AKTUALIZOVANÉ 27. 1. 2022 o 20:00

Sme radi, že sme našim článkom prispeli k priamemu a transparentnému riešeniu náležitostí súvisiacich so správou cirkevného majetku.
Ďakujeme za promptné odpovede, na niektoré otázky.
Evanjelici ECAV na Slovensku združený v Asociácii slobodných zborov ECAV na Slovensku.

Stanovisko ECAV a Reformata s.r.o.


AKTUALIZOVANÉ 26. 01. 2022 o 11:00

Podľa neoficiálne dostupných informácii sa jedná o transakciu medzi spoločnosťami POĽNOPROFIT, a. s. a SVORADOVE, s. r. o., pôvodným a súčasným nájomcom. Spoločnosť POĽNOPROFIT a. s. bola zrušená 23. 11. 2021.

Očakávame, že vedenie ECAV na Slovensku a vedenie spoločnosti Reformata spol. s r. o. budú promptne na vzniknutú situáciu reagovať.


 

Za základe verejne dostupných informácií na stránkach Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vo výpise listu vlastníctva č. 3587, kde je vlastníkom Generálny biskupský úrad evanjelickej cirkvi A. V. na Slovensku je uvedená informácia o Plombe vyznačenej na základe V-1570/2022 (Kúpna zmluva) k nehnuteľnosti, súpisné číslo 745 na pozemku parcelného čísla 685, internát-Svoradove 1.

 

Výpis z listu vlastníctva

Výpis z listu vlastníctva

 

Plomba na základe V

„Zmysel plomby na liste vlastníctva

Plomba signalizuje určitú právnu závadu týkajúcu sa predmetnej nehnuteľnosti, resp. že vlastnícke právo k nej je dotknuté ďalšími právnymi zmenami. Slúži teda ako ochrana, resp. prevencia, aby sa s danou nehnuteľnosťou nemohlo ďalej nakladať. Ak máte totiž na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe zapísanú plombu, nemôžete daný byt, dom či pozemok predať, resp. vykonať zmenu vlastníctva. Existujú dva základné typy plomb – plomba vyznačená na základe V a plomba vyznačená na základe Z.

 

Plomba vyznačená na základe V

Zjednodušene povedané, táto plomba znamená, že prebieha konanie na zmenu vlastníckych práv k nehnuteľnosti formou návrhu na vklad. Je to poistka pre predávajúceho i kupujúceho, aby sa s nehnuteľnosťou nemohlo nakladať po podpísaní kúpnopredajnej zmluvy (napr. aby sa ju predávajúci nepokúšal podvodom predať niekomu ďalšiemu), keďže na zápis nového vlastníka má katastrálny úrad lehotu obvykle až 30 dní, prípadne 15 dní za zvýšený poplatok.

 

Návrh na vklad

Návrh na vklad vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy bol podaný na katastrálnom úrade 19. 1. 2022.

 

Katastrálne konanie

Katastrálne konanie

 

 

Na Svoradovej ulici č. 1 sídlila aj Evanjelická bohoslovecká fakulta

„Do zväzku Univerzity Komenského sa fakulta dostala až po demokratizácii našej spoločnosti 1. júla 1990 na základe ustanovení zákona č. 172/1990 Zb., keď bol zmenený aj jej názov na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Jej sídlo bolo v nedostatočných priestoroch na Konventnej ulici č. 11. Roku 1991 získala fakulta nové priestory na Svoradovej ulici č.1 vzhľadom na podstatné zvýšenie počtu poslucháčov. Ale aj tieto priestory boli nedostatočné. Preto došlo k stavbe novej fakulty zo strany Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v rokoch 1997-1999. Od 4.októbra 1999 sa fakulta presťahovala do nových priestorov komplexu fakultných budov na Bartókovej ulici č.8 v Bratislave na Machnáči.

 

 

Lukratívna budova

O budovu bol vždy veľký záujem, nielen z evanjelických kruhov. Najskôr bola prenajatá na 20 rokov externej firme s tým, že veľmi nízky nájom mal byť kompenzovaný investíciami do opravy budovy. Lenže zatiaľ čo tieto investície neboli riadne zdokumentované a kvantifikované, bola budova v roku 2008 znova prenajatá na 20 rokov (teda do roku 2028) znova za veľmi nízky nájom! Bývalí konatelia do roku 2014 dokonca neuplatňovali ani inflačnú doložku, čo nám ako cirkvi bolo umožnené, čím cirkev prišla o ďalšie peniaze. Aj vďaka tomu, sa transakcie spojené s touto budovou dostali do správy Synodálnej komisie na posúdenie hospodárenia spoločnosti Reformata. Viac informácií nájdete v tomto článku:
Najväčšia nereformovaná kauza

 

Snaha o vyčlenenie budovy

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v cirkvi na rokovaniach Synody sa opakovane vyskytli snahy vyčleniť túto budovu zo správy Reformaty, naposledy na Synode 2021. Tam bol, na základe požiadavky Martina Kováča predložený návrh, aby pri likvidácii spoločnosti Reformata budovy na Svoradovej 1 a 3 neboli presúvané do ECAV na Slovensku, ale aby boli súčasťou Beckovskej Viesky – kam vraj historicky patria! Synodáli však túto argumentáciu jednoznačne odmietli ako ničím nepodloženú a špekulatívnu.

 

Cirkev sebe

Podobné uznesenie (bez akýchkoľvek podkladov) navrhol aj Ján Brozman na Synode 2016 v Prešove! Navrhoval zriadenie právneho subjektu pre správu majetku zakúpeného z finančných prostriedkov „Cirkev sebe“, kde prípravou materiálu na schválenie malo byť poverené súčasné kuratórium Beckovskej Viesky. Vtedy tento návrh neprešiel aj vďaka vystúpeniu sestry Anny Drobnej a brata Dušana Vagaského, ktorí okrem iného poukázali na to, že zbierka „Cirkev sebe“ nemá nič spoločné s internátom na Svoradovej 1!
Generálny biskup začnite hovoriť pravdu

 

Predáva cirkev svoj majetok?
Komu predáva majetok?
Kto schválil predaj majetku?
Prečo o tom nevie evanjelická verejnosť?

 

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

 

zdroj: Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, fevth.uniba.sk, Google Maps