Slovenský právny poriadok je založený na hierarchii právnych predpisov

Slovenský právny poriadok je založený na hierarchii právnych predpisov, kde právny predpis nižšej právnej sily nemôže byť v rozpore s právnym predpisom vyššej právnej sily. Na vrchole je Ústava SR čo znamená, že v rozpore s ňou nemôže byť žiadny zákon a iný nový právny predpis bez ohľadu na to či má všeobecnú záväznosť alebo miestnu či osobnú a teda sa týka aj predpisov subjektov záujmových samospráv ako aj cirkví. Volebné právo upravuje priamo Ústava SR, a to

  • aktívne (právo voliť) v čl. 30 ods. 3 Ústavy SR, ktoré je všeobecné, rovné a priame s tajným hlasovaním,
  • pasívne (právo byť volený) v č. 3 ods. 4 Ústavy SR, ktoré zaručuje prístup k voleným funkciám za rovnakých podmienok

Právo na priame voľby znamená, že medzi kandidátov a voličov nemôžu byť vsunuté žiadne iné subjekty, ktoré by akýmkoľvek spôsobom selektovali výber kandidátov alebo ich voličov. Právo na prístup k volenej funkcii za rovnakých podmienok znamená, že právo kandidovať má každý a to za rovnakých podmienok, ktoré určuje zákon, resp. iný všeobecný predpis. Úlohou volebných komisií je len skontrolovať či daná osoba spĺňa kritériá, ktoré sú rovnaké pre všetkých kandidátov.

Kritéria musia byť jasné a jednoznačné, aby sa vylúčila svojvôľa volebných komisií, a to bez ohľadu na to ako sa volajú. Vylúčené sú vágne pojmy ako je napríklad „dobré meno“, či „morálny charakter“. V prípade, že sa použijú musia byť jednoznačne vymedzené ako napríklad „bezúhonnosť“ (osoba, ktorá nemá zápis v registri trestov).

Rozhodnutie volebnej komisie, ktoré by porušilo Ústavu SR (vo vyššie naznačenom smere) je preskúmateľné (po vyčerpaní účinných prostriedkov nápravy) Ústavným súdom SR z pohľadu čl. 30 ods. 3 a ods. 4 Ústavy SR a Európskym súdom pre ľudské práva z pohľadu čl. 3 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Zdroj: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I., Ladislav Orosz, Ján Svák
Foto: prezident.sk