Právoplatnosť rozhodnutia

Dňa 29. 1. 2022 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie okresného súdu v Trenčíne vo veci krivého obvinenia Asociácie slobodných zborov (Asloz) z korupcie. Predseda Združenia evanjelických duchovných (ZED), Ján Bunčák v júli 2019 zaslal list Durínskemu farárskemu spolku, v ktorom okrem iného uviedol, že sa Asloz pokúsila korumpovať farárov, pre vstup medzi svojich členov.

Keďže ZED tieto ničím nepodložené a mimoriadne difamujúce výroky rozširovalo smerom k tretím osobám, došlo tým k neoprávnenému zásahu do dobrej povesti ASLOZ.

ZED po podaní žaloby pred súdom uznalo nárok Asociácie na priznanie morálnej satisfakcie – teda uznalo, že listom adresovaným Durínskemu spolku spôsobilo zásah do dobrej povesti Asociácie.

Združenie evanjelických duchovných je povinné:

Do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku zaslať list adresovaný predsedníctvu Durínskeho farárskeho spolku, obsahujúci ospravedlnenie, v ktorom má byť okrem iného uvedené:

„Združenie evanjelických duchovných týmto vyjadrením neoprávnene zasiahlo do dobrej povesti Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Za tento zásah sa Združenie evanjelických duchovných Asociácii slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku ospravedlňuje.“

Dlhodobo budované vzťahy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) zo zahraničnými partnermi, sú takýmto svojvoľným konaním ničené a stávajú sa nedôveryhodné.

Ilustračné foto: unsplash.com