Generálny biskup na súde

V článku „Unáhlené a neprofesionálne konanie vedenia ECAV“, sme poukázali na skutočnosť, že Emília Mihočová vo svojom článku na webovej stránke ECAV  5. apríla 2022 komentovala rozhodnutie súdu bez toho, aby mala k dispozícii písomnú verziu rozsudku v danom spore.

Išlo o antidiskriminačnú žalobu, kde žalobcom je Ján Meňky ako zamestnanec žalovaného, ktorým je Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Súd sa konal 18. marca 2022 a písomná verzia rozsudku bola doručená až 23. mája 2022!

Už vtedy, v reakcii na článok na iwebovej stránke ECAV, sme uviedli, že

tých, ktorým na ECAV záleží a ktorí si vážia farárov, ako je Ján Meňky, ktorí sa neboja ozvať a postaviť proti nemorálnym praktikám súčasného vedenia ECAV, už teraz môžeme ubezpečiť, že tento boj nielenže nevzdáme, ale aj vyhráme

Okresný súd totiž žalobu Jána Meňkyho naozaj zamietol, avšak v žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť s dôvodmi, ktoré uviedol! Veľmi absurdne totiž pôsobí skutočnosť, že bola spochybnená samotná podstata sporu so zámerom presadiť názor, že nejde o pracovno-právny spor. To bolo doplnené z nášho pohľadu rovnako pochybným názorom, že Ján Meňky nie je oznamovateľom protispoločenskej činnosti, kde sa zas argumentovalo údajným nedodržaním formálnych pravidiel…

Svoju líniu v tomto spore sledoval aj I. Eľko ako člen predsedníctva ECAV, ktorý sa evidentne na tento spor pripravoval už oveľa skôr. V správe na Synodu ECAV 2021 uviedol:

Netušíme, či dôjde k súdnemu pojednávaniu. V každom prípade, ak dôjde, budeme na jeho výsledok veľmi zvedaví. A nielen my, ale určite celá naša spoločnosť. Bude totiž významným precedensom, ktorý sa možno zapíše do histórie. Odpovie na otázku, či v Slovenskej republike jestvuje odluka cirkvi od štátu, resp. či štát môže svojimi zákonmi vstupovať do výsostného teritória cirkví, ktoré majú vytýčené svojou ústavou, zákonmi a právnymi predpismi a nútiť ich, aby mu podriadili svoje suverénne rozhodnutia. Ak brat Ján Meňky svojou žalobou uspeje, bude to napríklad znamenať, že každý v ECAV, kto na základe našich cirkevných predpisov nebude kandidovaný do nejakej funkcie, bude môcť cirkev zažalovať, že mu uprela jeho práva. A zvíťazí. V tej chvíli celé naše cirkevné zákonodarstvo, predpisy a poriadky stratia zmysel, resp. stanú sa nadbytočnými. Obsadzovanie úradov sa tak môže stať eldorádom pre svetské súdy, ktoré možno budú zasadať permanentne. Ak br. Ján Meňky v súdnom spore prehrá, potvrdí sa princíp odluky cirkvi od štátu. Zároveň bude musieť čeliť všetkým právnym dôsledkom, ktoré sa podľa našich cirkevnoprávnych predpisov vzťahujú na takého duchovného, ktorý zažaluje svoju cirkev na svetskom súde a v súdnom spore prehrá…

Ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnej podstate tohto sporu, musíme konštatovať, že tento názor I. Eľka je už vo všeobecnosti úplne pomýlený. Odluka cirkvi od štátu totiž neznamená, že „čo je tvoje, to je moje, a čo je moje, do toho ťa nič“! Inými slovami to môžeme vyjadriť aj tak, že štátne peniaze sú fajn, ale do našich záležitostí sa nik miešať nebude. To je však nezmysel. Cirkev je totiž povinná plniť si všetky svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy so štátom, a rovnako pre ňu platia i všetky právne predpisy Slovenskej republiky (okrem iného aj Zákonník práce). Podobne, ak by napríklad farár v zbore niekoho znásilnil, tak to určite nie je „interná záležitosť“ cirkvi!

Do temnej stránky histórie ECAV sa určite dostane aj posledná veta z vyššie uvedeného citátu, ktorú považujeme za priame zastrašovanie a „vendetu“ voči tomu, kto sa jednoducho domáha svojich práv! Táto veta by skôr bola hodná krutého Darth Vadera zo StarWars ako generálneho biskupa ECAV! Takéto zastrašovanie však možno platí na niektorých „vypočítavých“ farárov slabej viery, ale určite nie na Jána Meňkyho!

 

Prečo na tomto spore záleží?

Z uvedeného vyjadrenia je zjavné, že súčasné vedenie cirkvi tomuto sporu pripisuje veľkú dôležitosť, čo sa zrejme prejavilo aj vo všestrannej príprave na tento spor. Možno je to kvôli sporu ako takému – alebo naozaj len kvôli panickému strachu z toho, že voľby (resp. skôr volebné machinácie) sa súčasnému vedeniu vymknú z rúk a do funkcií v ECAV sa dostanú ľudia odhodlaní súčasný nevyhovujúci a nemorálny stav radikálne zmeniť!

Predpoklad, že vedeniu ECAV na tomto spore mimoriadne záleží potvrdil I. Eľko aj tým, že sa na tento súdny spor 18. marca 2022 osobne dostavil. Kvôli zhovievavosti pána sudcu dostal toľko času, koľko potreboval. Tak trochu zvláštne pôsobí skutočnosť, že po veľmi dobre pripravenom vstupe Jána Meňkyho, ktorý veľmi konkrétne spomenul Sigord, Reformatu, pokutu daňového úradu, tému spolupracovníkov ŠtB aj volieb, sudca nechal do zápisu uviesť iba stručnú repliku: „Ďalej sa k veci podrobne vyjadril samotný žalobca.“ Bezprostredne na to vyzval na vyjadrenie Ivana Eľka, avšak po jeho vstupe, ktorý trval skoro desať minút, sa do zápisu dostal, okrem iného, napríklad aj podrobný popis toho, ako prebieha volebný proces v ECAV… A to napriek tomu, že súd presne zahral na nôtu vyjadrenia žalovaného, že ide o internú záležitosť cirkvi!

Určite vás bude zaujímať, aké argumenty žalovaná strana použila na svoju obhajobu. Z nášho pohľadu sa snažili rozptýliť, resp. zastrieť podstatu sporu (odviesť pozornosť) a sústrediť sa na veci menej podstatné, ako boli napríklad voľby biskupa Východného dištriktu. Ján Meňky však vo svojej žalobe nežiada anulovanie volieb ani sa nedomáha svojho práva voliť a byť volený. Pretože aj keď voľby vedúcich predstaviteľov ECAV sú podľa nášho názoru nezákonné a zmanipulované, v tomto prípade naozaj ide o internú záležitosť cirkvi, ktorú si cirkev musí vyriešiť sama! V spore sú voľby biskupa VD uvedené len ako jeden z príkladov diskriminácie, ale nie je to podstata sporu! Podstata sporu je niekde úplne inde: je to antidiskriminačná žaloba, kde je žalobca presvedčený, že nie je stíhaný preto, že neodovzdal zápisnicu (resp. za iné formálne nedostatky), ale preto, že poukazuje na kauzy, finančné či morálne zlyhania predstaviteľov ECAV!

Vyjadrenia nehodné biskupa

Už viackrát sme upozorňovali na to, že konanie súčasného vedenia ECAV je nielen neodborné, ale aj nemorálne. Nedokáže ponúknuť ani štandard tohto sveta, čo je pre cirkev, ktorá by mala mať ambíciu ísť tomuto svetu príkladom, nepochybne veľkou hanbou. Žiaľ, do tejto kategórie musíme zaradiť aj niektoré vyjadrenia Ivana Eľka na súde – na mieste, kde sa zvykne prisahať, že budeme hovoriť pravdu a nič iné len pravdu. Takéto zavádzajúce a manipulatívne vyjadrenia sa na súde nemali nikdy objaviť a už vôbec nie v podaní generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania!

„Divadelné predstavenie“ na pojednávaní začal I. Eľko slovami: „Je mi to strašne trápne, že tu musím o týchto veciach hovoriť …“ Ako osobe, ktorá momentálne zastáva post generálneho biskupa, by však I. Eľkovi malo byť trápne skôr to, ako sa správa k domácim viery, pretože ak by sa správal tak, ako sa má, určite by na súde nebol!

Pri komentovaní volebného zákona a jeho „následkov“ sa I. Eľko zrazu empaticky postavil do pozície spolutrpiteľa, keď uviedol: „… ja som tiež musel prejsť cez kandidatúru a viem, čo to znamená, že byť kandidovaný a nebyť kandidovaný.“ Problém je však v tom, že Ján Meňky zákonné podmienky spĺňal a kandidačnou poradou neprešiel, no napr. Peter Mihoč ich nespĺňal, ale prešiel. Niečo podobné platí aj v prípade I. Eľka, ktorý vôbec nemusel byť zvolený, ak by z volieb nebol nezákonne a nemorálne vyradený emeritný biskup Milan Krivda! Takže táto predstieraná empatia je v skutočnosti falošná!

Postih mal byť ešte tvrdší!

Ako sme už uviedli skôr, podstatou sporu je neadekvátny postih za nepodstatný problém. Iróniou je, že neskoré odovzdanie zápisníc bolo na Východnom dištrikte až príliš častým javom. Bývalý biskup Slavomír Sabol bol na tieto nedostatky opakovane upozorňovaný pri kontrole z GBÚ. Predsedníctvo Šarišsko-zamplínskeho seniorátu, ktoré viedlo disciplinárne konanie v prípade Jána Meňkyho, malo zo zápisnicami rovnaký problém. Aj preto právna kancelária žalobcu uviedla, že takýto dvojtvárny prístup predsedníctva seniorátu nie možné označiť ináč ako pokrytectvo!

Na to všetko I. Eľko, samozrejme, nič nepovedal. Jeho komentár k neprimeranému postihu na súde je však možné označiť za dokonale šokujúci a absurdný, keď sa mimoriadny trest pre Jána Meňkyho snažil ešte zľahčovať – v tom zmysle, že ten trest mohol byť ešte oveľa tvrdší!!!

Je zaujímavé a pre ECAV typické, že sa najskôr vyjadril za stavovskú organizáciu Združenie evanjelických duchovných (ZED): čo je to „podmienečné vylúčenie zo ZED-u, veď tí ľudia chceli byť ešte trochu milosrdní“ Až potom pokračoval komentárom k „práci“ predsedníctva ŠZS: „alebo, podmienečné zbavenie úradu farára v Michalovciach – také niečo nepoznáme – tí ľudia chceli byť tiež iba milosrdní“. Takže žiadne ospravedlnenie a pokánie za nezmysluplný rozsudok a neprimeraný trest, naopak. Mohli sme ho za neodovzdanú zápisnicu rovno vyhodiť z cirkvi! Pretože niekto zrejme zariadil aj to, že ZED sa svojich prenasledovaných farárov nezastane a bude už tradične konať synchronizovane s vedením ECAV. Žiadnu opozíciu a ani žiadnu pomoc zo ZED-u nečakajte, naopak!


Horlenie proti ŠtB v cirkvi

Zaujímavý komentár v podaní generálneho biskupa sme mohli počuť aj pri otvorení témy spolupracovníkov ŠtB. Je veľmi zaujímavé, že Ivan Eľko sa vôbec nesnažil (resp. nevedel) obhájiť vedomú spoluprácu Júliusa Fila s touto zločineckou organizáciou:ŠtB Júliusa Fila – aj som ho v minulosti vyzval, aby sa vzdal funkcie…“ Veľmi by nás v tejto súvislosti zaujímalo, kedy I. Eľko dostal tú odvahu a vyzval J. Fila, aby sa vzdal funkcie. Bolo to predtým, ako J. Filo inštaloval I. Eľka do funkcie v marci 2019, alebo potom? Predtým alebo potom, ako sa J. Filo dostal do ekumenického výboru? A keď spolupráca s ŠtB I. Eľkovi reálne vadí, prečo mu nevadí to, že J. Filo stále pôsobí na evanjelickej bohosloveckej fakulte?!

I. Eľko následne pokračoval: „To, čo mi ale vadí, že nám vadí agent ŠtB Július Filo, a nevadia nám aj naši blízki dôverní priatelia – tí nám nevadia… Toto pokrytectvo ma dráždi.“ Takže z I. Eľka sa stáva zanietený bojovník proti všetkým bývalým spolupracovníkom ŠtB, čo je dobre – rovnako to vnímame aj v Asociácii slobodných zborov. Lenže potom by mal ako najvyšší duchovný predstaviteľ ECAV začať „upratovať“ zhora. Kto inštaloval nové vedenie ECAV, kto stále reprezentuje ECAV na podujatiach doma aj v zahraničí, kto učí na fakulte, kto je členom cirkevných výborov?!

Princíp je princíp, generálny biskup I. Eľko! Kedy plánujete s tými zmenami začať?

A ešte k tomu pokrytectvu. Naozaj vám to tak veľmi vadí? Ak áno, tak si na začiatok urobte „poriadok“ s predsedníctvom ŠZS, a to s Mariánom Damankošom a so seniorom Martinom Chalupkom, ktorí prenasledujú Jána Meňkyho za to, čo sami nedodržujú! Veď preto ste dnes na súde!

 


Najväčší škandál na záver

Vo chvíli, keď sa otvorila téma majetkových a finančných káuz, sa I. Eľko špekulatívne a účelovo pokúsil oddeliť Jána Meňkyho od Asociácie slobodných zborov. Zrejme preto, že je všeobecne známe, že Asociácia žiada nielen vyriešenie „starých“ káuz, ale požaduje najmä transparentné a efektívne hospodárenie, rovnako ako funkčnú kontrolu, ktorá dnes v cirkvi absentuje. Vyjadrenie I. Eľka, že „Ján Meňky nie je členom Asociácie, veď Asociácia je združenie právnických osôb“, je možné ľahko spochybniť tým, že členom Asociácie je Cirkevný zbor ECAV Michalovce a zborový farár tohto zboru Ján Meňky zároveň aktívne pracuje vo funkcii, ktorá mu bola valným zhromaždením Asociácie zverená. Tento úbohý pokus tak mal byť zrejme aplikovaním pravidla „rozdeľuj a panuj“ v snahe oslabiť dôkazné bremeno v tomto spore…

Ako sa hovorí, to najlepšie na záver. Ján Meňky, samozrejme, spomenul aj kauzu Heliantus – Sigord, za ktorú je (znova) minimálne spoluzodpovedné predsedníctvo ŠZS Marián Damankoš a Martin Chalupka. V súvislosti so spoločnosťou Reformata spomenul najmä majetkové kauzy, nízke nájmy, ušlý zisk, ale aj výsledky daňovej kontroly, na základe ktorej musela Reformata zaplatiť dorubenie dane a pokutu. Bez akéhokoľvek vysvetlenia (či spresnenia) tejto problematiky však I. Eľko na súde všetko poprel, keď vyhlásil: „… môžem hovoriť o tej tzv. pokute 70 000 pre Reformatu, čo o nej neviem. Reformata nikdy nedostala pokutu 70 000 €!“

Takáto formulácia uvedená v tomto kontexte úplne popiera skutočnosť, že v Reformate bol v súvislosti s daňovou kontrolou konštatovaný nejaký závažný problém! Iba si pripomeňme, že za porušenie účtovných zákonov a správy daní musela Reformata zaplatiť dorubenie dane a pokutu vo výške 72 835 €. V tejto súvislosti je vhodné spomenúť aj ďalšie manipulatívne vyjadrenie I. Eľka zo Synody 2021 o tzv. zázračnej nájomnej zmluve: „Kebyže tento papier je daňovej kontrole predložený, tá pokuta, teda to dodanenie, by nebolo, nebola by pokuta, nebolo by ani penále, nebolo by tých slávnych 70 000, ktoré sme akoby vyhodili len tak.

Nechajme teraz bokom vyťahovanie pochybnej zmluvy, ktorú doteraz nik nevidel, aj ďalšie klamstvo, v ktorom sa I. Eľko snaží vytvoriť falošný dojem, že daňová kontrola bola len o odpisoch. Ak porovnáme vyjadrenia I. Eľka na Synode a na súde, tak sa musíme pýtať: Kedy I. Eľko vlastne hovoril pravdu? Zaplatila cirkev tých 70 000 € alebo nie? Alebo klamal v obidvoch prípadoch?!!!

Aj preto považujeme vyjadrenie I. Eľka minimálne za hrubé skresľovanie reality a za zavádzanie súdu! To, že sa klame na Synode či iných grémiách, vnímame ako internú tragédiu cirkvi. Čo však povedať na to, že takéto nemorálne správanie už cirkev exportuje aj za svoje „hranice“, do sveta, kde má šíriť evanjelium a misijne pôsobiť? Takúto „protihodnotu“ dáva cirkev (v zastúpení I. Eľka) štátu, ktorý ju financuje, po tom, ako sa zmluvne zaviazala, že „využije všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky“?

 


Záver

Po všetkých týchto nepravdivých, zavádzajúcich a manipulatívnych vyjadreniach, ktoré odzneli na rokovaní okresného súdu, už nemáme viac slov. Generálny biskup Ivan Eľko, nerobte už hanbu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a odstúpte! Tých dôvodov na odstúpenie už bolo viac (neodovzdaná verzia elektronického účtovníctva, zmanipulované voľby, nevyšetrené kauzy, klamanie na Synode, nesplnené uznesenia Synody, pochybná nájomná zmluva, a pod.), avšak vy ste z toho nedokázali vyvodiť osobnú zodpovednosť a odstúpiť. Preto vyzývame všetkých synodálov, aby vzhľadom na veľký finančný, ale najmä morálny úpadok ECAV pod súčasným vedením vyjadrili I. Eľkovi nedôveru a požiadali ho, aby odstúpil z funkcie generálneho biskupa.

Asociácia slobodných zborov svojich farárov neopustí, a aj tento spor dotiahneme to víťazného konca. Právna kancelária zastupujúca Jána Meňkyho sa už proti rozhodnutiu okresného súdu odvolala. Podporíme aj všetkých duchovných, ktorým na vierouke, na Augsburskom vyznaní aj na spravodlivom a čestnom kresťanskom šafárení záleží. Pretože jednota už je daná – je to jednota v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je pre nás cesta, pravda a život!

Jaroslav Mervart
Štefan Sabol

ilustračné foto: unsplash.com