Otvorený list generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi: NEKLAMTE!

Generálny biskup Ivan Eľko,
na stretnutí vedenia cirkvi s predsedníctvami zborov ECAV ste sa vyjadrili v tom zmysle, že od spoločnosti Reformata, ktorá spravuje majetok ECAV nemôžeme čakať, že bude sliepkou, ktorá bude znášať zlaté vajcia. Takisto ste zároveň účastníkom stretnutia položili rečnícku otázku či vedia koľko Reformata odviedla za posledných 4-5 rokov do ECAV, s tým, že následne ste si aj sám odpovedal: NIČ!

Tieto informácie sa nezakladajú na pravde, účastníkov stretnutia ste klamali a zavádzali. Za zvlášť závažnú považujeme skutočnosť, že ste tým znevážili úrad generálneho biskupa, a to z pozície člena predsedníctva cirkvi, ktoré je zároveň najvyšším orgánom, a to Valným zhromaždením spoločnosti Reformata! Kto iný má mať lepšie informácie o hospodárení spoločnosti, kto iný má väčšiu právomoc a vplyv na spoločnosť ako práve vy ako generálny biskup v spojení s generálnym dozorcom cirkvi?

Táto skutočnosť je ešte závažnejšia z toho pohľadu, že tieto informácie boli na pravú mieru uvedené v správe špeciálnej synodálnej komisie, ktorá bola na Synode 2019 v Prešove veľkou väčšinou synodálov schválená. Citujeme zo správy: “V roku 2015 bol odvod do ECAV 30 000 €, v roku 2017 to bolo 65 301,68 € (z toho 14 529,26 € za nájom pôdy v Beckovskej Vieske). V roku 2018 bol odvod do ECAV vo výške 73 055,74 € (z toho 13 643,16 € za nájom pôdy v BV). V roku 2019 Reformata neodviedla do ECAV žiadnu sumu, pretože spol. Reformata zaplatila Daňovému úradu na daniach a pokutách za roky 2012 až 2014 sumu vo výške 72 835,62 €. Reformata za roky 2015- 2018 odviedla do ECAV spolu 168 357 €, pričom spolu s peniazmi, ktoré bolo nutné uhradiť̌ Daňovému úradu vytvorila zdroje vo výške 241 193 €!”

Podľa správy synodálnej komisie bolo od roku 2004 do roku 2014 (za 11 rokov) do ECAV odvedené len 99 083 €, čo predstavuje hodnotu približne 9000€ ročne. Aký to rozdiel oproti hospodáreniu v období rokov 2015-18, kedy Reformata za 4 účtovné roky dokázala vytvoriť zdroje pre ECAV vo výške 241 193€, čo je viac ako 60 000€ ročne, a to s potenciálom ďalšieho rastu! Na dokreslenie situácie pripomíname, že bývalí konatelia (do roku 2014) doteraz neodovzdali elektronickú verziu účtovníctva.

Takéto zavádzanie širokej evanjelickej verejnosti vyznieva o to viac účelovo a manipulatívne v situácii, kedy vedenie cirkvi, po predchádzajúcom prerokovaní v Generálnom presbyterstve, plánuje na Synode predložiť nový návrh financovania cirkvi. Tento návrh je založený skoro výlučne na zvyšovaní odvodov z cirkevných zborov, a úplne ignoruje iné zdroje financovania: z Reformaty, iných zariadení ECAV, či z podnikateľskej činnosti. A to, že niektorí predstavitelia ECAV resp. Evanjelickej diakonie vedia podnikať ukázali na komerčnom využívaní bytu na Panenskej 25. Avšak za cenu porušenia elementárnej morálky, podpísanej zmluvy, a nie v prospech ECAV, ktorej tento byt a aj celý objekt patrí! Práve so spoločnosťou Reformata je totiž spojené aj zavádzanie celej ECAV na Slovensku, ktorého sa dopustili bývalí konatelia v rokoch 2012-13, keď skresľovali správy o hospodárení Reformaty, ktoré boli predkladané Generálnemu presbyterstvu, ktoré v tom čase bolo Valným zhromaždením spoločnosti.

Generálny biskup Ivan Eľko, v tomto kontexte vaše vyjadrenie na stretnutí predsedníctiev cirkevných zborov ECAV považujeme za účelovú manipuláciu širokej evanjelickej verejnosti, s cieľom získania ďalších peňazí zo zborov, a to v situácii kedy doteraz neboli objasnené ani bývalé kauzy (Svoradove, Panenská, Palisády, a pod.) spojené s touto spoločnosťou do roku 2014. To vyvoláva oprávnené pochybnosti a otázky, či je zvyšovanie odvodov zo zborov vôbec potrebné, a kto bude so zdrojmi z Reformaty resp. z iných zdrojov disponovať. Sme presvedčení, že takýto netransparentný a manipulatívny prístup vytvára atmosféru nedôvery, podozrievania a pochybností, ktorá novému vedeniu nedáva žiaden mandát požadovať ďalšie finančné zdroje zo zborov, pokiaľ nevysvetlí bývalé kauzy, nepredstaví úsporné programy na GBU a dištriktoch, a nepredloží potenciálny prínos z iných aktivít, ktoré by pomohli zabezpečiť financovanie cirkvi.

“Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom, a kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom.” Lk 16, 10

Za Správnu radu Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Ing. Jaroslav Mervart, PhD
Predseda Asociácie slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku