3. pôstna nedeľa

„Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!“
(Mk 1, 15)

Slová dnešného zamyslenia boli akousi prvou Ježišovou výzvou pre svet. Boli Jeho prvou kázňou i obsahom Jeho učenia. Ježiš nimi začínal vyučovať medzi ľuďmi: „Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium!“

Vážnym problémom Božieho kráľovstva je pokánie. Bez neho sa totiž nebeské kráľovstvo stáva iba nejakou témou, ktorá sa dá vysvetliť, a tým sa skončí. Ale Pán Ježiš nič nevysvetľuje, On jednoducho vyzýva: „Čiňte pokánie…“

Ak je nám pokánie cudzie, tak sme veľmi vzdialení od kráľovstva Božieho. Podľa toho, ako vážne berieme pokánie, podľa toho sa budú pred nami otvárať bohatstvá Božieho kráľovstva. Tieto Ježišove slová však neberieme dostatočne vážne. Vždy sa nájdu nejaké výhovorky: Načo nám je pokánie, veď aj tak sa tým nič nezmení… Koľko storočí už zaznieva Ježišova výzva? Koľko storočí už znejú slová evanjelia? Ako nám to prospelo? Ľudia sú stále takí istí. Myslia stále rovnako, často len na seba. Neustále medzi nami vládnu nespravodlivosť, konflikty, katastrofy… Tak kde je to Božie kráľovstvo? Oplatí sa vôbec kajať, zamyslieť sa nad vlastným životom, keď je všetko stále rovnaké?

Jeden evanjelizátor raz kázal v meste. Medzi jeho poslucháčmi bol človek, ktorý priťahoval na seba pozornosť svojím špinavým oblečením. Chvíľu pozorne počúval, ale po chvíli nahlas posmešne poznamenal: „Prestaňte tárať! Kresťanstvo existuje viac ako 2 000 rokov a aký prospech prinieslo svetu?“ Kazateľ počúval a odpovedal: „Aj čistú vodu máme viac ako 2 000 rokov, a vy ste predsa špinavý.“ Nebola to dvakrát milá odpoveď, ale pravdivá.

Potrebujeme si objasniť dve veci. Keď Pán Ježiš hovorí: „… priblížilo sa kráľovstvo nebeské“, tieto slová sú pravdivé aj vtedy, ak ich nikto neberie vážne. Ježiš obohatil naše životy viac, ako si uvedomujeme. Ježiš požehnal naše životy viac, ako si myslíme.

Boh v osobe Ježiša Krista vstúpil do ľudských dejín, vzoprel sa mocnostiam zla a dosiahol konečné víťazstvo. Nemáme sa však uspokojiť so sebou, s tým, ako a kde sa nachádzame. V našich rodinách, cirkevných zboroch a nakoniec aj v našej spoločnosti by mali byť zreteľne viditeľné znaky nebeského kráľovstva. Je ich naozaj vidieť? Ani ten najlepší liek nestojí za nič, ak ho neužívame pravidelne. Áno, viac ako 2 000 rokov tu máme čistú vodu, ale čo nám to pomôže, ak sa ňou neumyjeme? Viac ako 2 000 rokov znie výzva o pokání, ale čo nám to pomôže, ak ju odmietame a tvárime sa, že ju nepočujeme?

Ten, kto činí pokánie je aj naďalej obyčajným človekom. Ježišovými učeníkmi boli tiež obyčajní ľudia, ktorí v jednej chvíli odháňali od Ježiša deti, inokedy chceli privolať oheň na samaritánsku dedinu. Ľudia, ktorí sa vo chvíli Jeho smrti stratili, utiekli, chrániac si vlastné životy.

Nebuďme, bratia a sestry, teraz ako Peter či Pavel, alebo ako ten či tamten. Pán Ježiš nikdy nehovoril, že máme byť takí alebo onakí. Pán Ježiš hovorí, aby sme boli dokonalí, ako je dokonalý náš Otec v nebesiach. Buďme takí ako Kristus. Čiňme pokánie, kajajme sa, obráťme sa, zmeňme zmysel svojho života.

Vždy sa nájdu ľudia, pre ktorých bude ťažké prísť pred Ježiša, ale my sa nedajme odradiť. Nájdu sa ľudia, ktorí sa na nás budú pozerať ako na čudákov. Ale, priblížilo sa kráľovstvo nebeské. To sloveso „priblížilo sa“ znamená, že prišlo. Teraz je prítomná Božia láska a vláda. V Ježišovi Kristovi sa nám daroval sám Boh.

Slúžime Kristovi? Milujeme Ho? Máme veľké plány? Ako sa nám daria? Modlíme sa? Popozerajme sa vôkol seba, či sme sa v tom obrovskom úsilí nestratili. Nesieme Krista my  ̶  alebo nesie Kristus nás? Dovolíme Mu vôbec prehovoriť?

Zastavme sa pod Jeho krížom a nechajme Krista hovoriť. Čím viac v nás rastie viera v Ježiša Krista, ktorý položil svoj život za nás, tým viac začíname vnímať moc hriechu a biedu života spútaného hriechom. Tak, bratia a sestry! Túžme žiť s Kristom! Túžme mať účasť na Božom diele záchrany! Amen.

Modlitba

Nebeský Otče, z Tvojej lásky a milosti môžeme my ľudia prijať ten najlepší a najdokonalejší dar pre náš život, Tvojho Syna Ježiša Krista. V Ňom si ukryl všetko bohatstvo múdrosti a známosti, všetko duchovné požehnanie pre život viery. Postavil si nás do života, aby sme prinášali Tvoju spravodlivosť a lásku. Prosíme, obdaruj nás Duchom Svätým, aby sme mali poslušné srdcia poddané Tvojmu slovu. Nech sú naše srdcia posilňované vierou v Tvojho milého Syna a nášho Pána, aby sme odolávali svetským túžbam, a tak nasledovali príklad Ježiša Krista až do konca života. Prosíme, privádzaj nás k svojmu krížu, aby sme si uvedomovali Tvoju milosť, nekonečnú lásku, ktorej sa dostáva všetkým pri Tvojich nohách. Amen.

Mgr. Monika Černeková
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: pixabay.com