Intrigy a zlomyseľnosť

Evanjelický posol spod Tatier pod taktovkou súčasného vedenia ECAV pokračuje v šírení nenávisti, ohováraní a intrigovaní. Pre príklad nemusíme ísť ďaleko, stačí si pozrieť posledné čísla toho časopisu. Najskôr sa už vo svojom tradičnom stĺpiku snaží Peter Mihoč obhájiť volebné podvody a machinácie pri opakovanej voľbe generálneho dozorcu. Tu v poslednej dobe môžeme pozorovať zmenu taktiky, kde sa už z pochopiteľných dôvodov neodvoláva na CPP (cirkevno-právne predpisy), ale formou teologického inžinierstva sa snaží vyseparovať taký citát z Biblie, ktorý by tieto volebné machinácie legitimizoval. Voľba „padla“ na citát z knihy Skutkov, ktorý ale nič také ako obmedzenie možnosti práva evanjelickej verejnosti voliť neobsahuje. Vedeniu ECAV zjavne dochádzajú argumenty!

Aká to bola záchrana?

To však ani zďaleka nebolo v podaní redaktorov a prispievateľov EPsT všetko. Vo svojom článku „o záchrane partnerstva s Durínskym farárskym spolkom“ redaktorka Emília Mihočová s riaditeľom generálneho biskupského úradu Ján Bunčákom predviedli, podľa nášho názoru a vedomostí, skutočný morálny suterén. Celý článok pripomína „tancovanie na hrobe“ nemeckého farára Martina Michaelisa, po tom ako bol na Valnom zhromaždení Durínskeho farárskeho spolku odvolaný z funkcie predsedu. A hoci na Slovensku tento spolok pod vedením Martina Michaelisa pomohol viacerým zborom, z pohľadu redaktorky sa (už len podľa názvu článku) „previnil“ tým, že morálne a finančne podporil Asociáciu slobodných zborov.

Z viacerých cirkevných zborov, ktoré Durínsky spolok podporil sa (znova) spomína len cirkevný zbor v Dunajskej Lužnej. Vyzerá to tak, že kto podporuje našich „nepriateľov“ – viď. modlitba Renáty Vinczeovej v predvolebnej diskusii, je tiež náš nepriateľ. Také jednoduché, také praktické – hoci úplne nebiblické, ale komu to dnes v ECAV vadí?

Alebo ako ináč máme rozumieť slovám „o záchrane partnerstva s Durínskym farárskym spolkom“? Čo ste pán Bunčák zachraňovali? Bolo niečo ohrozené? A čím konkrétne? Tým, že Durínsky spolok pod vedením Martina Michaelisa pomáhal aj iným evanjelikom na Slovensku, ako ste určili vy? To je skutočne neslýchané! Vy ste Durínsky spolok niekde zaviazali, že keď chcú pomôcť niekomu na Slovensku musí to ísť len cez Vás resp. vašich kumpánov vo vedení ECAV? Cez tých, ktorí nevedia či skôr nechcú zorganizovať ani slobodné voľby, ktorí nevedia vyriešiť ani jednu z majetkových káuz, a namiesto toho vyrábajú ďalšie?! Ktorí si nedemokraticky uzurpujú moc – tak úzko spojenú s prijímaním a prerozdeľovaním finančných zdrojov – len pre seba?

Skôr to vyzerá tak, že ste radi, že z tejto funkcie bola odvolaná osoba, ktorá mala pevný morálny postoj, a ktorá dobre si vedomá situácie na Slovensku podporovala aj tých, ktorým sú upierané ich práva, a ktorí sú súčasným vedením cirkvi ohováraní a znevažovaní. Vyzerá to tak, že ste radi, že ste sa „zbavili“  zahraničného podporovateľa domácich nepriateľov. Tých „nepriateľov“, ktorí požadujú slobodné voľby, transparentné a efektívne hospodárenie, a vernosť augsburskému vyznaniu. Lenže aká je to potom „záchrana“, aké je to víťazstvo?! Pre ECAV akurát tak Pyrhovo!!!

Nie je vám hanba?

Kroky nového vedenia ECAV po roku 2018 sú nielen nemorálne a nehodné cirkvi Kristovej, ale sú dokonca horšie než to, čo bežne vidíme vo svete okolo nás. Vedenie cirkvi sa preto od svojho nástupu do funkcie snaží zastrašovať a zdiskreditovať názorovú opozíciu, ktorá na tieto zlyhania poukazuje a žiada nápravu. Po tom ako sa dozvedeli, že Asociácia slobodných zborov má kontakty aj v zahraničí museli identifikovať hneď dve ohrozenia.

Prvé predstavuje samotná podpora Asociácie, a to druhé riziko, že cez Asociáciu sa postupne viacerí nemeckí partneri dozvedia, ako nové vedenie ECAV nekresťansky šafári. A vzhľadom k tomu, aké peniaze ECAV z Nemecka dostáva to mohol byť viac než vážny problém! Aj preto bolo potrebné Asociáciu zdiskreditovať aj v Nemecku, o čo sa postaral, okrem iných, aj vtedajší predseda ZED Ján Bunčák.

Okrem nezmyselných a účelových uznesení o tom, čo podľa nich Asociácia je a nie je, tento list obsahoval aj hrubo difamačné obvinenie Asociácie z korupcie. Na súde sa preukázalo, že vedenie ZED (ešte stále s predsedom Bunčákom) veľmi dobre vie, že toto obvinenie je nepravdivé, keď v podstate bez pojednávania veľmi rýchlo súhlasilo so všetkými požiadavkami Asociácie. Hriech sa hriechom kryje, a vedenie ECAV či ZED-u to veľmi dobre vie. Aj preto Ján Bunčák „odbil“ ospravedlnenie v Nemecku tak formálne, ako sa len dalo, čím sa pochválil aj na nedávnom Valnom zhromaždení ZED. Lenže to čo sa udialo je obrovskou hanbou pre celú ECAV, tu sa niet čím chváliť!!!

Namiesto pokánia ohováranie a útok

V článku EPsT sa Ján Bunčák snaží vysvetliť (ne)plnenie uznesenia generálneho presbyterstva o zámere krátiť mzdy duchovných, ktorých zbory sa stanú členmi Asociácie slobodných zborov. Ak by ste čakali, že sa pred nemeckými partnermi, za tento primitívny a nemorálny návrh umlčať bratov a sestry v Kristu (ktorí majú iný názor) ospravedlnil, čakali by ste márne. Naopak, brata Martina Michaelisa obvinil, že svojich kolegov vo výbore v tomto smere informoval nedostatočne resp. nesprávne. Pokánie a náprava sa už dnes vo vedení ECAV nenosí. Namiesto toho vidíme skôr aroganciu a agresivitu!

Nemci totiž v reakcii na tento nemorálny zámer GP kontaktovali ZED s tým, že prostredníctvom neho sú pripravení prenasledovaným farárom zníženie platu kompenzovať (zrejme si naivne mysleli, že ZED funguje ako alternatíva k vedeniu ECAV).  ZED vraj listom odpovedal, že doteraz nikomu plat z titulu členstva v Asociácii krátený nebol (pretože prijaté uznesenie nedokázalo vedenie ECAV zrealizovať). O tomto liste ale vraj Martin Michaelis výbor neinformoval, čím ich údajne „udržiaval v omyle“ a „dozvedeli sa o ňom až o tri roky neskôr“.

Vyššie uvedené tvrdenie ale považuje Martin Michaelis za lož, a  to čo nasledovalo mu dáva za pravdu. Nemci predsa ZED-u na tento účel žiadne príspevky neposlali,  a prenasledovaní farári ich nedostali! A počas spomínaných troch rokov už táto žiadosť znovu otvorená nebola! To potvrdzuje tvrdenie Martina Michaelisa, že členovia výboru túto informáciu dostali, a celá záležitosť bola v krátkom čase uzatvorená.

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj podobné klamstvo generálneho biskupa biskupa Ivana Eľka, keď v jednom z predchádzajúcich čísel EPsT tvrdil: „A máme bežných farárov, ktorí dostávajú mzdu od ECAV, a Augsburskému vyznaniu jediných verných farárov, ktorí dostávajú takú istú mzdu od ECAV, ale k tomu ešte príplatok pre prenasledovaných od istého zahraničného podporovateľa.“ Lenže farári, ktorých zbory sú v Asociácii žiadny „príplatok pre prenasledovaných“ k svojmu platu zo zahraničia nedostávajú! Je viem, že pre niektorých je to ťažké pochopiť, ale robia to len preto, že im na ECAV záleží!

Podľa toho ako bola celá záležitosť riešená, môžeme teda o výroku Jána Bunčáka oprávnene pochybovať. Skôr je pravdepodobné, že týmito „tanečkami“ chcel Ján Bunčák pred nemeckými partnermi odviesť pozornosť od primitívneho a nemorálneho rozhodnutia generálneho presbyterstva. A to tak, že obvinil Martina Michaelisa, že vraj neinformoval členov výboru o tom, že uvedené rozhodnutie nikdy nebolo uvedené do praxe.  Vyššie uvedené obvinenie sa s veľkou pravdepodobnosťou nezakladá na pravde. A po druhé, skutočnosť, že toto nemorálne rozhodnutie nevedeli zrealizovať, vôbec neospravedlňuje tých, ktorí ho prijali!

Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci.“ Mt 5, 27-28

Dávajte si pozor!

„Nesúďte, aby ste neboli súdení; lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám namerané.“ Mt 7,1-2

Na základe príkladu darov Durínskeho spolku pre cirkevný zbor Dunajská Lužná je zjavné, že podobne ako už skôr na Synode 2021, je zámerom ďalšia diskreditácia emeritného generálneho biskupa Miloša Klátika. Autori článku totiž ani náznakom neuvádzajú dary pre ďalšie cirkevné zbory na Slovensku, ktorým Durínsky spolok pomohol! A znova je potrebné pripomenúť, že sa nejedná o príspevok pre emeritného biskupa, ale pre cirkevný zbor, v ktorom pôsobí! Ktorý neschválil Martin Michaelis, ale výbor Durínskeho farárskeho spolku!

Samostatnú pozornosť si zaslúži aj spomenutie daru pre Asociáciu slobodných zborov, čo sa dostalo dokonca priamo do názvu článku. Za dané zviditeľnenie Asociácie ďakujeme, to sa v EPsT nestáva často…

Problém ale vidíme v niečom inom. Dary Durínskeho spolku pre iné cirkevné zbory neboli uvedené vôbec, a naopak dary pre zbor Dunajská Lužná boli uvedené veľmi dôsledne. To znamená, že autori článku sa k týmto informáciám dostali, možno aj z nemeckej strany. Ale potom vedia aj hodnotu daru pre Asociáciu slobodných zborov. Tú ale neuviedli.

Prečo?! Lebo im to nesedí „do krámu“, do ich verzie, ktorou zavádzajú evanjelickú verejnosť! My v Asociácii s tým žiadny problém nemáme, takže prestaňte manipulovať a zverejnite všetky informácie! Keď sme sa dostali do titulky článku, tak na to nejaký dôvod predsa len bude! Alebo nie? Za takéto manipulovanie evanjelickej verejnosti, aké predviedol Ivan Eľko vo svojom stĺpiku, a neskôr aj vy v tomto článku, sa môžete hanbiť!

 

Chceli sme si iba „prihriať svoju polievočku“

Pozorný čitateľ si určite všimol, že dôvodom odvolania Martina Michaelisa z funkcie predsedu Durínskeho spolku bola venovaná ani nie jedna tretina článku. Ďalšie dve tretiny sú venované subjektívnym názorom autorov článku, čo zahŕňa aj manipulatívne vyjadrenia vo vzťahu k Asociácii slobodných zborov resp. k cirkevnému zboru Dunajská Lužná. Tieto dve časti sú prepojené dvojzmyselnou, ale veľmi jedovatou vetou, „Antisystémové postoje počas pandémie však neboli jediným dôvodom jeho odvolania“.  Táto veta, vzhľadom k obsahu článku ktorý nasleduje, vytvára dojem, že ďalším dôvodom odvolania mohli byť aj nejaké netransparentné a neštandardné praktiky, ktoré autori neskôr spomínajú …

Lenže podľa informácií, ktoré máme k dispozícii dôvodom odvolania boli výhradne antisystémové postoje Martina Michaelisa! Kde kritizoval neprimerané obmedzovanie bohoslužobného života, a tiež aplikáciu nedostatočne preverených, experimentálnych vakcín. Čo sa snáď dá v prípade človeka, ktorý miluje Boha,  a ktorý miluje ľudí pochopiť! Tento boj je priamo spojený s právom na vlastný názor, na slobodu prejavu, a podporuje aj otvorenú a odbornú diskusiu, čo sú hodnoty, na ktorých bola (a chceme veriť, že stále je) naša európska civilizácia postavená!

Spájanie Martina Michaelisa s účasťou na zhromaždeniach pravicovo-extrémistických zoskupení považujeme za mimoriadne difamačné a účelové. Je pravdou, že sa ako farár zúčastnil niektorých protestných podujatí, ktoré boli narušené prítomnosťou krajnej pravice (čo sa žiaľ stáva aj u nás), avšak formulácia, ktorú použili autori článku je neakceptovateľná! Spájanie Martina Michaelisa s činnosťou pravicovo-extrémistických zoskupení považujeme za hrubo zavádzajúce a difamačné, v snahe ho ako osobu zdiskreditovať a poškodiť! Veta Jána Bunčáka „Nezabúdajme aj na to dobré, čo vykonal“ vyznieva v tomto kontexte neúprimne a pokrytecky!

Celkom sa „nám to hodí“

Na základe toho, čo je uvedené v článku môžeme konštatovať, že skutočný dôvod odvolania Martina Michaelisa autorov článku v skutočnosti ani veľmi nezaujíma, ale jeho odvolanie im zjavne vyhovuje. Martin Michaelis totiž situáciu a pomery v ECAV na Slovensku veľmi dobre poznal. Ako človek, ktorému na pravde a spravodlivosti záleží, nesledoval iba oficiálnu líniu nového vedenia ECAV, ale snažil sa morálne a finančne podporiť aj tých, ktorí boli ohováraní, prenasledovaní a zastrašovaní.

A to vedeniu ECAV, ktoré má silné centralistické tendencie vadí. S tým úzko súvisí aj zámer dostať pod kontrolu všetky zdroje, ktoré z Nemecka (min. z prerozdeľovacieho výboru z Trojpartnerstva) do ECAV prichádzajú. Okrem štátneho rozpočtu, peňazí zo zborov, z tiež z prenájmu majetku, je to ďalší významný zdroj príjmov.

Ako problém tu vidíme neprimerané a nebezpečné posilňovanie postavenia  byrokratického ústredia na úkor cirkevných zborov, ktoré je v zásadnom rozpore s demokratickým charakterom našej cirkvi a augsburským vyznaním! A vidíme tu tiež vážny a dlhodobý problém s transparentnosťou a efektivitou hospodárenia. Nie náhodou sú to dve základné požiadavky Asociácie slobodných zborov.

Neschopnosť riešiť majetkové kauzy spojené so spoločnosťou Reformata, a tiež manipulácia volieb prostredníctvom vyraďovania nepohodlných kandidátov poukazuje na to, že súčasné vedenie ECAV nemá záujem na vytvorení transparentného prostredia založeného na pravidlách, hodnotách a vopred stanovených kritériách. Aj preto im tak veľmi vadí Asociácia slobodných zborov, a z rovnakého dôvodu im prekáža aj Martin Michaelis – pretože situáciu v ECAV veľmi dobre pozná!

Bunčákov pokus o filozofické zamyslenie (či skôr sprostú provokáciu) v kontexte hodnotenia práce Martina Michaelisa, „Človeka robí človekom duchovná zrelosť, ktorá je objektívna“ radšej komentovať ani nebudem. Pretože to bol práve Martin Michaelis, ktorý sa pri hľadaní pravdy a spravodlivosti,  o tu objektivitu snažil. Na rozdiel od autorov tohto článku…

 

Jaroslav Mervart

foto: https://www.nordkurier.de