Filozof, ktorý manipuluje, rozdeľuje a klame

V aprílovom vydaní Evanjelického posla spod Tatier si svoj „stĺpik“ znovu našiel aj Ivan Eľko. Píše o líniách rozdelenia, ktoré podľa neho v 500-ročnej histórii našej cirkvi existujú už od samotného začiatku. Zopár príkladov z histórie, ktoré uvádza na začiatku článku majú zrejme slúžiť len ako odrazový mostík pre to, k čomu sa chce dostať. A tým sú nedávne resp. súčasné línie rozdelenia, ktoré spomína následne: Evanjelický festival vs. evanjelické dni, čítanie Tesnou bránou vs. čítanie Smieť žiť pre Krista, Evanjelický spevník vs. „pozmenený“ evanjelický spevník a pod. Avšak aj to je stále len zahrievacie kolo.

Autor sa k podstate svojho článku dostáva až neskôr: mali sme voľby a Za nové voľby, máme Evanjelickú cirkev augsburského vyznania a Asociáciu slobodných zborov, s ironickým komentárom, že sa jedná o “údajne jediný subjekt verný Augsburskému vyznaniu”… Táto ironická poznámka viac než dostatočne odhaľuje úplne pomýlený postoj generálneho biskupa k domácim viery (ktorí sa „previnili“ len tým, že im na evanjeliu záleží), a odhaľuje tiež „schopnosti“ Ivana Eľka zastávať funkciu generálneho biskupa. Všetci sympatizanti a podporovatelia Asociácie sú totiž členmi ECAV, a evanjelické zbory sa v Asociácii združujú na základe ústavného práva Slovenskej republiky.

Ďalšiu líniu rozdelenia podľa Eľka predstavuje Tranoscius a Lutherus, ďalej je to používanie HVPS – Hlasovej privátnej siete, Elektronického informačného systému, prispievanie do Fondu finančného zabezpečenia, vykonanie volieb, „pikantná“ otázka kto bol agentom ŠtB, a tiež otázka „koľko miliónov bolo ukradnutých z Reformaty“. Píše o týchto vážnych veciach s tak „vysokým nadhľadom“, akoby sa ho to vôbec netýkalo, zrejme v zmysle známej manažérskej hantýrky „helicopter view“ (pohľad z helikoptéry).

Tento vysoký stupeň abstrakcie a zovšeobecnenia posúva Ivan Eľko ešte ďalej, keď v ďalšom odstavci začína dokonca komentovať aj línie rozdelenia vo svete: covid resp. chripôčka, očkovanie a čipovanie, ruskú agresiu voči Ukrajine resp. americkú agresiu voči Rusku cez Ukrajinu.

V závere článku Ivan Eľko píše o tom, že to nie je tak, že „žiadne rozdelenie do cirkvi nepatrí“. Sú vraj línie rozdelenia falošné a pravé. Jediná správna línia podľa autora vychádza iba z „Ježiša a Jeho kríža“, ktorá „pretne čas, svedomie a srdce človeka“. To je vraj jediná línia, ktorá „cirkvi neubližuje, ale lieči ju“.

Prečo je tento pohľad na vec nebiblický a nebezpečný?

 Som presvedčený, že v prípade Ivana Eľka predstavuje vyššie uvedený „filozofický“ a „duchovný“ rozmer tohto článku iba omáčku, alebo ak chcete prostriedok, resp. dôvod ako si znova „kopnúť“ do tých vlastných, ktorí

  • chcú zostať verní evanjelickej vierouke a učeniu
  • požadujú efektívne a transparentné hospodárenie
  • majú na slobodu a „demokraciu“ v cirkvi iný názor

Ivan Eľko tak znova iba potvrdil, že nevie evanjelikov spájať resp. nevie si nájsť cestu a osloviť tých, ktorí maj iný názor. To oficiálne potvrdil už na Synode 2019 v Prešove, keď odmietol čo len komunikovať s členmi Asociácie slobodných zborov. Neodmietol však len komunikáciu, nebol ako člen vedenia ECAV schopný prispieť k náprave volebných machinácií, nebol schopný objasniť žiadnu z majetkových káuz, na ktoré poukázala synodálna komisia. Naopak, po vynútenom odchode konateľa Štefana Sabola sme znova videli výrazné obmedzenie skoro až zastavenie finančných tokov z Reformaty do ECAV, ďalšie predražené byty, a namiesto riešenia problematiky nájmu na ulici Svoradove sa celá záležitosť naopak ešte viac komplikuje – s ako ináč vážnym dopadom na ECAV.

Jedno známe príslovie hovorí, že „nemám riešenie, ale obdivujem problém“. V podobnej situácii sa nachádza aj Ivan Eľko, ale s tým, že za väčšinu aktuálnych problémov, ktoré spomína je zodpovedný on sám! Nemôže sa totiž tváriť ako pilot vrtuľníka, ktorý je zhrozený nad skazou svojej krajiny, keď za vojnu, ktorá vznikla je ako člen vedenia ECAV minimálne spoluzodpovedný! Odmietnutie komunikácie, odoberanie biskupských krížov a titulov, vyhadzovanie z cirkevných výborov, snaha o krátenie platu – kvalitatívneho príplatku, koncentrácia legislatívnej a finančnej moci, vyhrážanie sa disciplinárnym konaním, neadekvátne postihy, súdne spory, zastrašovanie farárov či zborov! Kto seje vietor, bude žať búrku: čo na tom nechápete?!

Generálny biskup Ivan Eľko, tu nepomôže hľadanie „podobných“ línií rozdelenia v minulosti, ani sa odvolávať na covid či chripôčku v snahe zrelativizovať vážny problém, ktorý ste v ECAV vytvorili! Vydajte počet z toho, za čo ste zodpovedný vy sám, a netvárte sa, že „ja nič, ja muzikant“ – ja som len zhrozený z toho, čo sa to okolo nás deje, milí moji. Tieto „interné“ línie rozdelenia, ktoré ste vytvorili sú totiž nielen zbytočné, ale dokonca aj kontraproduktívne, pretože cirkvi veľmi ubližujú!

Sme presvedčení, že tento problém by nikdy nevznikol, keby vám ako členovi generálneho predsedníctva v prvom rade záležalo na ECAV, na vierouke a na všetkých evanjelikoch. Nie iba na obhajobe úzkej skupiny ľudí, ktorú zaujímajú len výnosy z cirkevného majetku resp. rozdelenie štátnych čo zborových financií. A ktorá, z rovnakého dôvodu nemá žiaden záujem na vyšetrení káuz, na ktoré poukázala synodálna komisia, ani na zavedení transparentného a efektívneho hospodárenia v ECAV.

Plačem nad líniami rozdelenia, ale zároveň vytváram nové …

Iba nedávno sme evanjelickú verejnosť na stránkach ECAV informovali o tom, že Asociácia vyhrala súdny spor so Združením evanjelických duchovných. V tomto prípade Ján Bunčák, zrejme konajúci za výbor ZED poslal do Nemecka list, kde obvinil Asociáciu slobodných zborov z korumpovania farárov. Na súde sa tento nepravdivý a absurdný názor právny zástupca ZED-u nepokúšal ani vysvetliť, a akceptoval všetky nároky Asociácie. Podľa nášho názoru sa tu evidentne jednalo o snahu poškodiť dobrú povesť Asociácie pred nemeckým partnerom!

Avšak tam kde skončil ZED, začal Ivan Eľko osobne. A to dokonca v článku, kde sa sám sťažuje na falošné (a zbytočné) línie rozdelenia, ktorých svojím správaním už stihol vyrobiť viac než dosť. V texte kde poukazuje na zbytočné línie rozdelenia totiž uvádza: „A máme bežných farárov, ktorí dostávajú mzdu od ECAV, a Augsburskému vyznaniu jediných verných farárov, ktorí dostávajú takú istú mzdu od ECAV, ale k tomu ešte príplatok pre prenasledovaných od istého zahraničného podporovateľa.“ Ivan Eľko tu vytvára dojem, že farári, ktorých zbory sú v Asociácii slobodných zborov poberajú k svojmu platu zo zahraničia ešte niečo naviac.

Nechajme teraz bokom machinácie s platmi, ktoré raz schvaľuje Synoda, a potom zas generálne presbyterstvo. Ktoré idú raz ide hore, a potom zas dole. Kde pre niektorých nenárokovateľný príplatok v nedohľadne, je pre iných nárokovateľným štandardom. Nechajme teraz bokom aj to, že generálne presbyterstvo v roku 2019 prijalo uznesenie o krátení KVP farárom, ktorých zbory sú členmi Asociácie slobodných zborov!

To, čo Ivan Eľko tvrdí totiž nie je veľmi vzdialené od toho, čo pred časom do Nemecka napísal Ján Bunčák. Zatiaľ čo ten druhý hovoril priamo o korupcii, ten prvý píše o tom, že farári (združení v Asociácii) sú oproti svojím kolegom, „neznámym“ sponzorom zo zahraničia finančne zvýhodnení. Takýto výrok má ale podobne toxický účinok, ako ten predchádzajúci z dielne ZED-u! Generálny biskup okrem toho, že sa vo svojom článku nepochopiteľne vysmieva tým, ktorí „jediní sú verní augsburskému vyznaniu“, zároveň spochybňuje ich čistý a úprimný motív v tejto veci! A to len preto, že požadujú zachovanie evanjelickej vierouky, a tiež zachovanie jednoty slov a činov, čo je, inými slovami vyjadrené, presne to čo Ivan Eľko vo svojej funkcii nezvláda! Týmto svojím toxickým tvrdením tak nepriamo naznačuje, že to títo duchovní robia zo zištných dôvodov, pretože sú na tom finančne zainteresovaní! Jedno ľudové príslovie hovorí, „podľa seba súdim teba“, a to iba poukazuje na obrovský morálny úpadok ECAV pod súčasným vedením!!!

Vy však nie tak, hovorí nám Slovo Božie. Keď nové línie rozdelenia cirkvi takýmto odporným a pokryteckým spôsobom vytvára sám Ivan Eľko, my ich budeme tlmiť. Nepôjdeme priamo na súd, ale aj tentokrát podáme predžalobnú výzvu a dáme vám šancu sa ospravedlniť. Bez toho aby ste museli chodiť po súdoch, a plytvať peniazmi všetkých evanjelikov. Pretože žiaden z farárov, ktorých zbory sú členmi Asociácie slobodných zborov ku svojmu platu nič nepoberá ani z Asociácie, ani zo zahraničia. Naopak, tieto zbory si riadne platia svoje členské. To, čo Asociácia dostane od svojich podporovateľov a sympatizantov, resp. aj zo zahraničia, je uložené na nepredvídateľné situácie resp. používané na právne služby pre farárov, ktorí sú týmto vedením ECAV diskriminovaní a prenasledovaní.

Pravá línia rozdelenia v teórii a praxi

Ivan Eľko v závere svojho článku „Pravá línia rozdelenia“ uvádza, že z „Ježiša a Jeho kríža vedená línia rozdelenia pretne čas, svedomie a srdce človeka“. S tým sa dá súhlasiť, ale vzhľadom k téme článku a ďalším útokom na „vlastných“ je potrebné autorovi článku pripomenúť, že o tom nestačí iba hovoriť, ale je potrebné podľa toho aj žiť!On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.“ 2K 3, 6

To, aká je naša viera totiž vidno vo všetkom čo robíme – vo vzťahu k ľuďom okolo nás, vo vzťahu k našej rodine, k bratom a sestrám vo viere, v ekonomických veciach, v rôznych životných situáciách, aj v práci. „Hospodin je vo svojom svätom paláci, Hospodin na nebesiach má svoj trón. Jeho oči hľadia, Jeho pohľad skúma ľudských synov.“ Ž 11,4

Za Asociáciu slobodných zborov čakáme na Vaše ospravedlnenie generálny biskup Ivan Eľko! V záujme celej ECAV, v ktorej sme stále všetci členmi.

Jaroslav Mervart
predseda správnej rady Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku

 

ilustračné foto: pixabay.com