Ako už z názvu predloženej “správy o činnosti a hospodárení” vyplýva, hlavná časť by mala byť venovaná hospodáreniu spoločnosti, kde však je potrebné konštatovať, že hospodárenie Reformaty, spol. s r. o. (ďalej len Reformata), za rok 2019 je v podstate zhrnuté do jednej  skromnej tabuľky. Chýba informácia o štruktúre výnosov, štruktúre nákladov, napr. čo všetko je zahrnuté v službách, v spotrebovaných nákupoch, pripočítateľné a odpočítateľné položky, základ dane. Ďalej správa neobsahuje komentár k jednotlivým majetkovým účtom, akým spôsobom bol majetok v Reformate nadobúdaný, tiež neobsahuje štruktúru pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2019. Zo správy sa nedozvieme ani to, akú sumu Reformata po nástupe nového konateľa odviedla do ECAV na Slovensku (ďalej len ECAV). Rovnako chýba aj ďalšia podstatná informácia, či na prelome rokov 2018 a 2019 bola dodržaná bilančná kontinuita majetkových účtov. Je utajené aj to, na základe akej zmluvy Reformata spravovala majetok ECAV. V každej serióznej firme je reporting, resp. výkazníctvo štandardizované do tej miery, že je predpísané, ktoré základné údaje musí správa obsahovať (môže aj viac, ale nie menej), a k dispozícii musí byť aj mesačné, resp. medziročné porovnanie, aby bolo možné zhodnotiť trend vývoja vybraných parametrov. Ak synodáli túto správu neodmietnu s tým, že požadujú doplnenie týchto údajov, tak sa obávam, že postupne tu znova nastúpi trend, aký sme videli do roku 2014, a to, že Reformata nebude Synode predkladať žiadnu správu o hospodárení alebo len zopár subjektívne vybraných údajov, ktorých cieľom nebude objektívne zhodnotiť stav podnikania, ale len vytvoriť taký dojem!

V časti III, kde konateľ informuje o začatých opravách v bytovom dome Palisády 46 – 48, vôbec neuviedol skutočnosť, že už na prelome rokov 2018/2019 som dvakrát písomne informoval nové predsedníctvo ECAV o potrebe rekonštrukcie týchto dvoch bytov a tiež o tom, že na tieto opravy sú na účte ECAV (z odvodov Reformaty) zabezpečené dostatočné finančné zdroje. Na tieto výzvy som nedostal žiadnu odpoveď. Synodálov a evanjelickú verejnosť by preto malo zaujímať, prečo sa opravy začali s takým veľkým časovým oneskorením. S bytovým domom Palisády 46 – 48 sú spojené aj ďalšie nevýhodné zmluvy:

  • jeden z bytov má za veľmi výhodných podmienok (pre neho, samozrejme) v prenájme súčasný riaditeľ Evanjelickej diakonie, pričom, ako je známe, Evanjelická diakonia dostáva mimoriadny príspevok zo štátu, a zároveň dlhodobo odmieta “vydať počet zo svojho hospodárenia” zástupcom Generálneho hospodárskeho výboru a Generálneho presbyterstva!
  • ďalší byt má v nájme externá osoba z prostredia show-businessu, ktorej bývalí konatelia V. Daniš a J. Mlynár podpísali v jeden deň dva totožné dodatky č. 2 s tým rozdielom, že jeden dodatok je na dobu určitú a druhý dodatok na dobu neurčitú. Ak sa súčasný konateľ tak detailne venuje analýze metodiky účtovníctva a formálnym náležitostiam jednotlivých dokladov, tak ho chcem požiadať, aby neprehliadol dve písomné odpovede od V. Daniša a J. Mlynára, ktorí potvrdili, že platný je dodatok č. 2 na dobu neurčitú, čo je neuveriteľné, pretože je to absolútne proti záujmom cirkvi!

V časti III pri bytovom dome Panenská 25 súčasný konateľ opäť z „nepochopiteľných“ dôvodov, zabudol informovať synodálov a širokú evanjelickú verejnosť, na čo sú v súčasnosti využívané priestory, ktoré si  do 31. 5. 2019 od Reformaty prenajímala Evanjelická diakonia.

Ako konateľ som odmietol uzatvoriť novú nájomnú zmluvu s Evanjelickou diakoniou, pretože došlo k hrubému porušeniu povinnostíi, keď namiesto sociálneho užívania týchto priestorov ich komerčne krátkodobo prenajímali bez vedomia Reformaty a ECAV. Doteraz aj napriek zámeru prešetriť tieto kauzy a vyvodiť dôsledky sa nič neudialo, hoci ročný príjem z uvedených aktivít mohol dosiahnuť podľa správy synodálnej komisie viac ako 50 000 eur! Brat Rybnikár, vy nepovažujete za svoju povinnosť informovať verejnosť o tom, ako dlho, kto a s akým finančným prínosom podnikal v danom objekte? A najmä kde tieto finančné prostriedky skončili, kto bol “konečným užívateľom výhod”?

V časti III pri budove na Svoradovej ul. 1 súčasný konateľ uvádza po “A”, že ako konatelia po roku 2014 sme nevymáhali dlh voči spoločnosti Svoradove, s. r. o. Lenže “zabudol” dodať “B”, keď neuviedol, že spoločnosť Svoradove, s. r. o., si tiež nárokovala pohľadávku voči Reformate, a to v oveľa vyššej sume. Celá situácia sa nakoniec skončila tým, že jedna aj druhá strana upustila od vymáhania svojej pohľadávky. V tomto kontexte by ma zaujímalo, aké kroky podnikol nový konateľ pri riešení tejto nevýhodnej zmluvy pre ECAV (z roku 2008), či sa oboznámil s aktivitami, ktoré sme realizovali spolu s vedením ECAV počas nášho pôsobenia, a aké výsledky sa mu podarilo dosiahnuť. Ak by sme totiž túto budovu prenajímali za bežných, trhových podmienok, v porovnaní so súčasným stavom by sme ročne získali o 100-tisíc eur viac!

Namiesto nedostatočných informácii o hospodárení Reformaty za rok 2019 však synodáli a široká evanjelická verejnosť dostala informáciu o tom, že som bol pred nástupom do Reformaty na úrade práce. No tak to zvyčajne býva na Slovensku, že keď ukončíte pracovný pomer v nejakej firme a nemáte ešte inú prácu, tak idete na úrad práce. Nie je to nič dehonestujúce.

Tiež je v správe zvýraznená “veľmi podstatná“ skutočnosť, že som vymazal e-mailovú komunikáciu a že som neodovzdal služobný telefón načas. Iba na ilustráciu by som chcel pripomenúť, že V. Daniš v roku 2014 alebo 2015 pre istotu zobral so sebou celý notebook, nielen e-mailovú komunikáciu (kvôli korektnosti chcem zároveň uviesť, že do Reformaty vrátil nový, “čistý” notebook). Služobný telefón som mal pridelený ako zamestnanec v pracovnom pomere do 4. 11. 2019. Odovzdanie telefónu sa predĺžilo možno o dva týždne len preto, že som 4. 11. 2019 pondelok neprišiel do práce, keďže bol som PN. Áno, prišlo mi cez víkend nevoľno, možno aj pri pomyslení na to, že mám posledný deň v práci stráviť v jednej miestnosti s človekom (novým konateľom), ktorý vám po podpise dohody o ukončení pracovného pomeru do hodiny bez rozpakov prinesie na podpis porušenie pracovnej disciplíny. To asi ďalší komentár nepotrebuje. Týchto incidentov menšieho či väčšieho rozsahu bolo viacero, a musím povedať, že v žiadnej z firiem, kde som predtým pracoval, som nič také nezažil.

Zamestnancom Reformaty som bol až do 4. 11. 2019 a riadne som si plnil svoje pracovné povinnosti, dokonca som pravidelne realizoval aj úhrady faktúr, pretože nový konateľ si nemohol vybaviť prístupy k bankovým účtom, pretože nebol zapísaný v obchodnom registri. Zápis do obchodného registra (zrejme kvôli nesprávne vyplneným podkladom) totiž novému vedeniu trval viac ako dva a pol mesiaca. Tu objektívne hodnotenie stavu zo strany B. Rybnikára chýba, samozrejme, z „pochopiteľných“ dôvodov.

To je už druhýkrát, čo B. Rybnikár spomína len tie skutočnosti, ktoré sa mu hodia do obrazu, ktorý chce vytvoriť. Ako kresťania máme “vydávať svedectvo pravde”( J 5, 33) a to by som chcel dať do pozornosti aj B. Rybnikárovi, pretože uvádzanie poloprávd je lžou a zavádzaním.

Čo sa týka nezaúčtovaných dokladov v čase môjho odvolania z funkcie konateľa (august 2019), to môžem len potvrdiť. Ale nehrajme tu divadlo, Reformata je mikro účtovnou jednotkou, všetky dôležité veci viem riešiť a sledovať v exceli, či už sú to pohľadávky, záväzky, stravné lístky 6 osôb, prevody medzi účtami, pohyby v pokladni. Vykonával som funkciu konateľa a ekonóma, a nie vždy som stíhal udržiavať banku v účtovnom programe v rámci jedného mesiaca. DPH z prijatých faktúr je možné v zmysle zákona uplatniť v poslednom mesiaci roka, podľa toho, aký máte cash flow.

Dnes účtovníctvo Reformaty vedie externá spoločnosť a riadenie Reformaty súčasný konateľ “prenechal“ na svojho zástupcu V. Daniša.  Ja som taký komfort nemal. Z vyššie uvedených dôvodov som došlé doklady často nemal čas spracovávať v reálnom čase, takže som ich akurát zaevidoval a po určitom čase som ich do programu dopĺňal po dávkach. Za dôležité považujem to, že do 4. 11. 2019 som zaúčtoval podstatnú časť chýbajúcich dokladov a tiež to, že som odovzdal účtovníctvo v elektronickej podobe.

Súčasný konateľ tiež spomína, že musia v Reformate opraviť odpisy za rok 2019. Odôvodňuje to tým, že sa odpisoval aj majetok, ktorý v roku 2018 bol predaný. Pokiaľ ma pamäť neklame, tak Reformata v roku 2018 nepredávala žiaden majetok zaradený do odpisovania. Chcel by som ho teda požiadať o uvedenie kúpnej zmluvy medzi Reformatou a kupujúcim.

Čo sa týka dodatočných daňových priznaní k DPH, tak v praxi sa bežne stáva, že opomeniete uplatniť DPH z faktúry alebo že máte iný právny a účtovný názor, na tú-ktorú účtovnú operáciu z hľadiska DPH, čo sa veľmi často rieši aj v komunikácii s obchodnými partnermi. Na to slúži inštitút dodatočného daňového priznania, ktorý sa v praxi bežne využíva. Zaujímavé je, že Daňový úrad ma ani raz nekontaktoval, že podávané kontrolné výkazy sú metodicky nesprávne.

Súčasný konateľ B. Rybnikár „zabudol“ uviesť v správe aj to, že úpravou právneho vzťahu medzi Reformatou  a ECAV podpísaním novej zmluvy o správe majetku v roku 2016 sa podstatne zvýšil odvod DPH do štátneho rozpočtu oproti obdobiam spred roka 2015. Lebo tak to má byť v zmysle platných právnych predpisov.

Vo všeobecnosti nemám problém za niektoré chyby – ak nastali – sa ospravedlniť, napr. za preklep pri evidencii motorového vozidla, za to, ak nejaké výkazy voči Sociálnej poisťovni boli podané nesprávne, resp. ak som niekedy zabudol vyžiadať preplatok z poisťovne Dôvera. Podobné drobné chyby či nedostatky som v roku 2015 za bývalú účtovníčku riešil aj ja bez toho, aby som na to pompézne poukazoval (napr. vo veci nesprávneho výpočtu poistného na invalidné poistenie). Som si istý, že ak by bývalí konatelia a bývalá účtovníčka odovzdali účtovníctvo v elektronickej podobe riadne a včas, tak tých drobných chýb a nedostatkov by som našiel v účtovníctve omnoho viac. Bývalá účtovníčka J. Danišová pre istotu napríklad daňové priznania a podklady k DPH radšej neodovzdala ani v písomnej forme. Na mieste je otázka: Prečo? Ale nerobil som z toho melodrámu.

Tieto drobné, resp. formálne nedostatky môže nový konateľ B. Rybnikár hľadať podstatne rýchlejšie a efektívnejšie, keďže mu bola riadne a včas odovzdaná aj elektronická verzia účtovníctva. Ja som ale takúto možnosť nemal, pretože mne nikto riadne a včas (a vlastne doteraz vôbec) elektronickú formu účtovníctva neodovzdal.

Od nástupu do funkcie konateľa sa B. Rybnikár intenzívne zaujímal o elektronickú formu účtovníctva a veľmi mu záležalo na tom, aby som odovzdal elektronické účtovníctvo. Je viac než zaujímavé, ba až absurdné, že mu nikdy tak nezáležalo na tom, aby elektronickú formu účtovníctva vydala aj bývalá účtovníčka J. Danišová. Princíp je princíp. Či nie? Nech si každý odpovie sám.

 Nový konateľ tiež spomína vysoké náklady na právne služby od roku 2015. Ja sa teším skutočnosti, že právne služby od roku 2020 budú v Reformate len minimálne, pretože súčasný konateľ nemusí podávať žalobu voči mojej osobe, že by som neodovzdal účtovníctvo v elektronickej podobe, tiež čestne vyhlasujem, že som nepodal žalobu voči Reformate ohľadne môjho odvolania z funkcie konateľa, a tiež som nepodal žalobu vo veci skončenia môjho pracovného pomeru v Reformate. Takže pán Rybnikár, položku konsolidácie nákladov na právne služby máte vyriešenú.

 V správe o hospodárení mi tiež veľmi chýba informácia od nového konateľa, či externá spoločnosť, ktorá vedie účtovníctvo, sa nejakým spôsobom vyjadrila k postupom účtovania do roku 2014, či boli dodržané všetky účtovné a daňové zákony a postupy účtovania, či sa vyjadrili k zisteniam v znaleckom posudku a tiež či sa vyjadrili k zisteniam daňovej kontroly. Tiež by ma zaujímalo, či nová účtovnícka spoločnosť si verifikovala počiatočné stavy k 1. 1. 2015 na základe podrobnej inventarizácie súvahových účtov, ktorú som novému konateľovi odovzdal, a v ktorej som uviedol a podložil dokladmi veľmi závažné nedostatky pri obstarávaní, zaraďovaní a odpisovaní majetku. Na základe týchto skutočnosti, ak by neboli vyriešené, tak Reformata za rok 2019 vyhotoví a podá na Daňový úrad Účtovnú závierku, ktorá bude nesprávna, skreslená a nebude hodnoverne preukazovať skutočnosti, ktoré má preukazovať. Takáto Účtovná závierka bude následne zverejnená vo verejnom registri účtovných závierok a bude poskytovať zmätočné a skresľujúce  informácie tak dovnútra spoločnosti, ako aj navonok voči tretím osobám. Ale o týchto skutočnostiach som pravidelne informoval oficiálne orgány cirkvi, tak generálne presbyterstvo, ako aj samotnú synodu. Ale bezúspešne, bez pochopenia a bez pomoci. Takže je teraz na Vás, ako budete ďalej pokračovať.

 Možno by synodálov zaujímala aj informácia, či účtovné doklady spoločnosti Reformata sa fyzicky nachádzajú v sídle Reformaty, Palisády 48, Bratislava, alebo sa zo sídla spoločnosti opäť nenápadne vzdialili tak, ako to bolo do roku 2014. Ak sú účtovné doklady uložené mimo sídla spoločnosti, tak považujem za elementárnu povinnosť konateľa informovať Synodu o presnej adrese ich uloženia a tiež o tom, kto všetko má k účtovným dokladom prístup.

Tiež by som chcel poukázať na správu v časti IX Prílohy – B. Rybnikár nezabudol priložiť ako prílohu uznesenia vyšetrovateľa a prokuratúry z rokov 2016, resp. 2018, ale „zabudol“ zaradiť medzi prílohy stanovisko audítora, znalecký posudok na účtovníctvo a tiež rozhodnutia Daňového úradu. Neviem si to vysvetliť: že by pracovná vyťaženosť?

Na osvieženie pamäti pripomeniem zopár faktov. Písal sa rok 2015 a všetko sa to začalo zdĺhavým odovzdávaním účtovných dokladov v písomnej forme, keď ešte ani na konci roka 2015 sme nepoznali počiatočné stavy majetkových účtov k 1. 1. 2015, a to z dôvodu, že nám nebola odovzdaná Hlavná kniha za rok 2014. Napokon sme ju prevzali protokolárne dňa 13. 5. 2016, skoro po 17 mesiacoch dlhého čakania. Do môjho odchodu z Reformaty k 4. 11. 2019 nebola odovzdaná elektronická forma účtovníctva (bývalá účtovníčka ju odmietla vydať). Nemusíte byť génius, aby ste v roku 2015 vyhodnotili situáciu tak, že niečo nie je v poriadku, pretože za normálnych okolností to nemá byť žiadny problém. Preto som aj ja pokladal nielen za svoju povinnosť, ale za štandard, ktorý je v serióznych spoločnostiach bežný, odovzdať novému konateľovi elektronickú formu účtovníctva. My nemáme čo skrývať!

Chcem zdôrazniť, že z dokumentov, ktoré sú k dispozícii, tak minimálne v rokoch 2012 až 2014 v spoločnosti Reformata, spol. s r. o., mohlo dochádzať k falšovaniu účtovníctva, napr.:

  • viedla sa trojitá evidencia účtovníctva (prvá evidencia bola vedená v Hlavnej knihe, druhá evidencia v Knihe analytickej evidencii a tretia evidencia vo výkazoch odovzdaných Daňovému úradu),
  • nebola dodržaná bilančná kontinuita na prelome rokov – stavy na konci roka sa nezhodujú so stavmi na začiatku roka (napr. podľa znaleckého posudku sa na prelome rokov 2013 a 2014 znížila hodnota majetku o sumu 71 357 eur, to znamená, že zostatok na účte 029 k 31. 12. 2013 bol vo výške 544 150 eur, ale počiatočný stav k 1. 1. 2014 bol už len vo výške 472 793 eur),
  • predkladali sa falošné správy o hospodárení valnému zhromaždeniu – napr. k 31. 12. 2012 bol podľa Hlavnej knihy na účte 042 vedený zostatok obstaraných investícii vo výške 129 773 eur, v správe o hospodárení za rok 2012 predloženej valnému zhromaždeniu (generálnemu presbyterstvu) je, ale uvedené, že obstarané investície nie sú žiadne, stav je nula,
  • falšovali sa celkové náklady a výnosy v účtovných knihách (napr. podľa znaleckého posudku súčet nákladov uvedený v účtovnej Hlavnej knihe sa nezhoduje s matematickým súčtom nákladov, teda súčtom vypočítaným kalkulačkou – sú to desaťtisícové rozdiely),
  • bol účtovaný náklad bez reálneho dodania tovaru (podľa správy synodálnej komisie došlo k účtovaniu spotreby elektriny bez riadnych faktúr od dodávateľa elektriny – tu mohol byť zámer umelo nadhodnotiť náklady, znížiť základ dane a platil nižšie dane). Daňový úrad takýto náklad neuznal za daňový,
  • ďalej napr. bol účtovaný náklad, ktorý sa nachádza len v Hlavnej knihe, ale v Knihe analytickej evidencie už nie je takýto náklad vedený (tu tiež mohol byť zámer umelo nadhodnotiť náklady, znížiť základ dane a platiť nižšie dane). Ani tento náklad nebol Daňovým úradom daňovo uznaný,
  • atď.

 

V správe o hospodárení Reformaty, ktorú predkladá synode nový konateľ, som nenašiel nič, čo by naznačovalo, že sa od roku 2015 za môjho pôsobenia falšovalo účtovníctvo.

Vážení synodáli, toto všetko sa dialo v Reformate do roku 2014. Potvrdila to audítorka, Znalecký ústav Ekonomickej univerzity, ktorý vypracoval znalecký posudok, a tiež Daňový úrad, ktorý vykonal daňovú kontrolu. Išlo o rozdiely v desiatkach, resp. súhrnne až v stovkách tisíc eur.

Zrejme nik nepredpokladá, že audítorka, Znalecký ústav a Daňový úrad sa mýlia, že si vymýšľajú, resp.  chcú úmyselne poškodiť Reformatu. NIE, to sa naozaj dialo v cirkvi, o ktorej som si v roku 2015 myslel, že som vstúpil do spoločenstva slušných ľudí, ktorí si ctia morálku a právo, ale mýlil som sa.

Daňový úrad vyrubil pokuty a dorubenie dane vo výške cca 72 000 eur za vyššie uvedené podvody a súčasný konateľ bez hanby napíše, že Š. Sabol dostal tiež pokuty za neskoro podané daňové priznania, prehľady, neskoro zaplatené preddavky na daň z príjmov v hodnote 674 eur za 5 rokov. V mojom prípade nešlo o úmysel, akurát o meškanie pri plnení si svojich povinností, keďže som vykonával funkciu konateľa a ekonóma súčasne. Pán B. Rybnikár, vy si uvedomujete ten rozdiel?

V roku 2015 vedenie Reformaty malo podozrenie, že sa pri správe majetku cirkvi diali majetkové, účtovné a daňové podvody. Informovali sme dozornú radu a Predsedníctvo ECAV a mali sme len dve možnosti. Prvá bola, že to necháme tak, zametieme to pod koberec, ututláme a budeme mať pokoj, budeme sedieť na svojich stoličkách, plniť si svoje základné povinnosti a poberať plat. Stali by sme sa tak ale spoluúčastnými týchto podvodov, so všetkým, čo k tomu patrí. Ale my sme sa spoločne rozhodli pre tú druhú možnosť, oveľa ťažšiu možnosť, a to, že vytiahneme tieto zistenia na svetlo a očistíme spoločnosť Reformata, a to aj za tú cenu, že nás v budúcnosti čaká osočovanie, ohováranie a ďalšie komplikácie. Ľudia, ktorí sú dnes za spoločnosť zodpovední, urobia všetko preto, aby sa pomstili za to, že sme vtedy neboli ticho.

Preto sú obidve správy – Predsedníctva ECAV aj Reformaty – na jednej strane chudobné na fakty, porovnávajú neporovnateľné, ale na druhej strane sú útočné, nenávistné, pomstychtivé, a to z jedného jediného dôvodu: ďalej sa snažia kryť, nepriznať a neriešiť účtovné, majetkové a daňové machinácie v Reformate do roku 2014. Tiež je tu zrejmá snaha Predsedníctva ECAV a nového konateľa Reformaty znova začleniť do cirkevných štruktúr bývalého konateľa, resp. ho riadne zamestnať. Je až neuveriteľné, že toto sa mohlo diať v cirkvi, v tej cirkvi, ktorá sa uchádza každoročne o vysokú dotáciu od štátu, a najnovšie chce „ťahať“ ďalšie peniaze aj z cirkevných zborov. Naozaj neuveriteľné.

Na záver chcem povedať, že každý, kto má aspoň základné ekonomické vzdelanie a na cirkvi mu záleží, musí skonštatovať, že táto správa je o všetkom možnom, len nie o tom, čomu by sa mala seriózne venovať: o hospodárení Reformaty za rok 2019. Správa predložená synode je tendenčná, zavádzajúca a účelová. Absentujú v nej relevantné a dostatočné informácie o hospodárení, nevenuje sa zásadným problémom a kauzám, či už v minulosti, alebo v súčasnosti. Zbytočne uvádza množstvo formálnych nedostatkov, ktoré zďaleka a ani náhodou nie sú porovnateľné s vedomým zavádzaním cirkvi, daňového úradu a iných vážnych nedostatkov, a to ako z právneho, tak aj z finančného hľadiska (špekulatívne a podozrivé transakcie v desiatkach a súhrnne až stovkách tisícov eur).

Uvádzaním nepodstatných záležitostí sa nový konateľ snaží odviesť pozornosť od riešenia reálnych problémov.

Mgr. Štefan Sabol
bývalý konateľ spol. Reformata, spol. s r. o.