Rozhovor (nielen) o výsledkoch Synody

Prinášame vám rozhovor s bývalým konateľom spoločnosti Reformata, spol. s r. o. Štefanom Sabolom, ktorého prvú časť sme síce pripravili už skôr, avšak po upresnených a oficiálnych informáciách zo Synody sme doplnili aj druhú časť rozhovoru. Pretože nám na ECAV na Slovensku, ako aj na pravde a objektivite záleží!

Bývalí konatelia vám neodovzdali elektronickú verziu účtovníctva, tú „papierovú“ vám odovzdávali niekoľko mesiacov, pričom závažné nedostatky v týchto podkladoch konštatoval ako audítor tak aj Znalecký ústav. Za týchto podmienok ste museli nielen prevziať agendu, ale aj napraviť to, čo bolo nezákonné, netransparentné či neefektívne. Ale dnes, uznesením ktoré na Synode navrhol Marián Damankoš resp. ktoré uznesením navrhol Ivan Eľko, a ktoré schválilo generálne presbyterstvo patríte medzi potenciálne vinných aj vy. Ste prekvapený, očakávali ste to?

Prekvapený nie som. Už na synode v Prešove, myslím to bolo v roku 2016 mi bolo naznačené, aby som dal ruky preč od Reformaty, inak môžem byť určitým spôsobom postihovaný. Ruky preč som nedal, časť cirkevných podvodov je odhalená a potvrdená príslušnými orgánmi a tu máme výsledok. Na druhej strane táto civilná žaloba voči mojej osobe má zrejme vyslať signál aj ostatným, aby si dvakrát rozmysleli či budú poukazovať na podvody v tejto cirkvi. Pozrite sa na hospodárenie ECAV za posledné obdobie, podľa vyjadrenia jedného zo synodálov máme rozpočet v niekoľko stotisícovej strate. Máme tu aj fond zabezpečenia, do ktorého tečú nemalé finančné prostriedky a tiež tu máme Reformatu, v ktorej sa po mojom odchode dejú čudné veci. Ale tak ako sme sa nezľakli v roku 2016, tak sa nezľakneme ani teraz, keď cirkev podala žalobu na civilný súd. Bolo tiež podané trestné oznámenie, kde som už bol vypočutý vyšetrovateľom. Takže ma to vôbec neprekvapuje, veľmi dobre vieme s kým máme do činenia.

Prebranie účtovníctva, a tiež analýza problémov, ktoré vznikli by bola podstatne rýchlejšia a efektívnejšia ak by bola k dispozícii elektronická verzia účtovníctva (do roku 2014). Myslíte, že ju niekedy ešte uvidíme?

Musím najprv zdôrazniť, nikdy by ma nenapadlo, že v tejto cirkvi bude problém s odovzdaním elektronickej formy účtovníctva, tak ako sa to bežne robí vo všetkých slušných a poctivých spoločnostiach. Položme si jednoduchú otázku, prečo by niekto nechcel odovzdať účtovné doklady v papierovej forme a zároveň aj v elektronickej podobe. Hneď ako prvé čo ma napadne, je to, že druhá strana týmto krokom chce zatajiť, zakryť nejaké nekalé praktiky a machinácie v súvislosti s činnosťou firmy. Z tohto dôvodu si myslím, že elektronickú formu účtovníctva Reformaty do roku 2014 už zrejme neuvidíme. Nemalou mierou k tomu prispelo aj najvyššie vedenie cirkvi.

Môžete byť konkrétnejší?

Hneď po mojom odvolaní z funkcie konateľa Reformaty, nový konateľ B. Rybnikár odvolal právneho zástupcu, ktorý zastupoval Reformatu na súde v konaní o vydanie elektronickej formy účtovníctva. To sa mohlo stať len preto, lebo I. Eľko a J. Brozman ma odvolali z funkcie konateľa a menovali nového konateľa B. Rybnikára. Inak prečo by asi odvolávali advokáta, ktorý štyri a pol roka bojoval na súde o účtovníctvo a úspešne hájil záujmy cirkvi? A príde B. Rybnikár a súdny spor je v krátkom čase ukončený v neprospech cirkvi. Dokonca podľa našich informácii nepodal ani odvolanie voči rozhodnutiu okresného súdu. Pritom Krajský súd predtým skonštatoval, že prvé rozhodnutie okresného súdu je arbitrárne. A súčasné vedenie cirkvi je ticho. Tak koho záujmy zastupujú? Ako si  plnia svoje povinnosti vo vzťahu k Reformate ako jediní spoločníci?

Bol to jediný prípad, kde chcelo vedenie cirkvi takto nepriamo ovplyvňovať súdne konania?

V inom súdnom prípade podnikali kroky vo vzťahu ku konateľovi z pozície valného zhromaždenia, teda jediného spoločníka. Stalo sa to ešte v čase keď som bol konateľom Reformaty. I. Eľko a J. Brozman nemali žiadne zábrany uložiť mi povinnosť, aby som vymenil advokátsku kanceláriu, ktorá úspešne zastupovala Reformatu na súde za inú advokátsku kanceláriu o ktorej som nič nevedel. Pritom išlo o súdny spor, kde V. Daniš a J. Mlynár žalovali Reformatu v spore o ich odvolaní z funkcie konateľov. Odmietol som to urobiť, a v krátkom čase som bol odvolaný, aj keď pre korektnosť musím dodať, že moje odvolávanie sa pripravovalo už skôr. V tom čase už asi nikto nepochyboval, že odvolanie V. Daniša a J. Mlynára z funkcie konateľov v roku 2014 bolo potrebné a správne.

 Na Synode 2020 sa prvýkrát objavila zmienka o tzv. „zabudnutej“ nájomnej zmluve? Aký je váš názor na tento kontroverzný dokument?

Podľa môjho názoru všetko nasvedčuje tomu, že ide o falošnú zmluvu dodatočne vyrobenú na mieru. V Reformate bola vykonaná daňová kontrola, ktorá zistila veľmi závažné skutočnosti, machinácie a podvody. Tieto veci vyšetrovali aj orgány činné v trestnom konaní . A podľa mojich informácii táto kontroverzná nájomná zmluva, ktorej originál ešte nikto nevidel, bola predložená tak vyšetrovateľovi, ako aj daňovému úradu. Ak sa to potvrdí, tak to bude pre túto cirkev škandál nebývalých rozmerov.

 Rokovania synodálnej komisie ste sa zúčastnili aj vy, rovnako ako bývalí konatelia a bývalá účtovníčka. O nejakej nájomnej zmluve umožňujúcej odpisy tam nepadlo ani slovo. A pritom všetky fakty uvedené v synodálnej správe boli preverené, na rozdiel od pochybnej zmluvy Ivana Eľka, ktorú predložil nik nevie odkiaľ, a zrejme aj bez elementárneho overenia jej pravosti či platnosti.

Na túto pochybnú nájomnú zmluvu je potrebné pozerať z dvoch uhlov pohľadu. Ak by aj táto zmluva bola pravá a platná, to ešte neznamená, že Daňový úrad by automaticky uznal daňové odpisy v Reformate a nebola by žiadna pokuta, tak ako to tvrdí “odborník” na dane I. Eľko. Pri tom treba zdôrazniť, že zistenia o odpisoch sú len malým hriechom zistených daňovou kontrolou, oveľa horšie a závažnejšie sú ďalšie zistenia, ktoré už by sa dali charakterizovať aj ako daňové podvody pri správe cirkevného majetku. Ale o tom je predsedníctvo cirkvi opäť ticho, čo je zvlášť poburujúce u kandidátky na generálnu dozorkyňu, ktorá kedysi mala čo do činenia s účtovníctvom. Druhým uhlom pohľadu pri tejto zmluve je otázka jej platnosti a pravosti. Zaujímavé je aj to, že táto zmluva vyšla na svetlo sveta až po mojom odvolaní z funkcie konateľa, dovtedy zmluvu nikto nevidel a nikto o nej nepočul. Dokonca ani V. Daniš a J. Danišová túto zmluvu nepredložili synodálnej komisii a tiež sa o nej nezmienili v čase, keď som ich ešte ako konateľ písomne vyzýval, aby sa vyjadrili k výsledkom daňovej kontroly. Následne po mojom odvolaní sa kontroverzná kópia nájomnej zmluvy objavuje na synode, je predkladaná vyšetrovateľovi a následne aj daňovému úradu.  

Ako sa pozeráte na to, že túto pochybnú zmluvu Ivan Eľko dlho používal na balamutenie synodálov, ale aj všetkých evanjelikov?

To svedčí predovšetkým o jeho charaktere. Bez toho, aby si overil fakty, aby sa dostal k originálu zmluvy, všetkých naokolo, ktorí sa podieľali na zisteniach daňových a majetkových podvodov pri správe cirkevného majetku poohováral a zdiskreditoval. Následne, keď svoj čin dokoná, tak navrhuje podať trestné oznámenie, so zámerom aby polícia preverila neporiadky v cirkevných zmluvách. Nemalo by to byť opačne?

 Synodálna správa komisie konštatovala závažné zlyhania konateľov do roku 2014, ktoré sa týkali vedenia účtovníctva, správy daní ako aj majetku. Boli uvedené nedostatky vo veci účtovných pochybení vysvetlené? Boli pomenované osoby zodpovedné za vymenované zlyhania pri správe majetku?

Nedostatky v účtovníctve neboli vysvetlené, zistené pochybenia sú tak závažného charakteru, že sa to proste rozumne a korektne vysvetliť ani nedá. Môžete sa o to snažiť vysvetliť, ale to len na úkor ďalších podvodov a klamstiev.

 Po odvolaní Branislava Rybnikára s veľkým pátosom do funkcie nastúpili Tomáš Hyben a Peter Gärtner. Pracujúci zadarmo, s prísľubom nekompromisnej, transparentnej a efektívnej správy majetku. Ako sa podľa Vás naplnili tieto očakávania?

Rybnikár funkciu konateľa Reformaty absolútne nezvládol. Ale to sa dalo čakať od prvého dňa čo prekročil prah Reformaty ako nový konateľ. Jeho nekompetentnosť a blízke priateľstvo s V. Danišom neveštilo nič dobré. Za ten krátky čas čo bol konateľom, stihol zamestnať V. Daniša do Reformaty, pritom V. Daniš Reformatu žaloval, bol ukončený súdny spor o vydanie elektronickej formy účtovníctva v neprospech cirkvi, predražená rekonštrukcia dvoch bytov, predloženie kontroverznej nájomnej zmluvy daňovému úradu s úmyslom zvrátiť výsledky daňovej kontroly v časti o odpisoch majetku, konanie v mene Reformaty včase keď už bol odvolaný z funkcie konateľa a pri odovzdávaní účtovnej agendy boli nejaké problémy pri odovzdaní elektronickej formy účtovníctva. Po tomto pochybnom konaní B. Rybnikára sa očakával od nových konateľov T. Hybena a P. Gärtnera úplne iný prístup pri správe cirkevného majetku. Mali na to jedinečnú príležitosť, ale bohužiaľ zaostali za očakávaniami.

Ako vnímate návrh odmeňovania, ktorý na rokovanie generálneho presbyterstva predložili títo noví konatelia?

Konatelia Reformaty by mali poberať primeranú mzdu za výkon funkcie, to nikto nepopiera. Ale prezentovať sa rok tým, že pracujem zadarmo a potom si za celý roky spätne nechať doplatiť mzdu vo forme odmeny je dosť nekorektné a neslušné. Na synode v Sliači bolo v rámci diskusie verejne prezentované, že konatelia predložili na generálne presbyterstvo návrh na vyplácanie provízie 10% z investícii a 5% z predaja. Podľa mňa je absolútne neprípustné a nemorálne, aby sa takého provízie vyplácali konateľom Reformaty pri správe cirkevného majetku. Takéto nekresťanské provízie (a ani iný, podobný návrh) by nemal schváliť žiadny cirkevný orgán!

 Na Synode neprešli návrhy nových konateľov vo veci budovy na Svoradove, a ani vo veci projektu na Panenskej 25. Prečo?

Bol som osobne prítomný na rokovaní synody, keď tieto návrhy mali byť schvaľované. Podľa môjho názoru tie návrhy boli neprofesionálne pripravené, neprehľadne odprezentované a bola podaná veľmi slabá odborná spätná väzba na otázky synodálov. Ale najviac ma prekvapil ten časový nátlak, ktorý bol vyvíjaný na synodálov pri schvaľovaní tých návrhov. Pri tak závažných témach, ako je zbúranie cirkevnej budovy v centre Bratislavy a vstupu do výstavby novej budovy spoločne s inou firmou mimo cirkvi, alebo pri druhom projekte prevod majetku ECAV na neziskovú spoločnosť, je časový nátlak absolútne neprijateľný. Mal som pocit, že niektorí synodáli ani nechápali o čom majú hlasovať, niektorí dokonca nechápavo krútili hlavami, že takto sa to proste nerobí. Takže odmietnutie týchto projektov je vyjadrením určitej nedôvery voči práci a postupu nových konateľov, pričom je potrebné zdôrazniť, že sa jednalo o zvlášť závažné veci!

Doplnenie resp. druhá časť rozhovoru po zverejnení oficiálnych informácií z druhej Synody 2022

Podľa nových, oficiálnych informácií zo Synody to vyzerá tak, že vyjadrenie, že tieto projekty boli odmietnuté je zrejme predčasné …

Pri prerokovávaní projektu výstavby sociálno-zdravotného zariadenia na Panenskej 25 bolo prijaté prvé uznesenie schvaľujúce rámcový zámer (voči aktuálnej eurofondovej výzve), avšak neschválenie ďalších dvoch súvisiacich uznesení (prevod majetku, a pod.) realizáciu tohto projektu v podstate zastavilo. Takže ak v budúcnosti bude záujem v tomto projekte pokračovať, bude ho na Synode potrebné otvoriť znova. Takže v tomto prípade je pôvodné tvrdenie v poriadku.

Čo sa týka projektu združenej investície na ul. Svoradova 1, prerokovávanie tohto zámeru bolo natoľko chaotické až zmätočné, že viacero návštevníkov a synodálov odchádzalo s rôznymi závermi o tom, čo sa vlastne schválilo.

Chaotické bolo tiež samotné riadenie diskusie, kde sa najskôr prezentoval návrh spoločnosti AZC, po ktorom nasledovala diskusia. Napriek tomu, že táto téma sa neuzavrela, pokračovalo sa úplne iným projektom na Panenskej 25, kde prebehla diskusia a hlasovanie. A potom sa znova otvorila téma združenej investícií na ul. Svoradova 1…

Prvé uznesenie, o ktorom sa malo hlasovať, bolo o tom, že synoda schvaľuje realizáciu  projektu. V rozprave odznelo, že diskutovať o realizácii samotného projektu je ešte predčasné, pretože nie sú zadefinované konkrétne podmienky. Z tohto dôvodu sa začala diskusia k druhému uzneseniu, ktoré bolo odprezentované v tom duchu, že oprávňuje konateľov rokovať o návrhu podmienkach zmluvy, ide len o zámer, nič záväzné. O prvom uznesení sa nehlasovalo, druhé uznesenie bolo prijaté. Z diskusie som si urobil záver, že samotná realizácia projektu bola nateraz stopnutá a bude sa pokračovať len v rokovaniach o podmienkach zmluvy. Následne konatelia opäť predstúpia pred synodu a oznámia už konkrétne podmienky a návrhy tak v právnej ako aj v ekonomickej rovine.

Po preverení dostupných informácií musím konštatovať, že prijaté uznesenie nepredstavuje len nezáväzný zámer a rokovanie o podmienkach zmluvy, ako sa to snažili na synode vykresliť synodáli, ale v podstate umožňuje uzatvoriť zmluvu po jej odobrení v generálnom presbyterstve. To považujem v projekte tohto rozsahu za neštandardné, nebezpečné a neprijateľné!

Po preverení dostupných informácií je teda potrebné konštatovať, že projekt na Svoradove bude pokračovať ďalej, a všetko bude závisieť od toho, nakoľko čestne a profesionálne budú poverené osoby zastupovať záujem ECAV!!!

 Prečo považujete prijaté uznesenie vo veci projektu na Svoradove za potenciálne nebezpečné?

Iba nedávno sme boli svedkami toho, ako predsedníctvo cirkvi, a to Ján Brozman a Ivan Eľko podpísali súhlasné stanovisko so svetlo-technickým posudkom bez akejkoľvek konzultácie s príslušnými cirkevnými orgánmi! To je nepochybne zanedbanie povinnosti pri správe cudzieho majetku a porušenie cirkevno-právnych predpisov, ale aj napriek tomu v tomto smere nebola vyvodená žiadna – ani interná zodpovednosť!

A následne, na Synode 2022 v Sliači Synoda prijíma uznesenie, ktoré schvaľuje zámer súvisiacej združenej investície a poveruje vybrané osoby rokovaním o podmienkach zmluvy. Za problém považujem to, že po rokovaniach, ktoré budú nasledovať, má byť táto zmluva odsúhlasená už iba generálnym presbyterstvom, a podpísaná predsedníctvom ECAV! V civilizovanom svete je štandardom, že najvyšší orgán (v našom prípade Synoda) najskôr odsúhlasí rámcový zámer, a po sérii rokovaní ten istý orgán následne posudzuje a schvaľuje konkrétne podmienky (ceny, termíny, podiely) a presné znenie zmluvy – kde na každom slove záleží! Synodáli však schválením tohto uznesenia v podstate vypísali bianko-šek pre generálne presbyterstvo resp. generálne predsedníctvo, inými slovami delegovali druhú a kritickú časť tohto procesu na tieto nižšie postavené orgány! A zatiaľ čo zasadnutia Synody sú verejné a teda aspoň trocha transparentné, to sa o rokovaní generálneho presbyterstva povedať nedá – ani v zmysle podkladov, ani rokovania, ani čo sa týka prezentácie výsledkov!

V tejto súvislosti znova pripomínam, že to všetko sa udialo aj napriek tomu, ako svojvoľne a v podstate aj nezákonne postupovalo generálne predsedníctvo pri predchádzajúcom podpise súhlasu so svetlo-technickým posudkom!

Charakter problému sa teda mení, ale problém ostáva …

Pôvodná informácia vyplývajúca z emocionálne vypätej a chaotickej situácie na Synode 2022 v Sliači ohľadom projektu na Svoradove sa naozaj zmenila. Na rozdiel od súčasného vedenia ECAV ako evanjelici augsburského vyznania si nemáme problém priznať, že sme si závery z rokovania Synody týkajúce sa projektu na Svoradove interpretovali nesprávne. Nie sme neomylní, ale cez pokánie a nápravu vieme dať veci na pravú mieru a ísť ďalej. Na správaní súčasného vedenia ECAV totiž vidíme, že zakrývať jeden hriech druhým je cesta do pekla!

Takže po upresnení informácií zo Synody pokračujeme v našom úsilí o transparentnú a efektívnu správu majetku ECAV. Postup, ktorý vyplýva zo schváleného uznesenia považujeme za nesprávny, a sme toho názoru, že finálne podmienky a znenie zmluvy by predsa len mali byť odsúhlasené na nasledujúcej Synode. Ak tomu tak nebude, tak je potrebné žiadať minimálne plnú transparentnosť tohto procesu, zverejnenie všetkých relevantných informácií s dostatočným časovým predstihom, a hlasovanie v generálnom presbyterstve verejne a po mene! V takýchto dôležitých až kritických momentoch sa totiž ukáže akí títo ľudia majú vzťah k Evanjelickej cirkvi, a na čom im naozaj záleží!

Ďakujeme za rozhovor.

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

 Ilustračné foto: pixabay.com