Kolo kolo mlynské

Mohli by začať tak rozprávkovo: kde bolo tam bolo, boli raz voľby. Také obyčajné ako vždy – niektorí sa prihlásili, a potom všetci hlasovali o tom, koho si vyberú. Nebolo to vždy dokonalé, ale viac-menej to fungovalo. Až do roku 2018…

Vtedy si niektorí povedali, že dosť nám bolo v opozícii, urobíme všetko preto, aby sme sa dostali k k moci (a teda aj k majetku a peniazom). Hovorí sa, že každý národ má takú vládu akú si zaslúži, avšak v tomto prípade to neplatí. Pretože na rozdiel od parlamentných volieb na Slovensku vo voľbách vedenia Evanjelickej cirkvi došlo ešte pred voľbami k vyradeniu názorovej opozície. A teda právo verejnosti voliť bolo obmedzené!


Právne predpisy a „realita“ v ECAV

Nedávno sme uverejnili článok prof. Sváka Slovenský právny poriadok je založený na hierarchii právnych predpisov“, kde sa uvádza, že “právny predpis nižšej právnej sily nemôže byť v rozpore s právnym predpisom vyššej právnej sily”. Ak teda ústava Slovenskej republiky garantuje občanom Slovenskej republiky aktívne právo voliť, a tiež pasívne právo byť volený, ako teda mohlo dôjsť v ECAV k takej manipulácii resp. k takému zneužitiu volieb?!

Dnes už v Evanjelickej cirkvi všetci vedia, že sa tak stalo (a stále sa tak deje) v rámci kandidačných porád. Z posúdenia či kandidáti splnili zákonom vopred stanovené podmienky sa stal subjektívny nástroj vyraďovania „nepohodlných kandidátov, a to aj napriek tomu, že sa často jedná v spoločnosti o známe a vysoko rešpektované osoby, z ktorých niektorí ešte nedávno zastávali vysoké posty v ECAV. To bolo možné kvôli svojvôli minimálne niektorých členov kandidačnej porady resp. kvôli ich nízkemu právnemu povedomiu. Je to možné nazvať aj ich osobným zlyhaním, pretože konali nad rámec svojich kompetencií, čím poškodili nielen práva nespravodlivo vyradených kandidátov resp. evanjelickej verejnosti, ale aj dobré meno celej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania!

Od začiatku hovoríme, že snaha obhájiť majetkové kauzy, pri ktorých prišla cirkev o státisíce Eur, rovnako ako snaha obhájiť vyššie uvedené volebné machinácie sa rovná snahe obhájiť neobhájiteľné. Čím viac pokusov o vysvetlenie vidíme, tým sú tieto pokusy trápnejšie. Pretože už samotné striedanie takýchto „argumentov“ poukazuje na to, že tie predchádzajúce neboli úspešné. A čím viac týchto pokusov vidíme, tým viac je jasné, že súčasné vedenie ECAV varí z vody, a teda že žiadne relevantné vysvetlenie nikdy ani nedostaneme.


Ďalšia Eľkova verzia na súde

Iba nedávnom sme zaznamenali ďalší pokus vysvetliť nevysvetliteľné, o ktorý sa pokúsil generálny biskup Evanjelickej cirkvi na okresnom súde v Bratislave. Už skôr sme písali o tom, že podľa nášho názoru v jeho vstupe došlo k zavádzaniu súdu pri poskytovaní informácií o majetkových kauzách a kontrole Daňového úradu v Reformate. A nebolo tomu ináč ani pri hodnotení volieb, čo je oblasť, ktorej sa Ivan Eľko venoval s mimoriadnou pozornosťou – veď vieme prečo. A tak vymyslel ďalší marketingový príbeh, ktorý ma však rovnako ako tie predchádzajúce, s realitou iba veľmi málo spoločné.

Samotný proces volieb, ktorý – logicky – pozostáva z viacerých následných krokov, rozdelil na dve kolá, keď povedal „že tie voľby sú akoby dvojkolové, to prvé kolo sa volá kandidačné zasadnutie predsedníctiev, a to druhé sú už voľby akoby v celej cirkvi. Nikto neodmietol alebo nevylúčil kandidatúru Jána Meňkyho vo voľbách alebo v kandidácii do volieb biskupa Východného dištriktu. Prv ako to poviem je, že za tých 30 rokov čo takto voľby prebiehajú tak nekandidovaných bolo, čo si ja tak spomínam, asi 8 alebo 9 osôb … A toto je prvýkrát keď sa niekto mohol riadne uchádzať o kandidáciu, tá kandidácia bola aj riadne prerokovaná v tom grémiu, to grémium pozostáva z vyše 12 osôb, ktoré sú reprezentantmi Evanjelickej cirkvi v jednotlivých regiónoch  …. možno s podotázkou, či to meno toho kandidáta, ktoré je pred nami by spĺňalo parametre, ktoré my kladieme na dištriktuálneho biskupa alebo na dištriktuálneho dozorcu,  takže tieto osoby … Jána Meňkyho nekandidovali.

Asi už na prvý pohľad vám musia udrieť do očí zmätočné či priamo protichodné vyjadrenia. To môže odpovedať zúfalej snahe Ivana Eľka obhájiť neobhájiteľné resp. používať presvedčivé hoci nepravdivé tvrdenia aby „urobil dojem“. Tomu odpovedá napr. prvá časť vety začínajúcej na „A toto je prvýkrát…“ alebo aj veta „Nikto neodmietol ani nevylúčil…“. O tom, že 9 osôb bolo z volieb vyradených nie za 30 rokov, ale len od roku 2018 (!), sme už písali v predchádzajúcom článku.

Takže sa môžeme vrátiť k téme, kedy sa z jednokolových volieb stali dvojkolové. Stanovisko Osobitného senátu generálnej cirkvi z roku 2018 hovorí jasnou rečou o tom, že kandidačná porada má právo preskúmať len zákonné, vopred stanovené podmienky na kandidatúru. To evidentne potvrdzuje jej úlohu len v zmysle prípravnej alebo ak chcete kontrolnej činnosti v procese volieb! Jednoznačne to popiera Eľkovu konšpiráciu o tzv. druhom kole volieb, a taktiež možnosť aplikovať v priebehu kandidačnej porady nejaké subjektívne „parametre, ktoré my kladieme na dištriktuálneho biskupa alebo na dištriktuálneho dozorcu“. Opakované použitie slovíčka „akoby“ v jednej vete poukazuje na to, že tomuto „príbehu“ veľmi neverí ani Ivan Eľko sám…

Tu je na mieste „malé“ upozornenie pre členov kandidačnej porady. Určite je pre vás „príjemné“, keď vás niekto označuje za „vyvolených“ či „reprezentantov“ resp. za tých, ktorí definujú parametre, kto je alebo nie je hodný funkcie biskupa či dozorcu. Lenže tieto medové motúzy „zvyšovania sebavedomia“ na úkor právneho povedomia majú aj svoju tienistú stránku. A tou je krytie faktu, že kandidačná porada si niekedy vôbec nesplnila svoju úlohu preveriť zákonné parametre resp. prekračovala svoje kompetencie pri subjektívnom, nezákonnom a nespravodlivom vyraďovaní kandidátov. Majte na pamäti, že vysokou daňou za takéto submisívne a svojvoľné konanie je rozbíjanie a ničenie dobrého mena ECAV!

Tretie kolo

Táto teória viac kolových volieb sa vedeniu ECAV a členom kandidačnej porady zapáčila natoľko, že vo voľbách generálneho dozorcu, ktoré sa konali v 2. kvartáli 2022 sa objavilo aj tretie kolo. Všeobecným voľbám, kde sa ku kandidátom môžu vyjadriť všetci evanjelici, podľa vyjadrenia Ivana Eľka predchádza druhé kolo, kde prebieha „filtrácia“ kandidátov na kandidačnej porade. Tomuto „kolektívnemu vyraďovaciemu“ kolu však v praxi predchádza aj tretie tzv. „osobné vyraďovacie“ kolo, kde sa člen kandidačnej porady rozhodne či kandidatúru niektorého evanjelika vôbec prijme alebo neprijme.

Ak sa teda odhodlaný evanjelik rozhodne kandidovať musí prejsť celkom tromi kolami namiesto jedného. Sme presvedčení, že tento stav je nezákonný a účelový, tzn. že je zneužívaný na uzurpáciu moci. A k tomu je potrebné ešte pripočítať tradične mizernú informovanosť o tom, že voľby boli vyhlásené resp. aké podklady sú vyžadované k voľbám. O tom, že ani „osobné“ tretie kolo netreba vôbec podceňovať hovorí veľmi jasne arogantné vyjadrenie Mariána Damankoša na nedávnej Synode 2022: „Ja nemám pocit, že ja ako člen seniorátneho predsedníctva som poštová schránka do ktorej ktokoľvek príde, dá mi obálku a povie: navrhni ma.

Marián Damankoš zrejme zabudol, že aj on bol do tejto funkcie volený, a že nezastupuje seba, ale ľudí, ktorí ho volili! A tiež, že keď je zástupca seniorátu, tak by mal zastupovať ľudí zo svojho seniorátu, a z cirkevných zborov, ktoré do tohto seniorátu patria! Na jeho „obhajobu“ chceme dodať len to, že je vo viacerých cirkevných funkciách už tak dlho (viac ako desať rokov), že zrejme zabudol, kto ho do týchto funkcií zvolil. Alebo, v horšom prípade, si veľmi dobre uvedomuje, že v tomto zdeformovanom prostredí ECAV, sú na úspech vo „voľbách“ kladené úplne iné kritéria (ako sú napr. vzťahy či falošná vzájomná loajalita) než podpora verejnosti. Aj preto musia byť títo funkcionári nemilo prekvapení, keď evanjelická verejnosť túto ich špekulatívnu a netransparentnú politiku vo voľbách opakovane odmietla!!!

Kolo, kolo mlynské za štyri rýnske, kolo sa nám polámalo a do vody popadalo, urobilo bác!

Čo ďalej

Neschopné režimy v politike alebo v cirkvi často likvidujú slobodu slova, keď  si nevedia svoje hlúpe resp. nemorálne smerovanie obhájiť. V Evanjelickej cirkvi to krásne potvrdzuje citát Ivana Eľka zo Synody 2019, keď sa zastrájal prečo nebude komunikovať s Asociáciou slobodných zborov. No jednoducho preto, lebo aj napriek svojej vycibrenej rétorike by pri prvom rozhovore zlyhal!

A keďže sa nevedia obhájiť, musia (1) zmanipulovať resp. (2) zrušiť aj všeobecné a slobodné voľby. To prvé sme už v praxi videli, a to druhé sa, bohužiaľ, pripravuje. Keďže viac-kolový systém sa stal nedôveryhodným  a rozsypal sa, tak je tu nový návrh, a to všeobecné voľby zrušiť. Ivan Eľko na Synode 2022 už začal pracovať na procese zvyšovania sebavedomia synodálov, čo sme predtým videli na členoch kandidačnej porady: „správa bez akejkoľvek snahy vyvolávať neprimeranú paniku konštatuje, že za takéhoto stavu  je možné, že akékoľvek budúce voľby na generálnej, dištriktuálnych, či dokonca seniorálnych úrovniach môžu byť jednoducho paralyzované. Predsedníctvo v správe nahlas uvažuje o zmene volebného systému v tom, že predstaviteľov cirkvi na dištriktuálnej a generálnej úrovni by mohol voliť dištriktuálny konvent, respektíve  synoda. Nebolo by to nič neluteránske ani nedemokratické. Naviac by bola podčiarknutá dôležitosť týchto grémií a ich členov, teda vás.

Takéto „zvyšovanie sebavedomia“ vo vzťahu k avizovaným opatreniam či následkom, je až príliš podobné tomu ako Ézav zapredal prvorodenstvo za misku šošovice! Zatiaľ čo vo svete je známe príslovie, že „každý problém demokracie sa rieši prehĺbením demokracie“ Ivan Eľko naopak, na Synode predložil model centralizácie a uzurpácie moci! A dokonca má tu drzosť tvrdiť, že na tom nebude nič neluteránske ani nedemokratické! Neluteránske a nekresťanské je totiž už len to, že vedenie cirkvi, ktoré je za tento stav zodpovedné vôbec neuvažuje nad pokáním, nápravou či vyvodením zodpovednosti, ale naopak si ide cirkev, ktorá patrí všetkým evanjelikom uzurpovať iba pre seba!

Výzva na záver

Na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva je „podstatou demokracie je jej schopnosť riešiť problémy prostredníctvom otvorenej diskusie.“ Predsedníctvo ECAV však diskusiu s názorovou opozíciou odmieta, a teda vôbec nerieši príčiny súčasného nevyhovujúceho stavu, rovnako ani žiadne iné problémy, ktoré cirkev trápia! Aj to aj napriek tomu, že na Synode 2022 sa iba potvrdili všetky závažné majetkové kauzy v Reformate, Evanjelickej diakonii či tie spojené s budovami na Svoradove, na ktoré v Asociácii slobodných zborov dlhodobo poukazujeme!

Aj preto vyzývam všetkých synodálov, rovnako ako aj členov kandidačnej porady aby nepristúpili na ďalšie zneužívanie moci, popieranie luteránskych a demokratických princípov, na ktoré sú navádzaní. Pretože to bude na škodu ECAV, a tiež na hanbu všetkým tým, ktorí tieto pomýlené a zvrátené návrhy podporia!

Jaroslav Mervart

ilustračné foto: pixabay.com