Ani tie dva byty…

Nové vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré nastúpilo po roku 2018, doteraz nevyriešilo žiadnu z majetkových káuz. S tým úzko súvisí aj druhé zlyhanie, ktoré sa týka neplnenia uznesení Synody ECAV 2019 vo vzťahu k spoločnosti Reformata. Nepodaril sa ani zúfalý pokus o spochybnenie výsledkov daňovej kontroly, ktorá poukázala na protizákonné konanie pri vedení účtovníctva a daní, na základe čoho musela Reformata zaplatiť 72 835 eur. A tak sa nové predsedníctvo ECAV pokúsilo všetko zakryť „novými investíciami. Poďme sa teda pozrieť, ako to dopadlo.

Ako to už je, žiaľ, v ECAV na Slovensku po roku 2018 zvykom, aj tentoraz nové vedenie cirkvi začalo diskreditáciou bývalého vedenia ECAV a tiež bývalého konateľa spoločnosti Reformata Štefana Sabola. Na Synode ECAV 2020 Ivan Eľko nevedel vysvetliť ani zneužívanie bytu na Panenskej 25 Evanjelickou diakoniou, ktorá ho v rozpore so zmluvou ponúkala na prenájom na komerčnej báze. Zrejme v zmysle hesla „najlepšia obrana je útok“ sa pustil do protiofenzívy: „Iba taká poznámočka. Že nám strašné vadí AirBNB jedného priestoru, ktorý Diakonia dáva k dispozícii svojim stážistom, a keď tam nie sú, tak ho ponúka, aby aspoň niečo dostala ako priestor k prenajímaniu na inej báze. Toto nám vadí. A dva byty na Palisádach zamknuté tri roky, to nám nevadí?

Po tomto útoku na „triedneho nepriateľa“ Ivan Eľko prešiel do víťazoslávneho chorálu: „Tieto dva byty boli v priebehu minulého roku opravené, jeden už má nájomcu, druhý bude mať.“ Následne s dokonale predstieranou pokorou a sebakritikou dodal: „Tak by som bol rád, žeby toto si niekto všimne, chlapci, vy ste totálne vedľa, všetko robíte zle, ale aspoň tie dva byty, chvála Pánu Bohu za ne.

V septembri 2021 na druhej synode dokonca vyhlásil: „Za dva a pol roka Reformata opravila dva byty a prenajala ich – to je všetko, v čom ja som bol aktívny.

Opravu uvedených dvoch bytov teda Ivan Eľko predstavuje ako svoju nespochybniteľnú zásluhu a vlajkovú loď svojho snaženia vo vzťahu k spoločnosti Reformata. V skutočnosti to však nie je pravda, pretože aj nezainteresovaný pozorovateľ po krátkej analýze správ predsedníctva ECAV a po ich vyjadreniach na synodách za uplynulé roky musí potvrdiť, že generálny biskup väčšinu svojho úsilia venoval obhajobe zlyhaní a protizákonného konania bývalých konateľov spoločnosti Reformata Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára. Ďalej si ukážeme, že aj oprava spomínaných dvoch bytov až príliš nápadne pripomína ich neefektívne a pochybné hospodárenie do roku 2014. A nie je to len tým, ako málo Reformata od roku 2019 do ECAV odviedla…

Marketingová kampaň Ivana Eľka stojí na hlinených nohách

Ivan Eľko sa vo svojich vyjadreniach snaží vytvoriť dojem, že bývalé vedenie ECAV – Miloš Klátik a Imrich Lukáč – a tiež bývalý konateľ Reformaty Štefan Sabol opravu spomínaných dvoch bytov zanedbali. To však nie je pravda! V skutočnosti si do veľkej miery sám pripisuje zásluhy tých, ktorých kritizuje! Bol to totiž práve Štefan Sabol, ktorý opravu týchto dvoch bytov pripravil.

Po prerokovaní investičného zámeru s vedením ECAV ešte v roku 2017 bola v roku 2018 pripravená projektová dokumentácia. Nasledovalo podanie na Krajský pamiatkový úrad, ktorý vydal rozhodnutie v tejto veci 12. 9. 2018. Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto 5. 11. 2018 vyhlásil, že nemá námietky proti uskutočneniu stavebných úprav v týchto dvoch bytoch. Ak by teda v závere roka 2018 nedošlo k zmene vedenia ECAV, pravdepodobne by konateľ Reformaty mohol plynule pokračovať opravou týchto dvoch bytov.

Nové vedenie ECAV (v tom čase zastupujúci biskup Slavomír Sabol a Ján Brozman) prebrali vedenie cirkvi v čase, keď v Reformate ešte prebiehalo daňové konanie. Vtedy mali ideálnu možnosť a priestor dokázať, že im na ECAV naozaj záleží, a vyzvať bývalých konateľov Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára aj bývalú účtovníčku Janu Danišovú, aby vysvetlili nezákonné praktiky a daňové podvody, ktoré boli zistené počas daňovej kontroly. To sa však nestalo, a to aj napriek tomu, že konateľ Reformaty Štefan Sabol ich na prebiehajúce daňové konanie písomne upozornil. Jeho žiadosť o osobné stretnutie ostala nevypočutá. S odstupom času teda môžeme konštatovať, že nové vedenie ECAV túto situáciu nezvládlo a zlyhalo.

 Predsedníctvo ECAV nereagovalo ani na druhú výzvu

V liste zo 16. 11. 2018 žiadal konateľ Štefan Sabol predsedníctvo cirkvi o stretnutie nielen kvôli informácii o stave daňovej kontroly, ale aj so zámerom získať súhlas s pokračovaním rekonštrukcie dvoch bytov na Palisádach 46 – 48. Žiadnu odpoveď však nedostal. Aj preto 18. 4. 2019 napísal druhý, veľmi podrobný list, kde znova poukázal na potrebu rekonštrukcie týchto dvoch bytov. Zdôraznil aj skutočnosť, že nevyužívaním týchto bytov cirkev stráca na nájomnom cca 1 500 eur mesačne. Vedeniu cirkvi pripomenul, že sú pripravené projekty stavebného riešenia, zdravotechniky, vykurovania, vzduchotechniky, elektroinštalácie, statický posudok aj súhlas stavebného úradu. Tiež poukázal na to, že na tieto opravy sú zabezpečené finančné prostriedky a že rozhodnutie o oprave týchto dvoch bytov nie je v kompetencii konateľa Reformaty.

No ani potom sa niekoľko mesiacov nič nedialo – teda až do odvolania konateľa Štefana Sabola a členov Dozornej rady v auguste 2019. Keďže oprava bytov sa podľa vyjadrenia Ivana Eľka začala až koncom roka 2019, môžeme konštatovať, že byty zbytočne čakali na rekonštrukciu celý rok. Za uvedené obdobie prišla cirkev o nájom vo výške skoro 20 000 eur, pričom za tento stav nie je zodpovedný nik iný ako predsedníctvo cirkvi, a teda Ivan Eľko a Ján Brozman. Pretože aj napriek tomu, že boli na tento stav opakovane upozornení, v tejto veci nekonali. Je smutné, že za týchto okolností má Ivan Eľko ešte tú drzosť kritizovať bývalé vedenie za problém, ktorý však do veľkej miery spôsobil on sám! O jeho morálnej úrovni nesvedčí ani to, že „zabudol“ poukázať na to, že kompletnú projektovú, pamiatkovú a stavebnú dokumentáciu, ako aj rozpočet opravy pripravil bývalý konateľ Štefan Sabol.

To však nie je všetko. Keď vtedajší konateľ v rokoch 2018 a 2019 požadoval od predsedníctva ECAV súhlas s rekonštrukciou, zároveň uviedol, že rozpočet na opravu týchto dvoch bytov je 73 000 eur (bez výmeny okien a dverí). Na Synode ECAV 2021 sme sa však od nových konateľov Tomáša Hybena a Petra Gärtnera dozvedeli, že oprava v skutočnosti stála 150 000 eur! Dá sa predpokladať, že transparentným výberovým konaním (na rekonštrukciu obidvoch bytov súčasne) by bolo možné dosiahnuť 10 % zľavu z pôvodného rozpočtu, čo by vytvorilo zdroje aj na výmenu okien a dverí. To sa však nestalo. Namiesto toho vedenie Reformaty a ECAV preinvestovali viac ako dvojnásobok pôvodného rozpočtu! Projektované náklady boli teda prekročené o sumu 77 000 eur, čo predstavuje navýšenie o viac ako 100 %! Ak k tejto hodnote pripočítame ušlý zisk z dôvodu oneskorenej rekonštrukcie vo výške 20 000 eur, dostávame sa k hodnote cca 100 000 eur, ktoré budú cirkvi chýbať.

Za týchto okolností sa dá súhlasiť len s prvou časťou vyššie uvedeného samohodnotenia Ivana Eľka: „Chlapci, vy ste totálne vedľa, všetko robíte zle!Pretože opravu týchto dvoch bytov ste ako predsedníctvo cirkvi vôbec nezvládli! A to ani z biblického hľadiska (1Kor 3, 6 – 9), keď namiesto toho, aby ste nadviazali na prácu svojich predchodcov, začali ste ich ohovárať! Nezvládli ste to ani z časového hľadiska, pretože kvôli vášmu nezáujmu sa začiatok opravy týchto bytov posunul o viac ako rok. A viac ako dvojnásobné prekročenie rozpočtu poukazuje na to, že ste to nezvládli ani ekonomicky!

Havarijný stav budovy na Panenskej 25 sa nerieši

Spomalené a nezodpovedné konanie predsedníctva ECAV je možné ilustrovať aj na prístupe k oprave strechy na budove Panenská 25. V liste predsedníctvu ECAV z18. 4. 2019 konateľ Štefan Sabol poukázal aj na havarijný stav tohto bytového domu, čo doložil i vyjadrením statika: „Strešná krytina je celoplošne poškodená a nedostatočne kotvená do doskového, hnilobou napadnutého debnenia. Z tohto dôvodu sa jednotlivé časti strešnej krytiny môžu samovoľne uvoľniť a ohrozovať okolie.“ Preto bola v roku 2016 nainštalovaná ochranná sieť, ktorá mala predstavovať dočasné riešenie do rekonštrukcie. Ako konateľ vo svojom liste uviedol, v prípade rekonštrukcie tejto budovy sa uvažovalo s tromi alternatívami, kde jednou z alternatív bola výmena krytiny strechy, výmena dreveného krovu a oprava fasády a okien. Zároveň by sa podkrovie pripravilo aj na prípadné zobytnenie s cieľom rozšíriť ubytovaciu kapacitu o dva mezonetové byty. Podľa kalkulácie stavebných prác z roku 2015 by cena tejto rekonštrukcie predstavovala 287 000 eur.

Aj napriek tomu, že na konci roka 2018 mala ECAV k dispozícii

  • z hospodárenia Reformaty od roku 2014
  • a tiež z vyhratého súdneho sporu zo Štrasburgu

na účte viac ako 538 728 eur, rekonštrukcia bytového domu v havarijnom stave na Panenskej 25 sa doteraz nezačala! Má snáď nové vedenie ECAV iné, dôležitejšie aktivity?!

Čo dodať? Meškajúce, predražené a nezvládnuté investície vyvolávajú aj veľa ďalších otázok. Na čom vlastne predsedníctvu ECAV záleží? Aké sú ich priority? Kto je za predražené investície zodpovedný? Kedy sa konečne zrealizujú tak veľmi potrebné opravy chátrajúcich budov? A sú vôbec na bankovom účte ECAV ešte nejaké peniaze?

Nezabudnime, že vedenie ECAV spravuje majetok všetkých evanjelikov! Tých evanjelikov, od ktorých kvôli evidentne nezvládnutej a neefektívnej správe budov dnes do tzv. Fondu finančného zabezpečenia pýta ďalšie peniaze! Preto máme právo žiadať nielen informácie, ale aj vyvodenie zodpovednosti za kauzy minulé, ale aj tie súčasné. Ako hovorí známe príslovie: Kto sa nepoučí z minulosti, ten si ju musí zopakovať!“

Jaroslav Mervart
Štefan Sabol

ilustračné foto: unsplash.com