Povinnosť ZED ospravedlniť sa ASLOZ

Po voľbách vedenia ECAV v roku 2018 cirkev vieroučne aj morálne upadá. Iné názory na správu majetku, financovanie cirkvi, na voľby,  ako aj na vieroučné excesy sa jednoducho netolerujú. Tí, ktorí si to – hoci v záujme ECAV – dovolia, sú prenasledovaní, verejne dehonestovaní a zastrašovaní. Tento zvrátený a absurdný postup veľmi dobre vystihuje aj výrok generálneho biskupa na Synode ECAV 2019, kde sa vyjadril, že túto cirkev vraj paradoxne chráni tým, že (s Asociáciou) nekomunikuje. Na podnet predsedníctva ECAV synoda následne prijala uznesenie proti tým, ktorých predtým ani nevypočula! Predseda Združenia evanjelických duchovných (ZED) Ján Bunčák (nevedno, či s vedomím ZED-u alebo bez neho), zašiel ešte ďalej, keď do Nemecka napísal list, kde krivo obvinil Asociáciu slobodných zborov z korupcie!

Predseda ZED tak svojím listom exportoval problém, umelo vytvorený vedením ECAV, aj do zahraničia k dlhoročnej partnerskej organizácii ECAV, čo prispelo k značnému a úplne zbytočnému zhoršeniu dlhoročných vzťahov. Tým zároveň došlo k zásahu do dobrej povesti Asociácie slobodných zborov a jej členov, ktorá sa následne rozhodla brániť na súde. Pojednávanie v tejto veci sa kvôli pandémii dlho odkladalo, avšak súd 29.11.2021 predsa len zasadol, a tak vám prinášame aktuálne informácie o tom, aké rozhodnutie prijal.

Súd rozhodol, že Združenie evanjelických duchovných je povinné sa ospravedlniť Asociácii slobodných zborov evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Okresný súd Trenčín takto dňa 29.11.2021 rozhodol o žalobe Asociácie proti Združeniu evanjelických duchovných („ZED“), ktorou sa Asociácia domáhala morálnej satisfakcie za neoprávnený zásah do jej dobrej povesti.

K tomuto neoprávnenému zásahu do dobrej povesti Asociácie došlo listom predsedu ZED číslo 23/19 zo dňa 22.07.2019, označeným ako „Pomoc pre farárov v zboroch spadajúcich pod Asociáciu“. Predseda ZED Ján Bunčák zaslal predmetný list predsedníctvu farárskeho spolku spolkovej krajiny Durínsko  (ďalej len „Durínsky spolok“).

V predmetnom liste ZED okrem iného uviedlo nasledovné výroky:

„ASLOZ (t.j. Asociácia) sa pokúsila korumpovať farárov. Na valnom zhromaždení ZED informovala jedna farárka o tom, ako bola predstaviteľmi ASLOZ vyzývaná k vstupu do ASLOZ, za čo jej boli ponúkané finančné prostriedky.“

ZED v tomto liste obvinilo Asociáciu z mimoriadne negatívnej, odsudzovanej a dokonca až trestnej činnosti – uvádza sa v ňom, že Asociácia sa pokúša korumpovať farárov s cieľom nalákať ich cirkevné zbory k vstupu do Asociácie. Toto vyjadrenie ZED je však ničím nepodložené a je mimoriadne difamačné.

Keďže ZED tieto ničím nepodložené a mimoriadne difamujúce výroky rozširovalo smerom k tretím osobám (tým, že predseda ZED predmetný list zaslal predsedníctvu Durínskeho spolku do Nemecka), došlo tým k neoprávnenému zásahu do dobrej povesti Asociácie.

Je pritom zrejmé, že cieľom napadnutého listu bolo očiernenie Asociácie v očiach Durínskeho spolku, a to do takej miery, aby Durínsky spolok ukončil s Asociáciou spoluprácu – čo intenzitu zásahu iba zvyšuje.

V nadväznosti na difamačné vyjadrenia ZED uvedené v liste, Asociácia zaslala ZED predžalobnú výzvu, v ktorej Asociácia podrobne vysvetlila, prečo sú napadnuté výroky difamačné a navrhla zmierlivé riešenie sporu. Toto riešenie spočívalo v návrhu vyhlásenia, ktoré by ZED zaslalo predsedníctvu Durínskeho spolku, obsahom ktorého by bolo vysvetlenie celej situácie a ospravedlnenie Asociácii.

ZED však na tento zmierlivý návrh nepristúpilo – a preto Asociácia nemala inú možnosť, ako domáhať sa svojich práv súdnou cestou.

Asociácia preto podala voči ZED žalobu o ochranu svojej dobrej povesti a o priznanie morálnej satisfakcie – ospravedlnenia.

ZED po podaní žaloby pred súdom uznalo nárok Asociácie na priznanie morálnej satisfakcie – teda uznalo, že listom adresovaným Durínskemu spolku spôsobilo zásah do dobrej povesti Asociácie.

V nadväznosti na tento uznávací prejav ZED, Okresný súd Trenčín dňa 29.11.2021 rozhodol tak, že ZED je povinné zaslať predsedníctvu Durínskeho spolku list v nemeckom jazyku obsahujúci ospravedlnenie za difamačné výroky, ktoré ZED uviedlo na adresu Asociácie vo svojom skoršom liste zo dňa 22.07.2019.

Rozsudok Okresného súdu Trenčín zatiaľ nie je právoplatný, avšak neočakávame, že sa ZED voči tomuto rozsudku odvolá.

 

Otázka na záver

Len v Evanjeliu podľa Mareka sa trikrát píše: „Kto má uši na počúvanie, nech počuje!Kto teda rozbíja jednotu cirkvi? Tí, ktorí poukazujú na nedostatky a navrhujú ich riešenia? Alebo tí, ktorí nevedia či nechcú objasniť majetkové kauzy, manipulujú voľby, ohovárajú bratov a sestry v Kristu, a dokonca ich obviňujú z niečoho, čo je v našej spoločnosti trestným činom?!

V akom stave sa evanjelická cirkev nachádza, keď namiesto toho, aby šla príkladom v pokání a ospravedlnení za preukázateľný hriech, sa musíte pravdy domáhať na svetských súdoch? Kam takéto konanie vedie, vidíme aj na správaní niektorých duchovných v ZED, ktorí vedení touto propagandou odsudzujú duchovných – svojich bratov a sestry združených v Asociácii slobodných zborov – so zámerom vylúčiť ich zo združenia, resp. im „aspoň“ pozastaviť členstvo?

Nemali by sa zaoberať skôr tými, ktorí svojím konaním zaťahujú ZED do protiprávneho a nemorálneho konania, a to dokonca aj v zahraničí?!!!

Asociácia slobodných zborov
evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com