V reportáži zo Synody ECAV 2021 sme vám priniesli informáciu o nadštandardnom odmeňovaní riaditeľa Evanjelickej diakonie, ktoré vysoko prevyšuje platy nielen v cirkvi, ale aj v komerčnej sfére. Podľa informácií, ktoré tam odzneli, riaditeľ  ED poberá plat takmer 3 000 eur mesačne, zároveň dostáva 10 000 eur ročnú odmenu a má podpísanú 5-ročnú nevypovedateľnú zmluvu.

Na základe týchto informácií sa ročný príjem Jána Gaspera pohybuje okolo 46 000 eur, pričom odstupné by v prípade rozviazania zmluvného vzťahu dosiahlo výšku 230 000 eur! Ročný plat tak predstavuje skoro štvrtinu štátneho príspevku určeného pre Evanjelickú diakoniu a „odstupné“ je väčšie ako celý ročný štátny príspevok! Ak si to spojíme s informáciou zo Synody, že výšku platu a odstupného si poverený riaditeľ podpísal sám, tak tu máme nielen finančný, ale aj morálny problém! Mohli by sme povedať, že pokiaľ si na to pán riaditeľ zarobil sám, je to v poriadku, lenže tu hovoríme o rozdeľovaní štátneho príspevku!!!

To, samozrejme, priamo na Synode vyvolalo veľké pohoršenie, pretože  takáto výška platu je vo veľkom kontraste najmä vo vzťahu k odmeňovaniu duchovných, a tiež k tzv. fondu zabezpečenia, kde cirkev požaduje ďalšie peniaze zo zborov.

Ukazuje sa, že veľkým problémom tejto cirkvi je neschopnosť reagovať na hrubé porušenia zákonov, neefektívne hospodárenie či zlyhania pri správe cirkvi, resp. jej účelových zariadení. Predsedníctvo cirkvi doteraz nebolo schopné vyriešiť kauzy, na ktoré poukázala synodálna komisia na prešetrenie hospodárenia spoločnosti Reformata, a rovnako ani prepojené uznesenia zo Synody ECAV 2019. Ukazuje sa, že to, že cirkev sa nedokázala vysporiadať so svojou minulosťou, spôsobuje problém aj dnes. Ako príklad je možné uviesť opravu dvoch bytov v rokoch 2019/20, ktoré boli oproti pôvodnému investičnému zámeru skoro dvojnásobne predražené.

A ako cirkev, resp. jej predsedníctvo reagovalo na informácie o vysoko nadštandardnom (samo)odmeňovaní v Evanjelickej diakonii? Predsa tak ako vždy: nijako! Napriek evidentnému osobnému zlyhaniu, napriek tomu, že takéto odmeňovanie je možné považovať za neprimerané a nemorálne. Napriek pohoršeniu na synode a v cirkvi, ktoré táto informácia vyvolala.

Svoj vlastný názor na postup generálneho biskupa Ivana Eľka v tejto veci si môžete urobiť aj sami, a to na základe článku uverejneného na stránkach ECAV. Zatiaľ čo na Synode 2020 nemal problém kritizovať výšku finančných prostriedkov, ktoré na opravu farského úradu v Dunajskej Lužnej dokázal (pre cirkevný zbor a vďaka svojej šikovnosti) zabezpečiť bývalý biskup Miloš Klátik, nadštandardné odmeňovanie Jána Gaspera (a s tým spojené nehospodárne míňanie zdrojov zo štátneho rozpočtu) mu zjavne neprekáža.

Práve naopak, už dva mesiace po spomínanej synode sa s Jánom Gasperom zúčastnil na slávnostnom podujatí v Nemecku. To poukazuje na subjektívne konanie Ivana Eľka, ktorý nekoná zásadovo a principiálne, ale, naopak, používa dvojitý meter. Jeho konanie je nespravodlivé, pretože je závislé od toho, o akú osobu ide, pred čím nás slovo Božie jasne varuje:

“Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite. Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo nieto uprednostňovania osôb.”
(Kol 3, 23 – 25)

Ivan Eľko by sa mal vážne zamyslieť nad tým, aký signál týmto svojím správaním do ECAV vysiela, pretože

Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone
(Mt 6, 24).

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

foto: ecav.sk