Bez Boha na svete v cirkvi!

Súčasné vedenie ECAV, ktoré nastúpilo po roku 2018 veľa hovorí o jednote, avšak takáto jednota, ktorá má legitimizovať hriešne, nemorálne a často aj nezákonné jednanie určite ku kresťanstvu nepatrí. Neoddeliteľnou súčasťou kresťanskej vierouky je učenie o ospravedlnení a posvätení, o ktorom sa však dnes hovorí iba veľmi málo. Aj preto je vhodné si v tomto kontexte pripomenúť slová apoštola Pavla, ktoré adresoval mladému Timoteovi: „… nepodieľaj sa na hriechoch iných ľudí. Zachovávaj sa čistý.“ 1 Tim 5 – 20,22

Tento text je úplne jasný a nepodlieha nijakej dvojzmyselnosti. Veľká časť listu Timoteovi poukazuje na to, že posvätenie je dlhodobý proces, a apoštol Pavol s láskou a odhodlane povzbudzuje Timotea, aby sa „cvičil v zbožnosti“.  Poukazuje nielen na to, na čo si má dať pozor, ale aj prečo je to dôležité:

Daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.“ 1 Tim 4, 16

Z uvedeného je zrejmé, že ide o to najdôležitejšie, o náš život, a tiež o život našich blízkych! To čo vidíme v Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania je však od inštrukcií, ktoré dával apoštol Pavol Timoteovi veľmi vzdialené. Niekedy to vyzerá tak, ako keby sa vo vedení ECAV presadzovala úplne iná vierouka či učenie, ktoré nemá s kresťanstvom nič spoločné! Posúďte sami.

Voľby (nielen v roku 2018)

Pri obhajobe vyraďovania kandidátov (ktorí požadovali dôsledné vyšetrenie majetkových káuz a vyvodenie zodpovednosti za škody) vedenie cirkvi v pastierskom liste 2019 uviedlo, že takéto vyraďovanie nie je nič nové, pretože aj skôr dochádzalo k vyraďovaniu kandidátov:

V minulosti na úrovni zborov, seniorátov, dištriktov a generálnej cirkvi procesom kandidácie neprešlo množstvo osôb.

V kandidatúre na najvyššie posty ECAV však v skutočnosti za uplynulých 28 rokov neprešli 3 max. 4 osoby, pričom pri niektorých bolo možné vyjadriť objektívne pochybnosti o plnení zákonných požiadaviek na kandidáta. Avšak od roku 2018 sa celý proces doslova „odtrhol z reťaze“, keď za toto krátke obdobie bolo vyradených 11 kandidátov spĺňajúcich zákonné podmienky! A naopak, kandidatúra bola umožnená osobám, ktoré zákonné podmienky nespĺňali.

Sme presvedčení, že takéto správanie vedenia ECAV nemá oporu ani v cirkevných zákonoch, ani v Ústave Slovenskej republiky, a už vôbec nie v Biblii, vzhľadom k tomu, že tu dochádza k účelovej, subjektívnej a nespravodlivej selekcii osôb. Sme tiež presvedčení, že záujem niektorých osôb resp. záujmových skupín je v tomto prípade v priamom rozpore so záujmami ECAV!

Tento spôsob argumentácie nie je ničím iným, ako aplikáciou pravidla, keď už raz niekto zhrešil, tak môžeme zhrešiť znova. Alebo ešte horšie, môžeme hrešiť stále!!! To ale rozhodne nie je biblický prístup, naopak!

 

Výhovorka generálneho biskupa na tému spolupráce s ŠtB

Na zasadnutí okresného súdu v Bratislave sa Ivan Eľko vyjadril aj k tomu, ako vníma a tiež ako chce (ne)riešiť problematiku ŠtB v cirkvi:

To, čo mi ale vadí, že nám vadí agent ŠtB Július Filo, a nevadia nám aj naši blízki dôverní priatelia – tí nám nevadia… Toto pokrytectvo ma dráždi.

Na inom stretnutí s cirkevnými zbormi sa Ivan Eľko vyjadril v podobnom zmysle, že on problematiku ŠtB riešiť nebude, kým sa k svojej spolupráci s ŠtB nevyjadria aj ďalší.

Ani tento postoj však nemá s biblickým vyznaním hriechu, pokáním a nápravou nič spoločné! Vyzerá to tak, že kým sa zo svojho vzťahu k ŠtB „spontánne“ nevyznajú všetci bývalí spolupracovníci, Ivan Eľko nič sám od seba – v prospech ECAV – riešiť nebude! To však nie nič iné ako alibizmus resp. arogantná výhovorka, kde Ivan Eľko ako najvyšší duchovný predstaviteľ cirkvi zlyhal, keď (znova) uprednostnil záujmy iných osôb pred záujmami ECAV!

Tých však, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa aj ostatní báli. Zaprisahávam ťa pred Bohom a pred Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachovával bez predsudku a nič nerobil z náklonnosti voči niekomu.“ 1 Tim 5,20-21

 

Odoberanie biskupských krížov a titulov

Od vedenia akejkoľvek organizácia a zvlášť od vedenia kresťanskej cirkvi máme plné právo očakávať, že títo ľudia by mali ísť príkladom. Avšak to čo sme videli bezprostredne po  voľbách v roku 2019 nemá v histórii ECAV obdobu. Zjavne sa tu udiala nejaká osobná a nemorálna vendetta (pomsta), keď generálne presbyterstvo rozhodlo o tom, že Miloš Klátik, emeritný generálny biskup a Milan Krivda, emeritný biskup Západného dištriktu nemajú právo používať titul „emeritný biskup“ a nemajú ani právo nosiť biskupský kríž! Takéto uznesenie prijali členovia generálneho presbyterstva, ktorí by sa mali riadiť kresťanskou vieroukou:

Keď jeden hovorí: Ja som Pavlov! a druhý: Ja Apollov! či nie ste príliš ľudia? Čo je Apollo? Čo Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast; takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba!“ 1 Kor 3, 4-9

Takéto hlúpe rozhodnutie je hrubým porušením pravidiel kresťanskej vierouky a kresťanského života! A je úplne absurdné, že takéto rozhodnutie prijali tí, ktorí dnes toľko hovoria o jednote!

Toto bezprecedentné rozhodnutie nebolo žiadnym spôsobom zdôvodnené v zmysle uvedenia konkrétnych dôvodov, prečo bolo vlastne prijaté. Druhým problémom je, že nebolo adekvátnym – biblickým spôsobom odkomunikované:

Keby tvoj brat zhrešil proti tebe, choď a pokarhaj ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata; ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby všetko bolo zistené svedectvom dvoch alebo troch svedkov. Ak ich neposlúchne, povedz to cirkevnému zboru…“ Mt 18,15-17

Celé toto rozhodnutie bolo prijaté bez akéhokoľvek zdôvodnenia, bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie a v rozpore s viacerými kľúčovými princípmi, ktoré sú uvedené v Slove Božom!

 

Bratia teroristi, sestry teroristky

Prirovnanie názorovej opozície vo vnútri cirkvi k teroristom, ktorí sa vyhrážajú bombovými útokmi sme mohli zaznamenať už vo vyhlásení k inštalácii nového vedenia v marci 2019 vo Zvolene:

Diabol sa postaral, aby túto slávnosť zatemnil … žiaľ, až takto ďaleko dospela nenávistná, urážajúca a hrubo demagogická kampaň odporcov legitímne zvoleného vedenia ECAV a ZD. Vyhrážanie sa vlastným…

A aby toho nebolo dosť s týmto vyhlásením sa ďalej zahrával Ivan Eľko na Synode 2019:

Policajti hovoria, že s teroristami sa nevyjednáva, zásadne, ja to nechcem povedať až takýmto spôsobom, ale ja chcem z toho povedať iba to, že ja naozaj neviem, o čom sa v tejto chvíli rozprávať…

Takéto zahrávanie sa s emóciami prinieslo svoj „výsledok“, keď ho následne jeden zo synodálov v tejto nebiblickej rétorike podporil:

Brat biskup Eľko, mal som na mysli presne tie isté slová, že policajti hovoria, že s teroristami sa nevyjednáva, neboj sa to povedať, ako to je…

Kde ste v Biblii videli takéto správanie k iným kresťanom, k domácim viery? To čo nájdeme v slove Božom je pravým opakom toho čo sme videli vyššie:

Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.“ R 13, 8-10

Ale čo má kresťanská láska spoločné s diablom a teroristami? Tu je potrebné ešte dodať, že tieto „pekelné reči“ Ivan Eľko následne využil na to, aby zdôvodnil prečo nebude komunikovať s Asociáciou slobodných zborov, čo (znova) nemá so snahou o jednotu v ECAV nič spoločné! My však vieme, že nekomunikuje preto, lebo nevie na verejnosti obhájiť nič z toho čo jednostranne predkladá vlažným resp. zle informovaným synodálom – či už sa to týka volieb alebo majetkových káuz. Takéto konanie je jednoznačne na škodu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku!

To všetko nakoniec viedlo k prijatiu vopred pripraveného uznesenia proti Asociácii slobodných zborov, ktoré podobne ako v prípade emeritných biskupov, ani v tomto prípade s Asociáciou slobodných zborov nik vopred nekomunikoval. Takéto uznesenia „o nás bez nás“ určite k pokoju a jednote v Evanjelickej cirkvi neprispievajú, a sú v rozpore so známym vyjadrením z Biblie:

nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi“. Rim 12,18

Tieto slová a skutky nového vedenia určite nie sú inšpirované láskou, a k pokoju tiež nevedú. Skôr naopak! Celú situáciu ešte viac komplikuje a zhoršuje to, že na hlasovanie o týchto bezbožných návrhoch sú následne navedené celé cirkevné grémia, či už hovoríme o generálnom presbyterstve alebo o Synode. Vedenie ECAV tak ťahá do hriechu, ktorý nemá nič spoločné so záujmami ECAV, aj iných. So všetkými následkami čo to obnáša!

Kto by však zviedol na hriech jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by bolo, aby mu oslí žarnov zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny.“ Mt 18,6

 

Prosím ťa neklam!

Výzva Keď nemáš informácie, nehovor a neklam … prosím ťa, hovor už pravdu! bola na Synode 2021 adresovaná samotnému generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi, ktorý sa už tradične snažil za každú cenu – aj za cenu klamstva – obhájiť bývalých konateľov Reformaty Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára.  Už jeho predchádzajúce vyjadrenia o tom, že Reformata v rokoch 2015-2017 do ECAV nič neodviedla sa nezakladajú na pravde. Rovnako klamal aj na Synode 2021 keď uviedol:

kebyže tento papier je daňovej kontrole predložený, tá pokuta, teda to dodanenie by nebolo, nebola by pokuta, nebolo by ani penále, nebolo by tých slávnych 70 000, ktoré sme akoby vyhodili len tak, no a z ktorých sa potom politicky profitovalo, lebo na základe tohto daňového doplatku, pokuty a penále tuná bolo potom škandalizovaných roky celý rad ľudí…“.

Ten papier je pochybná nájomná zmluva (údajne podpísaná v roku 2012) sa prvýkrát na verejnosti objavila v roku 2020 (!), a jej originál podľa dostupných informácií doteraz nik nevidel. Niet divu, pretože podľa nášho názoru takáto zmluva nebola nikdy podpísaná! Po spochybnení jej pravosti, a po dvoch rokoch manipulácie evanjelickej verejnosti, ju Ivan Eľko nechal „preveriť“ na prokuratúre…

Okrem toho, že podľa nášho názoru je táto zmluva je falošná, Ivan Eľko manipulatívne synodálov zavádza aj v ďalšej časti svojho vyjadrenia, keď vytvára dojem, že odpisy riešia problém celej daňovej kontroly. Odpisy pritom tvoria len asi jednu tretinu celkovej čiastky, ktorú musela Reformata zaplatiť, pričom daňová kontrola konštatovala aj ďalšie závažné nedostatky.

Kontroverzné vyjadrenia Ivana Eľka, kde popiera nielen realitu ale aj sám seba, pokračovali aj na okresnom súde v Bratislave, kde sa vyjadril:

môžem hovoriť o tej tzv. pokute 70 000 € pre Reformatu, čo o nej neviem. Reformata nikdy nedostala pokutu 70 000 €!

Čo dodať? Ani v tomto prípade evidentne Ivan Eľko nejedná podľa Slova Božieho, a ako najvyšší predstaviteľ ECAV robí hanbu a poškodzuje meno celej Evanjelickej cirkvi! Pretože v knihe žalmov čítame:

Nebude bývať v mojom dome podvodník a klamár neobstojí pred mojimi očami.“ Ž 101,7

Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť.” Zjav 21,8

Záver

Uviedli sme len päť príkladov, kde sme chceli poukázať na to, že súčasné vedenie ECAV sa Bibliou – Slovom Božím až príliš často vôbec neriadi. Ich konanie sleduje úplné iné priority než je záujem a prospech ECAV, čomu odpovedajú aj používané spôsoby, ktoré sú v priamom rozpore s vieroukou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Reči o jednote za týchto okolností vyznievajú viac ako pokrytecky, pretože práve oni týmto nekresťanským správaním cirkev rozdeľujú!

Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského.“ Mt 7, 19-21

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com