Volení alebo vyvolení?

V nedávno uverejnenom článku „Generálny biskup na súde“ sme poukázali na viacero manipulatívnych vyjadrení Ivana Eľka na Okresnom súde v Bratislave počas pojednávania v antidiskriminačnom spore Ján Meňky vs. ECAV. Tým, podľa nášho názoru, došlo k zavádzaniu súdu pri preberaní témy volieb, majetkových káuz či samotnej podstaty sporu. V tomto článku sa budeme venovať ďalšiemu zavádzajúcemu výroku Ivana Eľka pred súdom, keď v úvode svojho vystúpenia uviedol, že za uplynulých 30 rokov prebiehajú voľby v ECAV rovnako a za celý ten čas bolo nekandidovaných 8 alebo 9 osôb.

Je zjavné, že týmto vyjadrením sa Ivan Eľko snažil dokázať, že nič mimoriadne sa nedeje, že to tak bolo vždy, inými slovami: „to je náš štandard“. To však nie je pravda. O tom, že volebný zákon sa zásadne menil v poslednej tretej dekáde tohto obdobia, sme už písali skôr – s odvolaním sa na článok Dušana Vagaského Clara Pacta, boni amici, ktorý bol napísaný ešte v roku 2018. Dnes je už zrejmé, že práve táto zmena volebného zákona bola jedným z prvých krokov vtedajšej opozície so zámerom pripraviť si legislatívne nástroje na neskoršie prevzatie moci.

Blud, v ktorom Ivan Eľko (už tradične) usvedčil sám seba z klamstva, je práve počet nekandidovaných za uplynulých 30 rokov. Pretože ak spočítame počet osôb vyradených vo voľbách od roku 2018 (vrátane), tak dôjdeme k tomu, že v šiestich voľbách (generálny biskup, generálny dozorca 3 x, dozorca VD, biskup VD) bolo vyradených 9 osôb!!! A teda nie za 30 rokov, ale za 5 rokov bolo vyradených z volieb 9 osôb, ktoré mali záujem kandidovať, generálny biskup Ivan Eľko! Ak nepredpokladáme, že máte problém s matematikou, tak na základe čoho ste na súde uvádzali tieto zavádzajúce údaje?!

Ako sme už písali skôr, to, čo sa dialo predtým sporadicky a výnimočne, od roku 2018 nabralo masový a sériový charakter. Vyraďovanie nežiaducich kandidátov za posledné roky tak poukazuje na agresívnu snahu súčasného vedenia udržať sa pri moci za každú cenu! Je veľmi smutné, že v poslednom období vidíme okrem zlyhania kolektívneho (prekročenie kompetencií kandidačnej porady) aj zlyhania individuálne – v prípade členov kandidačnej porady, ktorí odmietnu prijať kandidatúru z evanjelických cirkevných zborov na základe vlastného subjektívneho posúdenia! Cesta do volieb tak vedie už cez dve subjektívne sitá, kde sa často nerešpektujú zákonné podmienky, ale ešte horšie je to, že sa používajú subjektívne pripomienky takým spôsobom, že sa nevieme ubrániť dojmu, že sú prijímané v štýle „účel svätí prostriedok“!

Proces privatizácie sa už začal!

Reálne teda hrozí to, že si úzka skupina ľudí sprivatizuje cirkev! Počnúc od vedenia ECAV, cez generálne presbyterstvo, končiac kandidačnými poradami. Cirkev sa otáča – pyramída už nestojí na základoch (cirkevné zbory), ale naopak, na svojom „vrchole“ (volených, resp. skôr dosadených) funkcionárov, čo sa následne prejavuje aroganciou, prospechárstvom, netransparentnosťou a dokonca aj zastrašovaním! Už dnes sme svedkami toho, že ten, koho kandidačná porada nepustí do volieb, nemôže byť volený, a teda ani náhodou nemôže pozitívne ovplyvniť pomery v ECAV!

Tento postup – bez ohľadu na to, či je krytý nedokonalou „ľudskou“ legislatívou, alebo nie – je nemorálny a zlý! Kto dal vedeniu ECAV právo vytvoriť uzavretú skupinku „vyvolených“, resp. im politicky naklonených osôb? Prečo sa niekedy nerešpektujú ani vopred stanovené „zákonné” „podmienky na kandidatúru, a inokedy si priamo na kandidačnej porade vymýšľajú vlastné,  „kreatívne”, hoci nemorálne dôvody na vyradenie nepohodlného kandidáta?! Kto dal právo členom kandidačnej porady takto obmedziť práva cirkevných zborov, ktoré majú zastupovať? A vlastne aj práva všetkých evanjelikov, ktoré má táto skupina (vy)volených funkcionárov zastupovať v praxi!!!

Alebo nám snáď chcete povedať, že evanjelici si sami dobrovoľne zvolili seniorov, presbyterov a vedenie ECAV, od ktorých požadujú, aby ich samých zbavili možnosti kandidovať a vplývať na pomery v ECAV? Aby z demokratickej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania urobili totalitnú organizáciu s manipulatívnym a direktívnym riadením? Aby obmedzili právo všetkých evanjelikov, ktorí ich volili, na informácie o vieroučnom smerovaní cirkvi aj na informácie o finančnom či majetkovom hospodárení? Aby všetko, čo sa z rokovania generálneho presbyterstva či cirkevných výborov evanjelická verejnosť dozvie, vošlo do 5 – 10 riadkov kdesi na internetovej stránke ECAV?

Nie, toto si evanjelická verejnosť určite nepraje! Naopak, to, čo vidíme, je čistá sprenevera demokratickému a otvorenému charakteru ECAV, tomu, ako sme ho doteraz poznali, a tiež čistá sprenevera tomu, čo od zvolených funkcionárov evanjelická verejnosť očakáva! S tým priamo súvisia aj stále narastajúce požiadavky týchto „funkcionárov“ na objem peňazí z cirkevných zdrojov na senioráty, (zbytočné) dištrikty či na samotné „najvyššie“ vedenie ECAV! Od cirkevných zborov sa neočakáva názor, požiadavka na informácie, kandidát (do volieb) či dokonca kritika, od cirkevných zborov sa očakávajú len peniaze! A popri tom všetkom však cirkevné zbory nemajú nárok ani na komplexné a úplné informácie o tom, ako sa s týmito prostriedkami hospodári, ani o tom, kde v minulosti „zmizli“, resp. kde sa aj dnes stále strácajú peniaze, a ani na pravidelné informovanie o tom, na čo boli použité príspevky od štátu, zo zahraničia či z cirkevných zborov!

Beda vám, farizeji, že máte radi predné miesta v synagógach a pozdravovania na námestiach. Beda vám zákonníci a farizeji, pokrytci, že ste ako neoznačené hroby, a ľudia nevedia, že chodia po nich… Aj vám zákonníkom beda, že neznesiteľné bremená uvaľujete na ľudí, a sami sa tých bremien nedotýkate ani len prstom… Beda vám, zákonníkom, že ste vzali kľúč poznania; sami ste nevošli, a ktorí chceli vojsť, tým ste prekážali.“ (L 11, 43 – 44, 46, 52)


Žiadosť „zdola“                                                                                                                                                                          

Vyzývame členov kandidačných porád, členov generálneho presbyterstva, ako aj Synody, aby vyššie uvedené nekresťanské šafárenie okamžite zastavili! Aby rešpektovali vôľu evanjelikov, ktorí sú s týmto vývojom a stavom, v ktorom sa ECAV nachádza, nespokojní a požadujú nápravu. Nedovoľte, aby počet vyradených z volieb dosiahol (už v tomto roku) dvojciferné číslo!

Požadujeme komplexné, úplné a včasné informovanie všetkých evanjelikov, vyšetrenie majetkových káuz vrátane vyvodenia zodpovednosti, zavedenie otvoreného a transparentného riadenia vo všetkých oblastiach života cirkvi.

Uvedomte si, od koho ste dostali dôveru aj funkciu, ktorú zastávate, a koho záujmy máte zastupovať. A tiež si uvedomte, komu patrí cirkev – a podľa koho máte žiť!!!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: unsplash.com