu diskusie bola pomerne rozsiahla časť venovaná sankciám, v štýle: “sankcie musia byť, sankcie sú potrebné”, resp. “Tlak (na zbory) a sankcie sú nevyhnutné”. Ak bude mať farár (resp. predsedníctvo) s odvodom problém, bude to riešiť GP. Odzneli aj názory (T. Hyben), že “neúspešným” farárom bude potrebné dohovoriť, aby viac vplývali na svojich veriacich!  Nasledoval výsmech výroku, ktorý sa na Synode kvôli procedurálnym obštrukciám nepodarilo presadiť: “Vzhľadom k tomu, že všetka moc pochádza z CZ zborov, treba začať (s výberom) práve tam!

Poznámka: Tí evanjelici, ktorí vedia, prečo sú evanjelikmi, by sa mali v tomto kontexte nad budúcnosťou ECAV viac než vážne zamyslieť.

Prerokovanie správy predsedníctva ECAV

Rozsiahla diskusia vznikla k správe predsedníctva a tiež k správe spoločnosti Reformata. Zrejme kvôli reakciám na obidve tieto správy, ktoré pripravili a do zborov ešte pred Synodou zaslali členovia Asociácie slobodných zborov, bolo niektorými synodálmi navrhnuté nižšie uvedené uznesenie. Bolo prijaté po diskusnom príspevku Tomáša Hybena, ktorý najskôr pochválil vedenie cirkvi, ako vedie túto cirkev v ťažkých časoch vzhľadom k tomu, čo si dovoľuje AsloZ, Lutherus a títo ľudia všeobecne. Navrhuje to riešiť disciplinárne, “aby sme konečne tejto bande ukázali, kde je ich miesto”! To, že tento výrok v slušnej spoločnosti, nie to ešte v cirkvi, nemá čo hľadať, asi netreba hovoriť. Ale rovnako veľkým prekvapením je aj to, že nik z prítomných biskupov či duchovných tohto pána ani nenapomenul. To je asi tá ich nová kultúra, to “nové” evanjelium pre moderného človeka!

Následne T. Hyben spolu s Gregom, Damankošom a Pankuchom navrhli uznesenie, že „Synoda vyjadruje pohoršenie nad konaním Jaroslava Mervarta, Miroslava Klimu a Imricha Lukáča, ktorí svojimi aktivitami v AsloZ zavádzajú evanjelickú verejnosť, ohovárajú cirkevných predstaviteľov a spochybňujú cirkevné grémiá. Žiadajú generálneho žalobcu o preskúmanie, či tieto aktivity nie sú disciplinárnym previnením. GPZ má tiež konať proti všetkým členom cirkvi, ktorí sa dopúšťajú disciplinárneho previnenia rozbíjania jednoty cirkvi”.

Na presný text uznesenia si musíme počkať, ale nič to nemení na tom, že je neskutočnou hanbou prítomných evanjelických farárov to, že požadujú disciplinárne stíhanie tých,

 • s ktorými sa, podľa “vzoru” generálneho biskupa, na danú tému ešte ani nerozprávali, hoci slovo Božie všetkých v zbore, a zvlášť farárov, vedie k tomu, aby prípadné spory riešili kresťanským spôsobom (Mt 18, 15 – 18),
 • ktorí požadujú objasnenie majetkových káuz, kvôli ktorým cirkev prišla o desiatky tisíc eur,
 • ktorí žiadajú opakovanie volieb, ktoré požadujú za nemorálne a zmanipulované,
 • ktorí presadzujú jednotu v Kristovi, nie v prikrývaní nevyznaných hriechov.

Je zvlášť hanbou pre M. Damankoša, že napriek tomu, že evidentne neboli splnené uznesenia z minulej Synody, ktoré predložil na Synode 2019 v mene synodálnej Komisie, tak namiesto toho, aby dôsledne vyžadoval ich splnenie, sa obrátil proti svojim kolegom z Komisie a žiada ich potrestanie. Zrejme za to, že oni svojim názorom a snahe pomôcť ECAV zostali verní!

Aktualizácia 19. 10. 2020

Informácia o výsledku volieb:

 • Komisia pre farárske skúšky: Peter Mihoč
 • Komisia pre kaplánske skúšky: Peter Mihoč
 • Predseda Generálneho hospodárskeho výboru: Marián Damankoš
 • Mediálny výbor: Jana Nunvářová
 • Predsedníčka revíznej komisie: Zuzana Kubačková

Členovia Generálneho presbyterstva:

 • Slavomír Sabol – zvolený
 • Roman Porubän – zvolený v druhom kole (neprešla K. Hudáková)
 • Náhradný člen GP: Jaroslav Petro

Členovia generálnych súdov ECAV na Slovensku:

 • riadny člen Marián Krivuš
 • náhradní členovia – Zuzana Moncoľová, Jarmila Balogová
 • Generálny právny zástupca: Vladimír Cipciar

Aktualizácia 22. 10. 2020

Uznesenia prijaté k spoločnosti Reformata

Návrh na uznesenie R1 (M. Damankoš)
Synoda ECAV vyjadruje nespokojnosť s odpočtom plnenia uznesení č. 20- 04 -05 -06.
schválené

Čitateľom webových stránok ASloZ prinášame aj plné znenie tých uznesení, ktoré súviseli s odporúčaním synodálnej Komisie na prešetrenie podnikania spoločnosti Reformata a ktoré boli prijaté na Synode 2019 v Prešove

Nesplnené uznesenia zo Synody 2019:

Uznesenie 20-04
Synoda ECAV odporúča orgánom ECAV v pôsobnosti VZ zachovať/do vyriešenia otázky optimalizácie správy majetku ECAV/spoločnosť Reformata, spol. s r.o. v kontexte pôvodného zámeru: čo najlepšie, najefektívnejšie, najekonomickejšie a najvýhodnejšie nielen spravovať, ale aj zhodnocovať majetok. A to uplatnením štandardných metód riadenia firmy, ako sú výberové konania, transparentné vedenie účtovníctva, externé audity odborne spôsobilými osobami, nezávislá a profesionálna kontrola, definovanie kompetencií (finančných, investičných, manažérskych) a zodpovedností pre konateľov a ich dodržiavanie.

Uznesenie 20-05
Synoda ECAV na Slovensku žiada vedenie spoločnosti Reformata spol. s r.o.
a)  prehodnotiť všetky nájomné zmluvy týkajúce sa bytov a všetky zmluvy o prenájme nebytových priestorov, v ktorých vystupuje ako prenajímateľ REFORMATA spol. s r.o., ECAV.
b)  zosúladiť všetky interné smernice, ktoré boli vydané firmou REFORMATA, spol. s r.o., resp. ECAV s právnymi predpismi SR.

Uznesenie 20-06
Synoda ECAV na Slovensku odporúča orgánom ECAV vpôsobnosti VZ zistiť právne možnosti vymáhania sumy za sankcie vyrúbené Daňovým úradom vo výške 31.164 € od zodpovedných členov orgánov spoločnosti REFORMATA, spol. s.r.o.v období kontrolovanom daňovým úradom.

___________

Návrh na uznesenie R2 (M. Damankoš)
Synoda požaduje od predsedníctva ECAV (ako VZ spoločnosti) Reformata,

 1. podniknúť opatrenia na zrušenie a likvidáciu spoločnosti Reformata v termíne marec 2021
 2. následne zaradiť správu majetku, ktorý je v súčasnosti spravovaný spoločnosťou Reformata, do novovytvoreného strediska správy majetku ECAV pri GBU
 3. pripraviť správu o zrealizovaných právnych a ekonomických krokoch na rokovanie Synody 2021

schválené

Návrh na uznesenie R3 (P. Gärtner)
Synoda ECAV požaduje od predsedníctva cirkvi, ako od Valného zhromaždenia spoločnosti Reformata

 • odvolať B. Rybnikára z funkcie konateľa spoločnosti
 • vypísať transparentné výberové konanie na pozíciu konateľa spoločnosti do 31. 10. 2020

nebolo schválené

Komentár Asociácie slobodných zborov:

Kritika Asociácie, či už pred Synodou, alebo na nej, sa do veľkej miery zakladala na tom, že neexistuje vecná báza pre tvrdenia ASloZ. V správe predsedníctva (I. Eľko a J. Brozman) bolo uvedené: “Nemáme tu totiž do činenia s vecou racionálnou, vyargumentovateľnou, ale úplne iracionálnou, vykonštruovanou.” Takéto a podobné tvrdenia sme už vysvetlili (a vyvrátili) v odpovedi ASloZ na správu predsedníctva ECAV.

Na základe vyššie uvedeného prijatého uznesenia je však zjavné, že názor Asociácie prevážil aj na Synode, keď za uznesenie R1, podľa našich informácií, hlasovalo až 43 synodálov (z 52?). Zrejme aj oni zistili, že snaha zakryť také hrubé zlyhania v spoločnosti Reformata do roku 2014 je jednoducho neudržateľná, rovnako ako “argumenty” predsedníctva cirkvi a konateľa B. Rybnikára, ktorý len tesne unikol odvolaniu z funkcie konateľa, a aj to zrejme len preto, že už bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti.

Tento pozitívny vývoj v Asociácii určite vítame, avšak bolo by chybou sa domnievať, že zo strany väčšiny synodálov sme svedkami “zmeny myslenia” či, viac biblicky povedané, pokánia. Skôr sa dá povedať, že iná cesta už nebola a že boli do tejto pozície dotlačení. To potvrdzuje aj prijaté uznesenie o zámere disciplinárne potrestať autorov odpovede na správu predsedníctva ECAV, a to Jaroslava Mervarta, Imricha Lukáča a Miroslava Klimu, ktorí však svoj  názor na kauzy spojené so spoločnosťou Reformata meniť nemuseli. Aj napriek tomu, že zámer predsedníctva cirkvi (cez predloženú správu) na Synode obhájiť bývalých konateľov V. Daniša a J. Mlynára veľmi úspešný nebol, paradoxne tá istá správa na Synode prijatá bola. Logiku v tom nehľadajte, posun je to určite dobrý, avšak reálna zmena prístupu a vzťahu k cirkvi je ešte ďaleko.

 

ilustračné foto: oficiálna stránka ECAV na Slovensku – www.ecav.sk