Ako členovia ECAV na Slovensku a jej orgánov v minulosti, resp. ako členovia Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku dnes, sa snažíme poukazovať na hrubé pochybenia a nedostatky, ktoré sa udiali pri správe cirkevného majetku, pri voľbách, ale aj v iných situáciách či projektoch. Okrem poukazovania na problémy navrhujeme aj ich riešenia. Lenže napriek všetkému na strane vedenia cirkvi záujem napraviť minulé zlyhania úplne absentuje, skôr naopak, aj dnes vidíme šírenie lží a dezinformácií, ba často až úplne absurdných tvrdení v snahe obhájiť neobhájiteľné…

Do tejto kategórie patrí aj aktuálna snaha niektorých predstaviteľov ECAV dokázať, že Reformata pre cirkev, či už do roku 2014, ale najmä v období 2015 − 2020, v podstate nič nepriniesla. Táto zúfalá snaha vedenia ECAV zrejme súvisí s novým projektom financovania, kde vedenie cirkvi celú finančnú záťaž plánuje preniesť na zbory, keď sa takto evidentne snaží vytvoriť dojem, že iné zdroje jednoducho “nie sú”.

To, samozrejme, nie je pravda, pretože cirkev má výrazné rezervy v transparentnosti, eliminácii plytvania, v reštrukturalizácii či zjednodušení štruktúry cirkvi. Z rovnakého dôvodu sa zrejme od nástupu Branislava Rybnikára neuvádzajú kompletné údaje o hospodárení Reformaty: koľko zdrojov tvorí a na aký účel sú používané. Cieľom je zamedziť prístup k informáciám: koľko je Reformata schopná prispievať do ECAV (a vytvoriť dojem, že nič), a zároveň si ponechať zdroje, ktoré Reformata tvorí, mimo verejnej kontroly.

Zatajovanie, resp. manipulovanie s aktuálnymi údajmi o hospodárení je nepochybne veľký problém a je smutné, že v generálnom predsedníctve, generálnom presbyterstve či generálnom hospodárskom výbore sa nenájde nik, kto by tieto praktiky odsúdil a prispel k náprave stavu. Namiesto toho, si dvaja z biskupov, naopak, dali tú (nad)prácu, aby sa vrátili v čase a aby “objasnili”, ako to bolo s odvodmi z Reformaty do ECAV počas pôsobenia konateľa Štefana Sabola. Prichádzajú s prevratným zistením, že všetko bolo úplne ináč…

Amatéri alebo špekulanti?

Výsledky svojho prieskumu títo evanjelickí biskupi prezentovali na zasadnutí Generálneho hospodárskeho výboru, ale následne aj na stretnutí farárov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Prišli s novým, úplne od reality odtrhnutým tvrdením, že Reformata od roku 2015 do roku 2020 reálne do ECAV neprispela ničím! Toto tvrdenie generálneho biskupa Ivana Eľka a následne aj biskupa VD Petra Mihoča patrí tentoraz do kategórie tzv. nehanebných klamstiev, pretože sa tu popierajú nielen existujúce účtovné záznamy, ale najmä reálne (fyzické) prevody finančných zdrojov medzi Reformatou a ECAV!

Ivan Eľko uvádza, že je to iba alchýmia čísel”, že to “nie je žiadna reálna hodnota”, že sú to “iba účtovné operácie”. Peter Mihoč hovorí o tom, že “transfer bol transparentne predstavený a rozuzlený” a že na transferovom účte ECAV pri odchode Štefana Sabola z Reformaty nebolo pol milióna eur, ale že tam bola nula! Tiež hovorí, že sa treba baviť o reálnych sumách, nie o účtovných uzávierkách. Nechce sa mu stále hovoriť o Reformate ako o nejakej zástupnej kauze, “kde sú zakliate milióny” alebo “peniaze, ktoré, keby boli, tak by sme ich fyzicky mohli v cirkvi využiť”. Ďalej opakuje staré, ale na určitú časť evanjelikov stále platné manipulatívne tvrdenie, ktoré na Synode ECAV 2019 prezentoval M. Damankoš, a to, že nik nepovedal, že v Reformate sa kradlo. Áno, udiali sa tam vraj “chyby”, ale všetko vraj vyrieši zrušenie Reformaty a jej presun pod Generálny biskupský úrad. Lenže presúvanie škatúľ, ktoré obsahujú toxický obsah, problém logicky nevyrieši…

V hantírke určitej skupiny ľudí sa zvykne hovoriť, že tieto tvrdenia sú už naozaj husté. Je to strata kontaktu s realitou, úplná nekompetentnosť či neschopnosť − alebo jednoducho zámer?

Keď peniaze chýbajú, ale nikomu to nevadí…

Niektorí evanjelici sú vraj už “unavení” článkami o Reformate, argumentujúc tým, že vraj na túto tému už bolo napísané dosť. Divný názor. To znamená, že keď zmizne 100 000 eur, tak stačí napísať tri (možno päť) článkov a vec je vybavená? Keď bude chýbať dvakrát väčšia suma, stačí napísať 10 článkov? Komu z evanjelikov by to stačilo, keby išlo o jeho osobné peniaze? Kde je analýza, pomenovanie zlyhania, vyvodenie zodpovednosti či vymáhanie škody?!

Podobne absurdné je aj tvrdenie, že vraj nik nepovedal, že v Reformate sa kradlo. Úlohou synodálnej komisie bolo pomenovať zlyhania, zmapovať straty, resp. finančné prostriedky, o ktoré cirkev za uplynulé roky prišla. Komisia jasne pomenovala jednotlivé kauzy, kde sa priemerná strata na jednu kauzu dosahovala cca 50 000 eur, sumárne išlo za niekoľko rokov o hodnotu až jeden a pol milióna eur! Komisia tiež poukázala na účtovné a daňové podvody, klamanie cirkevných inštitúcií zo strany konateľov Reformaty či závažné pochybenia v účtovníctve. Úlohou komisie však nebolo skúmať, kde sa dané finančné prostriedky stratili, resp. kto je za to zodpovedný (vyšetrovanie jednotlivých káuz). Preto sa členovia komisie ani nemohli vyjadriť k týmto témam, a teda ani odpovedať na otázku, či sa kradlo, alebo nie.

Bolo jednoznačne konštatované, že peniaze v Reformate reálne chýbajú, čo mohlo byť spôsobené zlým hospodárením, zanedbaním povinností konateľov a možno aj tým, že ich niekto spreneveril, keď uprednostnil záujmy svoje, resp. iných osôb pred záujmami spoločnosti. Ako príklad môžeme uviesť chýbajúcich 100 000 eur na účte Beckovskej viesky. Komisia konštatovala, že na účte dlhodobo chýbajú, ale nik už neanalyzoval, kde boli použité, resp. kedy sa “stratili”. Dotiahnutie týchto náležitosti po prijatí správy komisie na Synode 2019 už malo byť záležitosťou vedenia cirkvi spolu s orgánmi činnými v trestnom konaní − ak by v skutočnosti niekomu na dotiahnutí a náprave týchto káuz naozaj záležalo!

Za týchto okolností sme toho názoru, že vyjadrenie “nik nedokázal, že v Reformate sa kradlo” reprezentuje podlý zámer obhájiť konanie bývalých konateľov a falošným spôsobom upokojiť situáciu v cirkvi, a to bez toho aby sa niečo vyšetrilo či napravilo! Pretože nik ani neskúmal, či sa kradlo! Aj napriek tomu, že peniaze na účtoch reálne chýbajú!

Takýto spôsob vyrovnania sa s minulosťou je však úplne nebiblický − či už z pohľadu dôslednosti, ale najmä pokánia a nápravy, čo je pre kresťanskú cirkev na hanbu. Pretože cirkev, ktorá nerozumie, resp. sa spreneverila vlastnej vierouke, by si aspoň mohla pripomenúť citát španielsko-amerického filozofa George Santayanu: „Tí, ktorí si napamätajú minulosť , sú odsúdení na to, aby si ju znova zopakovali.” A ako v tomto kontexte dodáva iný autor, vrátane všetkých nástrah a omylov!

Reformata: vytvorené zdroje a príspevok pre ECAV

Téma odvodov do ECAV bola do roku 2014 vždy kontroverzná a predmetom dlhých diskusií najmä na generálnom presbyterstve, ktoré bolo v tom čase Valným zhromaždením Reformaty. Zatiaľ čo vedenie ECAV pravidelne požadovalo výnos z majetku, ktorý mala Reformata v správe, konatelia (s podporou “svojich” kumpánov v generálnom presbyterstve) požadovali, aby všetky peniaze ostali v Reformate, pretože ich vraj treba na opravy majetku. Je však nemysliteľné, že niekto viac ako 10 rokov tvrdí, že musí opravovať majetok, a preto nemôže vlastníkovi budov nič odviesť! To, že ani peniaze, ktoré ostali v Reformate, neboli investované účelne, ale skôr pochybne a špekulatívne, bolo možné vidieť aj na videozázname vyhotovenom po roku 2014, kde nové vedenie Reformaty poukázalo na katastrofálny stav budov, a to aj napriek tomu, že za uplynulé roky údajne všetky peniaze išli do opráv!

Táto situácia sa zmenila po výmene konateľov v roku 2014, keď Dagmar Valovičová a neskôr Štefan Sabol v spolupráci s ECAV začali prehodnocovať účtovné, manažérske a legislatívne procesy tak, aby boli transparentné a efektívne, ale hlavne aby boli v zhode s požiadavkami vlastníka budov, ktorým je ECAV. To zahŕňalo aj reálne zhodnotenie možností podnikania spoločnosti Reformata, na základe ktorých boli nastavené odvody do ECAV.

Za roky 2015 − 2018 spoločnosť Reformata vytvorila – dovtedy nepredstaviteľné – disponibilné zdroje vo výške 255 198 eur. Z tejto sumy (na základe pochybení bývalých konateľov pri vedení účtovníctva a daní v rokoch 2012 − 2014) musela Reformata zaplatiť daňovému úradu dorub dane a pokutu vo výške 72 835,62 eur. Za uvedené roky teda Reformata reálne do ECAV odviedla sumu 182 364,05 eur, čo je možné preukázať v účtovníctve spoločnosti a tiež na základe reálnych prevodov finančných prostriedkov z účtu Reformata, s. r. o, na účet ECAV.

Okrem uvedených finančných výnosov z podnikania spoločnosti ďalším významným zdrojom príjmu pre ECAV bol vyhraný súdny spor na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Ten sa týkal odškodnenia za majetkovú škodu spôsobenú zákonom o regulovanom nájomnom, ktorý sa týkal budov Panenská 25, Svoradova 3, Palisády 46 a Palisády 48. Na základe rozhodnutia zo dňa 9. 1. 2018 bolo následne na bankový účet ECAV prevedené 356 364 eur.

Počas rokov 2014-2018 boli teda vytvorené finančné prostriedky v celkovej výške 611 563 eur.  Po zaplatení dorubu dane a pokút Daňovému úradu, boli reálne prevedené na bankový účet ECAV disponibilné zdroje vo vyške 538 728 eur (čo je možné doložiť bankovými výpismi na strane Reformaty aj ECAV). Tieto peniaze je možné napr. použiť na opravy nehnuteľností s tým, že každý opravený byt alebo budovu je následne možné prenajať za lepších podmienok, a tak každoročne postupne zvyšovať výnos z majetku pre ECAV. Keď už sa dvaja z biskupov pustili do hodnotenia zostatkov na účtoch ECAV (podľa nich samá nula), iba pripomíname, že k 31. 12. 2019 mala ECAV na bankových účtoch sumu spolu vo výške 1 648 271,43 eur, kde je potrebné zdôrazniť, že ide o sumu bez príspevkov zo štátneho rozpočtu.

Na záver iba jedno porovnanie. Ak po zmene konateľov v roku 2014 dokázala Reformata vytvoriť za 4 roky zdroje vo výške 255 198 eur, v priemere ročne to znamená sumu cca 64 000 eur. Bývalí konatelia, podľa synodálnej správy, odviedli do ECAV v rokoch 2004 − 2014 zdroje vo výške 99 083 eur, čo v priemere ročne znamená sumu cca 10 000 eur. Z uvedeného vyplýva, že nový konateľ Štefan Sabol bol 6-krát efektívnejší, resp. že ak by sa tento výnos aplikoval na roky 2004 − 2014, tak by odvedená suma pre ECAV mohla predstavovať 640 000 eur, a nie iba necelých 100 000 eur! Tieto peniaze sa do ECAV nedostali a vzhľadom na zanedbaný stav budov môžeme mať vážne pochybnosti o tom, ako a kde boli tieto peniaze “investované”!

To sú otázky, na ktoré by mali hľadať odpovede biskupi Ivan Eľko a Peter Mihoč, ak im teda na Evanjelickej cirkvi reálne záleží. Pretože to, čo predviedli v snahe poprieť reálne odvody z Reformaty do ECAV, resp. ďalšie reálne príjmy pre ECAV, je nielen nehanebné klamstvo, ale aj nepodarené divadlo, ktoré znižuje už beztak nízku dôveru vo vedenie cirkvi. Výsledkom je ďalšia polarizácia, znechutenie a rozbíjanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku!

Je veľmi smutné a je hanbou evanjelickej cirkvi, keď biskupi o sume 538 000 eur hovoria spôsobom, že je to iba “alchýmia čísel”, že to nie je “žiadna reálna hodnota”, resp. sa tento fakt snažia “na drzáka” priamo poprieť, keď hovoria že v skutočnosti tam bola “nula”! Ako potom budú hodnotiť príspevky za jednotlivé cirkevné zbory vo výške 5 000 až 20 000 eur? Drobné? Smeti? Zanedbateľná položka?

Takéto nerozumné, resp. účelové tvrdenia totiž naznačujú úplnú stratu kontaktu s realitou, nekompetentnosť, resp. až nejakú formu závislosti či zúfalstva! O nezodpovednom šafárení v cirkvi nehovoriac.

Naliehavé otázky

Po zopakovaní základných údajov, ktoré si je možné v účtovníctve aj na bankových výpisoch overiť, sa však naliehavo vynára viacero otázok.

Ako je možné, že vedenie ECAV, v danom prípade konkrétne biskupi Ivan Eľko a Peter Mihoč, opakovane zavádzajú, resp. priamo klamú evanjelickú verejnosť, že za roky 2015 − 2020 nič do ECAV z Reformaty odvedené nebolo? Je to prejav úplnej nekompetentnosti alebo je to zámer? Iba pripomíname, že nové vedenie je vo funkcii už viac ako dva roky, pričom vytvorenie vyššie spomínaného výpisu z účtovníctva, resp. bankových účtov je záležitosťou maximálne jednej hodiny!

Po odchode konateľa Štefana Sabola a nástupe Branislava Rybnikára sa odvody do ECAV (podľa predloženej správy na Synodu) skutočne znížili na minimum, čo až príliš pripomína obdobie konateľov Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára do roku 2014. Ako je to však možné, kde sú smerované tieto zdroje, keďže Reformata má pomerne stabilné príjmy z nájmov? Na základe podpísanej zmluvy z tohto titulu vzniká Reformate dlh voči ECAV, ktorý podľa informácií prezentovaných na Synode 2020 dosahoval cca 150 000 eur a je predpoklad, že za rok 2020 táto suma mohla dosiahnuť sumárne viac ako 200 000 eur. Ak vedenie cirkvi bolo tak veľmi rýchle pri posielaní výmerov do cirkevných zborov, kto, kedy a koľko má platiť, prečo rovnakým spôsobom nepožaduje zaplatenie dlhu vo výške cca 200 000 eur od spoločnosti Reformata?

Novému konateľovi Reformaty sa zrejme podaril aj iný “husársky kúsok”. Kvôli minimálnemu finančnému odvodu z Reformaty do ECAV je možné, že ECAV za dane z nehnuteľnosti a z podnikateľskej činnosti zaplatí viac, než predstavuje suma, ktorú z Reformaty reálne dostane! To sa už skutočne nedá nazvať ináč ako svojvôľa a ignorácia cirkvi zo strany konateľa spoločnosti a úplne zanedbanie starostlivosti o spoločnosť Reformata zo strany jediného spoločníka, ktorým je v tomto prípade generálne predsedníctvo ECAV.

Ako je možné, že Ivan Eľko svoje prekvapivé zistenia − v skutočnosti nehanebné klamstvá − prezentoval na samotnom Generálnom hospodárskom výbore, ktorého členmi sú dokonca dvaja členovia spomínanej synodálnej komisie, a nik proti týmto zavádzajúcim informáciám neprotestoval? V tejto súvislosti chceme vyzvať všetkých členov Generálneho hospodárskeho výboru, a to zvlášť jeho predsedu Mariána Damankoša, ale tiež Petra Gärtnera, aby sa k vyššie uvedeným výrokom jasne vyjadrili a potvrdili údaje, ktoré boli uvedené v synodálnej správe. Zároveň ich žiadame, aby odsúdili šírenie týchto dezinformácií najvyššími predstaviteľmi cirkvi, ktorých výsledkom je manipulovanie a zavádzanie evanjelickej verejnosti! Takéto správanie nemá v cirkvi čo hľadať, pretože je hanbou pre evanjelickú cirkev, je popretím Krista ako hlavy cirkvi!

Z tohto pohľadu je snaha prepísať minulosť alebo, ak chcete, realitu  odvodov z Reformaty do ECAV zrejme motivovaná snahou dokázať, že žiadne iné zdroje financovania nie sú a všetko musia zaplatiť cirkevné zbory. Lenže takáto priama a nehanebná lož, ktorú už v ECAV šíria dvaja biskupi, môže mať presne opačný efekt: úplnú stratu dôvery nielen vo vzťahu k Reformate či účtovníctvu ECAV, ale aj spochybnenie celého projektu financovania cirkvi. Zbory totiž majú právo požadovať pravdivé a neskreslené údaje, pretože iba na základe správnych informácií je možné prijať správne rozhodnutie!

Vedenie cirkvi, či už hovoríme o generálnom predsedníctve, Ivanovi Eľkovi a Jánovi Brozmanovi, alebo aj o Petrovi Mihočovi, absolútne zlyhalo pri pomenovaní a náprave káuz spojených so spoločnosťou Reformata. Systémovo zlyháva aj v takej elementárnej veci, ako je zabezpečenie komplexného reportingu o hospodárení spoločnosti Reformata, ako aj v zabezpečení plnenia záväzkov tejto spoločnosti voči ECAV, ktorej majetok spravuje. Neboli splnené uznesenia Synody, ktoré sa týkali majetkových káuz, ale ani uznesenia požadujúce zavedenie procesných či legislatívnych štandardov, aby sa tieto problémy už neopakovali. To, že vedenie ECAV nepokračovalo v súdnom spore o vydanie elektronickej formy účtovníctva za obdobie do roku 2014, je hrubé zanedbanie povinností zo strany konateľa, ale aj predsedníctva cirkvi.

Manipulácia s údajmi, ich zatajovanie a prekrúcanie je v normálnej spoločnosti dôvodom na odstúpenie, pretože tu dochádza ku klamaniu, resp. zavádzaniu tých, ktorým majetok ECAV reálne patrí! Snaha takýmto pochybným a nečestným spôsobom podporiť nový projekt financovania cirkvi je sama osebe toxická, pretože zbory túto primitívnu manipuláciu skôr či neskôr odhalia a následne sa tento špekulatívny a nečestný prístup obráti proti tým, ktorí ho sami používajú. Vedenie cirkvi takýmto nekresťanským, nečestným a neprofesionálnym spôsobom poškodzuje nielen svoje meno, ale aj dobré meno Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Dovolíme si tvrdiť, že v cirkvi úplne zlyhala kontrola, čoho výsledkom je netransparentnosť, chýbajúce údaje o hospodárení ECAV či Reformaty, neefektívne hospodárenie a absencia hľadania iných zdrojov financovania cirkvi. Ale nielen to. Je to aj arogantné, svojvoľné a neprofesionálne správanie ľudí, ktorí by v tejto cirkvi mali ísť vzorom!

 

Jaroslav Mervart,
bývalý člen Generálneho hospodárskeho výboru
Miroslav Klima,
bývalý člen Generálneho hospodárskeho výboru
Štefan Sabol,
bývalý konateľ Reformaty, spol. s r.o.

ilustračné foto: pixabay.com