Svetový unikát

Už veľakrát sme písali o tom, že nové vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV) úplne zlyháva v aplikácii kresťanskej vierouky do praxe. Cirkev by totiž mala byť soľou a svetlom, a teda príkladom pre spoločnosť okolo nás.

Že to tak nie je, môžeme vidieť napríklad na tom, že

  • ECAV nevie a dnes už ani nechce získať elektronickú verziu účtovníctva do roku 2014,
  • ECAV sa nevie vysporiadať so žiadnou z majetkových káuz,
  • generálny biskup ECAV Ivan Eľko hrubo zavádza, resp. priamo klame o prínose Reformaty do ECAV,
  • generálny biskup dva roky manipuluje cirkevné orgány a klame evanjelickú verejnosť, keď tvrdí, že má dôkaz – dokument, ktorý keby bol predložený daňovej kontrole, tak by žiadna pokuta nebola,
  • tento dokument si však zrejme vôbec nepreveril (podľa neoficiálnych informácií nevie nájsť ani originál tejto zmluvy), a teraz alibisticky podáva podnet na prokuratúru…,
  • podporuje diskreditáciu tých, ktorí požadujú riešenie majetkových káuz, a nemorálnym spôsobom sa snaží preniesť zodpovednosť na tých, ktorí na tieto kauzy poukázali,
  • medzitým bol tento pochybný dôkaz predložený na prokuratúru a daňový úrad, čím došlo s vysokou pravdepodobnosťou k mareniu spravodlivosti

Asi budete súhlasiť, že takto to v cirkvi určite vyzerať nemá. Pretože to takto nemá vyzerať ani vo svete – a už vôbec nie v inštitúcii, ktorá má ísť tomuto svetu príkladom!

Zamestnávateľom riadené odbory

Zlý výstup je zvyčajne spôsobený zlým procesom, resp. jeho zlým nastavením. V ECAV na Slovensku to môžeme vidieť na personálnom obsadení a hrubom konflikte záujmov. Vo svete je zvykom, že protiváhou manažmentu vo firmách, v nemocniciach alebo školách je odborová organizácia. Manažment je často pod veľkým tlakom, keď sa snaží vyrovnať sa s konkurenciou na trhu, splniť stanovené ciele a požiadavky zákazníkov či akcionárov.

Úlohou odborov je zabezpečiť, aby sa to nedialo na úkor zamestnancov a aby sa firma zohľadnila aj tento veľmi dôležitý aspekt. Odbory zastupujú zamestnancov najmä pri pracovnoprávnych sporoch, pri vyjednávaní o platoch či o podmienkach na pracovisku.

Z uvedeného je zjavné, že pre efektívne fungovanie tohto procesu je nevyhnutné nielen organizačné, ale aj personálne oddelenie vedenia organizácie na jednej strane a odborov na strane druhej. Tieto inštitúcie medzi sebou často vedú náročné a tvrdé vyjednávania, ktoré sa v mimoriadnych prípadoch končia aj na súde. A videli ste už niekedy niekoho, kto by sa súdil so sebou samým???

V ECAV je však všetko možné. Aj to, že riaditeľom Generálneho biskupského úradu (GBÚ) je tá istá osoba, ktorá je predsedom Združenia evanjelických duchovných (ZED). Tá istá osoba, Mgr. Ján Bunčák, presadzuje vôľu vedenia cirkvi, a zároveň je predsedom ZED, ktoré podľa svojich stanov má “ochraňovať a zastávať stavovské a sociálne záujmy svojich členov tak, aby mohli plniť svoje poslanie v cirkvi a v spoločnosti”.

Ján Bunčák ako riaditeľ GBÚ zastupuje záujmy ECAV ako zamestnávateľa duchovných. To znamená, že navrhuje a rieši platové otázky, disciplinárne konania, koordinuje súdne spory, posiela výzvy či upomienky a tiež vyžaduje plnenie často aj sporných ustanovení. A na druhej strane ako predseda ZED má zastupovať, chrániť stavovské a sociálne záujmy duchovných – zrejme pred sebou samým (ako riaditeľom GBÚ)…

Dokedy tento nezlučiteľný mix, táto zvrátenosť či tento svetový unikát bude trvať?! Ako je možné, že vôbec nastal? Veď keď sa Ján Bunčák stal riaditeľom GBÚ, okamžite sa mal zároveň vzdať funkcie predsedu ZED! A keď to neurobil on, tak to mali zabezpečiť orgány či členovia ZED! To v ECAV neexistuje osobná sebareflexia, to neexistuje ani odbornosť, schopnosť či záujem riešiť tento úplne absurdný konflikt záujmov?! Funguje ešte ZED – alebo je to už úplne paralyzovaná a nefunkčná inštitúcia??? A ak áno, kto má na tom záujem?!

Medzinárodný škandál

Dôvodov na zmenu na poste predsedu ZED je však viac. Nedávno sme na stránkach ASloZ informovali evanjelickú verejnosť o tom, že ZED pod vedením Jána Bunčáka sa musí ospravedlniť ASloZ za nepravdivé a ničím nepodložené obvinenie ASloZ z korupcie. Uvedené obvinenie bolo podľa nášho názoru súčasťou kampane vedenia ECAV proti ASloZ, ktoré sa nedemokratickým a podľa nášho názoru aj protiprávnym spôsobom snažilo poprieť ústavné právo evanjelických zborov združovať sa, a to so zámerom napraviť a zlepšiť pomery v ECAV.

Tu veľmi dobre vidíme, ako veľmi súčasnému vedeniu prekáža poslanie ASloZ zamerané na vyriešenie majetkových káuz, transparentnosť a efektívnosť hospodárenia s majetkom ECAV.

ZED je na základe rozhodnutia súdu povinné zaslať predsedníctvu Durínskeho spolku list v nemeckom jazyku obsahujúci ospravedlnenie za difamačné výroky, ktoré ZED uviedlo na adresu ASloZ vo svojom liste zo dňa 22. 7. 2019. Sme presvedčení, že ZED do tohto medzinárodného škandálu zatiahol práve Ján Bunčák, a to preto, lebo je “v plnom súlade” s nemorálnou politikou súčasného vedenia ECAV namierenou proti vlastným členom!

V štandardne fungujúcej organizácii by jej členovia za takýto škandál určite žiadali vyvodenie osobnej zodpovednosti. Ten má totiž potenciál poškodiť nielen ZED a ECAV, ale aj vzťahy s nemeckou partnerskou organizáciou. A to ako morálne, tak aj finančne!!!

Záver

Ak má mať ZED ešte nejakú perspektívu a nemá byť len jednou z organizácií závislých od vedenia ECAV, tak sa musí zamyslieť nad tým, aké ciele chce dosahovať a koho poverí ich plnením. Ak chce reálne pomáhať farárom v ťažkej dobe, do ktorej sme sa dostali, tak si musí vybrať také vedenie, ktoré bude kompetentné a schopné zastávať záujmy farárov, a to najmä vo vzťahu k súčasnému vedeniu ECAV.

V žiadnom prípade nesmie byť predsedom ZED riaditeľ GBÚ a členom výboru ZED biskup Východného dištriktu, ktorí zastupujú záujmy vedenia ECAV. Pretože ak je úlohou ZED zastupovanie záujmov farárov, tak to, čo dnes vidíme v praxi, nie je nič iné ako čistý konflikt záujmov, ktorý v tomto prípade paralyzuje činnosť Združenia evanjelických duchovných!

To, že ZED nemá s ECAV žiadny konflikt, je za týchto okolností pomerne logické. Pretože to v súčasnosti nie sú dve organizácie, ale jedna. Lenže odbory riadené zamestnávateľom nefungujú a nikdy fungovať nebudú. Na škodu zamestnancov – v našom prípade na škodu duchovných!

Pokiaľ si ZED neurobí poriadok vo vlastných radoch sám, jeho úlohu musia na seba prevziať iné organizácie, ako je napr. Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku. Pretože práve ASloZ dnes zastupuje farárov, ktorí sa neboja vyjadriť svoj vlastný názor, ktorí otvorene poukazujú na morálne, ale aj finančné zlyhania, a ktorí sú za tento názor vedením ECAV prenasledovaní. Vytvárame im podmienky na prezentáciu ich názorov, koordinujeme zbory, ktoré sledujú rovnaké hodnoty a ciele, a pomáhame im aj pri súdnych sporoch.

Robíme to aj vďaka podpore ľudí zo zborov, ktorí si túto iniciatívu vážia, pretože im na ECAV záleží! Je teda iróniou a možno aj zámerom, že Ján Bunčák krivo obvinil ASloZ, aby zakryl skutočnosť, že ZED v súčasnom personálnom zložení reálne nezastupuje záujmy farárov, a aby (prostredníctvom ZED) napadol jednu z mála aktívnych organizácií – Asociáciu slobodných zborov, ktorá prenasledovaných farárov reálne zastupuje.

Zámerom tohto článku bolo poukázať na to, že tento svetový unikát v konflikte záujmov škodí ECAV i jej duchovným. Urobme všetko preto, aby sme boli radšej svetovým unikátom v svätosti, pravde, láske či spravodlivosti. Pretože ináč sa ECAV míňa svojím cieľom a poslaním!!!

 

Ivan Debnár

 

ilustračné foto: pixabay.com